IBPBI/1/415-327/11/AB | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe zwrotu wspólnikowi majątku likwidowanej spółki cywilnej.
IBPBI/1/415-327/11/ABinterpretacja indywidualna
 1. likwidacja spółki
 2. przychód
 3. zwrot udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 28 marca 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 1 kwietnia 2011r.), uzupełnionym w dniu 7 czerwca 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu wspólnikowi majątku likwidowanej spółki cywilnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 kwietnia 2011r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych zwrotu wspólnikowi majątku likwidowanej spółki cywilnej.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 26 maja 2011r. Znak: IBPBI/1/415-327/11/AB, IBPBI/1/415-328/11/AB, IBPBI/1/415-329/11/AB, IBPBII/1/436-201/11/MZ wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniu 7 czerwca 2011 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, w formie Spółki cywilnej „J”. Oprócz Wnioskodawczyni wspólnikami Spółki „J” są, osoba fizyczna „F”, która posiada udział w wysokości 50% i małżonek Wnioskodawczyni. Każdy z małżonków posiada udział w wysokości 25%. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Przedmiotem działalności Spółki jest wynajem pomieszczeń użytkowych na cele gospodarcze w oparciu o długoletnie umowy dzierżawy. Z prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych, w oparciu o zapisy w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Wspólnicy spółki, poza działalnością w formie tej spółki, prowadzą jednocześnie działalność gospodarczą w formie jednoosobowej firmy oraz innej spółki cywilnej. Wspólnik „F” prowadzi działalność w formie jednoosobowej firmy, w której zakres wchodzi m.in. wynajem nieruchomości. Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem prowadzi działalność w formie spółki cywilnej „K” zajmującej się wynajmem nieruchomości.

Wspólnicy, na mocy aktu notarialnego z dnia 21 czerwca 1995 r., wnieśli aportem do majątku Spółki cywilnej „J” używany budynek z 1910 r., w następujących proporcjach: Wnioskodawczyni z małżonkiem 9/10, wspólnik „F” 1/10. Ponadto, wspólnik „F” wniósł do spółki wkład pieniężny w kwocie 5.000 zł.

W latach 1995-1996 został przeprowadzony remont i modernizacja budynku (wartość poniesionych nakładów przewyższała wartość początkową zakupionej nieruchomości). Od poniesionych nakładów inwestycyjnych spółka dokonała odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości, jako od wydatków związanych z działalnością opodatkowaną. Nieruchomość (w kwocie netto bez VAT, tj. wartość początkowa z aportu plus nakłady) stanowi środek trwały spółki „J”, od którego były dokonywane odpisy amortyzacyjne zaliczane w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Nieruchomość na dzień złożenia wniosku jest całkowicie zamortyzowana.

W trakcie działalności spółki, na mocy aneksu do umowy spółki z dnia 17 września 1995 r., wspólnicy zmienili udziały w zyskach, które na dzień złożenia wniosku wynosiły:

 • wspólnik „F” - 50 %,
 • Wnioskodawczyni - 25 %,
 • małżonek Wnioskodawczyni - 25 %.

Aneks zawarty został w formie pisemnej uchwały wspólników.

W dniu 15 maja 2008 r. odbyło się kolejne zgromadzenie wspólników spółki w Kancelarii notarialnej, gdzie w akcie notarialnym uchwalono, że:

 • wspólnicy uczestniczą w zyskach i stratach spółki w stosunku: wspólnik „F” 50 %, Wnioskodawczyni 25 %, małżonek Wnioskodawczyni 25 %,
 • po rozwiązaniu spółki nadwyżkę majątku wspólnego dzieli się między wspólników w takim stosunku w jakim uczestniczyli w zyskach spółki, tj. wspólnik „F” 50 %, Wnioskodawczyni 25 %, małżonek Wnioskodawczyni 25 %,
 • w przypadku rozwiązania spółki lub jej zakończenia strony postanawiają, że w związku z usługami świadczonymi przez wspólnika „F” na rzecz spółki w czasie jej trwania w latach 1995-2002 nie będzie wypłacone żadne wynagrodzenie z tego tytułu, a w celu umorzenia jego roszczeń z tego tytułu wspólnicy postanawiają, że nieruchomość zabudowana budynkiem, przeniesiona zostanie na rzecz wspólników w udziałach: wspólnik „F” 2/4 części, Wnioskodawczyni 1/4 części, małżonek Wnioskodawczyni 1/4 części.

Właścicielami budynku wpisanymi w księdze wieczystej są osoby fizyczne - wymienieni powyżej wspólnicy spółki cywilnej „J” - we współwłasności łącznej. Udziały w nieruchomości są łączne, nie są określone w częściach ułamkowych.

W trakcie trwania spółki, w grudniu 2010 r. dokonano fizycznego podziału nieruchomości. W wyniku podziału powstało 5 lokali użytkowych oraz powierzchnia wspólna dla wszystkich lokali (kotłownia oraz korytarze komunikacyjne na każdym piętrze budynku). Prezydent Miasta wydał zaświadczenie dla każdego lokalu, że wydzielone lokale spełniają wymogi art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali i mogą stanowić samodzielne lokale użytkowe. Wydzielono następujące lokale:

 • lokal nr 1 o powierzchni 194,00m2, udział w części wspólnej oraz w gruncie 2638/10000 cz.,
 • lokal nr 2 o powierzchni 187,70m2, udział w części wspólnej oraz w gruncie 2553/10000 cz.,
 • lokal nr 3 o powieizchni 86,60m2, udział w części wspólnej oraz w gruncie 1178/10000 cz.,
 • lokal nr 4 o powierzchni 98,00m2, udział w części wspólnej oraz w gruncie 1333/10000 cz.,
 • lokal nr 5 o powierzchni 169,00m2, udział w części wspólnej oraz w gruncie 2298/10000 cz.,
 • część wspólna lokali nr 1-5 to powierzchnia 60,30m2, grunt o powierzchni 0,0578 ha.

Wspólnicy planują rozwiązać umowę spółki cywilnej i w wyniku tej czynności dokonać fizycznego podziału majątku spółki pomiędzy wspólników. Zostanie zniesiona współwłasność łączna nieruchomości. Wydzielone lokale użytkowe wraz z udziałem we własności nieruchomości wspólnej określonym w częściach ułamkowych oraz z udziałem w gruncie (również określonym w częściach ułamkowych), zostaną przydzielone wspólnikom.

Wydzielone lokale użytkowe zostaną przydzielone w następujący sposób:

 • wspólnikowi „F” - lokale o powierzchni 378,60m2 oraz udział 5149/10000 w części wspólnej budynku,
 • Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem - lokale o powierzchni 356,70m2 oraz udział w części wspólnej budynku i gruncie w wysokości 4851/10000.

Z uwagi na konstrukcję budynku i układ ścian działowych i nośnych nie jest możliwy podział budynku na lokale przypadające wspólnikom w częściach ułamkowych przypadających wspólnikom zgodnie z umową spółki.

W trakcie trwania działalności spółki, w dniu 10 września 2008 r. wspólnicy zakupili do majątku spółki działkę niezabudowaną o powierzchni 0,42 ha, od nabycia której spółka odliczyła podatek naliczony w fakturze zakupu w kwocie 680 zł.

Czynności powyższe, tj. ujawnianie podziału, likwidacja spółki cywilnej oraz podział nieruchomości i pozostałego majątku między wspólników zostaną zapisane w jednym akcie notarialnym pod nazwą „rozwiązanie umowy spółki cywilnej, podział majątku i ustanowienie odrębnej własności lokali”. Podział majątku Spółki zostanie dokonany zgodnie z art. 875 Kodeksu cywilnego. Podział powyższy następuje, jako ekwiwalent z tytułu podziału majątku spółki cywilnej i w związku z tym podziałem wygasają pomiędzy wspólnikami wzajemne roszczenia co do zwrotu nakładów, o których mowa w art. 871 Kodeksu cywilnego.

Na mocy ww. umowy wspólnicy przechodzą w posiadanie wydzielonych, opisanych powyżej lokali oraz przypadających wydzielonym lokalom części ułamkowych w komunikacji, kotłowni i gruncie. Dla poszczególnych wspólników zostaną założone odrębne księgi wieczyste dotyczące poszczególnych lokali i części wspólnych.

Spółka na dzień likwidacji będzie posiadała środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym w kwocie około 1.000 zł, należności od dzierżawców lokali w kwocie około 23.400 zł, zobowiązania dotyczące spółki w kwocie około 3.500 zł (energia, woda, ciepło). Wszelkie korzyści i ciężary związane z nieruchomością (lokalami) przechodzą na nabywców (byłych wspólników). Po likwidacji spółki rachunek bankowy nie zostanie zlikwidowany. Pozostałe tam środki pieniężne powiększone o wpłacone przez dzierżawców należności zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań wobec dostawców, a pozostała nadwyżka zostanie podzielona pomiędzy wspólników stosowanie do ich udziału w zyskach i stratach spółki, zgodnie z zapisami aktu notarialnego.

Zgodnie z art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych (ostania zmiana z dnia 25 października 2010 r.), na dzień likwidacji spółki zostanie sporządzony wykaz składników majątku, w którym zawarte zostaną następujące informacje: liczba porządkowa, nazwa składnika majątku (zmodernizowany w latach 1995-1996 budynek z 1910 r., niezabudowana działka), data nabycia, kwota wydatków poniesionych na nabycie, (tj. wartość aportu + kwota nakładów na modernizację, faktury zakupu), wartość początkowa, kwota amortyzacji.

Z uwagi na prowadzenie rozliczeń finansowych w formie uproszczonej ewidencji podatkowej, tj. podatkowa księga przychodów i rozchodów, wspólnicy nie są w stanie podać wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce w trakcie trwania spółki. Zyski spółki, zgodnie z rozliczeniami podatkowymi były wypłacane wspólnikom na bieżąco, proporcjonalnie do określonych udziałów w spółce. Wysokość pozostałych na dzień likwidacji środków oraz należności czynszowych nie przekracza zysku spółki z ostatnich miesięcy, zatem środki pieniężne wraz z należnościami posiadane na dzień likwidacji, po zapłacie zobowiązań, przysługują wspólnikom w ramach wypracowanego przez spółkę zysku.

Wydzielone lokale wraz z udziałem w częściach wspólnych i gruncie oraz działka, zostaną wniesione do prowadzonych obecnie działalności gospodarczych. Wnioskodawczyni wraz małżonkiem aktem notarialnym przekażą lokale i udział w niezabudowanym gruncie do prowadzonej przez nich spółki cywilnej „K”. Lokale nadal będą wykorzystywane w działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z dnia 3 czerwca 2011 r., Wnioskodawczyni dodatkowo wskazała, że wniesienie wkładu do spółki będzie skutkowało powiększeniem majątku spółki o nowe środki trwałe (lokale użytkowe), których wartość księgowa na dzień wniesienia wkładu wynosi „0”, tj. są to środki trwałe całkowicie zamortyzowane. Wartość rynkowa przedmiotu wkładu wynosi około 500.000 zł. Do ewidencji środków trwałych spółki „K” (otrzymującej aport), wpisane zostaną wydzielone lokale i części wspólne w częściach ułamkowych w wartości początkowej proporcjonalnej do otrzymanego wkładu ze spółki „J” oraz odpowiadające tej wartości odpisy amortyzacyjne, zatem wartość księgowa nowego majątku spółki „K” będzie wynosić „0”.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w momencie likwidacji spółki cywilnej „J”, w której na dzień likwidacji pozostają nieruchomości, środki pieniężne, należności (czyli majątek przekazany wspólnikom proporcjonalnie do posiadanych udziałów), powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych u poszczególnych wspólników...

(pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawczyni, w związku z podziałem majątku spółki, zgodnie z art. 875 i 871 Kodeksu cywilnego, szczegółowo opisanym powyżej nie powstanie u niej, jako wspólnika obowiązek w zakresie podatku dochodowego osób fizycznych, gdyż:

 • środki pieniężne otrzymane przez wspólników w wyniku likwidacji nie podlegają opodatkowaniu, zgodnie z art. 14 ust. 2d pkt 10 (winno być: art. 14 ust. 3 pkt 10) ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych),
 • składniki majątku otrzymane w wyniku likwidacji spółki cywilnej podlegają opodatkowaniu dopiero w momencie ich odpłatnego zbycia przed upływem 6 lat od miesiąca likwidacji spółki cywilnej.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 860 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm., określanego w dalszej części skrótem „K.c.”), przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. W umowie spółki można inaczej ustalić stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach. Można nawet zwolnić niektórych wspólników od udziału w stratach. Natomiast nie można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach (art. 867 § 1 K.c.).

Z kolei w myśl art. 871 § 1 K.c., wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania, oraz wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w braku takiego oznaczenia, wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia. Nie ulega zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika.

Ponadto, stosownie do regulacji zawartej w § 2 powołanego wyżej art. 871 K.c., występującemu wspólnikowi wypłaca się w pieniądzu taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki.

W świetle powołanych powyżej przepisów, w przypadku likwidacji spółki cywilnej wspólnikowi przysługuje prawo do zwrotu udziału kapitałowego.

Z uwagi na fakt, że spółka cywilna jest osobową spółką prawa cywilnego, która nie ma osobowości prawnej, z punktu widzenia prawa podatkowego na gruncie podatków dochodowych podatnikami są poszczególni wspólnicy takiej spółki, a nie sama spółka. Zatem to na nich, a nie na spółce, ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stosownie do treści art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 5a pkt 6 tej ustawy, prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza).

Przy czym, w myśl art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez spółkę niebędącą osobą prawną należy rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce nie będącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Przy czym, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 tej ustawy). W konsekwencji każdy ze wspólników spółki cywilnej oblicza odrębnie dochód z udziału w tejże spółce i każdy samodzielnie od tego dochodu oblicza podatek dochodowy.

W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy za przychody z działalności o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosowanie do treści art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osoba prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

W myśl natomiast art. 14 ust. 3 pkt 10 ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki.

Stosowanie natomiast do treści art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, wynika iż wspólnicy (w tym Wnioskodawczyni) planują rozwiązać umowę spółki cywilnej i w wyniku tej czynności dokonać fizycznego podziału majątku spółki, po uprzednim zniesieniu współwłasności łącznej nieruchomości posiadanej w ramach tej spółki. Wydzielone lokale użytkowe wraz z udziałem we własności nieruchomości wspólnej określonym w częściach ułamkowych oraz udziałem w gruncie (określonym również w częściach ułamkowych), zostaną przydzielone wspólnikom. Wysokość pozostałych na dzień likwidacji środków pieniężnych oraz należności czynszowych nie przekracza zysku spółki z ostatnich miesięcy, zatem środki pieniężne wraz z należnościami jakie będą w ich posiadaniu na dzień likwidacji, po uprzedniej zapłacie zobowiązań, będą przysługiwać wspólnikom w ramach wypracowanego przez spółkę zysku.

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe, stwierdzić należy, iż na gruncie przedmiotowej sprawy zwrot majątku likwidowanej spółki cywilnej nastąpi w formie pieniężnej i niepieniężnej (lokale użytkowe wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w gruncie).

Mając na uwadze powyższe regulacje stwierdzić należy, że stosownie do treści cytowanego powyżej art. 14 ust. 3 pkt 10 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawczynię, w związku z likwidacją spółki cywilnej, nie będą generowały przychodu podatkowego. Przyjęcie tej zasady jest podyktowane faktem, że zyski osiągane przez spółkę w czasie jej trwania, są na bieżąco uwzględniane u wspólników, jako dochody z udziału w tej spółce.

Natomiast w przypadku gdy w wyniku likwidacji spółki cywilnej, Wnioskodawczyni otrzyma określone we wniosku składniki majątku spółki (lokale użytkowe wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w gruncie), w momencie likwidacji spółki nie powstaje u Niej przychód z działalności gospodarczej, bowiem z cytowanego powyżej art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ww. ustawy, wynika jednoznacznie, że przychód powstaje dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną o ile zbycie to nastąpi przed upływem sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki cywilnej, do dnia ich odpłatnego zbycia i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie skutków podatkowych zwrotu majątku likwidowanej spółki cywilnej (na moment jej likwidacji) jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, iż zakresie określonym w pytaniach oznaczonych we wniosku nr 2-4 wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.