Likwidacja | Interpretacje podatkowe

Likwidacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to likwidacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z przekazaniem jedynemu udziałowcowi Spółki - Gminie wskazanych we wniosku składników majątku w następstwie jej likwidacji
Fragment:
Naturalną konsekwencją likwidacji zmierzającej do wykreślenia Spółki z KRS jest wydanie majątku udziałowcowi i nie ma to nic wspólnego z generowaniem przychodów po stronie Spółki. Wydania majątku w związku z likwidacją nie można utożsamiać z odpłatnym zbyciem tego majątku, bowiem wydanie majątku jest świadczeniem jednostronnym i nieodpłatnym. Wydanie majątku udziałowcowi w związku z likwidacją wynika z przepisów KSH, zgodnie z art. 286 i jako czynność niegenerująca po stronie Spółki żadnego przysporzenia majątkowego nie może stanowić na gruncie Ustawy CIT przychodu podatkowego dla Spółki. Czynność ta będzie neutralna podatkowo. Przekazując majątek jedynemu udziałowcowi Spółka będzie wypełniać jedynie przewidziane w KSH obowiązki wynikające z postawienia jej w stan likwidacji. Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał wyroki: Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 stycznia 2015 r. sygn. akt II FSK 2844/12 z którego wynika, że skoro z przepisów prawa nie wynika wprost, aby przekazanie majątku spółki na rzecz wspólnika w związku z jej likwidacją, o którym mowa w art. 286 § 1 k.s.h., powodowało powstanie po stronie spółki obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych, brak jest podstaw do rozszerzenia katalogu przychodów zamieszczonego w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p. o przychód z tego tytułu z powołaniem się na art. 14 ust. 1 u.p.d.o.p.
2018
9
mar

Istota:
W przypadku, nabywanej przez Wnioskodawcę usługi likwidacji szkód świadczonej przez zagranicznego likwidatora, nie można uznać ponoszonych przez Likwidatora kosztów związanych z przeprowadzeniem likwidacji szkody opisanych we wniosku, za wydatki ponoszone w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy. Zatem ww. koszty należy uznać za stanowiące element kalkulacyjny wykonywanej przez Likwidatora usługi likwidacji szkód na rzecz Wnioskodawcy. Zatem w przedstawionych przez Stronę sytuacjach nie będzie miał miejsca zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy/Likwidatora i tym samym nie znajdą zastosowania regulacje zawarte w przepisie art. 29a ust. 7 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Wnioskodawca uczestniczy w procesie likwidacji szkód wyrządzonych w wypadkach objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach zawartych umów ubezpieczenia jako: podmiot nabywający usługi likwidacji szkód albo podmiot świadczący usługi likwidacji szkód. Wnioskodawca jako podmiot nabywający usługi likwidacji szkód 2.1. Sytuacje, w których Wnioskodawca nabywa usługi likwidacji szkód Wnioskodawca zobowiązany jest do likwidacji szkód objętych ochroną ubezpieczeniową z umowy ubezpieczenia zawartej przez Wnioskodawcę. W niektórych przypadkach, czynności likwidacji szkody zlecane są przez Wnioskodawcę podmiotom trzecim. I tak, w przypadkach, gdy szkoda objęta ochroną ubezpieczeniową jest zgłaszana/likwidowana poza terytorium Polski, Wnioskodawca zleca jej likwidację zagranicznemu podmiotowi. Usługę likwidacji szkód na rzecz Wnioskodawcy świadczyć może: zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe lub podmiot zewnętrzny specjalizujący się w likwidacji szkód jako reprezentant do spraw roszczeń, zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe lub podmiot zewnętrzny specjalizujący się w likwidacji szkód jako korespondent, podmiot mianowany przez biuro narodowe Systemu Zielonej Karty jako korespondent lub zagraniczny organ odszkodowawczy utworzony w danym kraju (Biuro Narodowe), gdy zdecydowało o bezpośrednim likwidowaniu przez nie szkody - dalej łącznie: „ Likwidatorzy ”.
2018
21
lut

Istota:
Dotyczy ustalenia, czy w związku z likwidacją Spółki i przekazaniem Wspólnikowi Gruntu w ramach tej likwidacji po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
Uchwałą z września 2017 r. postanowiono rozwiązać Spółkę i postawić ją w stan likwidacji. W związku z likwidacją Spółki, majątek Spółki po zakończeniu procesu likwidacji i wykreśleniu spółki z KRS zostanie przekazany Wspólnikowi. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy w związku z likwidacją Spółki i przekazaniem Wspólnikowi Gruntu w ramach tej likwidacji po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych? (pytanie we wniosku oznaczone nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z likwidacją Spółki i przekazaniem Wspólnikowi Gruntu w ramach jej likwidacji po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. W pierwszej kolejności Spółka wskazuje, że zgodnie z art. 272 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577, dalej jako: „ KSH ”), rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru. Art. 275 § 2 KSH stanowi, że w okresie likwidacji nie można, nawet częściowo, wypłacać wspólnikom zysków ani dokonywać podziału majątku spółki przed spłaceniem wszystkich zobowiązań. Z kolei zgodnie z art. 286 § 1 KSH, podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.
2018
7
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej.
Fragment:
Jak wynika z przywołanego powyżej przepisu 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwestia powstania po stronie podatnika dochodu (przychodu) z tytułu likwidacji spółki, której jest wspólnikiem – na moment likwidacji – przychód stanowi faktyczne uzyskanie majątku likwidowanej spółki. Przychodami z tytułu likwidacji SKA będzie, zatem otrzymana przez wspólnika część majątku spółki pozostałego po likwidacji. Przy określaniu wartości przychodów z podziału majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki zastosowanie znajdują przepisy art. 19 ust. 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W szczególności, jeżeli w trakcie likwidacji dochodzi do podziału majątku w naturze, podstawę opodatkowania stanowi rynkowa wartość przekazywanych składników majątkowych, a nie ich wartość wynikająca z ksiąg spółki lub innej likwidowanej osoby prawnej, natomiast w przypadku wypłaty majątku z tytułu likwidacji osoby prawnej w gotówce dochodem (przychodem) będzie wartość uzyskanej kwoty pieniężnej. Przywołany art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oznacza, że opodatkowanie akcjonariusza SKA w związku z likwidacją SKA może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy uzyska on przysporzenie majątkowe (środki finansowe lub innego rodzaju aktywa) z tytułu tej likwidacji.
2018
6
sty

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, przekształcenie O. SKA w spółkę jawną, a następnie likwidacja tej spółki, są czynnościami nie powodującymi powstania u Wnioskodawcy (akcjonariusza F. SKA, która jest wspólnikiem przekształcanej, a następnie likwidowanej spółki) przychodu w podatku PIT - na moment przekształcenia SKA w spółkę jawną, a także na moment likwidacji (rozwiązania) spółki jawnej?
Fragment:
SKA w spółkę jawną, a następnie likwidacja tej spółki, są czynnościami nie powodującymi powstania u Wnioskodawcy (akcjonariusza F. SKA, która jest wspólnikiem przekształcanej, a następnie likwidowanej spółki) przychodu w podatku PIT - na moment przekształcenia SKA w spółkę jawną, a także na moment likwidacji (rozwiązania) spółki jawnej? Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, przekształcenie O. SKA w spółkę jawną, a następnie likwidacja tej spółki, są czynnościami nie powodującymi powstania u Wnioskodawcy (akcjonariusza X SKA, która jest wspólnikiem przekształcanej, a następnie likwidowanej spółki) przychodu w podatku PIT - na moment przekształcenia SKA w spółkę jawną, a także na moment likwidacji (rozwiązania) spółki jawnej. Zgodnie z art. 551 § 1 KSH spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Jak stanowi art. 552 KSH, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia).
2017
6
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania dochodu akcjonariusza, skutków podatkowych wniesienia przez Wnioskodawcę udziałów spółki z o.o. do spółki komandytowo-akcyjnej oraz skutków podatkowych otrzymania składników majątku w związku z likwidacją spółki komandytowo-akcyjnej
Fragment:
(...) likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Równocześnie, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 10) Ustawy PIT, do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. Mając na uwadze powyższe: środki pieniężne otrzymane w związku z likwidacją spółki osobowej, jak i wartość pozostałego majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki osobowej, nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu na moment ich otrzymania przez wspólnika spółki osobowej. Ewentualnemu opodatkowaniu będą podlegały wyłącznie przychody uzyskane przez Wnioskodawcę ze sprzedaży majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki osobowej, o ile sprzedaż nastąpi przed upływem sześciu lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki osobowej. Natomiast stosownie do art. 5a pkt 26) Ustawy PIT, przez spółkę niebędącą osobą prawną należy rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika związanych z dokonywaniem na rzecz Inwestorów wypłat środków z likwidacji Funduszu
Fragment:
W konsekwencji Fundusz uważa, że ewentualny dochód z Funduszu w związku z likwidacją nie będzie mieścił się w zakresie regulacji art. 11 Traktatu. Jako że Traktat nie odnosi się specyficznie do dochodów z likwidacji funduszu inwestycyjnego, Wnioskodawca uważa, że dochód z tego tytułu będzie opodatkowany jako tzw. „ zysk przedsiębiorstwa ”, tj. na zasadach określonych w art. 7 Traktatu (zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład) albo art. 22 ust. 1 Traktatu („ Części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd one pochodzą, które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie ”). Oznacza to zatem opodatkowanie tego rodzaju dochodów wyłącznie przez umawiające się państwo, w którym podmiot osiągający dochód jest rezydentem podatkowym. Zatem, ponieważ Inwestor w chwili likwidacji Funduszu nie będzie posiadał w Polsce zakładu w rozumieniu Traktatu, przychody uzyskiwane z Funduszu z tytułu likwidacji nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu pdop na podstawie Traktatu.
2017
9
wrz

Istota:
Skutki podatkowe likwidacji Spółki
Fragment:
W kontekście przywołanego art. 288 § 1 wskazuje się: „ Z art. 288 § 1, i innych przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz z przepisów ustawy o rachunkowości wynika następująca kolejność zdarzeń [...] c) likwidatorzy kończą proces podziału kwot likwidacyjnych –zakończenie likwidacji sensu stricte; d) likwidatorzy zamykają księgi rachunkowe spółki w likwidacji na dzień zakończenia likwidacji i sporządzają sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji (art. 45 ust. 1 u. rach.), co powinno być wykonane w ciągu trzech miesięcy od zakończenia likwidacji sensu stricto, zgodnie z art. 52 ust. 1 w zw. z art. 52 ust. 3 u. rach., oraz art. 12 ust. 2 u. rach.; ” (zob. M. Rodzynkiewicz: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2007, s, 498). Z powyższego wynika, iż na gruncie regulacji KSH zakończenie likwidacji należy wiązać z zakończeniem podziału między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Przyjmując zgodność regulacji UoR z przepisami KSH należy zatem przyjąć, iż zakończeniem likwidacji, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2 UoR, nie jest moment sporządzenia sprawozdania likwidacyjnego lecz moment zakończenia wszelkich czynności likwidacyjnych w tym podziału majątku między wspólników. Wobec powyższego należy zauważyć, iż z przepisu art. 288 § 1 KSH nie wynika, że podział majątku Spółki pomiędzy wspólników następuje po zakończeniu likwidacji.
2017
24
sie

Istota:
Sposób ustalenia kosztów nabycia udziałów w sytuacji likwidacji zagranicznej spółki kapitałowej objętych w zamian za akcje polskiej spółki akcyjnej (wymiana udziałów) powstałej w drodze przekształcenia spółki jawnej.
Fragment:
Celem ustawodawcy było więc umożliwienie pomniejszenia przychodu uzyskanego z tytułu likwidacji o wydatki faktycznie poniesione przez wspólnika spółki. (...) W efekcie zastosowania tego przepisu opodatkowaniu podlegać będzie nadwyżka między wartością majątku otrzymanego w wyniku likwidacji a wydatkami poniesionymi na objęcie lub nabycie udziałów w likwidowanej spółce. Owe wydatki nie są kosztami uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1, lecz faktycznie pełnią taką funkcję, gdyż pomniejszają kwotę przychodu uzyskaną z tytułu likwidacji osoby prawnej (quasi-koszty podatkowe)”. Wnioskodawca wskazuje, że ww. przepisy nie ustalają dokładnych reguł ustalania wysokości przychodu zwolnionego z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50a Ustawy PIT, a w szczególności nie wyłączają prawidłowości żadnej z metod ustalania tej wysokości. Ponadto, z uwagi na wskazaną wyżej funkcję i cel, jaki pełni ten przepis – zmniejszenie podstawy opodatkowania (co jest również funkcją odliczania od przychodu wydatków uznanych za koszty jego uzyskania), zasadne jest w opinii Wnioskodawcy ustalenie przychodu z likwidacji Spółki zwolnionego z opodatkowania według tych samych zasad, na jakich ustala się koszt uzyskania przychodu w przypadku np. zbycia akcji lub udziałów w spółce będącej osobą prawną lub w przypadku przymusowego umorzenia udziałów.
2017
23
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych likwidacji spółki osobowej
Fragment:
Zgodnie z art, 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ustawy o PDOF w przypadku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną, przychodem podatkowym jest przychód z tytułu odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją takiej spółki, chyba że, jak stanowi art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o PDOF sprzedaż następuje po upływie 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki i jednocześnie sprzedaż nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Jednocześnie art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PDOF przewiduje, że do przychodów podlegających opodatkowaniu nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. Uwzględniając powyższe, należy wskazać, że zakładając, że Wnioskodawcy w związku z likwidacją SpK nie zostaną przekazane żadne inne składniki majątku likwidowanej Spółki niż wierzytelność Spółki wobec Wnioskodawcy z tytułu udzielonej pożyczki oraz ewentualnie część środków pieniężnych pozostających w Spółce na dzień likwidacji, po stronie Wnioskodawcy w związku z likwidacją Spółki w żadnym zakresie nie powstanie przychód podatkowy.
2017
2
sie
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Likwidacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.