ILPB1/415-66/13-4/IM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych lub innych składników majątkowych z tytułu likwidacji spółki niebędącej osobą prawną, ich wartość będzie stanowiła dla Zainteresowanego jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana x, przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2013 r. (data wpływu 15 stycznia 2013 r.), uzupełnionym w dniu 16 kwietnia 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych lub innych składników majątku w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych lub innych składników majątku w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 3 kwietnia 2013 r., znak ILPB1/415-66/13-2/IM, na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 5 kwietnia 2013 r., a w dniu 16 kwietnia 2013 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 12 kwietnia 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

W chwili obecnej uczestniczy w dwóch spółkach niebędących osobami prawnymi w rozumieniu art. 5a ust. 26 u.p.d.o.f. z siedzibą w Polsce. W zależności od rozwoju założeń biznesowych planuje, że w roku 2013 zostanie wspólnikiem w innej jeszcze spółce niebędącej osobą prawną. Wnioskodawca zakłada także, że jedna ze spółek niebędących osobami prawnymi, w których będzie wspólnikiem, zostanie zlikwidowana.

W wyniku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną otrzyma przypadającą zgodnie z umową spółki część środków pieniężnych oraz innych składników majątkowych pozostających w spółce na dzień jej likwidacji. W skład niepieniężnych składników majątkowych mogą wchodzić m.in. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, papiery wartościowe, udziały (akcje) w spółkach posiadających osobowość prawną, tzw. „udziały spółkowe” w spółkach nieposiadających osobowości prawnej (tzn. ogóły praw i obowiązków w rozumieniu art. 10 Kodeksu spółek handlowych) oraz wierzytelności z tytułu pożyczek (dalej łącznie: inne składniki majątkowe).

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że środki pieniężne oraz inne składniki majątkowe opisane we wniosku o wydanie interpretacji z dnia 11 stycznia 2013 r. ma otrzymać z tytułu zlikwidowania spółki jawnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych lub innych składników majątkowych z tytułu likwidacji spółki niebędącej osobą prawną, ich wartość będzie stanowiła dla Zainteresowanego jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku otrzymania z tytułu likwidacji spółki niebędącej osobą prawną środków pieniężnych lub innych składników majątkowych, ich wartość na dzień likwidacji spółki niebędącej osobą prawną (ich otrzymania) w ogóle nie będzie stanowiła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i to niezależnie od proporcji wartości wkładów wniesionych przez wspólników Spółki Osobowej.

Zdaniem Zainteresowanego wynika to wprost z brzmienia przepisu art. 14 ust. 3 pkt 10 u.p.d.o.f., który nie wprowadza w tym zakresie jakichkolwiek dodatkowych warunków czy wyjątków. Treść tego przepisu jest całkowicie jasna i w przekonaniu Wnioskodawcy nie wymaga dodatkowej wykładni - kiedy dochodzi do wypłaty środków pieniężnych w wyniku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną, nie powoduje to powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie wspólnika takiej spółki.

Należy zauważyć, że brak opodatkowania środków pieniężnych przekazywanych w wyniku likwidacji spółki osobowej jest efektem celowego działania ustawodawcy. Wskazuje na to w szczególności uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1478).

W uzasadnieniu tym wskazano, że: w zakresie dotyczącym likwidacji spółki projekt zakłada zróżnicowanie zasad opodatkowania otrzymanego przez wspólnika likwidowanej spółki majątku, w zależności od tego, w jakiej formie majątek ten jest przez wspólnika otrzymywany - tj. w formie pieniężnej czy niepieniężnej, i tak, w przypadku otrzymania przez wspólnika: środków pieniężnych - ich wartość nie będzie stanowiła przychodu przyjęcie tego rozwiązania zmierza do wyeliminowania podwójnego opodatkowania, na które wskazywało przywołane wyżej orzecznictwo. W związku z powyższym, z przychodów podlegających opodatkowaniu wyłączono przychód odpowiadający wartości środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika z tyłu likwidacji spółki, (uzasadnienie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych - Druk Sejmowy Nr 3500 - Sejm RP VI kadencji).

Z kolei w przypadku, gdy z tytułu likwidacji spółki niebędącej osobą prawną Wnioskodawca otrzyma inne składniki majątkowe, to ich wartość również nie będzie stanowiła dla niego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na dzień likwidacji spółki niebędącej osobą prawną (ich otrzymania). Przychód związany z tymi składnikami majątku Zainteresowany osiągnie dopiero w momencie ich odpłatnego zbycia (art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) u.p.d.o.f.).

Również ten wniosek znajduje potwierdzenie we wskazanym wcześniej uzasadnieniu projektu ustawy nowelizacyjnej: I tak, w przypadku otrzymania przez wspólnika (...) innych <niż pieniężne - przyp. KF> składników majątku - ich wartość będzie stanowiła przychód u wspólnika dopiero w momencie zbycia składnika majątku otrzymanego w wyniku likwidacji spółki. Będzie to skutkowało opodatkowaniem faktycznie uzyskanego przychodu. Propozycja ta uwzględnia utrzymanie braku podmiotowości w podatku dochodowym spółek niebędących osobami prawnymi. Koncepcja opodatkowania faktycznie uzyskanego przychodu (w momencie jego realizacji np. sprzedaży) upraszcza system podatkowy. Wymaga to wyraźnego wskazania w ustawie PIT, że przychód nie powstaje w związku z otrzymaniem w wyniku likwidacji spółki, niepieniężnych składników majątku, a powstaje dopiero w momencie ich zbycia.

Warto jednak podkreślić, że przychód z odpłatnego zbycia otrzymanych z tytułu likwidacji spółki niebędącej osobą prawną papierów wartościowych, udziałów (akcji) w spółkach posiadających osobowość prawną, tzw. „udziałów spółkowych” w spółkach nieposiadających osobowości prawnej oraz wierzytelności z tytułu pożyczek powstanie niezależnie od upływu 6-letniego terminu określonego w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit b) u.p.d.o.f. ponieważ przychody ze zbycia tych aktywów będą zaliczane do źródeł przychodu innych niż pozarolnicza działalność gospodarcza (przepis ten nie będzie miał zastosowania do tych innych składników majątkowych).

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych z upoważnienia Ministra Finansów m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14.06.2011 r. sygn. ILPB1/415-362/11-3/AO, interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4.07.2011 r. sygn. ITPB3/415- 19b/11/DK, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5.08.2011 r. sygn. IPPB1/415-511/11-2/AM, z 20.08.2012 sygn. IPPB1/415-758/12-2/ES oraz z 1.10.2012 r. sygn. IPPB1/415-763/12-2/EC.

W świetle powyższej argumentacji, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w przypadku otrzymania z tytułu likwidacji spółki niebędącej osobą prawną środków pieniężnych lub innych składników majątkowych, ich wartość nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy żadnego przychodu podlegającego opodatkowaniu na dzień ich otrzymania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.