Likwidacja spółki | Interpretacje podatkowe

Likwidacja spółki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to likwidacja spółki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki komandytowej wierzytelności w związku z likwidacją tej spółki nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
Fragment:
W związku z powyższym z przychodów podlegających opodatkowaniu wyłączono przychód odpowiadający wartości środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika z tytułu likwidacji Spółki; innych składników majątku - ich wartość będzie stanowiła przychód u wspólnika dopiero w momencie zbycia składnika majątku otrzymanego w wyniku likwidacji Spółki. Będzie to skutkowało opodatkowaniem faktycznie uzyskanego przychodu. Propozycja ta uwzględnia utrzymanie braku podmiotowości w podatku dochodowym Spółek niebędących osobami prawnymi. Koncepcja opodatkowania faktycznie uzyskanego przychodu (w momencie jego realizacji, np. sprzedaży) upraszcza system podatkowy. Wymaga to wyraźnego wskazania w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, że przychód nie powstaje w związku z otrzymaniem w wyniku likwidacji Spółki, niepieniężnych składników majątku, a powstaje dopiero w momencie ich zbycia. Wnioskodawca zaznacza z ostrożności, iż w jego ocenie, niezależnie od tego, czy wierzytelność traktowana będzie jako środek pieniężny, czy też jako inny składnik majątku, sam fakt jej nabycia w związku z likwidacją Spółki komandytowej nie będzie rodził po stronie Wnioskodawcy przychodu, a przychód taki powstanie jedynie w sytuacji uznania wierzytelności za składnik majątku i jej zbycia w ramach prowadzonej działalności przed upływem sześciu lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja Spółki komandytowej. Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach Ministra Finansów, w tym m.in. w: Interpretacji indywidualnej z dnia 20 lutego 2015 r. nr IPTPB1/415-692/14-4/MR Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi Interpretacji indywidualnej z dnia 23 października 2014 r.
2016
28
lis

Istota:
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym likwidacja Spółki osobowej lub rozwiązanie Spółki osobowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego będzie podlegała PCC?
Fragment:
Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy skutków podatkowych w podatku od czynności cywilnoprawnych powstałych po stronie wspólnika spółki jawnej w związku z otrzymaniem przypadającej na Wnioskodawcę, jako wspólnika spółki jawnej (osobowej), części majątku likwidacyjnego w wyniku likwidacji spółki jawnej lub rozwiązania spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Mając na uwadze wyżej przywołane uregulowania prawne oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, że otrzymanie przypadającej na Wnioskodawcę, jako wspólnika spółki jawnej (osobowej), części majątku likwidacyjnego w wyniku likwidacji spółki jawnej lub rozwiązania spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego nie zostało wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
28
lis

Istota:
Czy otrzymane w wyniku rozwiazania/likwidacji Spolki jawnej Papiery wartosciowe beda stanowic dla Wnioskodawcy przychod podatkowy w rozumieniu przepisow ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych?
Fragment:
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 30 czerwca 2011 r, sygn. IBPBIA/415-366/11/AB; Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 9 czerwca 2011 r., sygn. ILPB1/415-343/11-3/IM . Reasumujac powyzsze, na moment rozwiazania/likwidacji Spolki jawnej u Wnioskodawcy nie powstanie przychod podatkowy z tytulu otrzymania Papierow wartosciowych. W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszlego jest prawidlowe. Zgodnie z art. 1 ? 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks spolek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z pozn. zm.) spolkami handlowymi sa: spolka jawna, spolka partnerska, spolka komandytowa, spolka komandytowo-akcyjna, spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia i spolka akcyjna. Stosownie do przepisu art. 4 ? 1 pkt 1 Kodeksu spolek handlowych okreslenie spolka osobowa oznacza spolke jawna, spolke partnerska, spolke komandytowa i spolke komandytowo-akcyjna. W mysl art. 58 ww. ustawy rozwiazanie spolki powoduja: przyczyny przewidziane w umowie spolki, jednomyslna uchwala wszystkich wspolnikow, ogloszenie upadlosci spolki, smierc wspolnika lub ogloszenie jego upadlosci, wypowiedzenie umowy spolki przez wspolnika lub wierzyciela wspolnika, prawomocne orzeczenie sadu.
2016
28
lis

Istota:
1. Czy zbycie przez Wnioskodawcę Obligacji, po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej będzie skutkowało po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego?
3. W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia Obligacji, jeżeli zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej, a nabycie Obligacji przez Spółkę lub Spółkę jawną nastąpiło w drodze umowy datio in solutum?
4. W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia Obligacji, jeżeli zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej, a nabycie Obligacji przez Spółkę lub Spółkę jawną nastąpi w drodze umowy sprzedaży?
Fragment:
(...) rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy w rozumieniu ustawy o PIT. Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b ustawy o PIT, do przychodów podatkowych nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Biorąc więc pod uwagę fakt, iż: Obligacje zostaną otrzymane przez Wnioskodawcę w związku z rozwiązaniem/likwidacją spółki niebędącej osobową prawną; zbycie Obligacji nastąpi po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki; zbycie Obligacji nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej Wnioskodawcy, -zbycie Obligacji nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy o PIT.
2016
26
lis

Istota:
Czy i w jakiej wysokości otrzymanie obligacji w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia SKA stanowi dla Wnioskodawcy przychód podatkowy na gruncie ustawy o PIT w sytuacji gdy na moment rozwiązania/likwidacji w spółce będą zgromadzone zyski wypracowane w czasie funkcjonowania spółki w formie SKA?
Czy i w jakiej wysokości otrzymanie wierzytelności pożyczkowych w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia SKA stanowi dla Wnioskodawcy przychód podatkowy na gruncie ustawy o PIT w sytuacji gdy na moment rozwiązania/likwidacji w spółce będą zgromadzone zyski wypracowane w czasie funkcjonowania spółki w formie SKA?
Fragment:
Ustawodawca nie wprowadził szczególnej definicji pojęcia „ likwidacji spółki niebędącej osobą prawną ”, ani nie zastosował w tym zakresie odesłania do przepisów prawa spółek handlowych. Jednocześnie, w uzasadnieniu projektu omawianej regulacji, mowa jest zarówno o „ skutkach podatkowych związanych z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną ”, jak i o „ sprecyzowaniu sposobu opodatkowania wspólników w przypadku zakończenia działalności spółki niebędącej osobą prawną ”. Należy również zaznaczyć, że na gruncie przepisów prawa handlowego, likwidacja spółki osobowej jest rozumiana jako postępowanie mające na celu zakończenie działalności spółki, którego przeprowadzenie umożliwia zgłoszenie wniosku o wykreślenie spółki z Rejestru (a tym samym, jej rozwiązanie). Przepisy prawa handlowego dopuszczają przy tym możliwość zakończenia działalności spółki osobowej w sposób inny niż tak rozumiana likwidacja spółki. Treść i cel powołanych przepisów art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie dają podstaw do ograniczenia zakresu ich stosowania jedynie do sytuacji, gdy spółka niebędąca osobą prawną jest rozwiązywana po przeprowadzeniu likwidacji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.
2016
26
lis

Istota:
Czy otrzymane w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki jawnej obligacje stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o PIT?
Fragment:
Ustawodawca nie wprowadził szczególnej definicji pojęcia „ likwidacji spółki niebędącej osobą prawną ”, ani nie zastosował w tym zakresie odesłania do przepisów prawa spółek handlowych. Jednocześnie, w uzasadnieniu projektu omawianej regulacji, mowa jest zarówno o „ skutkach podatkowych związanych z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną ”, jak i o „ sprecyzowaniu sposobu opodatkowania wspólników w przypadku zakończenia działalności spółki niebędącej osobą prawną ”. Należy również zaznaczyć, że na gruncie przepisów prawa handlowego, likwidacja spółki osobowej jest rozumiana jako postępowanie mające na celu zakończenie działalności spółki, którego przeprowadzenie umożliwia zgłoszenie wniosku o wykreślenie spółki z Rejestru (a tym samym, jej rozwiązanie). Przepisy prawa handlowego dopuszczają przy tym możliwość zakończenia działalności spółki osobowej w sposób inny niż tak rozumiana likwidacja spółki. Treść i cel powołanych przepisów art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie dają podstaw do ograniczenia zakresu ich stosowania jedynie do sytuacji, gdy spółka niebędąca osobą prawną jest rozwiązywana po przeprowadzeniu likwidacji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.
2016
26
lis

Istota:
1. Czy w opisanym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym, w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę Udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, otrzymanych przez niego w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki, które to zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie/likwidacja Spółki, kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie cena nabycia Udziałów poniesiona przez Spółkę w okresie, gdy będzie ona spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. wartość nominalna udziałów/akcji w Spółce, wydanych przez Spółkę w zamian za wniesienie do niej Udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?2. Czy w opisanym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym, w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę Udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, otrzymanych przez niego w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki, które to zbycie nastąpi po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie/likwidacja Spółki, nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę Udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, otrzymanych przez niego w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki, które to zbycie nastąpi po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie/likwidacja Spółki, nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego. Tytułem wstępu należy wskazać, że analizę konsekwencji podatkowych przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego należy rozpocząć od zakwalifikowania przychodu ze zbycia Udziałów, otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki, do właściwego źródła przychodu. Zakwalifikowanie danego przysporzenia majątkowego do konkretnego źródła jest bowiem, istotne ze względu na odmienne zasady opodatkowania występujące pomiędzy różnymi źródłami przychodów. Zgodnie z przepisem art. 10 Ustawy PIT, źródłami przychodów są m.in. pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT), a także kapitały pieniężne i prawa majątkowe (art. 10 ust. 1 pkt 7 Ustawy PIT). Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) Ustawy PIT, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.
2016
5
sie

Istota:
1) Czy w opisanym wyżej zdarzeniu przyszłym, w związku otrzymaniem przez Wnioskodawcę na skutek rozwiązania/likwidacji Spółki środków pieniężnych, Wnioskodawca rozpozna przychód w zrozumieniu ustawy o PIT?
2) Czy w opisanym wyżej zdarzeniu przyszłym, w związku otrzymaniem przez Wnioskodawcę na skutek rozwiązania/likwidacji Spółki składników majątku w postaci Obligacji, Wnioskodawca rozpozna przychód w zrozumieniu ustawy o PIT?
3) Czy w opisanym wyżej zdarzeniu przyszłym, w przypadku sprzedaży Obligacji przed upływem 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/ likwidacja Spółki, Wnioskodawca rozpozna przychód w rozumieniu ustawy o PIT, który powinien zostać zakwalifikowany do źródła przychodów jakim jest działalność gospodarcza?
4) W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie numer 3, Wnioskodawca pyta czy w opisanym wyżej zdarzeniu przyszłym, w przypadku sprzedaży Obligacji przed upływem 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki, dochodem do opodatkowania będzie przychód ze sprzedaży Obligacji pomniejszony o wydatki na ich nabycie poniesione przez Spółkę przed jej rozwiązaniem/likwidacją, które nie zostały zaliczone w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez Wspólników przed rozwiązaniem/ likwidacją Spółki?
Fragment:
Ad. 3 W przedstawionym wyżej zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca uważa, iż powinien rozpoznać przychód w momencie ewentualnego zbycia Obligacji w przypadku sprzedaży Obligacji przed upływem 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki i zakwalifikować go do źródła przychodów jakim jest działalność gospodarcza, która została opisana w art. 10 ust 1 pkt 3 ustawy o PIT. Jak wynika z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit b ustawy o PIT przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną. Spółka, której wspólnikiem jest Wnioskodawca jest spółką niebędącą osobą prawną. Zatem, w przypadku ewentualnego zbycia Obligacji otrzymanych przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją Spółki powstanie przychód z działalności gospodarczej. Wnioskodawca podnosi, iż zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit b ustawy o PIT do przychodów z działalności gospodarczej nie może zostać zaliczony przychód z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną jeśli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.
2016
27
lip

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania w związku z likwidacją spółki komandytowej składników majątkowych
Fragment:
(...) likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Z kolei zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 10 Ustawy PIT, przychodu takiego nie stanowi kwota „ środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki ”. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17b Ustawy PIT, przychód ze zbycia Certyfikatów, Akcji i Obligacji powstałby dla Wnioskodawcy dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, chyba, że spełnione zostaną określone w art. 14 ust. 3 pkt 12b Ustawy PIT warunki niezaliczenia otrzymanych przychodów do przychodów z działalności gospodarczej. Mając na uwadze powyższe należy uznać, że etap likwidacji Spółki będzie neutralny dla Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki na moment jej przeprowadzenia. Gdy w wyniku likwidacji Spółki dojdzie do przekazania Wnioskodawcy majątku likwidowanej Spółki w postaci Certyfikatów, Akcji i Obligacji po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu.
2016
21
lip

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z odpłatnym zbyciem certyfikatów, obligacji i akcji otrzymanych w wyniku likwidacji spółki osobowej, jeżeli to odpłatne zbycie nastąpi po upływie 6 lat
Fragment:
I tak, w przypadku otrzymania przez wspólnika: (...) 2) innych składników majątku – ich wartość będzie stanowiła przychód u wspólnika dopiero w momencie zbycia składnika majątku otrzymanego w wyniku likwidacji spółki. Będzie to skutkowało opodatkowaniem faktycznie uzyskanego przychodu. Propozycja ta uwzględnia utrzymanie braku podmiotowości w podatku dochodowym spółek niebędących osobami prawnymi. Koncepcja opodatkowania faktycznie uzyskanego przychodu (w momencie jego realizacji np. sprzedaży) upraszcza system podatkowy. Wymaga to wyraźnego wskazania w ustawie PIT, że przychód nie powstaje w związku z otrzymaniem w wyniku likwidacji spółki, niepieniężnych składników majątku, a powstaje dopiero w momencie ich zbycia. (...) Z przychodu tego wyłączony natomiast będzie przychód z odpłatnego zbycia składników majątku, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej ”. W konsekwencji powyższego przychód ze zbycia składników majątku otrzymanych w wyniku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną będzie zwolniony z opodatkowania, jeśli zbycie nastąpi w terminie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja.
2016
21
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.