1462-IPPB4.4511.1074.2016.1.PP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie skutków podatkowych wypłaty odszkodowań w związku z likwidacją ogródków działkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2016 r. (data wpływu 16 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty odszkodowań w związku z likwidacją ogródków działkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych skutków podatkowych wypłaty odszkodowań w związku z likwidacją ogródków działkowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Podstawowym zakresem działalności Gminy jest wykonywanie zadań publicznych. Przykładowy katalog tych zadań został określony w ustawie dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2013 r., poz. 594). Należą do nich między innymi: sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

W związku z powyższym Urząd Miejski (Wnioskodawca) działający w imieniu Gminy Miasta będzie prowadził inwestycje celu publicznego - realizacja inwestycji drogowej dla dróg gminnych (przebudowa dróg gminnych), które są zlokalizowane na działkach, na których funkcjonują rodzinne ogrody działkowe. Z tytułu likwidacji tych ogródków Miasto zobowiązane jest wypłacić odszkodowanie ich dotychczasowym użytkownikom.

Na podstawie ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 40, z późn. zm.) Urząd Miejski działający w imieniu Gminy - Miasta prowadzi postępowanie w sprawie likwidacji części rodzinnych ogrodów działkowych oraz wypłaty odszkodowania za składniki majątkowe znajdujące się na likwidowanych ogródkach działkowych należnych członkom Polskiego Związku Działkowców. W celu wypłaty odszkodowania pomiędzy Gminą a Okręgowym Zarządem działającym w imieniu Polskiego Związku Działkowców zostało podpisane porozumienie, którego przedmiotem jest określenie warunków likwidacji części rodzinnego ogrodu działkowego. Wysokość odszkodowania na rzecz członków Polskiego Związku Działkowców została ustalana na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109, z późn. zm.). Po sporządzeniu operatu są podpisywane przez strony (Miasto oraz członek Polskiego Związku Działkowców) umowy określające zasady wypłaty tego odszkodowania w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z wypłatą odszkodowania za składniki majątkowe znajdujące się na likwidowanych ogródkach działkowych na Płatniku ciąży obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, bądź obowiązek wystawienia informacji o wysokości przychodów (PIT-8C), o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy wypłacone odszkodowanie, w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, na rzecz członków Polskiego Związku Działkowców za stanowiący ich własność wieloletni materiał roślinny, altany, urządzenia trwałe znajdujące się na terenie likwidowanych ogródków działkowych korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o PDOF. Ponadto jako płatnik nie jesteśmy zobowiązani na podstawie art. 42a do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ze względu na fakt, że z osobami, którym dokonano wypłaty nie wiąże nas żaden stosunek prawny. Jednocześnie z uwagi na w/w zwolnienie, Wnioskodawca uważa, że nie obowiązku wystawiania działkowcom informacji PIT - 8C.

Podstawą funkcjonowania rodzinnych ogródków działkowych jest ustawa z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogródkach działkowych, zwana dalej ROD (Dz. U. z 2014, poz. 40, z późn. zm.). Zawiera ona m.in. regulacje dotyczące likwidacji rodzinnych ogródków działkowych w związku z realizacją inwestycji celu publicznego, jaką jest przebudowa dróg gminnych. Zgodnie z art. 22 ustawy o ROD podmiot, w którego interesie nastąpi likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego, zobowiązany jest do wypłaty członkom Związku Działkowców odszkodowania za składniki majątkowe stanowiące ich własność. Wysokość odszkodowania została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego sporządzonego w oparciu o odpowiednie przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz wydane na podstawie przepisów tej ustawy rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2014 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2014 r. nr 207, poz. 2109, z późn. zm.).

Zdaniem Wnioskodawcy powyższe wyczerpuje treść art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z poźn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W treści art. 10 ust. 1 ww. ustawy zostały określone źródła przychodów, gdzie m.in. wymienia się inne źródła (pkt 9).

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

W myśl art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Stosownie do treści art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1419, z późn. zm.) – w brzmieniu obowiązującym do 18 stycznia 2014 r. – likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego odbywa się za zgodą Związku.

Nadmienić należy, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1475) art. 17 ust. 3 w związku z ust. 2 w zakresie, w jakim uzależnia likwidację rodzinnego ogrodu działkowego na cel publiczny od zgody Związku , jest niezgodny z art. 21 ust. 2 Konstytucji RP.

W myśl art. 18 ust. 1 ww. ustawy, do likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego na cel publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087), przepisy tej ustawy dotyczące wywłaszczenia stosuje się odpowiednio z zachowaniem warunków określonych w art. 21, art. 22 i art. 24.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych podmiot likwidujący jest zobowiązany wypłacić członkom Związku (działkowcom) – odszkodowanie za składniki majątkowe znajdujące się na działkach, a stanowiące ich własność.

Ustalenie wysokości odszkodowań następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego w formie operatu szacunkowego (art. 22 ust. 2 ww. ustawy).

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca działający w imieniu Gminy Miasta będzie prowadził inwestycje celu publicznego - realizacja inwestycji drogowej dla dróg gminnych (przebudowa dróg gminnych), które są zlokalizowane na działkach, na których funkcjonują rodzinne ogrody działkowe. Z tytułu likwidacji tych ogródków, Wnioskodawca zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie ich dotychczasowym użytkownikom. Odszkodowanie zostanie wypłacone na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518, z późn. zm.) – ustawa określa zasady wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości (pkt 5) oraz wyceny nieruchomości (pkt 7).

Zgodnie z art. 4 pkt 1 ww. ustawy – ilekroć w ustawie jest mowa o nieruchomości gruntowej – należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności. Natomiast zgodnie z pkt 6 tego artykułu przez wycenę nieruchomości należy rozumieć postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości. To oznacza, że przez wycenę nieruchomości należy rozumieć wycenę gruntu wraz z częściami składowymi.

W myśl art. 6 pkt 6 powołanej ustawy celem publicznym w rozumieniu ustawy jest budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i obiektów sportowych.

Przepis art. 128 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że wywłaszczenie własności nieruchomości, użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego następuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej odpowiadającym wartości tych praw.

Stosownie do art. 7 ww. ustawy – jeżeli istnieje potrzeba określenia wartości nieruchomości, wartość tę określają rzeczoznawcy majątkowi, o których mowa w przepisach rozdziału 1 działu V. Odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości reguluje Rozdział 5 Działu III cyt. ustawy, zaś jej wycenę Dział IV, przy czym określenie wartości nieruchomości reguluje Rozdział 1 tego Działu.

Powyższe oznacza, że przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami są stosowane nie tylko w przypadku odszkodowania wypłaconego za wywłaszczenie nieruchomości gruntowej, lecz również jej części składowych, jeżeli części składowe stanowią odrębny przedmiot własności.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.

Zawarty w tym przepisie zwrot „przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłaconego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami” odnosi się do wszystkich przypadków, w których wypłata tego odszkodowania następuje stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, a więc nie tylko w zakresie wywłaszczenia nieruchomości, lecz również w innych przewidzianych prawem sytuacjach (zdarzeniach), w których stosownie do tych przepisów odszkodowanie to jest wypłacane.

W przedmiotowej sprawie wypłata odszkodowania z tytułu likwidacji ogródków działkowych wynika z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zatem stwierdzić należy, że wypłacone odszkodowanie mieści się w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego, w związku z wypłatą odszkodowania, na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika, ani obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.

Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. Ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.