Likwidacja spółki | Interpretacje podatkowe

Likwidacja spółki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to likwidacja spółki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
 • brak obowiązku naliczenia podatku VAT w związku z likwidacją Spółki
 • obowiązek dokonania korekty VAT odliczonego na podstawie art. 91 ustawy o VAT w związku z poniesionymi nakładami na jeden z budynków w przypadku likwidacji Spółki.
 • Fragment:
  W przedmiotowej sprawie, w ocenie Wnioskodawcy, należy mieć na względzie przypadek wskazany w przepisie art. 91 ust. 7 ustawy o VAT, gdyż dojdzie do zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od poniesionych nakładów inwestycyjnych związanych z ulepszeniem Nieruchomości w związku z likwidacją Spółki. W wyniku tej zmiany nakłady na ulepszenie budynku poniesione z zamiarem wykorzystania ich do czynności, w stosunku do których przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego, mogą zostać wykorzystane niezgodnie z takim zamiarem Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, zaistnieje konieczność dokonania korekty VAT odliczonego przy poniesionych nakładach poczynionych na jeden z budynków, będących częścią Nieruchomości w przypadku likwidacji Spółki dokonanej w okresie trwania 10 letniego okresu korekty, o którym mowa w art. 91 ustawy o VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu zdarzenia przyszłego jest: nieprawidłowe – w zakresie braku obowiązku naliczenia podatku VAT w związku z likwidacją Spółki, prawidłowe - w zakresie obowiązku dokonania korekty VAT odliczonego na podstawie art. 91 ustawy o VAT w związku z poniesionymi nakładami na jeden z budynków w przypadku likwidacji Spółki. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
  2017
  25
  paź

  Istota:
  W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży lub wydania Nieruchomości w ramach likwidacji spółki
  Fragment:
  Po przekształceniu Wnioskodawcy może z kolei nastąpić: sprzedaż Nieruchomości; jej wydanie na rzecz jednego ze wspólników w związku z likwidacją spółki powstałej z przekształcenia Wnioskodawcy; likwidacja spółki osobowej nastąpi bez przeprowadzenia procedury likwidacji; w konsekwencji – w związku z uchwałą podjętą przez wspólników spółki osobowej i na podstawie umowy zawartej pomiędzy spółką osobową a danym wspólnikiem – dojdzie do przeniesienia wieczystego użytkowania Nieruchomości oraz prawa własności posadowionych na niej budynków i budowli; po przeniesieniu Nieruchomości oraz innych składników majątku spółki osobowej na Wspólników, dojdzie do wykreślenia spółki osobowej z rejestru przedsiębiorców i w rezultacie do ustania jej bytu prawnego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż lub wydanie Nieruchomości w ramach likwidacji spółki osobowej powstałej z przekształcenia Wnioskodawcy będzie czynnością zwolnioną od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż lub wydanie Nieruchomości w ramach likwidacji spółki osobowej powstałej z przekształcenia Wnioskodawcy będzie czynnością zwolnioną od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Uzasadnienie Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
  2017
  6
  paź

  Istota:
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie w zakresie przychodu podatkowego.
  Fragment:
  Wreszcie, zakończyły się wszelkie sądowe sprawy cywilne, które wynikły w związku z likwidacją spółki polskiej. Bez wątpienia można zatem przyjąć, że w przypadku likwidacji spółki polskiej spełniono stawiane przez orzecznictwo warunki do wykreślenia spółki z rejestru. Wobec tego, należy stwierdzić, że likwidacja spółki polskiej dobiegła końca, w związku z czym w pełni dozwolone jest wykreślenie jej z rejestru (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2007 r., sygn. akt II CSK 240/07). Skoro w pełni dopuszczalne jest wykreślenie spółki polskiej z rejestru, mimo niespłacenia długu wobec spółki matki, można przejść do odpowiedzi na pytanie niniejszego wniosku. Otóż Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w związku z wykreśleniem go z rejestru, mimo niespłacenia długu wobec spółki matki, nie powstanie po jego stronie przychód podatkowy. Przepis art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 z późn. zm.; dalej: ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) stanowi, że przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest co do zasady dochód, niezależnie od źródła jego uzyskania. Dochód natomiast, w przepisie art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zdefiniowano jako nadwyżkę sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągniętą w roku podatkowym.
  2017
  30
  sie

  Istota:
  Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę Pieniędzy oraz Wierzytelności z tytułu likwidacji Spółki – której Wnioskodawca będzie wspólnikiem – skutkować będzie powstaniem przychodu podatkowego?
  Fragment:
  Także otrzymanie innych składników majątku likwidacyjnego spółki osobowej przez osobę fizyczną nie skutkuje powstaniem przychodu w tym podatku; jednocześnie jednak odpłatne zbycie tych składników majątku skutkować będzie powstaniem przychodu dla osoby fizycznej, o ile pomiędzy likwidacją spółki a odpłatnym zbyciem majątku nie upłynie okres czasu określony w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Biorąc pod uwagę brzmienie przywołanych uregulowań, otrzymanie przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją Spółki Pieniędzy nie będzie, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem podlegającym opodatkowaniu. Również otrzymanie Wierzytelności w związku z likwidacją Spółki nie będzie powodowało powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten w myśl art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ww. ustawy, może powstać dopiero w wyniku odpłatnego zbycia Wierzytelności otrzymanej w związku z likwidacją Spółki. Wnioskodawca uważa, że za poprawnością jego stanowiska przemawia nie tylko wykładnia językowa art. 14 ust. 3 pkt 10 oraz art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale również ich wykładnia autentyczna. Przepisy te wprowadzone zostały ustawą z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i weszły w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
  2017
  19
  lip

  Istota:
  Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę Pieniędzy oraz Wierzytelności z tytułu likwidacji Spółki – której Wnioskodawca będzie wspólnikiem – skutkować będzie powstaniem przychodu podatkowego?
  Fragment:
  Także otrzymanie innych składników majątku likwidacyjnego spółki osobowej przez osobę fizyczną nie skutkuje powstaniem przychodu w tym podatku; jednocześnie jednak odpłatne zbycie tych składników majątku skutkować będzie powstaniem przychodu dla osoby fizycznej, o ile pomiędzy likwidacją spółki a odpłatnym zbyciem majątku nie upłynie okres czasu określony w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Biorąc pod uwagę brzmienie przywołanych uregulowań, otrzymanie przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją Spółki Pieniędzy nie będzie, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem podlegającym opodatkowaniu. Również otrzymanie Wierzytelności w związku z likwidacją Spółki nie będzie powodowało powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten w myśl art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ww. ustawy, może powstać dopiero w wyniku odpłatnego zbycia Wierzytelności otrzymanej w związku z likwidacją Spółki. Wnioskodawca uważa, że za poprawnością jego stanowiska przemawia nie tylko wykładnia językowa art. 14 ust. 3 pkt 10 oraz art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale również ich wykładnia autentyczna. Przepisy te wprowadzone zostały ustawą z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i weszły w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
  2017
  19
  lip

  Istota:
  Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę Pieniędzy z tytułu likwidacji Spółki, której Wnioskodawca będzie wspólnikiem skutkować będzie dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego?
  Fragment:
  W związku z powyższym z przychodów podlegających opodatkowaniu wyłączono przychód odpowiadający wartości środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika z tytułu likwidacji spółki; innych składników majątku - ich wartość będzie stanowiła przychód u wspólnika dopiero w momencie zbycia składnika majątku otrzymanego w wynika likwidacji spółki. Będzie to skutkowało opodatkowaniem faktycznie uzyskanego przychodu. Propozycja ta uwzględnia utrzymanie braku podmiotowości w podatku dochodowym spółek niebędących osobami prawnymi. Koncepcja opodatkowania faktycznie uzyskanego przychodu (w momencie jego realizacji np. sprzedaży) upraszcza system podatkowy. Wymaga to wyraźnego wskazania w ustawie PIT, że przychód nie powstaje w związku z otrzymaniem w wyniku likwidacji spółki, niepieniężnych składników majątku, a powstaje dopiero w momencie ich zbycia”. Wnioskodawca wskazuje, że poprawność jego stanowiska znajduje również potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo w interpretacji z dnia 4 lipca 2013 r. sygn. IBPB1/1/415-372/13/AP Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził, że „ zarówno wykładnia literalna jak i autentyczna art. 14 ust. 3 pkt 10 oraz art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b Ustawy PIT, prowadzą do wniosku, iż otrzymanie przez Wnioskodawczynię w związku z likwidacją spółki jawnej pieniędzy oraz wierzytelności nie będzie powodować powstania przychodu podatkowego w PIT ”.
  2017
  19
  lip

  Istota:
  W zakresie skutków podatkowych otrzymania składników majątku likwidowanej spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej
  Fragment:
  (...) likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki (jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej). Wskazane powyżej regulacje pozwalają przyjąć, że w przypadku otrzymania przez wspólnika z tytułu likwidacji spółki niebędącej osobą prawną: środków pieniężnych - ich wartość nie będzie stanowiła u niego przychodu; innych składników majątku - ich wartość będzie stanowiła przychód u wspólnika dopiero w momencie zbycia składnika majątku otrzymanego w wyniku likwidacji spółki (z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b u.p.d.o.f.). W ocenie Sądu, składniki majątku, które Skarżący otrzyma po rozwiązaniu SK stanowić będą majątek pozyskany w wyniku likwidacji spółki osobowej, który w momencie jego otrzymywania przez Skarżącego - bez względu na jego wartość - nie wygeneruje u niego przychodu podatkowego.
  2017
  26
  cze

  Istota:
  1. Czy wygaśnięcie w wyniku konfuzji, w związku z likwidacją Spółki, wierzytelności i zobowiązań Wnioskodawcy wobec Spółki z tytułu umowy pożyczki i odsetek od niej, spowoduje powstanie dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
  2. Jeżeli odpowiedź organu podatkowego na pierwsze pytanie będzie negatywna tj. uznająca, iż wygaśnięcie w wyniku konfuzji, w związku z likwidacji Spółki, wierzytelności i zobowiązań Wnioskodawcy wobec Spółki z tytułu umowy pożyczki i odsetek od niej, spowoduje powstanie dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, to Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, co będzie stanowiło przychód Wnioskodawcy, w szczególności czy będą to same odsetki czy też kapitał (kwota główna) pożyczki?
  Fragment:
  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy wygaśnięcie w wyniku konfuzji, w związku z likwidacją Spółki, wierzytelności i zobowiązań Wnioskodawcy wobec Spółki z tytułu umowy pożyczki i odsetek od niej, spowoduje powstanie dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych? Jeżeli odpowiedź organu podatkowego na pierwsze pytanie będzie negatywna tj. uznająca, iż wygaśnięcie w wyniku konfuzji, w związku z likwidacji Spółki, wierzytelności i zobowiązań Wnioskodawcy wobec Spółki z tytułu umowy pożyczki i odsetek od niej, spowoduje powstanie dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, to Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, co będzie stanowiło przychód Wnioskodawcy, w szczególności czy będą to same odsetki czy też kapitał (kwota główna) pożyczki? Zdaniem Wnioskodawcy, wygaśnięcie w wyniku konfuzji, w związku z likwidacją Spółki wierzytelności, zobowiązań Wnioskodawcy wobec Spółki z tytułu umowy pożyczki i odsetek od niej, nie spowoduje powstania dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w sytuacji gdyby organ podatkowy uznał, iż wygaśnięcie w wyniku konfuzji, w związku z likwidacją Spółki wierzytelności, zobowiązań Wnioskodawcy wobec Spółki z tytułu umowy pożyczki i odsetek od niej, spowoduje powstanie dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych, to Wnioskodawca stoi na stanowisku, że jego przychodem będzie wartość odsetek, a nie kwota kapitału pożyczki czy też łącznie kapitał plus odsetki.
  2017
  26
  cze

  Istota:
  Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, tj. w przypadku likwidacji Spółki Jawnej, otrzymanie przez Wnioskodawczynię majątku likwidacyjnego (np. w postaci środków pieniężnych i/lub niepieniężnych składników majątku, takich jak np. środki trwałe i/lub prawa majątkowe, np. w formie wierzytelności pożyczkowych), korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
  Fragment:
  Jednocześnie, gdy w wyniku likwidacji Spółki Wnioskodawczyni otrzyma składniki majątku Spółki (np. niepieniężne składniki majątku, takie jak np. środki trwałe i/lub prawa majątkowe, np. w formie wierzytelności pożyczkowych), w momencie likwidacji tej Spółki nie powstanie u Wnioskodawczyni (jako wspólnika likwidowanej Spółki) przychód podatkowy. Z powołanego art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ww. ustawy, wynika jednoznacznie, że przychód powstaje dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki, o ile zbycie to nastąpi przed upływem sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia ich odpłatnego zbycia i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Mając na uwadze przedstawione powyżej uzasadnienie, w ocenie Wnioskodawczyni nie ulega wątpliwości, że w przypadku likwidacji Spółki, otrzymane przez Wnioskodawczynię (wspólnika będącego osobą fizyczną) tak środki pieniężne (niezależnie od ich kwoty), jak i inne składniki majątkowe likwidowanej Spółki, nie będą stanowiły przychodu po stronie Wnioskodawczyni w momencie ich otrzymania.
  2017
  18
  maj

  Istota:
  Czy w razie spłaty przez pożyczkobiorców na rzecz Wnioskodawcy pożyczki (w zakresie zwrotu kwoty głównej pożyczki) z tytułu wierzytelności pożyczkowej otrzymanej przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki, w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku, Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
  Fragment:
  (...) likwidacji Spółki, w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku, Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania Nr 2. Natomiast odnośnie pytania Nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdy w ramach likwidacji Spółki otrzyma, np. wierzytelności pożyczkowe (wierzytelności pożyczkowe, które będą przysługiwać Spółce względem pożyczkobiorców przed operacją likwidacji), to w przypadku spłaty do Wnioskodawcy pożyczki, z tytułu której wierzytelność przeszła na Niego w wyniku likwidacji Spółki, w odniesieniu do kwoty głównej pożyczki (kapitał bez odsetek), nie osiągnie On przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że taka sytuacja powinna być traktowana analogicznie, jak otrzymanie środków pieniężnych w toku likwidacji spółki osobowej (zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Otrzymana w toku likwidacji Spółki wierzytelność pożyczkowa, z chwilą jej spłaty przekształca się bowiem w środki pieniężne.
  2017
  18
  maj
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.