IPTPB2/4511-644/15-4/KR | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika w związku z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
IPTPB2/4511-644/15-4/KRinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. likwidacja spółki
 3. likwidacja spółki kapitałowej
 4. majątek spółki
 5. płatnik
 6. spółka kapitałowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2015 r. (data wpływu 20 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 października 2015 r. (data wpływu 28 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z powyższym, pismem z dnia 16 grudnia 2015 r., Nr IPTPB2/4511-644/15-2/KR, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 17 grudnia 2015 r. (skutecznie doręczono dnia 22 grudnia 2015 r.), zaś w dniu 28 grudnia 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek (data nadania 23 grudnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka z o.o. będąca w likwidacji) dokonywać będzie podziału między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli likwidowanej Spółki. Wspólnicy otrzymają z tego tytułu środki pieniężne. Udziałowcami Spółki są wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Większość wspólników objęła udziały za środki pieniężne przy jej powstaniu, bądź nabyła udziały w formie umowy kupna-sprzedaży.

Wśród wspólników są:

 1. osoba, która nabyła udziały w drodze spadku po zmarłym mężu,
 2. osoba, która nabyła udziały w drodze darowizny od ojca,
 3. osoba, która nabyła udziały w drodze spadku po zmarłym ojcu i otrzymała udziały w drodze darowizny od matki.

Mąż osoby, o której mowa w pkt 1) objął w 1997 r., za środki pieniężne pochodzące z majątku wspólnego, 60 udziałów Spółki po 500 zł każdy o łącznej wartości 30 000 zł. Wspólnik ten zmarł w 2011 r., a spadek po nim ustawowo nabyli na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia z dnia 25 października 2011 r., w równych częściach po 1/3: żona (tj. ww. osoba) i dwoje dzieci. W wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności, Sąd postanowieniem z dnia 22 grudnia 2011 r. przyznał tej osobie na własność 60 udziałów Spółki tj. całość udziałów zmarłego wspólnika (bez obowiązku wzajemnych dopłat).

Ojciec osoby, o której mowa w pkt 2) objął w 1997 r., za środki pieniężne, 10 udziałów Spółki po 500 zł każdy o łącznej wartości 5 000 zł. W dniu 8 grudnia 2003 r. podarował wszystkie udziały swojemu synowi, obecnemu wspólnikowi (darowizna poświadczona aktem notarialnym).

Ojciec osoby, o której mowa w pkt 3) objął w 1997 r., za środki pieniężne, 6 udziałów Spółki po 500 zł każdy o łącznej wartości 3 000 zł. Wspólnik ten zmarł w 2000 r., a spadek po nim ustawowo nabyły na podstawie postanowienia Sądu z dnia 28 grudnia 2001 r., w równych częściach po 1/2: żona i córka (obecny wspólnik Spółki). Żona zmarłego wspólnika umową darowizny z dnia 8 września 2003 r., poświadczoną notarialnie, darowała 3 udziały swojej córce.

Córka nabyła więc wszystkie udziały należące wcześniej do zmarłego wspólnika.

Wszyscy wspólnicy likwidowanej Spółki otrzymają z tytułu podziału majątku Spółki środki pieniężne. Spółka - jako płatnik - zobowiązana będzie od wymienionych środków do pobrania zryczałtowanego 19% podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazania go na rachunek Urzędu Skarbowego właściwego według swej siedziby i wykazania w zbiorczej deklaracji PIT-8A.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca przy poborze zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych może pomniejszyć przychód z tytułu podziału majątku likwidowanej Spółki, uzyskany przez wspólników wymienionych w pkt 1), 2), 3) o przychód wolny od podatku, odpowiadający kwocie wydatków poniesionych na objęcie udziałów przez darczyńców lub spadkodawców, także w części przekraczającej udział spadkowy spadkobiercy...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód z tytułu podziału majątku likwidowanej Spółki, uzyskany przez wspólników wymienionych w zdarzeniu przyszłym w pkt 1), 2), 3), powinien być obniżony o koszt objęcia udziałów w Spółce, poniesiony przez darczyńców lub spadkodawców tych wspólników, także w części przekraczającej udział wspólnika w spadku, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

U udziałowców będących osobami fizycznymi otrzymane środki pieniężne czy rzeczowe składniki majątku z tytułu podziału majątku likwidowanej Spółki są kwalifikowane do przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej (art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W myśl art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od uzyskanych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wynosi 19% dochodów (przychodów). Zryczałtowany podatek pobiera się bez pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania przychodu.

Jednakże, nie cała kwota wspomnianego przychodu podlega opodatkowaniu. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50a ww. ustawy wolna od podatku dochodowego jest wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów w tej spółce lub udziałów w zyskach osoby prawnej.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie precyzuje, jakie wydatki na nabycie udziałów lub koszty objęcia udziałów należy wziąć pod uwagę stosując ten przepis w sytuacji, gdy wspólnik likwidowanej spółki nabył udziały w drodze spadku lub darowizny. Ww. przepis nie określa, przez kogo powinny zostać poniesione wydatki na nabycie lub objęcie udziałów, czy powinny być one poniesione tylko przez podatnika (wspólnika obejmującego udziały w spółce lub nabywającego te udziały w drodze umowy kupna-sprzedaży), czy także przez darczyńcę lub spadkodawcę wspólnika.

W ocenie Wnioskodawcy, powinien On pomniejszyć przychód wynikający z podziału majątku likwidowanej Spółki uzyskany przez wyżej wymienionych wspólników o kwotę zwolnioną z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określoną jako koszt nabycia lub objęcia udziałów w spółce. Kosztami nabycia lub objęcia udziałów w Spółce są wydatki poniesione przez darczyńców lub spadkodawców tych wspólników, także w części przekraczającej udział wspólnika w spadku.

Przyjęcie odmiennego stanowiska spowodowałoby, że wydatki na objęcie tych udziałów w Spółce poniesione przez darczyńców lub spadkodawców nie zostaną nigdy przez nikogo zaliczone do przychodów wolnych od opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 9 ust. 2 ww. ustawy).

W myśl art. 11 ust. 1 cyt. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Natomiast w świetle art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. c) ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki.

Przy czym – w myśl art. 5a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce – oznacza to będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych:

 1. spółkę kapitałową, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Z treści art. 24 ust. 5 pkt 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki.

Tryb likwidacji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością został uregulowany przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013r., poz. 1030, z późn. zm.). Zgodnie z art. 272 ustawy Kodeks spółek handlowych, rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru.

Stosownie do treści art. 286 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Majątek, o którym mowa w § 1, dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów (art. 286 § 2 ww. ustawy Kodeks spółek handlowych). Zgodnie z poglądem prezentowanym w doktrynie prawa handlowego, podział majątku może nastąpić bądź przez wypłatę wspólnikom przypadających im z tytułu likwidacji kwot w pieniądzu, bądź przez przydzielenie poszczególnych przedmiotów majątkowych zlikwidowanej spółki. Należy przy tym podkreślić, że ustawodawca nie różnicuje sposobu opodatkowania przychodów uzyskanych w związku z likwidacją majątku spółki w zależności od tego czy wypłacane są środki pieniężne, czy też zwrot następuje w formie niepieniężnej, np. w postaci rzeczowych składników majątku spółki.

Przepisy powyższe nie wskazują jak ustalić wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, a jedynie określają sposób podziału tego majątku. Zasad ustalania wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki nie wyrażają wprost również przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak stanowi art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a, z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a, 5d i 5e (art. 30a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10 (art. 41 ust. 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Natomiast na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z kolei stosownie do art. 42 ust. 1a cytowanej powyżej ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR). Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na treść przepisu art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że wolna od podatku dochodowego jest wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w zyskach osoby prawnej.

Dyspozycją tego przepisu objęta jest równowartość faktycznie poniesionych przez podatnika, który otrzymuje przysporzenie, wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji).

Natomiast w przypadku, gdy udziałowiec nie poniósł wydatków na nabycie bądź objęcie udziałów (akcji), nie ma podstaw do zastosowania omawianego wyżej zwolnienia. Sytuacja taka ma miejsce m.in. gdy udziały w spółce kapitałowej zostały nabyte w drodze darowizny lub spadku.

Z przytoczonych przepisów wynika, że wartość majątku otrzymanego w związku likwidacją spółki korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy, w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji).

Wobec tego różnica pomiędzy wartością majątku otrzymanego w wyniku likwidacji a wydatkami poniesionymi na objęcie lub nabycie udziałów (akcji), których wartość jest zwolniona z podatku, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, w przypadku podziału majątku likwidowanej osoby prawnej, pobiera się od wartości majątku otrzymanego w wyniku likwidacji (przychodu z likwidacji) określonego na podstawie cen rynkowych, pomniejszonego o poniesione wydatki na nabycie udziałów (akcji).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (Spółka z o.o. będąca w likwidacji) dokonywać będzie podziału między wspólników majątku, pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli, likwidowanej Spółki. Wspólnicy otrzymają z tego tytułu środki pieniężne. Udziałowcami Spółki są wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Większość wspólników objęła udziały za środki pieniężne przy jej powstaniu, bądź nabyła udziały w formie umowy kupna-sprzedaży. Wśród wspólników są: osoba, która nabyła udziały w drodze spadku po zmarłym mężu, osoba, która nabyła udziały w drodze darowizny od ojca, oraz osoba, która nabyła udziały w drodze spadku po zmarłym ojcu i otrzymała udziały w drodze darowizny od matki. Wszyscy wspólnicy likwidowanej Spółki otrzymają z tytułu podziału majątku Spółki środki pieniężne.

Biorąc pod uwagę powołane powyżej przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że w odniesieniu do wspólnika, który nabył udziały w Spółce w drodze spadku po zmarłym mężu, w drodze darowizny od ojca oraz w drodze spadku po zmarłym ojcu i w drodze darowizny od matki, tj. nieodpłatnie, jednocześnie nie ponosząc żadnych wydatków z tytułu podatku od spadków i darowizn, koszt nabycia, o którym mowa w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wystąpi. Tym samym, stosownie do art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym podlega całość przysporzenia otrzymanego w związku z likwidacją Spółki. Wnioskodawca (likwidowana Spółka z o.o.) jako płatnik zobowiązany będzie do obliczenia i pobrania zryczałtowanego podatku, zgodnie z dyspozycją art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przekazania go do właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 42 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.