Likwidacja | Interpretacje podatkowe

Likwidacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to likwidacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wypłaty odszkodowań w związku z likwidacją ogródków działkowych
Fragment:
U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1419, z późn. zm.) – w brzmieniu obowiązującym do 18 stycznia 2014 r. – likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego odbywa się za zgodą Związku. Nadmienić należy, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1475) art. 17 ust. 3 w związku z ust. 2 w zakresie, w jakim uzależnia likwidację rodzinnego ogrodu działkowego na cel publiczny od zgody Związku , jest niezgodny z art. 21 ust. 2 Konstytucji RP. W myśl art. 18 ust. 1 ww. ustawy, do likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego na cel publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087), przepisy tej ustawy dotyczące wywłaszczenia stosuje się odpowiednio z zachowaniem warunków określonych w art. 21, art. 22 i art. 24. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych podmiot likwidujący jest zobowiązany wypłacić członkom Związku (działkowcom) – odszkodowanie za składniki majątkowe znajdujące się na działkach, a stanowiące ich własność. Ustalenie wysokości odszkodowań następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego w formie operatu szacunkowego (art. 22 ust. 2 ww. ustawy).
2016
1
gru

Istota:
Skutki podatkowe likwidacji (rozwiązania) spółki jawnej lub komandytowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej
Fragment:
W ocenie Sądu, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, otrzymanie przez wspólnika spółki osobowej środków pieniężnych, jak też rzeczowych składników majątku spółki, w związku z jej likwidacją, nie będzie skutkować powstaniem przychodu. Stosownie bowiem do treści art. 14 ust. 3 pkt 10 i pkt 12 lit. b u.p.d.o.f. do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 (czyli przychodów z działalności gospodarczej), nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki oraz przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Powyższe przepisy nie różnicują skutków podatkowych związanych z likwidacją spółki osobowej, ani w zależności od sposobu powstania tej spółki, ani od statusu wspólnika w spółce likwidowanej czy przekształconej, ani też wreszcie od sposobu opodatkowania dochodu wspólnika z tytułu udziału w spółce.
2016
29
lis

Istota:
Skutki podatkowe likwidacji (rozwiązania) spółki jawnej lub komandytowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej
Fragment:
W ocenie Sądu, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, otrzymanie przez wspólnika spółki osobowej środków pieniężnych, jak też rzeczowych składników majątku spółki, w związku z jej likwidacją, nie będzie skutkować powstaniem przychodu. Stosownie bowiem do treści art. 14 ust. 3 pkt 10 i pkt 12 lit. b u.p.d.o.f. do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 (czyli przychodów z działalności gospodarczej), nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki oraz przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Powyższe przepisy nie różnicują skutków podatkowych związanych z likwidacją spółki osobowej, ani w zależności od sposobu powstania tej spółki, ani od statusu wspólnika w spółce likwidowanej czy przekształconej, ani też wreszcie od sposobu opodatkowania dochodu wspólnika z tytułu udziału w spółce.
2016
29
lis

Istota:
Skutki podatkowe likwidacji (rozwiązania) spółki jawnej lub komandytowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej
Fragment:
W ocenie Sądu, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, otrzymanie przez wspólnika spółki osobowej środków pieniężnych, jak też rzeczowych składników majątku spółki, w związku z jej likwidacją, nie będzie skutkować powstaniem przychodu. Stosownie bowiem do treści art. 14 ust. 3 pkt 10 i pkt 12 lit. b u.p.d.o.f. do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 (czyli przychodów z działalności gospodarczej), nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki oraz przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Powyższe przepisy nie różnicują skutków podatkowych związanych z likwidacją spółki osobowej, ani w zależności od sposobu powstania tej spółki, ani od statusu wspólnika w spółce likwidowanej czy przekształconej, ani też wreszcie od sposobu opodatkowania dochodu wspólnika z tytułu udziału w spółce.
2016
29
lis

Istota:
Skutki podatkowe likwidacji (rozwiązania) spółki jawnej lub komandytowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej
Fragment:
W ocenie Sądu, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, otrzymanie przez wspólnika spółki osobowej środków pieniężnych, jak też rzeczowych składników majątku spółki, w związku z jej likwidacją, nie będzie skutkować powstaniem przychodu. Stosownie bowiem do treści art. 14 ust. 3 pkt 10 i pkt 12 lit. b u.p.d.o.f. do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 (czyli przychodów z działalności gospodarczej), nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki oraz przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Powyższe przepisy nie różnicują skutków podatkowych związanych z likwidacją spółki osobowej, ani w zależności od sposobu powstania tej spółki, ani od statusu wspólnika w spółce likwidowanej czy przekształconej, ani też wreszcie od sposobu opodatkowania dochodu wspólnika z tytułu udziału w spółce.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie skutkow podatkowych zwiazanych z odplatnym zbyciem akcji, otrzymanych w wyniku rozwiazania/likwidacji spolki jawnej powstalej z przeksztalcenia spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia w sytuacji gdy zbycie to nastapi przed uplywem 6 lat liczac od pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym nastapi rozwiazanie/likwidacja spolki jawnej
Fragment:
Istotne zastrzezenie wynika natomiast art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b UPDOF, zgodnie z ktorym, do przychodow, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 (tj. do przychodow z dzialalnosci gospodarczej), nie zalicza sie przychodow z odplatnego zbycia skladnikow majatku otrzymanych w zwiazku z likwidacja spolki niebedacej osoba prawna lub wystapieniem wspolnika z takiej spolki, jezeli od pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym nastapila likwidacja dzialalnosci gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spolki niebedacej osoba prawna lub nastapilo wystapienie wspolnika z takiej spolki, do dnia ich odplatnego zbycia uplynelo szesc lat i odplatne zbycie nie nastepuje w wykonaniu dzialalnosci gospodarczej. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku sprzedazy Akcji w Spolce B otrzymanych w wyniku rozwiazania/likwidacji Spolki A, ktora to sprzedaz nastapi przed uplywem 6 lat od pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym nastapi rozwiazanie/likwidacja Spolki A, kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy bedzie cena nabycia Akcji w Spolce B poniesiona przez Spolke A w okresie, gdy byla spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, tj. wartosc nominalna udzialow wlasnych wydanych przez Spolke A akcjonariuszowi Spolki B w zamian za wniesione do Spolki A Akcje w Spolce B. Wnioskodawca stwierdza, ze zbycie Akcji w Spolce B, ktore nastapi przed uplywem wskazanego w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b UPDOF 6-letniego okresu, bedzie stanowic dla Wnioskodawcy przychod z dzialalnosci gospodarczej.
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem akcji, otrzymanych w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji gdy zbycie to nastąpi po upływie 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie/likwidacja spółki jawnej
Fragment:
(...) likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż Akcji w Spółce B otrzymanych w wyniku rozwiązania/ likwidacji Spółki A, która to sprzedaż nastąpi po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie/likwidacja Spółki A, nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego. Wnioskodawca w tym miejscu wskazuje na brzmienie art. 14 ust. 3 pkt 12 lit b UPDOF, zgodnie z którym do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 (tj. do przychodów z działalności gospodarczej) nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem akcji, otrzymanych w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji gdy zbycie to nastąpi po upływie 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie/likwidacja spółki jawnej
Fragment:
(...) likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż Akcji w Spółce B otrzymanych w wyniku rozwiązania/ likwidacji Spółki A, która to sprzedaż nastąpi po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie/likwidacja Spółki A, nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego. Wnioskodawca w tym miejscu wskazuje na brzmienie art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b UPDOF, zgodnie z którym do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 (tj. do przychodów z działalności gospodarczej) nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.
2016
28
lis

Istota:
Z odpłatnym zbyciem akcji, otrzymanych w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji gdy zbycie to nastąpi po upływie 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie/likwidacja spółki jawnej
Fragment:
(...) likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Zdaniem Wnioskodawczyni, sprzedaż Akcji w Spółce B otrzymanych w wyniku rozwiązania/ likwidacji Spółki A, która to sprzedaż nastąpi po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie/likwidacja Spółki A, nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawczyni przychodu podatkowego. Wnioskodawczyni w tym miejscu wskazuje na brzmienie art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b UPDOF, zgodnie z którym do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 (tj. do przychodów z działalności gospodarczej) nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe likwidacji (rozwiązania) spółki jawnej lub komandytowej
Fragment:
Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki. Stosownie do art. 14 ust. 3 pkt 10 i 12 lit. b cyt. ustawy, do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się: środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki, przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej. Przy czym, w myśl art. 14 ust. 8 ww. ustawy, który wszedł w życie 1 stycznia 2015 r. na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, (...)
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe likwidacji (rozwiązania) spółki jawnej lub komandytowej
Fragment:
Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki. Stosownie do art. 14 ust. 3 pkt 10 i 12 lit. b cyt. ustawy, do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się: środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki, przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej. Przy czym, w myśl art. 14 ust. 8 ww. ustawy, który wszedł w życie 1 stycznia 2015 r. na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, (...)
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania wskazanych we wniosku składników majątkowych (pieniędzy, wierzytelności i udziałów) w następstwie likwidacji (rozwiązania) spółki osobowej, innej niż spółka komandytowo-akcyjna
Fragment:
Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki. Stosownie do art. 14 ust. 3 pkt 10 i 12 lit. b) cyt. ustawy, do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się: środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki, przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej. Przy czym, zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. art. 14 ust. 8 ww. ustawy, który ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, (...)
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania wskazanych we wniosku składników majątkowych (pieniędzy, wierzytelności i udziałów) w następstwie likwidacji (rozwiązania) spółki osobowej, innej niż spółka komandytowo-akcyjna
Fragment:
Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki. Stosownie do art. 14 ust. 3 pkt 10 i 12 lit. b) cyt. ustawy, do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się: środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki, przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej. Przy czym, zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. art. 14 ust. 8 ww. ustawy, który ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, (...)
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe likwidacji (rozwiązania) spółki osobowej prawa handlowego, innej niż spółka komandytowo-akcyjna
Fragment:
Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki. Stosownie do art. 14 ust. 3 pkt 10 i 12 lit. b) cyt. ustawy, do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się: środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki, przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej. Przy czym, zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. art. 14 ust. 8 ww. ustawy, który ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, (...)
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w wyniku likwidacji (rozwiązania) spółki jawnej
Fragment:
Zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) Ustawy o PIT, przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki. Na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 10 i pkt 12 lit. b) Ustawy o PIT, do przychodów tych nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki, ani przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie oraz otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Wskazane powyżej regulacje stanowią wprost, że w przypadku otrzymania przez wspólnika (w tym wypadku Wnioskodawcę) z tytułu likwidacji spółki niebędącej osobą prawną środków pieniężnych - ich wartość nie będzie stanowiła u niego przychodu.
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w wyniku likwidacji (rozwiązania) spółki jawnej
Fragment:
Zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) Ustawy o PIT, przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki. Na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 10 i pkt 12 lit. b) Ustawy o PIT, do przychodów tych nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki, ani przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie oraz otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Wskazane powyżej regulacje stanowią wprost, że w przypadku otrzymania przez wspólnika (w tym wypadku Wnioskodawcę) z tytułu likwidacji spółki niebędącej osobą prawną środków pieniężnych - ich wartość nie będzie stanowiła u niego przychodu.
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem akcji, otrzymanych w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji gdy zbycie to nastąpi po upływie 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie/likwidacja spółki jawnej
Fragment:
(...) likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Zdaniem Wnioskodawczyni, sprzedaż Akcji w Spółce B otrzymanych w wyniku rozwiązania/ likwidacji Spółki A, która to sprzedaż nastąpi po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie/likwidacja Spółki A, nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawczyni przychodu podatkowego. Wnioskodawczyni w tym miejscu wskazuje na brzmienie art. 14 ust. 3 pkt 12 lit b UPDOF, zgodnie z którym do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 (tj. do przychodów z działalności gospodarczej) nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.
2016
28
lis

Istota:
Czy likwidacja bądź przejęcie przez wspólników w związku z likwidacją majątku likwidacyjnego Spółki będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych po stronie Wnioskodawcy?
Fragment:
Wnioskodawca podkreślił, że art. 1 ww. ustawy (w tym w szczególności art. 1 ust. 3 pkt 1) nie wymienia likwidacji spółki osobowej, ani jej rozwiązania bez przeprowadzenia likwidacji. Art. 1 nie wymienia także nabycia składników majątkowych przez wspólnika spółki osobowej w związku z jej likwidacją/rozwiązaniem bez przeprowadzania likwidacji. W konsekwencji, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że ani likwidacja jako taka, ani nabycie przez wspólników składników majątkowych Spółki w wyniku likwidacji nie będzie opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223, ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych, składników majątku oraz wierzytelności w wyniku likwidacji spółki jawnej oraz skutków podatkowych z tytułu spłaty tych wierzytelności.
Fragment:
Na podstawie zaś art. 14 ust. 3 pkt 10 oraz pkt 12 lit. b) u.p.d.o.f. do przychodów tych nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki ani przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie oraz otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki (jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej). Ww. regulacje pozwalają zaś uznać, że w przypadku otrzymania przez wspólnika z tytułu likwidacji spółki: środków pieniężnych - ich wartość nie będzie stanowiła u niego przychodu, innych składników majątku - ich wartość będzie stanowiła przychód u wspólnika dopiero w momencie zbycia składnika majątku otrzymanego w wyniku likwidacji spółki (z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) u.p.d.o.f.). W ocenie Sądu wola ustawodawcy wyłączenia spod opodatkowania otrzymania wymienionych wyżej składników majątku likwidowanej spółki osobowej na ww. zasadach jest wyrażona precyzyjnie i jasno.
2016
28
lis

Istota:
1.Czy w swietle przedstawionego powyzej zdarzenia przyszlego srodki pieniezne oraz (lub) inne skladniki majatku (w tym wierzytelnosc pieniezna wobec Wnioskodawcy o zwrot kwoty pozyczki i ewentualnych odsetek, jezeli beda do tego czasu nalezne) otrzymane przez Wnioskodawce w wyniku likwidacji badz rozwiazania Spolki beda stanowily dla Wnioskodawcy przychod podlegajacy opodatkowaniu w rozumieniu przepisow Ustawy o PIT na moment likwidacji/rozwiazania Spolki?2.Czy w swietle przedstawionego powyzej zdarzenia przyszlego wygasniecie w drodze konfuzji zobowiazania Wnioskodawcy wobec Spolki z o.o., przeksztalconej w Spolke z tytulu zaciagnietej od Spolki z o.o. pozyczki pienieznej (w wyniku podzialu majatku z tytulu likwidacji/rozwiazania Spolki) spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu w rozumieniu Ustawy o PIT?
Fragment:
Z kolei zgodnie z art. 67 ? 1 KSH w przypadku rozwiazania spolki, nalezy przeprowadzic likwidacje, ?chyba, ze wspolnicy uzgodnili inny sposob zakonczenia dzialalnosci spolki?. Z powyzszych przepisow wynika, ze przeprowadzenie likwidacji nie jest obowiazkowym etapem rozwiazania spolki osobowej. Niemniej jednak, zarowno rozwiazanie spolki w tzw. trybie uproszczonym, tj. bez likwidacji, jak i rozwiazanie spolki z przeprowadzeniem likwidacji, skutkuja ustaniem bytu prawnego spolki osobowej. W opinii Wnioskodawcy, w powolanych powyzej przepisach Ustawy o PIT brak jest podstaw do roznicowania konsekwencji podatkowych rozwiazania spolki osobowej (w zakresie opodatkowania wspolnika z tytulu otrzymania srodkow pienieznych / skladnikow rzeczowych majatku) w zaleznosci od tego w jakim trybie zostanie rozwiazana spolka osobowa tj. czy rozwiazanie nastapi z przeprowadzeniem procesu likwidacji czy bez przeprowadzania tegoz procesu. Zarowno bowiem likwidacja spolki osobowej, jak rowniez jej rozwiazanie (bez likwidacji) maja ten sam skutek w postaci zakonczenia bytu prawnego spolki. Takie zrownanie w skutkach podatkowych tzw. rozwiazania uproszczonego i likwidacji spolki jawnej jest takze potwierdzane przez organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych. Przykladowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 6 listopada 2013 r. (sygn.
2016
28
lis

Istota:
1. Czy przekształcenie spółki kapitałowej (SPZOO) w spółkę osobową (SK) będzie neutralne dla Wnioskodawcy na gruncie Ustawy o PIT, przy założeniu, że płatnik pobierze i odprowadzi do urzędu skarbowego podatek z tytułu ewentualnych tzw. zysków niepodzielonych na podstawie art. 41 ust. 4c w zw. z art. 24 ust. 5 pkt 8 oraz w nawiązaniu do art. 41 ust. 8 Ustawy o PIT?2. Czy w wyniku likwidacji SK (bądź jej rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji) oraz związanego z nią podziału majątku SK pomiędzy wspólników, otrzymane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika SK, środki pieniężne będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?3. Czy w wyniku likwidacji SK (bądź jej rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji) oraz związanego z nią podziału majątku SK, otrzymane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika SK, składniki majątkowe o charakterze niepieniężnym będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w chwili ich otrzymania?4. Czy w przypadku wygaśnięcia zobowiązań Wnioskodawcy, jako wspólnika SK, z tytułu zaciągniętych pożyczek, poprzez konfuzję, na skutek połączenia w rękach tej samej osoby (tj. Wnioskodawcy) prawa (wierzytelności SK wobec Wnioskodawcy) i sprzężonego z nim obowiązku (zobowiązania Wnioskodawcy wobec SK), w wyniku likwidacji SK (bądź jej rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji), powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?5. Czy w momencie lub w związku z otrzymaniem majątku w wyniku likwidacji SK (lub jej rozwiązania bez przeprowadzenia likwidacji) będzie ciążył na Wnioskodawcy obowiązek zadeklarowania otrzymanego majątku jako przychodu wolnego od podatku?
Fragment:
Wnioskodawcy) prawa (wierzytelności SK wobec Wnioskodawcy) i sprzężonego z nim obowiązku przeprowadzania likwidacji), nie spowoduje to u Wnioskodawcy powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Niewystąpienie przychodu w opisanych powyżej przypadkach nie będzie przy tym uzależnione od spełnienia żadnych dodatkowych warunków. Biorąc pod uwagę powyższe Wnioskodawca stwierdza, że nie będą na nim ciążyły żadne obowiązki w zakresie Ustawy o PIT w momencie oraz w związku z otrzymaniem majątku w wyniku likwidacji SK (lub rozwiązania SK bez przeprowadzania likwidacji) w postaci środków pieniężnych i składników majątku o charakterze niepieniężnym, w szczególności wartość majątku otrzymanego w ramach likwidacji (lub rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji) nie podlega zadeklarowaniu jako przychód czy przychód wolny od podatku w żadnej deklaracji PIT. Uzasadnienie prawne: Ad. 2 Zdaniem Wnioskodawcy w wyniku likwidacji SK (bądź jej rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji) oraz związanego z nią podziału majątku SK pomiędzy wspólników, otrzymane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika SK, środki pieniężne nie będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2016
28
lis

Istota:
Czy w razie likwidacji Spółki w sposób opisany powyżej po stronie Wnioskodawcy powstanie na moment likwidacji przychód i w związku z nim obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli w ramach likwidacji Spółki Wnioskodawca otrzyma składniki majątku Spółki w postaci Obligacji, Pożyczek, Udziałów, Wierzytelności, środków pieniężnych?
Fragment:
Nr 94, poz. 1037, ze zm.; dalej jako: „ Likwidacja ”). W ramach Likwidacji Wnioskodawca otrzyma Obligacje oraz pozostałe składniki majątku będące własnością Spółki (Pożyczki, Udziały, Wierzytelności, środki pieniężne). Otrzymanie Obligacji oraz pozostałych składników majątkowych przez Wnioskodawcę w ramach Likwidacji będzie jednak możliwe jeżeli Spółka nie podejmie przed Likwidacją decyzji o zbyciu albo umorzeniu Obligacji lub też o zbyciu pozostałych składników majątkowych (Pożyczki, Udziały, Wierzytelności). W związku z powyższym, Wnioskodawca powziął wątpliwość odnośnie możliwości powstania przychodu w związku z Likwidacją Spółki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w razie likwidacji Spółki w sposób opisany powyżej po stronie Wnioskodawcy powstanie na moment likwidacji przychód i w związku z nim obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli w ramach likwidacji Spółki Wnioskodawca otrzyma składniki majątku Spółki w postaci Obligacji, Pożyczek, Udziałów, Wierzytelności, środków pieniężnych? Zdaniem Wnioskodawcy, w razie Likwidacji Spółki po stronie Wnioskodawcy (na moment Likwidacji) nie powstanie przychód i w związku z nim obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli w ramach Likwidacji Spółki Wnioskodawca otrzyma składniki majątku Spółki w postaci Obligacji, Pożyczek, Udziałów, Wierzytelności, środków pieniężnych.
2016
28
lis

Istota:
Czy kwoty niespłaconych pożyczek wraz z odsetkami, pozostałe w Spółce na dzień zakończenia jej likwidacji i wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców, będą stanowiły dla niej przychód do opodatkowania?
Fragment:
Tym samym, na moment zakończenia likwidacji i wykreślenia Spółki z Rejestru Przedsiębiorców, zobowiązania te będą nadal istnieć, przy czym nie będą to należności przedawnione. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy kwoty niespłaconych pożyczek wraz z odsetkami, pozostałe w Spółce na dzień zakończenia jej likwidacji i wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców, będą stanowiły dla niej przychód do opodatkowania? Zdaniem Spółki, wartość zobowiązań z tytułu oprocentowanych pożyczek udzielonych jej przez jedynego Udziałowca, pozostających w Spółce na dzień zakończenia jej likwidacji i wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców – nie spowoduje dla niej powstania przychodu do opodatkowania, a w szczególności przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: ustawa o CIT). Uzasadnienie Uwagi ogólne: Na wstępie Spółka pragnie wskazać, że zgodnie z art. 272 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: KSH), w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „ rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru ”.
2016
28
lis

Istota:
Czy w swietle art. 16 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o CIT, w wyniku opisanej w stanie faktycznym likwidacji Znakow Towarowych, dokonanej na skutek utraty ich przydatnosci gospodarczej, Spolka byla uprawniona do zaliczenia do kosztow uzyskania przychodow niezamortyzowanej czesci wartosci poczatkowej zlikwidowanych Znakow Towarowych - w dacie ich likwidacji, czyli potwierdzonego opisanymi dokumentami wycofania praw do tych znakow z ewidencji WNiP, na skutek podjecia decyzji co do trwalego zaprzestania ich uzywania w przyszlosci?
Fragment:
Nawet gdyby przyjac, ze art. 16 ust. l pkt 6 znajduje zastosowanie rowniez wobec wartosci niematerialnych i prawnych, a w konsekwencji wobec znaku towarowego, odpowiedniej analizy wymaga pojecie ?likwidacji?, ktorym posluguje sie ten przepis. Na wstepie nalezy zauwazyc, ze fizyczna likwidacja prawa do znaku towarowego jest niemozliwa, jak to ma miejsce w przypadku srodkow trwalych, ktore moga byc zniszczone w sposob trwaly. Wymogiem, aby uznac, ze likwidacja jest skuteczna jest usuniecie wartosci niematerialnej i prawnej z ewidencji i sporzadzenie protokolu z tej czynnosci oraz faktyczne trwale zaniechanie korzystania z tej wartosci niematerialnej i prawnej. Powyzsze rozumienie pojecia likwidacji potwierdza m. in. Naczelny Sad Administracyjny, ktory w uchwale z 25 czerwca 2012 r. (sygn. II FPS 2/12), stwierdzil, ze: ?nalezy przychylic sie do tego nurtu orzecznictwa sadowego, w ktorym wskazuje sie na koniecznosc szerszego rozumienia pojecia ?likwidacji? i objecia nim takze wycofania (wykreslenia) srodka trwalego z ewidencji, np. w zwiazku z jego zuzyciem technicznym, technologicznym, czy tez utrata przydatnosci gospodarczej, do czego nawiazuje w swojej tresci art. 16 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. (wyroki NSA: z dnia 10 sierpnia 2011 r. sygn. akt II FSK 478/10, z dnia 1 marca 2012 r. sygn. akt II FSK1684/10, z dnia 14 marca 2012 r. sygn. akt II FSK 1666/10). Likwidacje nalezy zatem rozpatrywac z punktu widzenia podatnika, ktory jej dokonuje, a wiec jako definitywne wyzbycie sie srodka trwalego, w tym przypadku inwestycji w obcym srodku trwalym (wykreslenie z ewidencji).
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w wyniku likwidacji spółki jawnej lub komandytowej
Fragment:
Następnie zamierzeniem Udziałowców, w tym Wnioskodawcy, jest dokonanie przekształcenia SPV w spółkę osobową - spółkę jawną albo spółkę komandytową, a potem dokonanie likwidacji tej Spółki. Wskutek likwidacji Spółki Osobowej Wnioskodawca może otrzymać m.in. środki pieniężne. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że (co do zasady) otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji spółki jawnej lub komandytowej środków pieniężnych nie spowoduje u niego powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile źródłem ich pochodzenia nie będą dochody, które pomimo istnienia takiego obowiązku nie zostały uprzednio opodatkowane podatkiem dochodowym. Wskazać przy tym należy, że stosownie do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego oraz zadanego pytania (wyznaczającego zakres wniosku) przedmiotem niniejszej interpretacji były wyłącznie konsekwencje podatkowe otrzymania przez wspólnika spółki jawnej lub komandytowej środków pieniężnych w związku z likwidacją tej spółki. Tym samym, przedmiotem niniejszej interpretacji nie była ocena skutków podatkowych podejmowanych przez spółki kapitałowe, w których Wnioskodawca jest (będzie) udziałowcem, działań na etapie funkcjonowania tych spółek. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
27
lis

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w wyniku likwidacji spółki jawnej lub komandytowej
Fragment:
Następnie zamierzeniem Udziałowców, w tym Wnioskodawcy, jest dokonanie przekształcenia SPV w spółkę osobową - spółkę jawną albo spółkę komandytową, a potem dokonanie likwidacji tej Spółki. Wskutek likwidacji Spółki Osobowej Wnioskodawca może otrzymać m.in. środki pieniężne. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że (co do zasady) otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji spółki jawnej lub komandytowej środków pieniężnych nie spowoduje u niego powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile źródłem ich pochodzenia nie będą dochody, które pomimo istnienia takiego obowiązku nie zostały uprzednio opodatkowane podatkiem dochodowym. Wskazać przy tym należy, że stosownie do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego oraz zadanego pytania (wyznaczającego zakres wniosku) przedmiotem niniejszej interpretacji były wyłącznie konsekwencje podatkowe otrzymania przez wspólnika spółki jawnej lub komandytowej środków pieniężnych w związku z likwidacją tej spółki. Tym samym, przedmiotem niniejszej interpretacji nie była ocena skutków podatkowych podejmowanych przez spółki kapitałowe, w których Wnioskodawca jest (będzie) udziałowcem, działań na etapie funkcjonowania tych spółek. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
27
lis

Istota:
Czy odpłatne zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej otrzymanego w ramach likwidacji Spółki Jawnej będzie skutkowało powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Nie jest wykluczone, że w przyszłości dojdzie do likwidacji Spółki Jawnej. Likwidacja może zostać zrealizowana z przeprowadzeniem lub bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. W związku z likwidacją Spółki Jawnej jej wspólnikom zostanie wydany majątek Spółki Jawnej, w tym w szczególności ogół praw i obowiązków przysługujący Spółce Jawnej w innej spółce osobowej, tj. spółce jawnej (dalej również: „ .... ”) jak i środki pieniężne. Ostateczna struktura majątku Spółki Jawnej nie jest na tym etapie znana Wnioskodawczyni. Spółka jest bowiem działającym podmiotem gospodarczym. W przyszłości może dojść również do zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej, otrzymanego przez Wnioskodawczynię w ramach rozwiązania Spółki Jawnej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy otrzymanie środków pieniężnych oraz składnika niepieniężnego w postaci ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej w wyniku likwidacji Spółki Jawnej powstałej z przekształcenia SKA będzie podlegało opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy odpłatne zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej otrzymanego w ramach likwidacji Spółki Jawnej będzie skutkowało powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 2, natomiast wniosek w zakresie pytania nr 1 zostanie rozpatrzony odrębnie.
2016
26
lis

Istota:
Powstanie po stronie Spółki przychodu podatkowego oraz braku obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wydaniem na rzecz udziałowców składników majątku w ramach likwidacji tej spółki.
Fragment:
W kontekście przywołanego art. 288 § 1 wskazuje się, że z art. 288 § 1, i innych przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz z przepisów ustawy o rachunkowości wynika następująca kolejność zdarzeń [...] c) likwidatorzy kończą proces podziału kwot likwidacyjnych - zakończenie likwidacji sensu stricte; d) likwidatorzy zamykają księgi rachunkowe spółki w likwidacji na dzień zakończenia likwidacji i sporządzają sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji (art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości u. rach.), co powinno być wykonane w ciągu trzech miesięcy od zakończenia likwidacji sensu stricto, zgodnie z art. 52 ust. 1 w zw. z art. 52 ust. 3 u. rach., oraz art. 12 ust. 2 u. rach. (zob. M. Rodzynkiewicz: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2007, s. 498). Z powyższego wynika, że na gruncie regulacji Kodeksu spółek handlowych zakończenie likwidacji należy wiązać z zakończeniem podziału między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Przyjmując zgodność regulacji ustawy o rachunkowości z przepisami Kodeksu spółek handlowych należy zatem przyjąć, że zakończeniem likwidacji, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości, nie jest moment sporządzenia sprawozdania likwidacyjnego lecz moment zakończenia wszelkich czynności likwidacyjnych w tym podziału majątku między wspólników. Wobec powyższego należy zauważyć, że z art. 288 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie wynika, że podział majątku Spółki pomiędzy wspólników następuje po zakończeniu likwidacji.
2016
26
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Likwidacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.