Likwidacja | Interpretacje podatkowe

Likwidacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to likwidacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Nabycie przez Wnioskodawcę majątku Spółki, w związku z likwidacją tej Spółki, nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności określonych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako podlegające opodatkowaniu tym podatkiem. Tym samym nabycie przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją Spółki majątku likwidacyjnego Spółki nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych po stronie Wnioskodawczyni, bowiem czynność ta nie mieści się w katalogu czynności ściśle wymienionych we wskazanym przepisie.
Fragment:
(...) likwidacji Spółki Likwidowanej. Ostateczna decyzja co do wyboru pomiędzy połączeniem a likwidacją będzie podjęła w przyszłości i będzie uzależniona od uwarunkowań biznesowych (w tym potencjalnego stanowiska banku finansującego), kosztów administracyjnych, czasu trwania itd. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że niniejszy wniosek swym zakresem obejmuje planowaną likwidację Spółki Likwidowanej. Planowana likwidacja zostanie przeprowadzona na podstawie właściwych przepisów prawa handlowego, w szczególności z odpowiednimi, mającym zastosowanie w tym zakresie przepisami holenderskimi. Na moment likwidacji jedynym udziałowcem Spółki Likwidowanej będzie Wnioskodawca. Na skutek likwidacji Wnioskodawca otrzyma cały majątek Spółki Likwidowanej, w tym m.in, nieruchomość położoną w Polsce (dalej: „ Nieruchomość ”). W następstwie planowanej likwidacji. Nieruchomość będzie wykorzystywana do kontynuowania działalności prowadzonej przez Spółkę Likwidowaną. W związku z przytoczonymi powyżej przepisami należy stwierdzić, że nabycie przez Wnioskodawcę majątku Spółki, w związku z likwidacją tej Spółki, nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności określonych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako podlegające opodatkowaniu tym podatkiem.
2017
22
cze

Istota:
Czy otrzymanie w wyniku likwidacji spółki przez Wnioskodawczynię nieruchomości o jakich mowa w stanie faktycznym wygeneruje na dzień otrzymania tych nieruchomości zobowiązanie podatkowe po stronie Wnioskodawczyni w podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Jednocześnie, wyłączone z kategorii przychodów z działalności gospodarczej są: środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu jej likwidacji (art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy PIT), przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki osobowej, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja, do dnia ich odpłatnego zbycia, upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej (art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Z powyższych regulacji wynika zatem, że – na gruncie polskich przepisów – likwidacja spółki osobowej, powoduje następujące konsekwencje podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie wspólników: Składniki majątku (nieruchomości) otrzymane tytułem likwidacji, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie ich otrzymania; wartość tych składników będzie natomiast podlegać opodatkowaniu jako przychód z tytułu działalności gospodarczej w momencie ich zbycia przez wspólników, jeśli zbycie to nastąpi w terminie 6 lat (liczonych od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja); jeśli natomiast zbycie nastąpiło po upływie tego okresu, to nie będzie ono powodować powstania przychodu podatkowego.
2017
14
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania przez SCSp - wspólnika Spółki Komandytowej – aktywów tej spółki w wyniku jej likwidacji oraz skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawcę aktywów SCSp w wyniku likwidacji tej spółki
Fragment:
Obecnie planowane jest przeprowadzenie restrukturyzacji kontrolowanych przez Fundusz aktywów poprzez: rozwiązanie bądź likwidację Spółki Komandytowej, a następnie likwidację SCSp. W ramach restrukturyzacji polegającej na likwidacji Spółki Komandytowej, a następnie likwidacji SCSp, Fundusz otrzyma aktywa tych spółek, w tym w szczególności udziały w polskich spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz/lub środki pieniężne. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy otrzymanie przez SCSp, jako wspólnika Spółki Komandytowej, aktywów tej spółki, w tym udziałów w polskich spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z rozwiązaniem/likwidacją Spółki Komandytowej będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych ? Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika SCSp, aktywów tej spółki, w tym udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z likwidacją SCSp będzie skutkowało po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych ? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie przez SCSp, jako wspólnika Spółki Komandytowej, aktywów tej spółki, w tym udziałów w polskich spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z rozwiązaniem/likwidacją Spółki Komandytowej nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych.
2017
7
cze

Istota:
W jaki sposób Spółka powinna ustalić koszt uzyskania przychodów w sytuacji zbycia wszystkich bądź niektórych składników majątkowych nabytych w wyniku likwidacji Spółki X? Spółka prosi o uwzględnienie przez organ podatkowy dwóch sytuacji tj. przypadku, w którym składniki majątkowe nabyte w związku z likwidacją Spółki X będą stanowić środki trwałe u Spółki, jak również sytuacji, w której składniki majątkowe nabyte w związku z likwidacją Spółki X nie będą zaliczane do środków trwałych Spółki z uwagi na to, że Spółka postanowi je zbyć przez upływem roku od dnia likwidacji Spółki X?
Fragment:
W jaki sposób Spółka powinna ustalić koszt uzyskania przychodów w sytuacji zbycia wszystkich bądź niektórych składników majątkowych nabytych w wyniku likwidacji Spółki X? Spółka prosi o uwzględnienie przez organ podatkowy dwóch sytuacji tj. przypadku, w którym składniki majątkowe nabyte w związku z likwidacją Spółki X będą stanowić środki trwałe u Spółki, jak również sytuacji, w której składniki majątkowe nabyte w związku z likwidacją Spółki X nie będą zaliczane do środków trwałych Spółki z uwagi na to, że Spółka postanowi je zbyć przez upływem roku od dnia likwidacji Spółki X? Zdaniem Wnioskodawcy, dokonując zbycia składników majątkowych nabytych w wyniku likwidacji Spółki X powinien on ustalić koszt uzyskania przychodów w następujący sposób: przy zbyciu środków trwałych podlegających amortyzacji kosztem uzyskania przychodów będzie wartość początkowa środka trwałego ustalona w wartości środków trwałych ustalona przez Wspólnika na dzień likwidacji Spółki X (przy czym nie może ona być wyższa od wartości rynkowej danego środka trwałego), pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne, przy zbyciu gruntów (tj. środków trwałych niepodlegających amortyzacji) lub innych składników majątkowych niestanowiących środków trwałych kosztem uzyskania przychodów będzie wartość gruntu lub składników majątkowych ustalona w wartości ustalonej przez Wspólnika na dzień likwidacji Spółki X (przy czym nie może ona być wyższa od wartości rynkowej).
2017
2
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania udziałów w spółkach, papierów wartościowych i wierzytelności w związku z likwidacją spółki komandytowo-akcyjnej w sytuacji, gdy na moment likwidacji w spółce będą występować zyski bieżące, jak i niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz skutków podatkowych otrzymania udziałów w spółkach, papierów wartościowych i wierzytelności w związku z likwidacją spółki komandytowo-akcyjnej w sytuacji, gdy na moment likwidacji w spółce nie będą występować zyski bieżące, jak i niepodzielone zyski z lat ubiegłych.
Fragment:
(...) likwidacją spółki komandytowo-akcyjnej w sytuacji, gdy na moment likwidacji w spółce będą występować zyski bieżące, jak i niepodzielone zyski z lat ubiegłych – jest prawidłowe, skutków podatkowych otrzymania udziałów w spółkach, papierów wartościowych i wierzytelności w związku z likwidacją spółki komandytowo-akcyjnej w sytuacji, gdy na moment likwidacji w spółce nie będą występować zyski bieżące, jak i niepodzielone zyski z lat ubiegłych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 sierpnia 2013 r. wpłynął do tutejszego organu został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie: skutków podatkowych otrzymania udziałów w spółkach, papierów wartościowych i wierzytelności w związku z likwidacją spółki komandytowo-akcyjnej w sytuacji, gdy na moment likwidacji w spółce będą występować zyski bieżące, jak i niepodzielone zyski z lat ubiegłych, skutków podatkowych otrzymania udziałów w spółkach, papierów wartościowych i wierzytelności w związku z likwidacją spółki komandytowo-akcyjnej w sytuacji, gdy na moment likwidacji w spółce nie będą występować zyski bieżące, jak i niepodzielone zyski z lat ubiegłych.
2017
19
maj

Istota:
Przekazanie Składników majątku Spółki wspólnikom w związku z likwidacją Spółki będzie wiązało się z powstaniem przychodu po stronie Spółki na podstawie art. 14a ustawy o podatku dochodowym do osób prawnych i odprowadzeniem przez Spółkę z tego tytułu podatku.
Fragment:
W kontekście przywołanego art. 476 § 1 oraz art. 288 § 1 (odnoszącym się do likwidacji spółki z ograniczona odpowiedzialnością) wskazuje się: „ Z art. 288 § 1, i innych przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz z przepisów ustawy o rachunkowości wynika następująca kolejność zdarzeń [...] c) likwidatorzy kończą proces podziału kwot likwidacyjnych - zakończenie likwidacji sensu stricte; d) likwidatorzy zamykają księgi rachunkowe spółki w likwidacji na dzień zakończenia likwidacji i sporządzają sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji (art. 45 ust. 1 u. rach.), co powinno być wykonane w ciągu trzech miesięcy od zakończenia likwidacji sensu stricto, zgodnie z art. 52 ust. 1 w zw. z art. 52 ust. 3 u. rach., oraz art. 12 ust. 2 u. rach.; ” (zob. M. Rodzynkiewicz: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2007, s, 498). Z powyższego wynika, iż na gruncie regulacji KSH zakończenie likwidacji należy wiązać z zakończeniem podziału między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Przyjmując zgodność regulacji UoR z przepisami KSH należy zatem przyjąć, iż zakończeniem likwidacji, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2 UoR, nie jest moment sporządzenia sprawozdania likwidacyjnego lecz moment zakończenia wszelkich czynności likwidacyjnych w tym podziału majątku między wspólników.
2017
18
maj

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, tj. w przypadku likwidacji SKA otrzymanie przez Wnioskodawcę majątku likwidacyjnego (np. w postaci środków pieniężnych i/lub niepieniężnych składników majątku, takich jak np. środki trwałe i/lub prawa majątkowe, np. w formie wierzytelności pożyczkowych), korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Jednocześnie, gdy w wyniku likwidacji Spółki Wnioskodawca otrzyma składniki majątku Spółki (np. niepieniężne składniki majątku, takie jak np. środki trwałe i/lub prawa majątkowe np. w formie wierzytelności pożyczkowych), w momencie likwidacji tej Spółki nie powstanie u Wnioskodawcy (jako wspólnika likwidowanej Spółki) przychód podatkowy. Z powołanego art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ww. ustawy, wynika jednoznacznie, że przychód powstaje dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki, o ile zbycie to nastąpi przed upływem sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia ich odpłatnego zbycia i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Mając na uwadze przedstawione powyżej uzasadnienie, w ocenie Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że w przypadku likwidacji Spółki, otrzymane przez Wnioskodawcę (wspólnika będącego osobą fizyczną), tak środki pieniężne (niezależnie od ich kwoty), jak i inne składniki majątkowe likwidowanej Spółki, nie będą stanowiły po stronie Wnioskodawcy przychodu w momencie ich otrzymania.
2017
18
maj

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, tj. w przypadku likwidacji SKA otrzymanie przez Wnioskodawczynię majątku likwidacyjnego (np. w postaci środków pieniężnych i/lub niepieniężnych składników majątku, takich jak np. środki trwałe i/lub prawa majątkowe, np. w formie wierzytelności pożyczkowych), korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Jednocześnie, gdy w wyniku likwidacji Spółki Wnioskodawczyni otrzyma składniki majątku Spółki (np. niepieniężne składniki majątku, takie jak np. środki trwałe i/lub prawa majątkowe, np. w formie wierzytelności pożyczkowych), w momencie likwidacji tej Spółki nie powstanie u Wnioskodawczyni (jako wspólnika likwidowanej Spółki) przychód podatkowy. Z powołanego art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ww. ustawy, wynika jednoznacznie, że przychód powstaje dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki, o ile zbycie to nastąpi przed upływem sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia ich odpłatnego zbycia i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Mając na uwadze przedstawione powyżej uzasadnienie, w ocenie Wnioskodawczyni, nie ulega wątpliwości, że w przypadku likwidacji Spółki, otrzymane przez Wnioskodawczynię (wspólnika będącego osobą fizyczną) tak środki pieniężne (niezależnie od ich kwoty), jak i inne składniki majątkowe likwidowanej Spółki, nie będą stanowiły przychodu po stronie Wnioskodawczyni w momencie ich otrzymania.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z likwidacją spółki kapitałowej
Fragment:
W myśl tego przepisu, podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Majątek, o którym mowa w § 1, dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów (art. 286 § 2 Kodeksu spółek handlowych). Przepisy nie wskazują jak ustalić wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, a jedynie określają sposób podziału tego majątku. Zasad ustalania wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki nie wyrażają wprost również przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z poglądem prezentowanym w doktrynie prawa handlowego, podział majątku może nastąpić bądź przez wypłatę wspólnikom przypadających im z tytułu likwidacji kwot w pieniądzu, bądź przez przydzielenie poszczególnych przedmiotów majątkowych zlikwidowanej spółki. Należy przy tym podkreślić, że ustawodawca nie różnicuje sposobu opodatkowania przychodów uzyskanych w związku z podziałem majątku likwidowanej spółki w zależności od tego, czy wypłacane są środki pieniężne, czy też zwrot następuje w formie niepieniężnej, np. w postaci rzeczowych składników majątku spółki. Przy ustalaniu wartości przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. c) ww. ustawy stosuje się odpowiednio przepisy art. 19, co wynika bezpośrednio z art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
16
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania środków pieniężnych otrzymanych w wyniku rozwiązania spółki komandytowej oraz w zakresie opodatkowania innych składników majątku otrzymanych w wyniku rozwiązania spółki komandytowej.
Fragment:
Na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 10 i pkt 12 lit. b u.p.d.o.f., do przychodów tych nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki ani przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie oraz otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki (jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej). Ww. regulacje pozwalają przyjąć, że w przypadku otrzymania przez wspólnika z tytułu likwidacji spółki niebędącej osobą prawną: środków pieniężnych – ich wartość nie będzie stanowiła u niego przychodu; innych składników majątku – ich wartość będzie stanowiła przychód u wspólnika dopiero w momencie zbycia składnika majątku otrzymanego w wyniku likwidacji spółki (z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b u.p.d.o.f.). W ocenie Sądu, wyartykułowana w powołanych przepisach wola ustawodawcy w zakresie wyłączenia spod opodatkowania otrzymania ww. składników majątku likwidowanej spółki osobowej na podanych zasadach, jest wyrażona precyzyjnie i jasno – nie ma zatem potrzeby jej wykładania.
2017
16
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Likwidacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.