Likwidacja spółki | Interpretacje podatkowe

Likwidacja spółki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to likwidacja spółki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy w opisanym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym, w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę Udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, otrzymanych przez niego w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki, które to zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie/likwidacja Spółki, kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie cena nabycia Udziałów poniesiona przez Spółkę w okresie, gdy będzie ona spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. wartość nominalna udziałów/akcji w Spółce, wydanych przez Spółkę w zamian za wniesienie do niej Udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?2. Czy w opisanym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym, w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę Udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, otrzymanych przez niego w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki, które to zbycie nastąpi po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie/likwidacja Spółki, nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę Udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, otrzymanych przez niego w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki, które to zbycie nastąpi po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie/likwidacja Spółki, nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego. Tytułem wstępu należy wskazać, że analizę konsekwencji podatkowych przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego należy rozpocząć od zakwalifikowania przychodu ze zbycia Udziałów, otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki, do właściwego źródła przychodu. Zakwalifikowanie danego przysporzenia majątkowego do konkretnego źródła jest bowiem, istotne ze względu na odmienne zasady opodatkowania występujące pomiędzy różnymi źródłami przychodów. Zgodnie z przepisem art. 10 Ustawy PIT, źródłami przychodów są m.in. pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT), a także kapitały pieniężne i prawa majątkowe (art. 10 ust. 1 pkt 7 Ustawy PIT). Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) Ustawy PIT, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.
2016
5
sie

Istota:
1) Czy w opisanym wyżej zdarzeniu przyszłym, w związku otrzymaniem przez Wnioskodawcę na skutek rozwiązania/likwidacji Spółki środków pieniężnych, Wnioskodawca rozpozna przychód w zrozumieniu ustawy o PIT?
2) Czy w opisanym wyżej zdarzeniu przyszłym, w związku otrzymaniem przez Wnioskodawcę na skutek rozwiązania/likwidacji Spółki składników majątku w postaci Obligacji, Wnioskodawca rozpozna przychód w zrozumieniu ustawy o PIT?
3) Czy w opisanym wyżej zdarzeniu przyszłym, w przypadku sprzedaży Obligacji przed upływem 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/ likwidacja Spółki, Wnioskodawca rozpozna przychód w rozumieniu ustawy o PIT, który powinien zostać zakwalifikowany do źródła przychodów jakim jest działalność gospodarcza?
4) W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie numer 3, Wnioskodawca pyta czy w opisanym wyżej zdarzeniu przyszłym, w przypadku sprzedaży Obligacji przed upływem 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki, dochodem do opodatkowania będzie przychód ze sprzedaży Obligacji pomniejszony o wydatki na ich nabycie poniesione przez Spółkę przed jej rozwiązaniem/likwidacją, które nie zostały zaliczone w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez Wspólników przed rozwiązaniem/ likwidacją Spółki?
Fragment:
Ad. 3 W przedstawionym wyżej zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca uważa, iż powinien rozpoznać przychód w momencie ewentualnego zbycia Obligacji w przypadku sprzedaży Obligacji przed upływem 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki i zakwalifikować go do źródła przychodów jakim jest działalność gospodarcza, która została opisana w art. 10 ust 1 pkt 3 ustawy o PIT. Jak wynika z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit b ustawy o PIT przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną. Spółka, której wspólnikiem jest Wnioskodawca jest spółką niebędącą osobą prawną. Zatem, w przypadku ewentualnego zbycia Obligacji otrzymanych przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją Spółki powstanie przychód z działalności gospodarczej. Wnioskodawca podnosi, iż zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit b ustawy o PIT do przychodów z działalności gospodarczej nie może zostać zaliczony przychód z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną jeśli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.
2016
27
lip

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania w związku z likwidacją spółki komandytowej składników majątkowych
Fragment:
(...) likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Z kolei zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 10 Ustawy PIT, przychodu takiego nie stanowi kwota „ środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki ”. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17b Ustawy PIT, przychód ze zbycia Certyfikatów, Akcji i Obligacji powstałby dla Wnioskodawcy dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, chyba, że spełnione zostaną określone w art. 14 ust. 3 pkt 12b Ustawy PIT warunki niezaliczenia otrzymanych przychodów do przychodów z działalności gospodarczej. Mając na uwadze powyższe należy uznać, że etap likwidacji Spółki będzie neutralny dla Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki na moment jej przeprowadzenia. Gdy w wyniku likwidacji Spółki dojdzie do przekazania Wnioskodawcy majątku likwidowanej Spółki w postaci Certyfikatów, Akcji i Obligacji po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu.
2016
21
lip

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z odpłatnym zbyciem certyfikatów, obligacji i akcji otrzymanych w wyniku likwidacji spółki osobowej, jeżeli to odpłatne zbycie nastąpi po upływie 6 lat
Fragment:
I tak, w przypadku otrzymania przez wspólnika: (...) 2) innych składników majątku – ich wartość będzie stanowiła przychód u wspólnika dopiero w momencie zbycia składnika majątku otrzymanego w wyniku likwidacji spółki. Będzie to skutkowało opodatkowaniem faktycznie uzyskanego przychodu. Propozycja ta uwzględnia utrzymanie braku podmiotowości w podatku dochodowym spółek niebędących osobami prawnymi. Koncepcja opodatkowania faktycznie uzyskanego przychodu (w momencie jego realizacji np. sprzedaży) upraszcza system podatkowy. Wymaga to wyraźnego wskazania w ustawie PIT, że przychód nie powstaje w związku z otrzymaniem w wyniku likwidacji spółki, niepieniężnych składników majątku, a powstaje dopiero w momencie ich zbycia. (...) Z przychodu tego wyłączony natomiast będzie przychód z odpłatnego zbycia składników majątku, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej ”. W konsekwencji powyższego przychód ze zbycia składników majątku otrzymanych w wyniku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną będzie zwolniony z opodatkowania, jeśli zbycie nastąpi w terminie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja.
2016
21
lip

Istota:
Skutki podatkowe związane z otrzymaniem akcji w związku z likwidacją spółki kapitałowej.
Fragment:
Wskazane przepisy dotyczące powstania przychodu z otrzymania majątku w związku z likwidacją spółki znajdą zastosowanie w sytuacji likwidacji Spółki zagranicznej. W związku z powyższym otrzymanie Akcji przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją Spółki zagranicznej spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w wysokości wartości majątku likwidowanej spółki. Przepisy Ustawy PIT nie określają w jaki sposób należy ustalić wartość majątku przekazanego wspólnikowi w związku z likwidacją spółki kapitałowej. Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT przychodami są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Jak stanowi natomiast art. 11 ust. 2 Ustawy PIT wartość pieniężną świadczeń w naturze określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania. Wobec powyższego wartość Akcji otrzymanych przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją Spółki zagranicznej, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 3 Ustawy PIT, należy ustalić w oparciu o ich wartość rynkową z dnia ich otrzymania przez Wnioskodawcę.
2016
6
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych z tytułu likwidacji spółki jawnej oraz w zakresie skutków podatkowych otrzymania innych składników majątkowych z tytułu likwidacji spółki jawnej.
Fragment:
Zgodnie jednak z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o PIT, do przychodów podatkowych nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. W konsekwencji, w przypadku gdy w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki jawnej, SPJ, w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem, otrzyma Aktywa, w momencie rozwiązania/likwidacji spółki nie powstaje u Wnioskodawcy jako wspólnika SPJ przychód podatkowy. Z powołanego art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) wynika jednoznacznie, że przychód powstaje dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją Spółki jawnej o ile zbycie to nastąpi przed upływem sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja Spółki jawnej (rozumiana jako wykreślenie spółki jawnej z KRS), do dnia ich odpłatnego zbycia i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Nie ma przy tym znaczenia, że ustanie bytu prawnego Spółki jawnej może nastąpić bez postępowania likwidacyjnego.
2016
29
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych z tytułu likwidacji spółki jawnej oraz w zakresie skutków podatkowych otrzymania innych składników majątkowych z tytułu likwidacji spółki jawnej.
Fragment:
Zgodnie jednak z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o PIT, do przychodów podatkowych nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. W konsekwencji, w przypadku gdy w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki jawnej, SPJ, w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem, otrzyma Aktywa, w momencie rozwiązania/likwidacji spółki nie powstaje u Wnioskodawcy jako wspólnika SPJ przychód podatkowy. Z powołanego art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) wynika jednoznacznie, że przychód powstaje dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją Spółki jawnej o ile zbycie to nastąpi przed upływem sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja Spółki jawnej (rozumiana jako wykreślenie spółki jawnej z KRS), do dnia ich odpłatnego zbycia i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Nie ma przy tym znaczenia, że ustanie bytu prawnego Spółki jawnej może nastąpić bez postępowania likwidacyjnego.
2016
29
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu likwidacji Spółki komandytowo-akcyjnej.
Fragment:
Przychód ten powstanie zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, chyba że spełnione zostaną określone w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) warunki niezaliczenia otrzymanych przychodów do przychodów z działalności gospodarczej. W świetle powołanych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ulega zatem zdaniem Wnioskodawczyni wątpliwości, iż w przypadku likwidacji spółki nieposiadającej osobowości prawnej, (a taką jest również spółka komandytowo-akcyjna), otrzymane przez wspólnika będącego osobą fizyczną tak środki pieniężne, jak i niepieniężne składniki majątku likwidowanej Spółki nie będą stanowiły przychodu po stronie wspólnika likwidowanej spółki w momencie ich otrzymania. W przypadku innych niż środki pieniężne składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki osobowej po stronie wspólnika ewentualny przychód powstać może dopiero w momencie zbycia otrzymanego w toku likwidacji składnika majątku, jeżeli zbycie to, mające charakter odpłatny, nastąpi przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła m.in. likwidacja spółki niebędącej osobą prawną.
2016
26
cze

Istota:
1) Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego środki pieniężne oraz (lub) inne składniki majątku (w tym wierzytelność pieniężna wobec Wnioskodawcy o zwrot kwoty pożyczki i ewentualnych odsetek, jeżeli będą do tego czasu należne) otrzymane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji bądź rozwiązania Spółki będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu w rozumieniu przepisów Ustawy o PIT na moment likwidacji/rozwiązania Spółki?Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego wygaśnięcie w drodze kontuzji zobowiązania Wnioskodawcy wobec Spółki z o.o., przekształconej w Spółkę, z tytułu zaciągniętej od Spółki z o.o. pożyczki pieniężnej (w wyniku podziału majątku z tytułu likwidacji/rozwiązania Spółki) spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu w rozumieniu Ustawy o PIT?
Fragment:
(...) likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki – jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: zostały skonstruowane w oparciu o regulację art. 8 ust. 1 i 2 tej ustawy, przewidującą system bieżącego, proporcjonalnego rozpoznawania przez wspólników spółek niebędących osobami prawnymi skutków podatkowych działań gospodarczych prowadzonych przez te spółki; służą wyeliminowaniu podwójnego opodatkowania zysków osiągniętych przez spółkę niebędącą osobą prawną wypłacanych wspólnikom z tytułu likwidacji spółki osobowej, które – jako uzyskane przez spółkę w okresie jej funkcjonowania – podlegały uwzględnieniu dla potrzeb rozliczeń podatkowych jej wspólników będących podatnikami podatków dochodowych, na podstawie art. 8 ust. 1 omawianej ustawy; zakładają zróżnicowanie zasad opodatkowania otrzymanego przez wspólnika likwidowanej spółki majątku, w zależności od tego, w jakiej formie majątek ten jest przez wspólnika otrzymywany.
2016
24
cze

Istota:
PIT - w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych z tytułu likwidacji spółki osobowej.
Fragment:
(...) likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Wskazane powyżej regulacje stanowią wprost, że w przypadku otrzymania przez wspólnika z tytułu likwidacji spółki niebędącej osobą prawną: środków pieniężnych - ich wartość nie będzie stanowiła u niego przychodu; innych składników majątku - ich wartość będzie stanowiła przychód u wspólnika dopiero w momencie zbycia składnika majątku otrzymanego w wyniku likwidacji spółki (z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 u.p.d.o.f.). W ocenie Sądu składniki majątku, które Skarżący otrzyma po rozwiązaniu spółki osobowej, stanowić będą majątek pozyskany w wyniku likwidacji spółki osobowej, który w momencie jego otrzymywania przez Skarżącego - bez względu na jego wartość - nie wygeneruje u niego przychodu podatkowego.
2016
17
cze
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.