Likwidacja środka trwałego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to likwidacja środka trwałego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
9
cze

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości środka trwałego oraz możliwości dokonania korekty zeznań rocznych za lata 2013-2016.

Fragment:

Wydatki takie należy zatem zaliczać do kosztów uzyskania przychodów jako koszty ogólne prowadzonej działalności gospodarczej, które potrącane są w dacie poniesienia W konsekwencji należy przyjąć, że strata powstała w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałego, będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu w momencie likwidacji środka trwałego – zatem w momencie rozbiórki budynku tj. w miesiącu wrześniu 2013 r. Tym samym jeżeli w roku 2013 ww. strata nie została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów tej działalności, a przez to nie została również wykazana w zeznaniu podatkowym za rok 2013, to Wnioskodawczyni może dokonać korekty tych kosztów oraz zeznania podatkowego ten rok. Jeżeli, w związku z zaewidencjonowaniem w koszty wydatków związanych z likwidacją środków trwałych, dokonana korekta za rok 2013 spowodowała, że zobowiązanie podatkowe za lata następne tj. 2014-2016 zostało wykazane w zeznaniach podatkowych w nieprawidłowej wysokości, Wnioskodawczyni będzie przysługiwało prawo do skorygowania zeznań rocznych za lata 2014-2016. Jednocześnie zauważyć należy, że przepisy regulujące zasady uprawniające do skorygowania deklaracji oraz jej wymogi formalne zawarte są w art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.). Zgodnie z treścią art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

2014
28
mar

Istota:

Czy strata powstała w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych nakładów w obcym środku trwałym stanowi koszt uzyskania przychodu jeżeli ich likwidacja nastąpiła z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy?

Fragment:

Regulacje te służą wyłączeniu możliwości generowania kosztów uzyskania przychodów, poprzez zaliczanie do nich strat będących wynikiem likwidacji środków trwałych w sytuacji, gdy likwidacja ta była skutkiem decyzji podatnika o zmianie rodzaju prowadzonej działalności. Jednocześnie, skoro ustawodawca wyraźnie wyłącza spod pojęcia kosztów uzyskania przychodów wyłącznie straty związane z likwidacją środków trwałych z uwagi na zmianę rodzaju działalności, to straty związane z likwidacją środków trwałych uwarunkowane innymi przyczynami, będą stanowić koszty uzyskania przychodów. Innymi słowy, dla podatkowej kwalifikacji strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych decydującym pozostaje ustalenie, czy utracenie przez te środki przydatności gospodarczej spowodowane zostało rezygnacją przez podatnika z prowadzenia określonego rodzaju działalności, w której to działalności wykorzystywany był likwidowany środek trwały. W analizowanej sprawie norma art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajduje jednakże zastosowania. Z unormowania tego wynika bowiem, że dotyczy ono sytuacji, w której podatnik – przed zakończeniem pełnego okresu amortyzacji – dokonuje likwidacji środka trwałego z powodu utraty jego przydatności gospodarczej wynikającej ze zmiany rodzaju działalności.

2014
5
sty

Istota:

Czy w związku z opisaną w zdarzeniu przyszłym likwidacją środka trwałego będzie Pan uprawniony do zaliczania powstałej w wyniku likwidacji straty (w wysokości nieumorzonej wartości początkowej środka trwałego), bezpośrednio i jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu - w części odpowiadającej udziałowi Pana w zysku Spółki?

Fragment:

Tym samym straty związane z likwidacją środków trwałych uwarunkowaną innymi przyczynami, co do zasady mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Zatem, jeżeli następuje likwidacja środka trwałego bez zmiany przez podatnika rodzaju działalności, a likwidacja była konieczna ze względów gospodarczych i uzasadniona ekonomicznie, wówczas strata z tego tytułu może być kosztem uzyskania przychodów. Pojęcie „ likwidacja ” nie zostało zdefiniowane w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odwołując się do słownikowego pojęcia „ likwidacja ” w języku polskim wskazać należy, że oznacza ono zniesienie, usunięcie czegoś, spowodowanie, że coś przestaje istnieć lub traci ważność. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż jest Pan wspólnikiem w spółce komandytowej, która jest firmą deweloperską i prowadzi działalność w zakresie budowy i wynajmu powierzchni biurowych. Spółka w 2013 r. rozpoczęła proces likwidacji środka trwałego w postaci budynku. Zakończenie likwidacji środka trwałego planowane jest na 2014 r. Środek trwały do czasu zakończenia likwidacji nie zostanie w pełni zamortyzowany. Likwidacja środka trwałego nie zachodzi w związku ze zmianą rodzaju prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.

2014
5
sty

Istota:

Czy w związku z opisaną w zdarzeniu przyszłym likwidacją środka trwałego będzie Pani uprawniona do zaliczania powstałej w wyniku likwidacji straty (w wysokości nieumorzonej wartości początkowej środka trwałego), bezpośrednio i jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu - w części odpowiadającej udziałowi Pani w zysku Spółki?

Fragment:

Tym samym straty związane z likwidacją środków trwałych uwarunkowaną innymi przyczynami, co do zasady mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Zatem, jeżeli następuje likwidacja środka trwałego bez zmiany przez podatnika rodzaju działalności, a likwidacja była konieczna ze względów gospodarczych i uzasadniona ekonomicznie, wówczas strata z tego tytułu może być kosztem uzyskania przychodów. Pojęcie „ likwidacja ” nie zostało zdefiniowane w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odwołując się do słownikowego pojęcia „ likwidacja ” w języku polskim wskazać należy, że oznacza ono zniesienie, usunięcie czegoś, spowodowanie, że coś przestaje istnieć lub traci ważność. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż jest Pani wspólnikiem w spółce komandytowej, która jest firmą deweloperską i prowadzi działalność w zakresie budowy i wynajmu powierzchni biurowych. Spółka w 2013 r. rozpoczęła proces likwidacji środka trwałego w postaci budynku. Zakończenie likwidacji środka trwałego planowane jest na 2014 r. Środek trwały do czasu zakończenia likwidacji nie zostanie w pełni zamortyzowany. Likwidacja środka trwałego nie zachodzi w związku ze zmianą rodzaju prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.

2013
5
gru

Istota:

1. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, Spółka będzie uprawniona, w momencie dokonania likwidacji, do uznania za koszt podatkowy niezamortyzowanej (nie w pełni umorzonej) wartości początkowej środków trwałych w postaci inwestycji w obcym środku trwałym?
2. Jaki dzień uznać należy za moment dokonania likwidacji inwestycji w obcym środku trwałym?

Fragment:

Oznacza to, że utrata przydatności gospodarczej z innych przyczyn skutkuje uznaniem straty związanej z likwidacją środka trwałego za koszt uzyskania przychodu, gdyż związek poniesionego wydatku z przychodem jest w zasadzie bezsporny. Pojęcie „ likwidacja ” nie zostało zdefiniowane w prawie podatkowym w związku z powyższym należy odnieść się do rozumienia tego znaczenia w języku potocznym, które jest wieloznaczne i oznacza generalnie zniesienie, usunięcie, rozwiązanie czegoś (Słownik języka polskiego PWN Warszawa 1998, red. M. Szymczaka, t. II str. 32). Zatem likwidacja środka trwałego to także usunięcie z ewidencji, definitywne zaprzestanie korzystania, czy też pozostawienie w dyspozycji innego podmiotu. Likwidacja to nie tylko fizyczne unicestwienie środka trwałego, ale także przekazanie środka trwałego innemu podmiotowi czy to poprzez darowiznę czy sprzedaż, zmianę metody prowadzenia działalności gospodarczej, likwidację środka trwałego w związku z jego zużyciem technicznym, technologicznym lub „ moralnym ”, wycofanie go z ewidencji środków trwałych. Tym samym, do likwidacji środka trwałego wystarczy wykreślenie go z ewidencji i wyzbycie się go. Wyzbycie się środka trwałego, jakim jest inwestycja w obcym środku trwałym, może nastąpić w wyniku pozostawienia jej w wynajmowanej nieruchomości.

2013
6
paź

Istota:

Czy przytoczone fakty są wystarczające do zakwalifikowania wartości nieumorzonych maszyn do kosztów uzyskania przychodów w grudniu 2012 r.?

Fragment:

Likwidacją środka trwałego może być jego definitywne pozbycie się poprzez wykreślenie z ewidencji. Likwidacja środka trwałego jest co do zasady racjonalnym wyborem podatnika. Na ten wybór podatnika należy patrzeć wyłącznie przez pryzmat ustawowych przesłanek, jakimi są utrata przydatności gospodarczej i rodzaj prowadzonej działalności. Zatem, likwidacji środka trwałego można dokonać, jeżeli środek trwały utracił przydatność gospodarczą i dalsze jego użytkowanie nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Tym samym, do likwidacji środka trwałego wystarczy podjęcie takiej decyzji i wykreślenie go z ewidencji środków trwałych. Fizyczne zniszczenie środka trwałego, nie jest warunkiem koniecznym do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości środka trwałego. Zgodnie z opisanym przez Pana stanem faktycznym maszyny nie nadawały się do wykorzystania w działalności gospodarczej. Potwierdziły to oględziny przeprowadzone przez przedstawicieli firm ubezpieczeniowych w dniach 14 grudnia 2012 r. – 22 grudnia 2012 r. W konsekwencji należy przyjąć, że strata powstała w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych (maszyn), będzie kosztem podatkowym w miesiącu grudniu 2012 r., tj. w miesiącu, w którym podjęta została decyzja o likwidacji zniszczonych w wyniku pożaru maszyn.

2013
6
paź

Istota:

Czy słusznie postąpiono ujmując nieumorzoną wartość budynku w kosztach uzyskania przychodów w styczniu 2013 r.?

Fragment:

Likwidacją środka trwałego może być jego definitywne pozbycie się poprzez wykreślenie z ewidencji. Likwidacja środka trwałego jest co do zasady racjonalnym wyborem podatnika. Na ten wybór podatnika należy patrzeć wyłącznie przez pryzmat ustawowych przesłanek, jakimi są utrata przydatności gospodarczej i rodzaj prowadzonej działalności. Zatem, likwidacji środka trwałego można dokonać, jeżeli środek trwały utracił przydatność gospodarczą i dalsze jego użytkowanie nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Tym samym, do likwidacji środka trwałego wystarczy podjęcie takiej decyzji i wykreślenie go z ewidencji środków trwałych. Fizyczne zniszczenie środka trwałego, nie jest warunkiem koniecznym do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości środka trwałego. Nie budzi wątpliwości fakt, że zgodnie z opisanym przez Pana stanem faktycznym budynek nie nadawał się do wykorzystania w działalności gospodarczej. Potwierdziła to ekspertyza budowlana przeprowadzona na początku stycznia 2013 r. W konsekwencji należy przyjąć, że strata powstała w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałego (budynku), będzie kosztem podatkowym w miesiącu styczniu 2013 r., tj. w miesiącu, w którym podjęta została decyzja o rozbiórce budynku na podstawie analizy wstępnych wyników ekspertyzy budowlanej.

2013
18
maj

Istota:

Czy likwidacja środków trwałych wpłynie na wysokość zwolnienia podatkowego z podatku dochodowego od osób prawnych, z którego korzysta Spółka?

Fragment:

Spółka stoi na stanowisku, że w przypadku konieczności zlikwidowania niektórych środków trwałych obydwa wskazane wyżej warunki zostaną dochowane - w szczególności, w związku z potencjalną likwidacją środków trwałych nie dojdzie do przeniesienia w jakiejkolwiek formie własności składników majątku. Likwidacja środka trwałego polegająca na wykreśleniu go z ewidencji nie jest bowiem związana z przejściem własności na inny podmiot. Przejście własności może nastąpić wyłącznie w drodze dwustronnej czynności prawnej - w analizowanym przypadku tak się nie stanie. Spółka nie uzyska również żadnego wynagrodzenia w związku z likwidacją. Również drugi warunek z przytoczonego przepisu jest spełniony - działalność gospodarcza związana z poczynioną inwestycją będzie nadal kontynuowana. Konieczność zlikwidowania środków trwałych nie wpłynie na ciągłość działania w strefie. Ponadto, zgodnie z art. 19 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej wygasa, może zostać cofnięte lub przedmiot działalności ograniczony tylko w przypadkach enumeratywnie w nim wyliczonych, a są nimi: upływ okresu, na jaki została ustanowiona strefa, zaprzestanie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie strefy, rażące uchybienie warunkom określonym w zezwoleniu, nie usunięcie uchybień stwierdzonych w toku kontroli przeprowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki w terminie wyznaczonym w wezwaniu ministra do ich usunięcia.

2011
1
paź

Istota:

Czy zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kwoty nieumorzonej wartości środka trwałego w wysokości 139.872,49 zł jest zgodne z prawem podatkowym?

Fragment:

Aby zatem zaliczyć stratę do kosztów uzyskania przychodów muszą wystąpić łącznie następujące przesłanki: następuje likwidacja środka trwałego, likwidowany środek trwały jest nie w pełni umorzony, środek trwały utracił przydatność gospodarczą z innego powodu niż zmiana rodzaju działalności. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że nie nastąpi likwidacja środka trwałego, albowiem po przekształceniu umowy leasingu finansowego w leasing operacyjny będzie on nadal używany przez Wnioskodawcę w działalności gospodarczej. Z uwagi na zmianę charakteru umowy leasingu, jego przedmiot nie będzie już dla celów podatkowych uznawany za składnik majątku trwałego Wnioskodawcy. Okoliczność ta (zmiana kwalifikacji przedmiotu umowy dla celów podatkowych) nie może być utożsamiana z likwidacją środka trwałego w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 6 updop. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż likwidacja księgowa nie jest tożsama z likwidacją fizyczną. Wyksięgowanie środka trwałego z ewidencji bilansowej nie może bowiem oznaczać automatycznej likwidacji fizycznej. Dyspozycją art. 16 ust. 1 pkt 6 updop, objęte są tylko środki trwałe, które zostały fizycznie zlikwidowane. W art. 16 ust. 1 pkt 6 updop jest bowiem mowa o stracie, przez którą rozumie się „ mimowolny, niechciany ubytek czegoś, co się posiadało, poniesiona szkoda, to co się przestało posiadać ” (Uniwersalny słownik języka polskiego, tom 3, PWN, Warszawa 2003 r.).

2011
1
wrz

Istota:

Czy koszty (wartość netto - bilansowa ) związane z likwidacją środków trwałych są kosztem uzyskania przychodów (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)?

Fragment:

W sytuacji zniesienia współwłasności, nie dochodzi do powstania straty, która podlegałaby zaliczeniu do kosztów podatkowych, nie dochodzi bowiem do likwidacji środka trwałego, rozumianej jako jego zużycie (zniszczenie, fizyczna likwidacja). W konsekwencji nie można w tym przypadku mówić o likwidacji środka trwałego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Reasumując należy stwierdzić, iż likwidacja środków trwałych polegająca na ich wyksięgowaniu z ewidencji, w związku ze zniesieniem współwłasności, nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów Spółki. Biorąc pod uwagę powyższe wywody należy stwierdzić, że stanowisko Spółki jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Jednocześnie należy zauważyć, że powołany przez Spółkę wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie stanowi powszechnej wykładni przepisów prawa podatkowego ponieważ wydany został w indywidualnej sprawie i wiąże tylko strony postępowania. Wobec tego cytowany wyrok nie może mieć wpływu na treść zawartą w niniejszej interpretacji indywidualnej. Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku numerami 3 i 4 wydano odrębne interpretacje.