Likwidacja działalności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to likwidacja działalności. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
12
paź

Istota:

Skutki podatkowe likwidacji działalności gospodarczej oraz późniejszej sprzedaży składników majątkowych.

Fragment:

W przypadku braku nabywcy przed likwidacją działalności gospodarczej, zostanie on wycofany z działalności gospodarczej z dniem likwidacji działalności. Wnioskodawca wskazał również, że w 2018 r. opodatkowany jest na zasadach ogólnych według skali podatkowej, w 2019 r. działalność ta będzie opodatkowana podatkiem liniowym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Jaki należy zapłacić podatek PIT w momencie likwidacji działalności gospodarczej, a jaki później przy sprzedaży budynku usługowego przed upływem 6 lat i po upływie 6 lat od likwidacji działalności gospodarczej? Czy przy sprzedaży budynku przed upływem 6 lat od likwidacji działalności, może opodatkować sprzedaż podatkiem liniowym? Jaki należy zapłacić podatek PIT w momencie likwidacji działalności gospodarczej, a jaki przy późniejszej sprzedaży samochodu? Zdaniem Wnioskodawcy, na dzień likwidacji działalności gospodarczej nie wystąpi podatek dochodowy zarówno z tytułu przejęcia budynku hali, jak i samochodu. W przypadku sprzedaży budynku przed upływem 6 lat od likwidacji działalności gospodarczej, wystąpi podatek dochodowy od dochodu ustalonego w ten sposób, że przychód ze sprzedaży należy pomniejszyć o niezamortyzowaną wartość budynku na dzień likwidacji i wartość zakupu gruntu.

2018
8
lut

Istota:

Jakie skutki podatkowe powoduje likwidacja pozarolniczej działalności gospodarczej, czy należy zapłacić podatek od remanentu końcowego?

Fragment:

Wnioskodawczyni miała zatem obowiązek sporządzić na dzień likwidacji działalności gospodarczej w dniu 31 sierpnia 2017 r., wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej, zgodnie z cyt. art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli w okresie od dnia zawieszenia działalności gospodarczej w dniu 31 sierpnia 2015 r i sporządzenia remanentu sporządzonego na koniec 2015 r. do dnia likwidacji działalności gospodarczej w dniu 31 sierpnia 2017 r., wartość remanentu nie uległa zmianie, remanent ten – przy zachowaniu warunków o których mowa w art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – może być wykazem składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej. Nie ma natomiast obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego, ani też obowiązku zapłaty 10% zryczałtowanego podatku od dochodu z tego remanentu, z uwagi na uchylenie z dniem 1 stycznia 2011 r. przepisów art. 24 ust. 3 oraz art. 44 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

2015
1
paź

Istota:

Korzystanie ze zwolnienia podmiotowego oraz sposób opodatkowania likwidacji działalności.

Fragment:

Zatem zgodnie z zapisem art. 14 ustawy Wnioskodawca będzie miał obowiązek uwzględnienia ww. nieruchomości w remanencie likwidacyjnym w związku z likwidacją działalności gospodarczej. Po uwzględnieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa w odniesieniu do przedstawionego opisu sprawy stwierdzić należy, że objęcie remanentem likwidacyjnym ww. lokalu nie zostanie dokonane przed pierwszym zasiedleniem, gdyż nabycie nieruchomości nastąpiło w ramach czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług a poniesione przez Stronę wydatki na adaptację lokalu nie przekroczyły 30% wartości początkowej lokalu. Ponadto pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dniem likwidacji działalności upłynie okres dłuższy niż 2 lata. W związku z tym przedmiotowy lokal objęty spisem z natury będzie korzystał ze zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Odnosząc się natomiast do kwestii korekty podatku naliczonego wskazać należy, że stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2015
27
mar

Istota:

Jeśli Wnioskodawca niezwłocznie po likwidacji działalności dokona sprzedaży wymienionych nieruchomości bez angażowania środków wykorzystywanych przez handlowców, sprzedaż ta będzie stanowiła zwykłe wykonywanie prawa własności, a Wnioskodawca z tytułu tej transakcji nie będzie podatnikiem podatku od towarów i usług.

Fragment:

Istotne jest zatem to, czy w świetle zaprezentowanego stanu sprawy Wnioskodawca, w celu dokonania dostawy nieruchomości po likwidacji działalności, będzie podejmował aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący „ działalność gospodarczą ” w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż ta nastąpi w ramach zarządu jego majątkiem prywatnym. W niniejszej sprawie, jak wynika z wniosku, wymienione nieruchomości zostaną sprzedane niezwłocznie po likwidacji działalności. Zatem jeśli Wnioskodawca niezwłocznie po likwidacji działalności dokona sprzedaży wymienionych nieruchomości bez angażowania środków wykorzystywanych przez handlowców, sprzedaż ta będzie stanowiła zwykłe wykonywanie prawa własności, a Wnioskodawca z tytułu tej transakcji nie będzie podatnikiem podatku od towarów i usług. Tym samym sprzedaż przez Wnioskodawcę majątku prywatnego w postaci wymienionego budynku oraz gruntów nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe. Organ wskazuje jednocześnie, że ponieważ opisana transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, nie znajdą do niej zastosowania zwolnienia od podatku, o których mowa w art. 43 ustawy.

2014
9
lip

Istota:

Dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie obowiązków związanych z likwidacją działalności.

Fragment:

Podstawą opodatkowania w tym przypadku będzie wartość lokalu ustalona zgodnie z art. 29 ust. 10 ustawy (w przypadku likwidacji działalności w 2013 roku) lub art. 29a ust. 2 ustawy (w przypadku likwidacji działalności w 2014 r.), tj. cena nabycia tego lokalu określona w momencie dostawy. Zatem należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że podstawą opodatkowania będzie aktualna, a nie historyczna wartość lokalu. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należało uznać za prawidłowe. Wnioskodawca przedstawił również Wariant, w którym zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży rowerów i części do nich i rozpocznie wynajmowanie lokali będących w jego posiadaniu, przy założeniu, że jest on wciąż podatnikiem podatku VAT i odprowadza podatek należny z tytułu otrzymywanego czynszu. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

2014
4
lip

Istota:

Opodatkowania sprzedaży składników majątku (towarów handlowych) w związku z likwidacją działalności gospodarczej na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 26 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej w zakresie opodatkowania sprzedaży składników majątku (towarów handlowych) w związku z likwidacją działalności gospodarczej podatkiem: dochodowym od osób fizycznych, od czynności cywilnoprawnych oraz podatkiem od towarów i usług. Przedmiotowy wniosek w dniu 13 maja 2014 r. uzupełniono o uiszczenie dodatkowej opłaty. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku) Od dnia 1 stycznia 2007 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu (obwoźnego) narzędziami i elektronarzędziami. Z tego tytułu przez cały okres prowadzenia działalności Wnioskodawca płaci podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Zainteresowany nigdy nie był podatnikiem podatku VAT. Jest zwolniony z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie posiada środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. W 2014 roku Zainteresowany planuje zlikwidować działalność gospodarczą. Na dzień likwidacji działalności skład majątku stanowić będą wyłącznie towary handlowe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. (we wniosku nr 2) Czy sprzedaż polikwidacyjna pozostałych na dzień likwidacji działalności uprzednio nabytych składników majątku (wyłącznie towary handlowe) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

2013
8
lis

Istota:

Czy podatnik będzie zobowiązany do sporządzenia wykazu składników majątku z tytułu likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo dla celów podatku dochodowego i wykazania m.in. budynków, które stanowiły środki trwałe w prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej?

Fragment:

Treść powołanego wyżej przepisu, nakłada na podatników m.in. likwidujących prowadzoną przez nich pozarolniczą działalność gospodarczą obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku na dzień likwidacji tej działalności, a więc wykazu zawierającego wszystkie składniki majątku pozostałe na dzień likwidacji działalności gospodarczej. Mając zatem na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące uregulowania prawne stwierdzić należy, że w związku z planowaną likwidacją działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo, zgodnie z treścią art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zobowiązana będzie Pani do sporządzenia wykazu wszystkich składników majątku pozostałych na dzień likwidacji danej działalności, w tym do wykazania m.in. budynków, które stanowiły środki trwałe w prowadzonej przez Panią jednoosobowej działalności gospodarczej. Stanowisko Pani uznano za prawidłowe, jednakże nie z powodów jakie wskazała, gdyż na obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku i ujęcia w nim budynków, które stanowiły środki trwałe w prowadzonej przez Panią jednoosobowej działalności gospodarczej, nie ma wpływu fakt, iż po likwidacji działalności budynki te będą stanowiły majątek osobisty. Obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku na dzień likwidacji wynika bowiem wprost z przepisów prawa podatkowego i wiązać go należy wyłącznie z dokonywaną likwidacją działalności gospodarczej.

2013
15
sty

Istota:

Jakie zobowiązania podatkowe będą ciążyć na Wnioskodawcy w związku z wystąpieniem ze Spółki cywilnej i uzyskaniem z tego tytułu środków pieniężnych odpowiadających udziałowi w rynkowej wartości majątku Spółki cywilnej?

Fragment:

Zgodnie dyspozycją art. 24 ust. 3 ustawy, w razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej, dochód ustala się przy zastosowaniu do wartości ustalonej według cen zakupu pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków oraz rzeczowych składników majątku związanego z wykonywaną działalnością, nie będących środkami trwałymi - takiego wskaźnika procentowego, jaki wynika z udziału dochodu w przychodach w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła likwidacja działalności, a jeżeli w tym okresie dochód nie wystąpił - w roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym nastąpiła likwidacja. Za datę likwidacji działalności gospodarczej uważa się datę określoną w zawiadomieniu o likwidacji działalności. W tym samym przepisie ustawodawca zastrzegł również, że dochodu z tytułu likwidacji działalności nie ustala się jedynie wówczas, gdy: w wyniku zmiany formy prawnej lub połączenia przedsiębiorstw składniki majątku objęte remanentem zostały wniesione w formie wkładu lub aportu do nowo powstałego lub istniejącego przedsiębiorcy, nastąpiła całkowita lub częściowa zmiana branży, osoba fizyczna wniosła w formie wkładu lub aportu do spółki cywilnej albo spółki handlowej składniki majątku objęte remanentem, nastąpiło przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową lub osobowej spółki handlowej w inną osobową spółkę handlową albo w kapitałową spółkę handlową.

2012
18
maj

Istota:

Czy wycofanie lokalu użytkowego z działalności gospodarczej i przekazanie do celów najmu prywatnego spowoduje konieczność zapłaty należnego podatku od towarów i usług lub korekty odliczonego podatku od towarów i usług ?

Fragment:

(...) likwidacją działalności gospodarczej ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. obowiązków związanych z „ likwidacją działalności gospodarczej ”. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W dniu 16 września 1999 r. zakupiła Pani lokal użytkowy wraz ze związanymi z nim udziałami w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz odliczyła podatek naliczony od przedmiotowego zakupu. Następnie w zakupionym lokalu prowadziła Pani działalność gospodarczą (handlową), opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Od czerwca 2009 r. lokal został przeznaczony do celów najmu opodatkowanego podatkiem od towarów i usług. Od 1 stycznia 2010 r. (po upływie 10- letniego okresu korekty z art. 91 ustawy o VAT) ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów określonego w art. 113 ust.1 ustawy o VAT wybrała Pani zwolnienie podmiotowe od podatku VAT. Przedmiotowy lokal użytkowy od 1 stycznia 2010 r. do dnia dzisiejszego jest wynajmowany w ramach działalności gospodarczej jako środek trwały wprowadzony do ewidencji środków trwałych.

2012
15
maj

Istota:

Czy „otwierając” ponownie działalność podatnik był zobowiązany do ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej?

Fragment:

W tym miejscu należy podkreślić, że zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wyniku likwidacji działalności przez osobę fizyczną, a następnie ponowne rozpoczęcie ich wykonywania, bez względu na to, czy o tym samym profilu czy innym, powoduje, iż mamy do czynienia z tym samym podatnikiem posługującym się tym samym Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP). Wznowienie działalności po przerwie spowodowanej likwidacją działalności w rozumieniu odrębnych przepisów, nie ma wpływu na byt osoby fizycznej jako podatnika podatku od towarów i usług. Ustanie bytu prawnopodatkowego w zakresie podatku od towarów i usług powoduje bowiem zmiana formy prawnej prowadzonej działalności, np. zlikwidowanie działalności prowadzonej jednoosobowo jako osoba fizyczna i podjęcie w formie spółki cywilnej lub odwrotnie, a nie zaniechanie na pewien czas wykonywania czynności opodatkowanych. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w dniu 30 czerwca 2001 r. zlikwidowała Pani działalność gospodarczą w zakresie małej gastronomii, którą prowadziła od 20 maja 1995 r. W tym też okresie w związku z przekroczeniem obrotów prowadziła Pani ewidencję obrotów za pomocą kasy fiskalnej. W momencie likwidacji działalności sporządzono protokół z odczytu kasy fiskalnej i kasa została rozliczona w Urzędzie Skarbowym.