Likwidacja spółki | Interpretacje podatkowe

Likwidacja spółki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to likwidacja spółki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania składników majątku likwidowanej spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej
Fragment:
(...) likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki (jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej). Wskazane powyżej regulacje pozwalają przyjąć, że w przypadku otrzymania przez wspólnika z tytułu likwidacji spółki niebędącej osobą prawną: środków pieniężnych - ich wartość nie będzie stanowiła u niego przychodu; innych składników majątku - ich wartość będzie stanowiła przychód u wspólnika dopiero w momencie zbycia składnika majątku otrzymanego w wyniku likwidacji spółki (z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b u.p.d.o.f.). W ocenie Sądu, składniki majątku, które Skarżący otrzyma po rozwiązaniu SK stanowić będą majątek pozyskany w wyniku likwidacji spółki osobowej, który w momencie jego otrzymywania przez Skarżącego - bez względu na jego wartość - nie wygeneruje u niego przychodu podatkowego.
2017
26
cze

Istota:
1. Czy wygaśnięcie w wyniku konfuzji, w związku z likwidacją Spółki, wierzytelności i zobowiązań Wnioskodawcy wobec Spółki z tytułu umowy pożyczki i odsetek od niej, spowoduje powstanie dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Jeżeli odpowiedź organu podatkowego na pierwsze pytanie będzie negatywna tj. uznająca, iż wygaśnięcie w wyniku konfuzji, w związku z likwidacji Spółki, wierzytelności i zobowiązań Wnioskodawcy wobec Spółki z tytułu umowy pożyczki i odsetek od niej, spowoduje powstanie dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, to Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, co będzie stanowiło przychód Wnioskodawcy, w szczególności czy będą to same odsetki czy też kapitał (kwota główna) pożyczki?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy wygaśnięcie w wyniku konfuzji, w związku z likwidacją Spółki, wierzytelności i zobowiązań Wnioskodawcy wobec Spółki z tytułu umowy pożyczki i odsetek od niej, spowoduje powstanie dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych? Jeżeli odpowiedź organu podatkowego na pierwsze pytanie będzie negatywna tj. uznająca, iż wygaśnięcie w wyniku konfuzji, w związku z likwidacji Spółki, wierzytelności i zobowiązań Wnioskodawcy wobec Spółki z tytułu umowy pożyczki i odsetek od niej, spowoduje powstanie dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, to Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, co będzie stanowiło przychód Wnioskodawcy, w szczególności czy będą to same odsetki czy też kapitał (kwota główna) pożyczki? Zdaniem Wnioskodawcy, wygaśnięcie w wyniku konfuzji, w związku z likwidacją Spółki wierzytelności, zobowiązań Wnioskodawcy wobec Spółki z tytułu umowy pożyczki i odsetek od niej, nie spowoduje powstania dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w sytuacji gdyby organ podatkowy uznał, iż wygaśnięcie w wyniku konfuzji, w związku z likwidacją Spółki wierzytelności, zobowiązań Wnioskodawcy wobec Spółki z tytułu umowy pożyczki i odsetek od niej, spowoduje powstanie dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych, to Wnioskodawca stoi na stanowisku, że jego przychodem będzie wartość odsetek, a nie kwota kapitału pożyczki czy też łącznie kapitał plus odsetki.
2017
26
cze

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, tj. w przypadku likwidacji Spółki Jawnej, otrzymanie przez Wnioskodawczynię majątku likwidacyjnego (np. w postaci środków pieniężnych i/lub niepieniężnych składników majątku, takich jak np. środki trwałe i/lub prawa majątkowe, np. w formie wierzytelności pożyczkowych), korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Jednocześnie, gdy w wyniku likwidacji Spółki Wnioskodawczyni otrzyma składniki majątku Spółki (np. niepieniężne składniki majątku, takie jak np. środki trwałe i/lub prawa majątkowe, np. w formie wierzytelności pożyczkowych), w momencie likwidacji tej Spółki nie powstanie u Wnioskodawczyni (jako wspólnika likwidowanej Spółki) przychód podatkowy. Z powołanego art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ww. ustawy, wynika jednoznacznie, że przychód powstaje dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki, o ile zbycie to nastąpi przed upływem sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia ich odpłatnego zbycia i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Mając na uwadze przedstawione powyżej uzasadnienie, w ocenie Wnioskodawczyni nie ulega wątpliwości, że w przypadku likwidacji Spółki, otrzymane przez Wnioskodawczynię (wspólnika będącego osobą fizyczną) tak środki pieniężne (niezależnie od ich kwoty), jak i inne składniki majątkowe likwidowanej Spółki, nie będą stanowiły przychodu po stronie Wnioskodawczyni w momencie ich otrzymania.
2017
18
maj

Istota:
Czy w razie spłaty przez pożyczkobiorców na rzecz Wnioskodawcy pożyczki (w zakresie zwrotu kwoty głównej pożyczki) z tytułu wierzytelności pożyczkowej otrzymanej przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki, w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku, Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) likwidacji Spółki, w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku, Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania Nr 2. Natomiast odnośnie pytania Nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdy w ramach likwidacji Spółki otrzyma, np. wierzytelności pożyczkowe (wierzytelności pożyczkowe, które będą przysługiwać Spółce względem pożyczkobiorców przed operacją likwidacji), to w przypadku spłaty do Wnioskodawcy pożyczki, z tytułu której wierzytelność przeszła na Niego w wyniku likwidacji Spółki, w odniesieniu do kwoty głównej pożyczki (kapitał bez odsetek), nie osiągnie On przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że taka sytuacja powinna być traktowana analogicznie, jak otrzymanie środków pieniężnych w toku likwidacji spółki osobowej (zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Otrzymana w toku likwidacji Spółki wierzytelność pożyczkowa, z chwilą jej spłaty przekształca się bowiem w środki pieniężne.
2017
18
maj

Istota:
Czy w razie spłaty przez pożyczkobiorców na rzecz Wnioskodawczyni pożyczki (w zakresie zwrotu kwoty głównej pożyczki) z tytułu wierzytelności pożyczkowej otrzymanej przez Wnioskodawczynię w wyniku likwidacji Spółki, w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku, Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) likwidacji Spółki, w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku, Wnioskodawczyni osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie pytania Nr 2. Natomiast odnośnie pytania Nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawczyni, w sytuacji gdy w ramach likwidacji Spółki otrzyma, np. wierzytelności pożyczkowe (wierzytelności pożyczkowe, które będą przysługiwać Spółce względem pożyczkobiorców przed operacją likwidacji), to w przypadku spłaty do Wnioskodawczyni pożyczki, z tytułu której wierzytelność przeszła na Nią w wyniku likwidacji Spółki, w odniesieniu do kwoty głównej pożyczki (kapitał bez odsetek), nie osiągnie Ona przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że taka sytuacja powinna być traktowana analogicznie, jak otrzymanie środków pieniężnych w toku likwidacji spółki osobowej (zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Otrzymana w toku likwidacji Spółki wierzytelność pożyczkowa, z chwilą jej spłaty przekształca się bowiem w środki pieniężne.
2017
18
maj

Istota:
Konsekwencje likwidacji spółki osobowej
Fragment:
W ramach Likwidacji Spółki Wnioskodawca może otrzymać ze Spółki określone Składniki majątku istniejące w Spółce na moment rozwiązania. Wnioskodawca może otrzymać w wyniku rozwiązania Spółki: 1) środki pieniężne, 2) wierzytelność handlową, 3) wierzytelności pożyczkowe. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy w razie likwidacji Spółki po stronie Wnioskodawcy (na moment Likwidacji) powstanie przychód i w związku z nim obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli w ramach Likwidacji Spółki Wnioskodawca otrzyma środki pieniężne? Czy w razie likwidacji Spółki po stronie Wnioskodawcy (na moment Likwidacji) powstanie przychód i w związku z nim obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli w ramach Likwidacji Spółki Wnioskodawca otrzyma wierzytelności pożyczkowe? Czy w razie likwidacji Spółki po stronie Wnioskodawcy (na moment Likwidacji) powstanie przychód i w związku z nim obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli w ramach Likwidacji Spółki Wnioskodawca otrzyma wierzytelność handlową? Zdaniem Wnioskodawcy: W opinii Wnioskodawcy, otrzymanie przez Wnioskodawcę składników majątku w postaci środków pieniężnych nie będzie rodziło po stronie Wnioskodawcy (jako wspólnika Spółki) przychodu i w związku z nim obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych likwidacji (rozwiązania) spółki osobowej prawa handlowego, innej niż spółka komandytowo-akcyjna.
Fragment:
W związku z powyższym z przychodów podlegających opodatkowaniu wyłączono przychód odpowiadający wartości środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika z tytułu likwidacji spółki; innych składników majątku - ich wartość będzie stanowiła przychód u wspólnika dopiero w momencie zbycia składnika majątku otrzymanego w wyniku likwidacji spółki. Będzie to skutkowało opodatkowaniem faktycznie uzyskanego przychodu. Propozycja ta uwzględnia utrzymanie braku podmiotowości w podatku dochodowym spółek niebędących osobami prawnymi. Koncepcja opodatkowania faktycznie uzyskanego przychodu (w momencie jego realizacji np. sprzedaży) upraszcza system podatkowy. Wymaga to wyraźnego wskazania w ustawie PIT, że przychód nie powstaje w związku z otrzymaniem w wyniku likwidacji spółki, niepieniężnych składników majątku, a powstaje dopiero w momencie ich zbycia. Poprawność stanowiska Wnioskodawczyni znajduje również potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo w interpretacji z 30 stycznia 2015 r., Znak: IPTPB1/415-626/14-2/AG Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził, iż mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że otrzymanie przez Wnioskodawczynię w wyniku likwidacji Spółki jawnej środków pieniężnych, w tym wierzytelności, oraz innych niż środki pieniężne składników majątku, nie spowoduje u Wnioskodawczyni powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
7
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania sk3adników maj1tku likwidowanej spó3ki komandytowej powsta3ej z przekszta3cenia spó3ki komandytowo-akcyjnej
Fragment:
Dodatkowo przepis art. 14 ust. 2 pkt 17 b) u.p.d.o.f. wskazuj1c na sytuacje zbycia sk3adników maj1tku w ?aden sposób nie ró?nicuje tych sk3adników, ani nie odsy3a do innych przepisów, z których mo?na by wywieoa takie zró?nicowanie. Tak wiec tylko w tym jednym, okreolonym w przepisie, przypadku u podatnika powstanie przychód podlegaj1cy opodatkowaniu, bo ustawodawca obowi1zek podatkowy powi1za3 wy31cznie z okolicznooci1 zbycia otrzymanych sk3adników maj1tkowych. Taka zao okolicznooa nie zosta3a ujeta w stanie faktycznym zdarzenia przysz3ego bed1cego przedmiotem wniosku o interpretacje w niniejszej sprawie. Skar?1ca nie wskazywa3a, ?e bedzie te sk3adniki maj1tkowe zbywaa. W ocenie S1du wola ustawodawcy wy31czenia spod opodatkowania w chwili otrzymania wymienionych wy?ej sk3adników maj1tku likwidowanej spó3ki osobowej na ww. zasadach jest wyra?ona precyzyjnie i jasno. Odmienne stanowisko organu interpretacyjnego wyra?one w zaskar?onej interpretacji odnoonie otrzymania przez wspólnika sk3adników maj1tkowych po likwidowanej spó3ce osobowej wynika - jak nale?y przyj1a - z uznania, ?e cytowane wy?ej przepisy nie maj1 zastosowania do by3ego akcjonariusza spó3ki komandytowo-akcyjnej (teraz wspólnika spó3ki komandytowej), który po likwidacji spó3ki komandytowej, wczeoniej przekszta3conej ze spó3ki komandytowo-akcyjnej, otrzyma orodki pienie?ne pochodz1ce z wypracowanego, lecz nie wyp3aconego w formie dywidendy zysku tej ostatniej spó3ki.
2017
15
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania składników majątku z tytułu rozwiązania/likwidacji spółek komandytowych
Fragment:
Zgodnie z art. 14 ust, 2 pkt 17 lit, b) u.p.d.o.f., do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki. Z kolei w myśl art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) u.p.d.o.f., do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Z kolei z przychodów z działalności gospodarczej, na mocy art. 14 ust. 3 pkt 10 u.p.d.o.f, w sposób wyraźny wyłączono środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. W związku z powyższym, likwidacja spółki osobowej (tu: Spółki) jest zdarzeniem neutralnym podatkowo. Oznacza to, że wspólnicy takiej spółki (tu: Wnioskodawca) nie podlegają opodatkowaniu p.d.o.f. z tytułu otrzymania majątku w związku z jej likwidacją. Wnioskodawca podkreśla, że za poprawnością jego stanowiska przemawia nie tylko literalne brzmienie art. 14 ust. 3 pkt 10 oraz art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) u.p.d.o.f., ale również ich wykładnia autentyczna.
2016
21
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych z tytułu rozwiązania/likwidacji spółek komandytowych
Fragment:
Prawidłowe rozumienie zasady „ jeden przychód - jedno źródło ” ma znaczenie dla prawidłowego określenia finalnych skutków podatkowych zbycia certyfikatów Funduszu bądź innych Aktywów wchodzących w skład majątku otrzymanego przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółek. Przepis art. 14 ust. 2 pkt 17 u.p.d.o.f. stanowi, że do kategorii przychodu z działalności gospodarczej należy zakwalifikować przychód ze zbycia składników majątku niepieniężnego otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną. To przyporządkowanie pozostaje niezmienne bez względu na to, kiedy (jak długo po likwidacji spółki osobowej) następuje owo zbycie składnika majątku otrzymanego w ramach likwidacji. Nie istnieją zatem podstawy prawne wskazujące na to, aby przychód ten „ przekwalifikować ” do innego źródła, zwłaszcza w przypadku, gdy ustawodawca decyduje się wyłączyć z katalogu czynności opodatkowanych jakieś zdarzenie przy zastrzeżeniu spełnienia określonych przesłanek. Powyższe rozważania mają znaczenie z uwagi na treść art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) u.p.d.o.f., który stanowi, że do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja (...) spółki niebędącej osobą prawną, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.
2016
21
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.