Likwidacja | Interpretacje podatkowe

Likwidacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to likwidacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika związanych z dokonywaniem na rzecz Inwestorów wypłat środków z likwidacji Funduszu
Fragment:
W konsekwencji Fundusz uważa, że ewentualny dochód z Funduszu w związku z likwidacją nie będzie mieścił się w zakresie regulacji art. 11 Traktatu. Jako że Traktat nie odnosi się specyficznie do dochodów z likwidacji funduszu inwestycyjnego, Wnioskodawca uważa, że dochód z tego tytułu będzie opodatkowany jako tzw. „ zysk przedsiębiorstwa ”, tj. na zasadach określonych w art. 7 Traktatu (zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład) albo art. 22 ust. 1 Traktatu („ Części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd one pochodzą, które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie ”). Oznacza to zatem opodatkowanie tego rodzaju dochodów wyłącznie przez umawiające się państwo, w którym podmiot osiągający dochód jest rezydentem podatkowym. Zatem, ponieważ Inwestor w chwili likwidacji Funduszu nie będzie posiadał w Polsce zakładu w rozumieniu Traktatu, przychody uzyskiwane z Funduszu z tytułu likwidacji nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu pdop na podstawie Traktatu.
2017
9
wrz

Istota:
Skutki podatkowe likwidacji Spółki
Fragment:
W kontekście przywołanego art. 288 § 1 wskazuje się: „ Z art. 288 § 1, i innych przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz z przepisów ustawy o rachunkowości wynika następująca kolejność zdarzeń [...] c) likwidatorzy kończą proces podziału kwot likwidacyjnych –zakończenie likwidacji sensu stricte; d) likwidatorzy zamykają księgi rachunkowe spółki w likwidacji na dzień zakończenia likwidacji i sporządzają sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji (art. 45 ust. 1 u. rach.), co powinno być wykonane w ciągu trzech miesięcy od zakończenia likwidacji sensu stricto, zgodnie z art. 52 ust. 1 w zw. z art. 52 ust. 3 u. rach., oraz art. 12 ust. 2 u. rach.; ” (zob. M. Rodzynkiewicz: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2007, s, 498). Z powyższego wynika, iż na gruncie regulacji KSH zakończenie likwidacji należy wiązać z zakończeniem podziału między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Przyjmując zgodność regulacji UoR z przepisami KSH należy zatem przyjąć, iż zakończeniem likwidacji, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2 UoR, nie jest moment sporządzenia sprawozdania likwidacyjnego lecz moment zakończenia wszelkich czynności likwidacyjnych w tym podziału majątku między wspólników. Wobec powyższego należy zauważyć, iż z przepisu art. 288 § 1 KSH nie wynika, że podział majątku Spółki pomiędzy wspólników następuje po zakończeniu likwidacji.
2017
24
sie

Istota:
Sposób ustalenia kosztów nabycia udziałów w sytuacji likwidacji zagranicznej spółki kapitałowej objętych w zamian za akcje polskiej spółki akcyjnej (wymiana udziałów) powstałej w drodze przekształcenia spółki jawnej.
Fragment:
Celem ustawodawcy było więc umożliwienie pomniejszenia przychodu uzyskanego z tytułu likwidacji o wydatki faktycznie poniesione przez wspólnika spółki. (...) W efekcie zastosowania tego przepisu opodatkowaniu podlegać będzie nadwyżka między wartością majątku otrzymanego w wyniku likwidacji a wydatkami poniesionymi na objęcie lub nabycie udziałów w likwidowanej spółce. Owe wydatki nie są kosztami uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1, lecz faktycznie pełnią taką funkcję, gdyż pomniejszają kwotę przychodu uzyskaną z tytułu likwidacji osoby prawnej (quasi-koszty podatkowe)”. Wnioskodawca wskazuje, że ww. przepisy nie ustalają dokładnych reguł ustalania wysokości przychodu zwolnionego z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50a Ustawy PIT, a w szczególności nie wyłączają prawidłowości żadnej z metod ustalania tej wysokości. Ponadto, z uwagi na wskazaną wyżej funkcję i cel, jaki pełni ten przepis – zmniejszenie podstawy opodatkowania (co jest również funkcją odliczania od przychodu wydatków uznanych za koszty jego uzyskania), zasadne jest w opinii Wnioskodawcy ustalenie przychodu z likwidacji Spółki zwolnionego z opodatkowania według tych samych zasad, na jakich ustala się koszt uzyskania przychodu w przypadku np. zbycia akcji lub udziałów w spółce będącej osobą prawną lub w przypadku przymusowego umorzenia udziałów.
2017
23
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych likwidacji spółki osobowej
Fragment:
Zgodnie z art, 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ustawy o PDOF w przypadku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną, przychodem podatkowym jest przychód z tytułu odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją takiej spółki, chyba że, jak stanowi art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o PDOF sprzedaż następuje po upływie 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki i jednocześnie sprzedaż nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Jednocześnie art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PDOF przewiduje, że do przychodów podlegających opodatkowaniu nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. Uwzględniając powyższe, należy wskazać, że zakładając, że Wnioskodawcy w związku z likwidacją SpK nie zostaną przekazane żadne inne składniki majątku likwidowanej Spółki niż wierzytelność Spółki wobec Wnioskodawcy z tytułu udzielonej pożyczki oraz ewentualnie część środków pieniężnych pozostających w Spółce na dzień likwidacji, po stronie Wnioskodawcy w związku z likwidacją Spółki w żadnym zakresie nie powstanie przychód podatkowy.
2017
2
sie

Istota:
Konsekwencje podatkowe likwidacji spółki bez spłaty jej zobowiązań
Fragment:
Wnioskodawca zwraca uwagę, że fakt, iż na moment likwidacji będzie posiadał niespłacone zobowiązania (Pożyczki) nie powinien mieć wpływu na fakt zakończenia procesu likwidacji. Jakkolwiek, nie jest to precyzyjnie uregulowane w przepisach KSH, orzecznictwo sądowe dopuszcza możliwość wykreślenia spółki z o.o. z rejestru po zakończonej likwidacji, w sytuacji, w której posiada ona niezaspokojone zobowiązania. Takie podejście zaprezentował przykładowo Sąd Najwyższy (dalej: SN) w postanowieniu z dnia 5 grudnia 2003 r. stwierdzając, że w sytuacji, w której spółka będąca w likwidacji nie prowadzi żadnych interesów i nie ma żadnego majątku, bezzasadne jest przyjęcie założenia, że istnieje realna możliwość zaspokojenia wierzycieli, dlatego utrzymywanie jej bytu prawnego nie jest konieczne, a takie podmioty należy eliminować z życia publicznego. Sąd podkreślił, że chociaż przepisy KSH nie regulują takiej sytuacji, nie można uznać, że nie jest możliwe skuteczne wykreślenie z rejestru przedsiębiorców spółki niezdolnej do działania i nieposiadającej majątku. Analogiczne zdanie SN zaprezentował w postanowieniu z dnia 8 stycznia 2002 r.. Zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego z dnia 13 czerwca 2014 r. „ W konsekwencji możliwe jest wykreślenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z rejestru handlowego także wtedy, jeżeli nie ma ona majątku pozwalającego na wypełnienie w toku postępowania likwidacyjnego wszystkich jej zobowiązań i pozostaną one niezaspokojone ”.
2017
5
lip

Istota:
W związku z wydaniem majątku likwidacyjnego (w tym Nieruchomości) Udziałowcowi w ramach likwidacji
Fragment:
(...) likwidacji Wnioskodawcy. Ostateczna decyzja co do wyboru pomiędzy połączeniem a likwidacją będzie podjęta w przyszłości i będzie uzależniona od uwarunkowań biznesowych (w tym potencjalnego stanowiska banku finansującego), kosztów administracyjnych, czasu trwania itd. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że niniejszy wniosek swym zakresem obejmuje planowaną likwidację Wnioskodawcy. Planowana likwidacja zostanie przeprowadzona na podstawie właściwych przepisów prawa handlowego, w szczególności z odpowiednimi, mającym zastosowanie w tym zakresie przepisami holenderskimi. Na moment likwidacji jedynym udziałowcem Wnioskodawcy będzie Udziałowiec, który przejmie jego majątek likwidacyjny. W następstwie planowanej likwidacji i przejęcia majątku likwidacyjnego Wnioskodawcy, działalność prowadzona przez Wnioskodawcę, związana z Nieruchomością położoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będzie kontynuowana przez Udziałowca. Nadto w uzupełnieniu wniosku o wydanie interpretacji Wnioskodawca wskazał, że: Wnioskodawca jest Spółką Likwidowaną Planowana jest likwidacja Wnioskodawcy Jak zostało wskazane w treści zdarzenia przyszłego, na chwilę obecną planowane jest, że Wnioskodawca będzie prowadził działalność związaną z nieruchomością położoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „ Nieruchomość ”), której właścicielem stanie się na skutek połączenia przez przejęcie polskiej spółki z o.o.
2017
30
cze

Istota:
Nabycie przez Wnioskodawcę majątku Spółki, w związku z likwidacją tej Spółki, nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności określonych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako podlegające opodatkowaniu tym podatkiem. Tym samym nabycie przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją Spółki majątku likwidacyjnego Spółki nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych po stronie Wnioskodawczyni, bowiem czynność ta nie mieści się w katalogu czynności ściśle wymienionych we wskazanym przepisie.
Fragment:
(...) likwidacji Spółki Likwidowanej. Ostateczna decyzja co do wyboru pomiędzy połączeniem a likwidacją będzie podjęła w przyszłości i będzie uzależniona od uwarunkowań biznesowych (w tym potencjalnego stanowiska banku finansującego), kosztów administracyjnych, czasu trwania itd. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że niniejszy wniosek swym zakresem obejmuje planowaną likwidację Spółki Likwidowanej. Planowana likwidacja zostanie przeprowadzona na podstawie właściwych przepisów prawa handlowego, w szczególności z odpowiednimi, mającym zastosowanie w tym zakresie przepisami holenderskimi. Na moment likwidacji jedynym udziałowcem Spółki Likwidowanej będzie Wnioskodawca. Na skutek likwidacji Wnioskodawca otrzyma cały majątek Spółki Likwidowanej, w tym m.in, nieruchomość położoną w Polsce (dalej: „ Nieruchomość ”). W następstwie planowanej likwidacji. Nieruchomość będzie wykorzystywana do kontynuowania działalności prowadzonej przez Spółkę Likwidowaną. W związku z przytoczonymi powyżej przepisami należy stwierdzić, że nabycie przez Wnioskodawcę majątku Spółki, w związku z likwidacją tej Spółki, nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności określonych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako podlegające opodatkowaniu tym podatkiem.
2017
22
cze

Istota:
Czy otrzymanie w wyniku likwidacji spółki przez Wnioskodawczynię nieruchomości o jakich mowa w stanie faktycznym wygeneruje na dzień otrzymania tych nieruchomości zobowiązanie podatkowe po stronie Wnioskodawczyni w podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Jednocześnie, wyłączone z kategorii przychodów z działalności gospodarczej są: środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu jej likwidacji (art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy PIT), przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki osobowej, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja, do dnia ich odpłatnego zbycia, upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej (art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Z powyższych regulacji wynika zatem, że – na gruncie polskich przepisów – likwidacja spółki osobowej, powoduje następujące konsekwencje podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie wspólników: Składniki majątku (nieruchomości) otrzymane tytułem likwidacji, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie ich otrzymania; wartość tych składników będzie natomiast podlegać opodatkowaniu jako przychód z tytułu działalności gospodarczej w momencie ich zbycia przez wspólników, jeśli zbycie to nastąpi w terminie 6 lat (liczonych od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja); jeśli natomiast zbycie nastąpiło po upływie tego okresu, to nie będzie ono powodować powstania przychodu podatkowego.
2017
14
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania przez SCSp - wspólnika Spółki Komandytowej – aktywów tej spółki w wyniku jej likwidacji oraz skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawcę aktywów SCSp w wyniku likwidacji tej spółki
Fragment:
Obecnie planowane jest przeprowadzenie restrukturyzacji kontrolowanych przez Fundusz aktywów poprzez: rozwiązanie bądź likwidację Spółki Komandytowej, a następnie likwidację SCSp. W ramach restrukturyzacji polegającej na likwidacji Spółki Komandytowej, a następnie likwidacji SCSp, Fundusz otrzyma aktywa tych spółek, w tym w szczególności udziały w polskich spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz/lub środki pieniężne. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy otrzymanie przez SCSp, jako wspólnika Spółki Komandytowej, aktywów tej spółki, w tym udziałów w polskich spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z rozwiązaniem/likwidacją Spółki Komandytowej będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych ? Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika SCSp, aktywów tej spółki, w tym udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z likwidacją SCSp będzie skutkowało po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych ? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie przez SCSp, jako wspólnika Spółki Komandytowej, aktywów tej spółki, w tym udziałów w polskich spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z rozwiązaniem/likwidacją Spółki Komandytowej nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych.
2017
7
cze

Istota:
W jaki sposób Spółka powinna ustalić koszt uzyskania przychodów w sytuacji zbycia wszystkich bądź niektórych składników majątkowych nabytych w wyniku likwidacji Spółki X? Spółka prosi o uwzględnienie przez organ podatkowy dwóch sytuacji tj. przypadku, w którym składniki majątkowe nabyte w związku z likwidacją Spółki X będą stanowić środki trwałe u Spółki, jak również sytuacji, w której składniki majątkowe nabyte w związku z likwidacją Spółki X nie będą zaliczane do środków trwałych Spółki z uwagi na to, że Spółka postanowi je zbyć przez upływem roku od dnia likwidacji Spółki X?
Fragment:
W jaki sposób Spółka powinna ustalić koszt uzyskania przychodów w sytuacji zbycia wszystkich bądź niektórych składników majątkowych nabytych w wyniku likwidacji Spółki X? Spółka prosi o uwzględnienie przez organ podatkowy dwóch sytuacji tj. przypadku, w którym składniki majątkowe nabyte w związku z likwidacją Spółki X będą stanowić środki trwałe u Spółki, jak również sytuacji, w której składniki majątkowe nabyte w związku z likwidacją Spółki X nie będą zaliczane do środków trwałych Spółki z uwagi na to, że Spółka postanowi je zbyć przez upływem roku od dnia likwidacji Spółki X? Zdaniem Wnioskodawcy, dokonując zbycia składników majątkowych nabytych w wyniku likwidacji Spółki X powinien on ustalić koszt uzyskania przychodów w następujący sposób: przy zbyciu środków trwałych podlegających amortyzacji kosztem uzyskania przychodów będzie wartość początkowa środka trwałego ustalona w wartości środków trwałych ustalona przez Wspólnika na dzień likwidacji Spółki X (przy czym nie może ona być wyższa od wartości rynkowej danego środka trwałego), pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne, przy zbyciu gruntów (tj. środków trwałych niepodlegających amortyzacji) lub innych składników majątkowych niestanowiących środków trwałych kosztem uzyskania przychodów będzie wartość gruntu lub składników majątkowych ustalona w wartości ustalonej przez Wspólnika na dzień likwidacji Spółki X (przy czym nie może ona być wyższa od wartości rynkowej).
2017
2
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Likwidacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.