0113-KDIPT2-3.4011.330.2017.2.JŚ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie skutków podatkowych likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2017 r. (data wpływu 12 października 2017 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni będąca osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, będąca rezydentem w kraju, otrzyma od męża (tzw. zerowa grupa podatkowa) w akcie darowizny 100 % akcji na okaziciela spółki komandytowo-akcyjnej mającej siedzibę w Polsce założonej w 2012 r.

Spółka stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych – zgodnie z ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U z 2013 r., poz. 1387) od dnia 1 stycznia 2014 r. i rok podatkowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Po objęciu udziałów aktem darowizny, obdarowany zamierza dokonać likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej. Spółka zgodnie z ustawą o rachunkowości na dzień poprzedzający dzień postawienia spółki w stan likwidacji dokona zamknięcia ksiąg rachunkowych. Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej, nie ma zobowiązań wobec innych podmiotów a także nie wykazuje niepodzielnych zysków z lat ubiegłych. W sprawozdaniu finansowym spółki sporządzonym na dzień zamknięcia ksiąg zostanie wykazany majątek spółki – nieruchomości, ruchomości a także środki pieniężne, który powstał z wniesienia aportu przez Wnioskodawczynię w zamian za akcje (nieruchomości i ruchomości) i środki pieniężne, które wniósł drugi akcjonariusz w zamian za akcje.

Wykazany w sprawozdaniu likwidacyjnym majątek zostanie podzielony pomiędzy akcjonariuszy w taki sposób, że każdy z akcjonariuszy otrzyma zwrot wniesionych wkładów, za które zostały objęte akcje. Obdarowana otrzyma nieruchomości i ruchomości wniesione przez darczyńcę za które otrzymał akcje i które aktem darowizny zamierza przenieść na małżonkę.

Majątek spółki (nieruchomości i ruchomości) na chwilę obecną przedstawia zgodnie z opinią biegłego wartość rynkową niższą od wartości z dnia wniesienia aportu do spółki. Podobną wartość będzie miał w dniu likwidacji spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w wyniku likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej u akcjonariusza SKA, który nabył akcje przez darowiznę, wystąpi przychód z tytułu otrzymania majątku w wyniku likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej, który będzie opodatkowany na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z uregulowaniami Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm., dalej KSH), spółka komandytowo-akcyjna (dalej również SKA) to spółka osobowa, do której co do zasady stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej.

W przypadku jej likwidacji, art. 150 § 1 KSH nakazuje jednak bezpośrednie stosowanie przepisów dotyczących likwidacji spółki akcyjnej. Zgodnie z przepisami KSH w sytuacji, gdy po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w SKA pozostanie majątek, podlega on podziałowi między akcjonariuszy i komplementariuszy. Majątek podlega podziałowi pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.

Statut spółki może określać inne zasady w zakresie podziału majątku. Podział majątku nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Na dzień poprzedzający podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli należy sporządzić sprawozdanie likwidacyjne. Podlega ono zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia spółki z rejestru (art. 478 KSH).

Ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U z 2013 r., poz. 1387, dalej także jako „ustawa zmieniająca”) dokonano szeregu zmian przepisów m.in. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397, z późn. zm.).

W wyniku dokonanych zmian z dniem 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne stały się (co do zasady) odrębnymi, samodzielnymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie, bowiem z art. 1 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. przychody z likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej stanowią zatem przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako źródło przychodu wymienia kapitały pieniężne.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. c tej ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce lub spółdzielni, w tym również podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki.

Zgodnie natomiast z art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki. Przy czym w myśl definicji zawartej w art. 5a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce oznacza to będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych:

  • spółkę kapitałową, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),
  • spółkę kapitałową w organizacji,
  • spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Natomiast przez spółkę niebędącą osobą prawną należy rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego (art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Powyższe oznacza, że do likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej zastosowanie znajdzie przepis art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wynika z przywołanego powyżej przepisu 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwestia powstania po stronie podatnika dochodu (przychodu) z tytułu likwidacji spółki, której jest wspólnikiem – na moment likwidacji – przychód stanowi faktyczne uzyskanie majątku likwidowanej spółki. Przychodami z tytułu likwidacji SKA będzie, zatem otrzymana przez wspólnika część majątku spółki pozostałego po likwidacji. Przy określaniu wartości przychodów z podziału majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki zastosowanie znajdują przepisy art. 19 ust. 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W szczególności, jeżeli w trakcie likwidacji dochodzi do podziału majątku w naturze, podstawę opodatkowania stanowi rynkowa wartość przekazywanych składników majątkowych, a nie ich wartość wynikająca z ksiąg spółki lub innej likwidowanej osoby prawnej, natomiast w przypadku wypłaty majątku z tytułu likwidacji osoby prawnej w gotówce dochodem (przychodem) będzie wartość uzyskanej kwoty pieniężnej.

Przywołany art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oznacza, że opodatkowanie akcjonariusza SKA w związku z likwidacją SKA może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy uzyska on przysporzenie majątkowe (środki finansowe lub innego rodzaju aktywa) z tytułu tej likwidacji.

Art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazuje, że z uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

Oznacza to, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w zyskach osoby prawnej.

W opisywanym zdarzeniu przyszłym w przypadku obdarowanego jednak koszty takie nie wystąpią, bowiem z tytułu nabycia akcji SKA w drodze darowizny pomiędzy najbliższą rodziną, obdarowany korzysta ze zwolnienia zawartego w ustawie o podatku od spadków i darowizn i podatek z tytułu darowizny dokonywanej pomiędzy członkami najbliższej rodziny nie wystąpi.

Reasumując, w przypadku objęcia akcji w drodze darowizny przez małżonkę akcjonariusza a następnie przeprowadzenia likwidacji spółki u obdarowanego akcjonariusza powstanie przychód w postaci faktycznie otrzymanego w związku z likwidacją SKA majątku.

Przychód zostanie opodatkowany 19% podatkiem ryczałtowym zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast podstawą opodatkowania w przypadku otrzymania rzeczowych składników będzie ich wartość rynkowa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Należy poinformować, że na dzień wydania niniejszej interpretacji obowiązuje tekst jednolity ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.).

Wskazać ponadto należy, że interpretacja podatkowa to odpowiedź na konkretne pytanie dotyczące podatków, dlatego wywołuje ona wyłącznie skutki w sferze podatkowej, a nie żadnej innej. Zgodnie z przepisami organ podatkowy jest przy tym związany treścią wniosku; nie ma uprawnień ani nawet możliwości badania prawdziwości faktów czy stwierdzeń, podawanych przez Wnioskodawczynię. Formułując odpowiedź organ podatkowy polega więc wyłącznie na tym, co pisał podatnik we wniosku i nie sprawdza legalnych aspektów działalności Wnioskodawczyni. Uzyskana interpretacja podatkowa nie odnosi się do przepisów innych niż podatkowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego .... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17,43-300 Bielsko-Biała.