IPTPB3/4511-246/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w związku z rozwiązaniem lub likwidacją spółki jawnej
IPTPB3/4511-246/15-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. likwidacja spółki
 2. składnik majątkowy
 3. spółka jawna
 4. spółka osobowa
 5. środki pieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2015 r. (data wpływu 23 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania składników majątku w wyniku rozwiązania lub likwidacji spółki jawnej (pytanie nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, będącą polskim rezydentem podatkowym zgodnie z art. 3 ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z poźń. zm.; dalej: ustawa o PIT). Wnioskodawca zamierza zostać udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Sp. z o.o.), posiadającej siedzibę i zarząd w Polsce, a tym samym podlegającej w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości Sp. z o.o. zostanie przekształcona w spółkę osobową prawa handlowego – spółkę jawną (dalej: Sp.j.). W konsekwencji Wnioskodawca zostanie jednym z dwóch wspólników Sp.j. Po przekształceniu Sp. z o.o. w Sp.j. może wystąpić sytuacja skutkująca rozwiązaniem Sp.j. Rozwiązanie Sp.j. będzie związane z przeprowadzeniem jej likwidacji, albo – w przypadku odmiennego postanowienia wspólników – zakończenie działalności spółki nastąpi bez przeprowadzenia likwidacji.

W skutek rozwiązania/likwidacji Sp.j. Wnioskodawca może otrzymać:

 • środki pieniężne,
 • jak również inne składniki majątku, w szczególności udziały w innych spółkach kapitałowych.

Na moment likwidacji w skład majątku Sp.j. nie będzie wchodził majątek, który został rozpoznany przez Sp. z o.o. lub Sp.j. jako dochód podatkowy, a nie został opodatkowany przez Sp. z o.o. lub wspólników Sp.j. Innymi słowy, do momentu przekształcenia Sp. z o.o. w Sp.j. wszystkie dochody Sp. z o. o. będą opodatkowywane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast od przekształcenia do momentu likwidacji, wszystkie dochody Sp.j. będą opodatkowywane przez jej wspólników proporcjonalnie do prawa udziału w zyskach na zasadach wynikających z ustawy o PIT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego otrzymanie w wyniku rozwiązania lub likwidacji Sp. j. środków pieniężnych skutkować będzie powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu opodatkowanego na moment rozwiązania lub likwidacji Sp.j. ...
 2. Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego otrzymanie w wyniku rozwiązania lub likwidacji Sp.j. innych składników majątku, a w szczególności udziałów w innych spółkach kapitałowych, skutkować będzie powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu opodatkowanego na moment rozwiązania lub likwidacji Sp.j. ...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1, natomiast w zakresie pytania nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane w wyniku rozwiązania lub likwidacji Sp.j. inne składniki majątku, w szczególności udziały w innych spółkach, nie będą stanowić dla Wnioskodawcy przychodu opodatkowanego w rozumieniu ustawy o PIT na moment rozwiązania lub likwidacji Sp.j.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów oraz udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b ustawy o PIT, przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki. Jednakże w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b ustawy o PIT, ustawodawca wskazał, że do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się m.in. przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę brzmienie przytoczonych wyżej przepisów, w momencie rozwiązania lub likwidacji spółki jawnej nie powstaje u wspólników przychód opodatkowany z tytułu otrzymania składników majątku spółki jawnej. Z powołanego art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b ustawy o PIT wynika jednoznacznie, że przychód powstanie dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki, o ile zbycie to nastąpi przed upływem sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki jawnej (rozumiana jako każdy dopuszczalny i zgodny z przepisami prawa sposób ustania bytu prawnego spółki jawnej), do dnia ich odpłatnego zbycia i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Na powyższe rozumienie przepisu jednoznacznie wskazuje również uzasadnienie do rządowego projektu ustawy nowelizującej m.in. ustawę o PIT z dnia 20 października 2010 r. (druk Sejmowy Nr 3500 –¬ Sejm RP VI kadencji), w którym stwierdzono, że w przypadku otrzymania przez wspólnika innych (niż środki pieniężne) składników majątku likwidowanej spółki osobowej –¬ „ich wartość będzie stanowiła przychód u wspólnika dopiero w momencie zbycia składnika majątku otrzymanego w wyniku likwidacji spółki. Będzie to skutkowało opodatkowaniem faktycznie uzyskanego przychodu. Propozycja ta uwzględnia utrzymanie braku podmiotowości w podatku dochodowym spółek niebędących osobami prawnymi. Koncepcja opodatkowania faktycznie uzyskanego przychodu (w momencie jego realizacji np. sprzedaży) upraszcza system podatkowy”.

Wnioskodawca wskazuje również, że Jego zdaniem w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym nie znajduje zastosowania art. 14 ust. 2e i 2f ustawy o PIT. Zgodnie z przywołanym art. 14 ust. 2e, w przypadku, gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w całości lub w części zobowiązanie, w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki (kredytu), przychodem takiego podatnika jest wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia. Natomiast w myśl art. 14 ust. 2f, przepis ust. 2e stosuje się odpowiednio w przypadku wykonania świadczenia niepieniężnego przez spółkę niebędącą osobą prawną. Wnioskodawca uważa, że zastosowanie art. 14 ust. 2e ustawy o PIT w przypadku likwidacji spółki osobowej stałoby w sprzeczności z regulacjami art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b. Ponadto, otrzymanie przez wspólników składników majątku w wyniku likwidacji, nie jest skutkiem wykonania zobowiązania przez spółkę osobową, ale jest skutkiem podziału jej majątku w związku z rozwiązaniem lub likwidacją spółki osobowej.

Stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawcę znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych, m.in. w interpretacjach indywidualnych:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 października 2014 r. (sygn. IBPBI/1//415-1295/14/SK);

Podsumowując, jeżeli Wnioskodawca w wyniku rozwiązania lub likwidacji Sp. j. otrzyma inne składniki majątku, w szczególności udziały w innych spółkach kapitałowych, nie powstanie dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o PIT na moment likwidacji lub rozwiązania Sp.j.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek zainteresowanego wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy. W związku z tym, zaznacza się, że niniejsza interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawcy, jako osoby występującej z wnioskiem, natomiast nie chroni pozostałych wspólników.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.