IPTPB1/415-390/13-4/MAP | Interpretacja indywidualna

1) Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika spółki osobowej, składników majątku w postaci:
a) akcji w spółce akcyjnej i/lub
b) udziałów w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i/lub
c) nieruchomości i/lub
d) ruchomości posiadanych przez SO (w tym samochody) i/lub
e) programy komputerowe/oprogramowanie (prawa do tychże programów)
-z tytułu likwidacji spółki osobowej lub rozwiązania spółki bez przeprowadzenia procedury likwidacji, skutkować będzie powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych?
2) Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika spółki osobowej, środków pieniężnych z tytułu likwidacji tejże spółki lub rozwiązania spółki bez przeprowadzenia procedury likwidacji skutkować będzie powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych?
IPTPB1/415-390/13-4/MAPinterpretacja indywidualna
 1. likwidacja spółki
 2. przekształcenie spółki
 3. składnik majątkowy
 4. spółka cywilna
 5. środki pieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, reprezentowanego przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2013 r. (data wpływu 14 czerwca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 września 2013 r. (data wpływu 9 września 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych oraz innych składników majątkowych w ramach likwidacji lub rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 czerwca 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych oraz innych składników majątkowych w ramach likwidacji lub rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa m. in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), w związku z czym pismem z dnia 28 sierpnia 2013 r., Nr IPTPB1/415-390/13-2/MAP, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ww. ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie z dnia 28 sierpnia 2013 r. skutecznie doręczono w dniu 30 sierpnia 2013 r., następnie w dniu 9 września 2013 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania w polskiej placówce pocztowej 5 września 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku, po jego uzupełnieniu, zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną i posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce (podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce). Na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce. Planowane jest w niedalekiej przyszłości przekształcenie tejże spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową, np. spółkę jawną lub komandytową. Spółka osobowa, jako spółka przekształcona, nadal będzie miała siedzibę na terytorium Polski. Wspólnikami spółki osobowej powstałej z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będą dotychczasowi wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową, Wnioskodawca będzie prowadził (w formie spółki) pozarolniczą działalność gospodarczą, z której dochody (przychody) mogą być opodatkowane w formie podatku liniowego. Udziałowcami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są polscy rezydenci podatkowi (osoby fizyczne i osoba prawna – spółka akcyjna). Wnioskodawca posiada 95 udziałów w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który dzieli się na 100 udziałów. Wspólnicy mają prawo do czystego zysku przeznaczonego do podziału pomiędzy nich proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Po przekształceniu dotychczasowy udział Wnioskodawcy w zysku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie zachowany w spółce przekształconej, a zatem będzie to 95% udziału w zysku spółki osobowej.

W toku działalności spółki osobowej mogą wystąpić sytuacje, które spowodują jej rozwiązanie. W takim przypadku spółka osobowa może zostać:

 1. zlikwidowana lub
 2. rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, zgodnie z art. 67 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

W obu ww. przypadkach majątek spółki osobowej w postaci:

 1. akcji w spółce akcyjnej i/lub
 2. udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i/lub
 3. nieruchomości i/lub
 4. ruchomości posiadanych przez spółkę osobową (w tym samochody) i/lub
 5. programy komputerowe/oprogramowanie (prawa do tychże programów) i/lub
 6. środki pieniężne

-zostanie/zostaną przekazane wspólnikom w ramach procesu likwidacji/rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, o ile oczywiście ww. składniki majątkowe nie zostaną w toku postępowania likwidacyjnego zbyte przez spółkę osobową (spieniężone).

W związku z powyższym zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika spółki osobowej, składników majątku w postaci:
  1. akcji w spółce akcyjnej i/lub
  2. udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i/lub
  3. nieruchomości i/lub
  4. ruchomości posiadanych przez spółkę osobową (w tym samochody) i/lub
  5. programy komputerowe/oprogramowanie (prawa do tychże programów)

-z tytułu likwidacji spółki osobowej lub rozwiązania spółki bez przeprowadzenia procedury likwidacji, skutkować będzie powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych...

 1. Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika spółki osobowej, środków pieniężnych z tytułu likwidacji tejże spółki lub rozwiązania spółki bez przeprowadzenia procedury likwidacji skutkować będzie powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym w uzupełnieniu wniosku, otrzymanie majątku w postaci:

 1. akcji w spółce akcyjnej i/lub
 2. udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i/lub
 3. nieruchomości i/lub
 4. ruchomości posiadanych przez spółkę osobową (w tym samochody) i/lub
 5. programy komputerowe/oprogramowanie (prawa do tychże programów)

-z tytułu likwidacji spółki osobowej lub rozwiązania tejże spółki bez przeprowadzenia procedury likwidacyjnej, nie spowoduje powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie otrzymania ww. składnika majątkowego. Ponadto, otrzymanie w wyniku likwidacji spółki osobowej lub rozwiązania tejże spółki bez przeprowadzeni procesu likwidacji środków pieniężnych nie generuje przychodu po stronie Wnioskodawcy.

Uzasadniając powyższe, Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej „KSH”), osobowe spółki prawa handlowego, a do takich należy spółka jawna, nie posiadają osobowości prawnej, lecz posiadają podmiotowość prawną. Regulacje w zakresie likwidacji spółki jawnej zawarte zostały w art. 67-85 KSH. Zgodnie z art. 67 § 1 KSH, w przypadkach określonych w art. 58 należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki. Stosownie do art. 58 KSH, rozwiązanie spółki powodują:

 • przyczyny przewidziane w umowie spółki,
 • jednomyślna uchwała wszystkich wspólników,
 • ogłoszenie upadłości spółki,
 • śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości,
 • wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika,
 • prawomocne orzeczenie sądu.

W przedmiotowym zakresie kluczowe znaczenie mają poniżej wskazane przepisy.

Zgodnie z art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa w spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. I tak, w myśl art. 8 ust. 1 powyższej ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1 a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Z kolei art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że do przychodów, o których mowa ust. 1 i 2, nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki.

Istotne znaczenie ma też przepis art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ww. wymienionej ustawy, w myśl którego przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że w przypadku, gdy w wyniku likwidacji spółki osobowej lub rozwiązania tejże spółki bez przeprowadzenia procedury likwidacji, Wnioskodawca otrzyma ww. składniki majątkowe, to nie powstaje u Niego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (ani z tytułu działalności gospodarczej, ani z innego tytułu). Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) powołanej ustawy, przychód powstaje dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, np. spółki jawnej.

Ponadto, w przypadku uzyskania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych w związku z likwidacją spółki osobowej lub rozwiązaniem tejże spółki bez przeprowadzenia procedury likwidacji nie będą one stanowiły przychodu na rzecz Wnioskodawcy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zaznaczyć należy, że ustawa, o której mowa w stanowisku, to ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.