Likwidacja | Interpretacje podatkowe

Likwidacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to likwidacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie powstania przychodu podatkowego z tytułu odpłatnego zbycia Udziałów lub Akcji w spółkach kapitałowych otrzymanych w wyniku rozwiązania/likwidacji ww. Spółki, w sytuacji gdy zbycie to nastąpi po upływie 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie/likwidacja Spółki
Fragment:
Wnioskodawczyni), nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Jednocześnie, jak wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, Wnioskodawczyni nie będzie wykorzystywała Udziałów lub Akcji otrzymanych w związku z rozwiązaniem/likwidacją Spółki w indywidualnej działalności gospodarczej. W myśl art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) Ustawy PIT do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 (tj. do przychodów z działalności gospodarczej) nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.
2017
18
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych likwidacji (rozwiązania) spółki osobowej prawa handlowego, innej niż spółka komandytowo-akcyjna
Fragment:
W związku z powyższym z przychodów podlegających opodatkowaniu wyłączono przychód odpowiadający wartości środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika z tytułu likwidacji spółki; innych składników majątku - ich wartość będzie stanowiła przychód u wspólnika dopiero w momencie zbycia składnika majątku otrzymanego w wyniku likwidacji spółki. Będzie to skutkowało opodatkowaniem faktycznie uzyskanego przychodu. Propozycja ta uwzględnia utrzymanie braku podmiotowości w podatku dochodowym spółek niebędących osobami prawnymi. Koncepcja opodatkowania faktycznie uzyskanego przychodu (w momencie jego realizacji np. sprzedaży) upraszcza system podatkowy. Wymaga to wyraźnego wskazania w ustawie PIT, że przychód nie powstaje w związku z otrzymaniem w wyniku likwidacji spółki, niepieniężnych składników majątku, a powstaje dopiero w momencie ich zbycia. Poprawność stanowiska Wnioskodawczyni znajduje również potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo w interpretacji z 30 stycznia 2015 r., Znak: IPTPB1/415-626/14-2/AG Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził, iż mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że otrzymanie przez Wnioskodawczynię w wyniku likwidacji Spółki jawnej środków pieniężnych, w tym wierzytelności, oraz innych niż środki pieniężne składników majątku, nie spowoduje u Wnioskodawczyni powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
11
lut

Istota:
W zakresie konsekwencji podatkowych likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej
Fragment:
W związku z powyższym, w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę składników majątku innych niż środki pieniężne z tytułu likwidacji SKA, przychód Wnioskodawcy powstanie dopiero z chwilą ich zbycia. Na chwilę otrzymania składników majątku innych niż środki pieniężne z tytułu likwidacji SKA Wnioskodawca nie osiągnie więc przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Ad. 3) W przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę spłaty Wierzytelności pożyczkowej, która przeszła na Wnioskodawcę w wyniku likwidacji SKA, sytuacja jest analogiczna jak w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu likwidacji SKA. Otrzymana w toku likwidacji SKA wierzytelność z chwilą jej spłaty przekształca się bowiem w środki pieniężne. Innymi słowy, otrzymując w ramach likwidacji SKA wierzytelność pożyczkową o wartości nominalnej np. 100 zł, która to wartość nie stanowi przychodu podatkowego Wnioskodawcy, w przypadku jej spłaty przez dłużnika, wierzytelność przekształca się w środki pieniężne o tej samej wartości (100 zł). Z perspektywy Wnioskodawcy bez znaczenia z podatkowego punktu widzenia pozostaje okoliczność, czy na datę likwidacji otrzymałby on środki pieniężne ze spłaconej już Wnioskodawcy wierzytelności (100 zł), czy też otrzyma on jedynie wierzytelność względem dłużnika, która zostanie uregulowana w okresie późniejszym.
2017
10
lut

Istota:
W zakresie konsekwencji podatkowych likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej
Fragment:
W związku z powyższym, w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę składników majątku innych niż środki pieniężne z tytułu likwidacji SKA, przychód Wnioskodawcy powstanie dopiero z chwilą ich zbycia. Na chwilę otrzymania składników majątku innych niż środki pieniężne z tytułu likwidacji SKA Wnioskodawca nie osiągnie więc przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Ad. 3) W przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę spłaty Wierzytelności pożyczkowej, która przeszła na Wnioskodawcę w wyniku likwidacji SKA, sytuacja jest analogiczna jak w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu likwidacji SKA. Otrzymana w toku likwidacji SKA wierzytelność z chwilą jej spłaty przekształca się bowiem w środki pieniężne. Innymi słowy, otrzymując w ramach likwidacji SKA wierzytelność pożyczkową o wartości nominalnej np. 100 zł, która to wartość nie stanowi przychodu podatkowego Wnioskodawcy, w przypadku jej spłaty przez dłużnika, wierzytelność przekształca się w środki pieniężne o tej samej wartości (100 zł). Z perspektywy Wnioskodawcy bez znaczenia z podatkowego punktu widzenia pozostaje okoliczność, czy na datę likwidacji otrzymałby on środki pieniężne ze spłaconej już Wnioskodawcy wierzytelności (100 zł), czy też otrzyma on jedynie wierzytelność względem dłużnika, która zostanie uregulowana w okresie późniejszym.
2017
10
lut

Istota:
W zakresie konsekwencji podatkowych likwidacji spółki osobowej innej niż spółka komandytowo-akcyjna
Fragment:
W związku z powyższym, w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę składników majątku innych niż środki pieniężne z tytułu likwidacji SPV, przychód Wnioskodawcy powstanie dopiero z chwilą ich zbycia. Na chwilę otrzymania składników majątku innych niż środki pieniężne z tytułu likwidacji SPV Wnioskodawca nie osiągnie więc przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Ad. 3) W przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę spłaty Wierzytelności pożyczkowej, która przeszła na Wnioskodawcę w wyniku likwidacji SPV, sytuacja jest analogiczna jak w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu likwidacji SPV. Otrzymana w toku likwidacji SPV wierzytelność z chwilą jej spłaty przekształca się bowiem w środki pieniężne. Innymi słowy, otrzymując w ramach likwidacji SPV wierzytelność pożyczkową o wartości nominalnej np. 100 zł, która to wartość nie stanowi przychodu podatkowego Wnioskodawcy, w przypadku jej spłaty przez dłużnika, wierzytelność przekształca się w środki pieniężne o tej samej wartości (100 zł). Z perspektywy Wnioskodawcy bez znaczenia z podatkowego punktu widzenia pozostaje okoliczność, czy na datę likwidacji otrzymałby on środki pieniężne ze spłaconej już Wnioskodawcy wierzytelności (100 zł), czy też otrzyma on jedynie wierzytelność względem dłużnika, która zostanie uregulowana w okresie późniejszym.
2017
8
lut

Istota:
W zakresie konsekwencji podatkowych likwidacji spółki osobowej innej niż spółka komandytowo-akcyjna
Fragment:
W związku z powyższym, w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę składników majątku innych niż środki pieniężne z tytułu likwidacji SPV, przychód Wnioskodawcy powstanie dopiero z chwilą ich zbycia. Na chwilę otrzymania składników majątku innych niż środki pieniężne z tytułu likwidacji SPV Wnioskodawca nie osiągnie więc przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Ad. 3) W przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę spłaty Wierzytelności pożyczkowej, która przeszła na Wnioskodawcę w wyniku likwidacji SPV, sytuacja jest analogiczna jak w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu likwidacji SPV. Otrzymana w toku likwidacji SPV wierzytelność z chwilą jej spłaty przekształca się bowiem w środki pieniężne. Innymi słowy, otrzymując w ramach likwidacji SPV wierzytelność pożyczkową o wartości nominalnej np. 100 zł, która to wartość nie stanowi przychodu podatkowego Wnioskodawcy, w przypadku jej spłaty przez dłużnika, wierzytelność przekształca się w środki pieniężne o tej samej wartości (100 zł). Z perspektywy Wnioskodawcy bez znaczenia z podatkowego punktu widzenia pozostaje okoliczność, czy na datę likwidacji otrzymałby on środki pieniężne ze spłaconej już Wnioskodawcy wierzytelności (100 zł), czy też otrzyma on jedynie wierzytelność względem dłużnika, która zostanie uregulowana w okresie późniejszym.
2017
8
lut

Istota:
1. Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu likwidacji SPV spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu (dochodu) do opodatkowania?
2. Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę innych niż środki pieniężne składników majątku z tytułu likwidacji SPV spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu (dochodu) do opodatkowania?
3. Czy w razie otrzymania przez Wnioskodawcę spłaty Wierzytelności pożyczkowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji SPV (pomijając naliczone odsetki) Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
4. Czy w razie otrzymania przez Wnioskodawcę spłaty Wierzytelności ze sprzedaży otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji SPV Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
Fragment:
W związku z powyższym, w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę składników majątku innych niż środki pieniężne z tytułu likwidacji SPV, przychód Wnioskodawcy powstanie dopiero z chwilą ich zbycia. Na chwilę otrzymania składników majątku innych niż środki pieniężne z tytułu likwidacji SPV Wnioskodawca nie osiągnie więc przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Ad. 3) W przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę spłaty Wierzytelności pożyczkowej, która przeszła na Wnioskodawcę w wyniku likwidacji SPV, sytuacja jest analogiczna jak w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu likwidacji SPV. Otrzymana w toku likwidacji SPV wierzytelność z chwilą jej spłaty przekształca się bowiem w środki pieniężne. Innymi słowy, otrzymując w ramach likwidacji SPV wierzytelność pożyczkową o wartości nominalnej np. 100 zł, która to wartość nie stanowi przychodu podatkowego Wnioskodawcy, w przypadku jej spłaty przez dłużnika, wierzytelność przekształca się w środki pieniężne o tej samej wartości (100 zł). Z perspektywy Wnioskodawcy bez znaczenia z podatkowego punktu widzenia pozostaje okoliczność, czy na datę likwidacji otrzymałby on środki pieniężne ze spłaconej już Wnioskodawcy wierzytelności (100 zł), czy też otrzyma on jedynie wierzytelność względem dłużnika, która zostanie uregulowana w okresie późniejszym.
2017
8
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania i późniejszego zbycia składników majątku nabytych w wyniku likwidacji spółki osobowej oraz w drodze spadku
Fragment:
Z kolei zgodnie z art. 67 § 1 KSH w przypadku rozwiązania spółki, należy przeprowadzić likwidację, „ chyba, że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki ”, Z powyższych przepisów wynika, że przeprowadzenie likwidacji nie jest obowiązkowym etapem rozwiązania spółki jawnej. Niemniej jednak, zarówno rozwiązanie spółki w tzw. trybie uproszczonym, tj. bez likwidacji, jak i rozwiązanie spółki z przeprowadzeniem likwidacji, skutkują ustaniem bytu prawnego spółki jawnej. W opinii Wnioskodawcy, w powołanych powyżej przepisach Ustawy o PIT brak jest podstaw do różnicowania konsekwencji podatkowych rozwiązania spółki osobowej (w zakresie opodatkowania wspólnika z tytułu otrzymania środków pieniężnych / składników rzeczowych majątku) w zależności od tego w jakim trybie zostanie rozwiązana spółka osobowa (np. SPJ) tj. czy rozwiązanie nastąpi z przeprowadzeniem procesu likwidacji czy bez przeprowadzania tegoż procesu. Zarówno bowiem likwidacja spółki osobowej, jak również jej rozwiązanie (bez likwidacji) mają ten sam skutek w postaci zakończenia bytu prawnego spółki. Takie zrównanie w skutkach podatkowych tzw. rozwiązania uproszczonego i likwidacji spółki jawnej jest także potwierdzane przez organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych.
2017
28
sty

Istota:
Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę pieniędzy oraz nieruchomości z tytułu likwidacji Spółki, której Wnioskodawca jest wspólnikiem skutkować będzie dla niego powstaniem przychodu podatkowego?
Fragment:
Natomiast przepis art. 14 ust. 3 pkt 12 ww. ustawy stanowi, że do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku: pozostałych na dzień likwidacji prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej lub prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej. W myśl art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. Ustawodawca w przepisie tym wyjaśnił sytuację podatkową środków pieniężnych otrzymywanych przez wspólnika z tytułu likwidacji spółki niebędącej osobą prawną. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2017
28
sty

Istota:
Skutki podatkowe zbycia lokalu u?ytkowego.
Fragment:
(...) likwidacja dzia3alnooci gospodarczej prowadzonej samodzielnie do dnia ich odp3atnego zbycia stanowi1 przychód z tej dzia3alnooci. Zatem, przy ustaleniu Yród3a przychodu ze sprzeda?y lokalu u?ytkowego, stanowi1cego orodek trwa3y w prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej, istotny jest okres jaki up3yn13 pomiedzy dat1 wycofania orodka trwa3ego z prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej, b1dY dat1 likwidacji tej dzia3alnooci, a dat1 jego sprzeda?y. Je?eli okres ten nie przekracza szeocioletniego okresu, o którym mowa w ww. przepisach, to przychód uzyskany ze sprzeda?y tego orodka trwa3ego stanowi przychód z pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej. Natomiast gdy okres ten przekracza szeocioletni okres, o którym mowa w ww. przepisach, to przychód uzyskany ze sprzeda?y tego orodka trwa3ego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej. Z treoci z3o?onego wniosku wynika, ?e Wnioskodawczyni w dniu 31 grudnia 2010 r. dokona3a likwidacji dzia3alnooci gospodarczej. Dzia3alnooa prowadzona by3a w lokalu handlowym, który stanowi3 wspó3w3asnooa maj1tkow1. Lokal zosta3 wprowadzony do ewidencji orodków trwa3ych. Po likwidacji dzia3alnooa m1? Wnioskodawczyni wynajmowa3 ww. lokal jako osoba fizyczna, nie prowadzi3 dzia3alnooci gospodarczej.
2017
26
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wyst1pienia Wnioskodawcy ze spó3ki jawnej, powsta3ej z przekszta3cenia spó3ki komandytowo-akcyjnej, w której Wnioskodawca posiada3 status akcjonariusza
Fragment:
Analogiczn1 zasade wyra?a art. 24 ust. 3d Ustawy PIT wskazuj1c, ?e dochodem z odp3atnego zbycia innych ni? orodki pienie?ne sk3adników maj1tku otrzymanych przez wspólnika spó3ki niebed1cej osob1 prawn1 z tytu3u wyst1pienia z takiej spó3ki lub z tytu3u jej likwidacji jest ró?nica miedzy przychodem uzyskanym z ich odp3atnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie niezaliczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spó3ke, przepisy art. 22 ust. 8a stosuje sie odpowiednio. Pogl1d o braku opodatkowania Wnioskodawcy na moment wyst1pienia ze Spó3ki potwierdza w jego opinii tak?e doktryna prawa podatkowego. Na potwierdzenie powy?szej tezy powo3a3 Komentarz do art. 14 Ustawy PIT ([w:] J. Marciniuk (red.). Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz. Wyd. 14, Warszawa 2013), w którym wskazano, ?e w przypadku wyst1pienia wspólnika ze spó3ki niebed1cej osob1 prawn1 równie? nale?y rozró?nia sytuacje w której wystepuj1cy wspólnik otrzymuje tytu3em sp3aty swojego udzia3u orodki pienie?ne i sytuacje, w której wspólnik otrzymuje niepienie?ne sk3adniki maj1tku. Pierwsz1 z omawianych sytuacji nale?y jednak potraktowaa odmiennie ni? wówczas, gdy dochodzi do likwidacji spó3ki. W zwi1zku z wyst1pieniem wspólnika ze spó3ki niebed1cej osob1 prawn1 ustalana jest wartooa zbywcza jej maj1tku. Wartooa ta odpowiada wartooci jak1 wspólnicy uzyskaliby sprzedaj1c na wolnym rynku ca3e swoje przedsiebiorstwo (spó3ke).
2017
19
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wyst1pienia Wnioskodawcy ze spó3ki jawnej, powsta3ej z przekszta3cenia spó3ki komandytowo-akcyjnej, w której Wnioskodawca posiada3 status akcjonariusza
Fragment:
Analogiczn1 zasade wyra?a art. 24 ust. 3d Ustawy PIT wskazuj1c, ?e dochodem z odp3atnego zbycia innych ni? orodki pienie?ne sk3adników maj1tku otrzymanych przez wspólnika spó3ki niebed1cej osob1 prawn1 z tytu3u wyst1pienia z takiej spó3ki lub z tytu3u jej likwidacji jest ró?nica miedzy przychodem uzyskanym z ich odp3atnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie niezaliczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spó3ke, przepisy art. 22 ust. 8a stosuje sie odpowiednio. Pogl1d o braku opodatkowania Wnioskodawcy na moment wyst1pienia ze Spó3ki potwierdza w jego opinii tak?e doktryna prawa podatkowego. Na potwierdzenie powy?szej tezy powo3a3 Komentarz do art. 14 Ustawy PIT ([w:] J. Marciniuk (red.). Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz. Wyd. 14, Warszawa 2013), w którym wskazano, ?e w przypadku wyst1pienia wspólnika ze spó3ki niebed1cej osob1 prawn1 równie? nale?y rozró?nia sytuacje w której wystepuj1cy wspólnik otrzymuje tytu3em sp3aty swojego udzia3u orodki pienie?ne i sytuacje, w której wspólnik otrzymuje niepienie?ne sk3adniki maj1tku. Pierwsz1 z omawianych sytuacji nale?y jednak potraktowaa odmiennie ni? wówczas, gdy dochodzi do likwidacji spó3ki. W zwi1zku z wyst1pieniem wspólnika ze spó3ki niebed1cej osob1 prawn1 ustalana jest wartooa zbywcza jej maj1tku. Wartooa ta odpowiada wartooci jak1 wspólnicy uzyskaliby sprzedaj1c na wolnym rynku ca3e swoje przedsiebiorstwo (spó3ke).
2017
19
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Likwidacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.