ITPB1/415-736b/13/AD | Interpretacja indywidualna

Czy podatnik będzie zobowiązany do sporządzenia wykazu składników majątku z tytułu likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo dla celów podatku dochodowego i wykazania m.in. budynków, które stanowiły środki trwałe w prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej?
ITPB1/415-736b/13/ADinterpretacja indywidualna
  1. likwidacja działalności
  2. remanent likwidacyjny
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2013 r. (data wpływu 2 lipca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 sierpnia 2013 r. (data wpływu 12 września 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzenia wykazu składników majątku na dzień likwidacji prowadzonej jednoosobowo pozarolniczej działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzenia wykazu składników majątku na dzień likwidacji prowadzonej jednoosobowo pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Jest Pani właścicielką (wraz ze współmałżonkiem na zasadach wspólności ustawowej) dwóch budynków mieszkalno-usługowych - jednego nabytego w 1998 r. z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej bądź na wynajem oraz drugiego, wybudowanego w 2005 r. Od 30 marca 2001 r. rozpoczęła Pani prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w ramach najmu i zarządzania nieruchomościami i pierwszy z wymienionych budynków (nabyty w 1998 r.) został przez Panią przyjęty do używania i wprowadzony na stan środków trwałych firmy oraz wynajęty w ramach zawartej umowy najmu. W późniejszym okresie - od 2003 r. - w budynku tym zaczęła Pani prowadzić własną działalność gospodarczą. W 2005 r. wybudowała Pani drugi z wymienionych budynków - część usługową z przeznaczeniem na prowadzenie w niej działalności gospodarczej bądź z przeznaczeniem na wynajem, natomiast część mieszkalna miała służyć celom prywatnym. Dnia 22 grudnia 2005 r. rozpoczęła Pani prowadzenie dodatkowej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej. Od grudnia 2005 r. drugi z budynków w części usługowej wynajęła Pani w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej spółce cywilnej, w której jest wspólnikiem. W późniejszym okresie niewielka część mieszkalna tego budynku również została wynajęta tej spółce cywilnej. Z podatku dochodowego (zarówno z tytułu jednoosobowej działalności jak również z tytułu bycia wspólnikiem spółki cywilnej) rozlicza się Pani według stawki 19%, zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od 2007 r. pierwszy z budynków (zakupiony w 1998 r.), w którym dotychczas prowadziła Pani jednoosobową działalność gospodarczą został również wynajęty spółce cywilnej, w której jest Pani wspólnikiem. Od tego momentu obydwa budynki są wynajmowane w ramach zawartych umów najmu. Obydwa budynki zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i są amortyzowane w prowadzonej przez Panią jednoosobowo działalności gospodarczej. Jest Pani zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

W kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego w uzupełnieniu wniosku sformułowano następujące pytania.

  1. Czy po likwidacji jednoosobowej działalności gospodarczej z dniem 31 października 2013 r., uzyskiwany przychód z tytułu wynajmu budynków, które użytkowała Pani dotychczas w ramach działalności gospodarczej, może być opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym w ramach tzw. najmu prywatnego...
  2. Czy w związku z planowaną likwidacją jednoosobowej działalności gospodarczej będzie Pani nadal podatnikiem podatku VAT i będzie rozliczać podatek należny z tytułu uzyskiwania przychodów z tzw. najmu prywatnego według obowiązującej stawki podatku VAT...
  3. Czy będzie Pani zobowiązana do sporządzenia wykazu składników majątku z tytułu likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo dla celów podatku dochodowego z dniem 31 października 2013 r. i wykazania m.in. budynków, które stanowiły środki trwałe w prowadzonej przez Panią jednoosobowej działalności gospodarczej...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie trzecie. W pozostałym zakresie wniosek zostanie rozpatrzony odrębnym pismem.

Zdaniem Wnioskodawczyni, będzie zobowiązana do sporządzenia wykazu składników majątku, o którym mowa w art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż wykorzystywane w prowadzonej przez Nią w jednoosobowej działalności gospodarczej budynki mieszkalno-usługowe będą stanowiły wówczas majątek osobisty Jej i Jej męża.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 24 ust. 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), w razie likwidacji działalności gospodarczej, w tym także w formie spółki niebędącej osobą prawną, lub wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną, sporządza się wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub na dzień wystąpienia wspólnika z takiej spółki. Wykaz powinien zawierać co najmniej następujące dane: liczbę porządkową, określenie (nazwę) składnika majątku, datę nabycia składnika majątku, kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów, wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych oraz wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji.

Treść powołanego wyżej przepisu, nakłada na podatników m.in. likwidujących prowadzoną przez nich pozarolniczą działalność gospodarczą obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku na dzień likwidacji tej działalności, a więc wykazu zawierającego wszystkie składniki majątku pozostałe na dzień likwidacji działalności gospodarczej.

Mając zatem na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące uregulowania prawne stwierdzić należy, że w związku z planowaną likwidacją działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo, zgodnie z treścią art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zobowiązana będzie Pani do sporządzenia wykazu wszystkich składników majątku pozostałych na dzień likwidacji danej działalności, w tym do wykazania m.in. budynków, które stanowiły środki trwałe w prowadzonej przez Panią jednoosobowej działalności gospodarczej.

Stanowisko Pani uznano za prawidłowe, jednakże nie z powodów jakie wskazała, gdyż na obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku i ujęcia w nim budynków, które stanowiły środki trwałe w prowadzonej przez Panią jednoosobowej działalności gospodarczej, nie ma wpływu fakt, iż po likwidacji działalności budynki te będą stanowiły majątek osobisty. Obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku na dzień likwidacji wynika bowiem wprost z przepisów prawa podatkowego i wiązać go należy wyłącznie z dokonywaną likwidacją działalności gospodarczej.

Jednocześnie podkreślenia wymaga, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga czy działalność zostanie faktycznie zlikwidowana. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli więc przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

likwidacja działalności
ITPB1/415-745/07/12-S/MR | Interpretacja indywidualna

remanent likwidacyjny
ITPP2/443-105/13/AK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.