IPPB3/4510-174/15-4/KK | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka Wnioskującą powinna rozpoznać przychód podatkowy z tytułu otrzymania środków pieniężnych i innych składników majątku Spółki 2 w wysokości różnicy pomiędzy wartością majątku otrzymanego w wyniku likwidacji Spółki 2 a kosztem nabycia udziałów Spółki 2 równym wartości nominalnej własnych udziałów wydanych dotychczasowym udziałowcom Spółki 2 w zamian za aport?
IPPB3/4510-174/15-4/KKinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. koszt
 3. likwidacja spółki
 4. nabycie
 5. przychód
 6. składnik majątkowy
 7. wartość nominalna
 8. środki pieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2015 r. (data wpływu 4 marca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 11 maja 2015 r. (data wpływu do BKIP w Płocku 13 maja 2015 r.) na wezwanie z dnia 30 kwietnia 2015 r. Nr IPPB3/4510-174/15-2/KK o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów osiągniętych z tytułu likwidacji Spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów osiągniętych z tytułu likwidacji Spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza utworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka Wnioskująca). Następnie Spółka Wnioskująca zamierza nabyć całość lub większościowy pakiet (pow. 50% praw głosu) udziałów w innej spółce kapitałowej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Spółka 2”).Udziały w Spółce 2 będą stanowiły przedmiot aportu (wkładu niepieniężnego). W zamian za nabyte w drodze aportu udziały Spółki 2, Spółka Wnioskująca wyda dotychczasowym udziałowcom Spółki własne udziały.

W kolejnym kroku Spółka Wnioskodawca dokona likwidacji Spółki 2, zgodnie z art. 270 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030); dalej: „KSH”).

W wyniku likwidacji Spółki 2, Spółka Wnioskująca może otrzymać środki pieniężne oraz inne składniki majątku Spółki 2.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka Wnioskującą powinna rozpoznać przychód podatkowy z tytułu otrzymania środków pieniężnych i innych składników majątku Spółki 2 w wysokości różnicy pomiędzy wartością majątku otrzymanego w wyniku likwidacji Spółki 2 a kosztem nabycia udziałów Spółki 2 równym wartości nominalnej własnych udziałów wydanych dotychczasowym udziałowcom Spółki 2 w zamian za aport...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka Wnioskująca powinna rozpoznać przychód podatkowy z tytułu otrzymania środków pieniężnych i innych składników majątku Spółki 2 w wysokości różnicy pomiędzy wartością majątku otrzymanego w wyniku likwidacji Spółki 2 a kosztem nabycia udziałów Spółki 2 równym wartości nominalnej własnych udziałów wydanych dotychczasowym udziałowcom Spółki 2 w zamian za aport.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej.

Natomiast w myśl art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki - w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w zyskach tej osoby prawnej.

Zasady ustalenia kosztu nabycia udziałów w drodze wkładu niepieniężnego (stanowiącego wymianę udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT) określa treść przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem nie uważa się za koszt uzyskania przychodu wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te – w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Biorąc więc pod uwagę treść przepisów art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy o CIT oraz art. 16. ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT należy uznać, iż przychód Spółki Wnioskującej z tytułu likwidacji Spółki 2 będzie różnica pomiędzy wartością majątku otrzymanego w wyniku likwidacji Spółki 2 a kosztem nabycia udziałów Spółki 2 równym wartości nominalnej własnych udziałów wydanych dotychczasowym udziałowcom Spółki 2 w zamian za aport.

Stanowisko powyższe potwierdza praktyka organów podatkowych. Przykładowo:

- Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 14 maja 2014 r., sygn. ILPB4/423-108/14-2/MC uznając za prawidłowe następujące stanowisko wnioskodawcy:

w przypadku nabycia przez SPÓŁKĘ nr 2 udziałów SPÓŁKI nr 1 w formie aportu (wymiany udziałów), w sytuacji gdy likwidacja SPÓŁKI nr 1 nastąpi w ciągu 2 lat od nabycia przez SPÓŁKĘ nr 2 udziałów w SPÓŁCE nr l, dochodem (przychodem) SPÓŁKI nr 2 z tytułu likwidacji SPÓŁKI nr l będzie nadwyżka wartości rynkowej majątku SPÓŁKI nr 1 otrzymanego w związku z likwidacją SPÓŁKI nr l ponad wydatkami SPÓŁKI nr 2 poniesionymi na nabycie udziałów SPÓŁKI nr l w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości Udziałów Własnych SPÓŁKI nr 2 wydanych w zamian za udziały SPÓŁKI nr 1.

- Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 25 kwietnia 2012 sygn. IPPB3/423-56/12-3/PK1 podzielił następujące stanowisko podatnika:

w przypadku nabycia przez Spółkę udziałów W. w formie aportu (wymiany udziałów), w sytuacji gdy likwidacja W. nastąpi w ciągu 2 lat od nabycia przez Spółkę udziałów w W., dochodem (przychodem) Spółki z tytułu likwidacji W. będzie nadwyżka wartości rynkowej majątku W. otrzymanego w związku z likwidacją W. ponad wydatkami Spółki poniesionymi na nabycie udziałów W. w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych udziałowcowi/udziałowcom W. w zamian za udziały W.

- Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 18 lutego 2014 r., sygn. ILPB4/423-459/13-2/MC, podkreślając iż:

w wyniku likwidacji Spółki zagranicznej - zgodnie z art . 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - Wnioskodawca uzyska przychód z udziału w zyskach osób prawnych w wysokości wartości rynkowej majątku otrzymanego w związku z likwidacją Spółki zagranicznej pomniejszonej - zgodnie z art . 12 ust 4 pkt 3 tej ustawy - o koszt nabycia udziałów w Spółce zagranicznej przez Wnioskodawcę. Przy czym, koszt nabycia udziałów Spółki zagranicznej powinien zostać ustalony zgodnie z art . 16 ust 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w wysokości sumy wartości nominalnej udziałów własnych wydanych udziałowcom w zamian za aport w postaci udziałów Spółki zagranicznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.