Likwidacja | Interpretacje podatkowe

Likwidacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to likwidacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wyst1pienia Wnioskodawcy ze spó3ki jawnej, powsta3ej z przekszta3cenia spó3ki komandytowo-akcyjnej, w której Wnioskodawca posiada3 status akcjonariusza
Fragment:
Analogiczn1 zasade wyra?a art. 24 ust. 3d Ustawy PIT wskazuj1c, ?e dochodem z odp3atnego zbycia innych ni? orodki pienie?ne sk3adników maj1tku otrzymanych przez wspólnika spó3ki niebed1cej osob1 prawn1 z tytu3u wyst1pienia z takiej spó3ki lub z tytu3u jej likwidacji jest ró?nica miedzy przychodem uzyskanym z ich odp3atnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie niezaliczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spó3ke, przepisy art. 22 ust. 8a stosuje sie odpowiednio. Pogl1d o braku opodatkowania Wnioskodawcy na moment wyst1pienia ze Spó3ki potwierdza w jego opinii tak?e doktryna prawa podatkowego. Na potwierdzenie powy?szej tezy powo3a3 Komentarz do art. 14 Ustawy PIT ([w:] J. Marciniuk (red.). Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz. Wyd. 14, Warszawa 2013), w którym wskazano, ?e w przypadku wyst1pienia wspólnika ze spó3ki niebed1cej osob1 prawn1 równie? nale?y rozró?nia sytuacje w której wystepuj1cy wspólnik otrzymuje tytu3em sp3aty swojego udzia3u orodki pienie?ne i sytuacje, w której wspólnik otrzymuje niepienie?ne sk3adniki maj1tku. Pierwsz1 z omawianych sytuacji nale?y jednak potraktowaa odmiennie ni? wówczas, gdy dochodzi do likwidacji spó3ki. W zwi1zku z wyst1pieniem wspólnika ze spó3ki niebed1cej osob1 prawn1 ustalana jest wartooa zbywcza jej maj1tku. Wartooa ta odpowiada wartooci jak1 wspólnicy uzyskaliby sprzedaj1c na wolnym rynku ca3e swoje przedsiebiorstwo (spó3ke).
2017
19
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wyst1pienia Wnioskodawcy ze spó3ki jawnej, powsta3ej z przekszta3cenia spó3ki komandytowo-akcyjnej, w której Wnioskodawca posiada3 status akcjonariusza
Fragment:
Analogiczn1 zasade wyra?a art. 24 ust. 3d Ustawy PIT wskazuj1c, ?e dochodem z odp3atnego zbycia innych ni? orodki pienie?ne sk3adników maj1tku otrzymanych przez wspólnika spó3ki niebed1cej osob1 prawn1 z tytu3u wyst1pienia z takiej spó3ki lub z tytu3u jej likwidacji jest ró?nica miedzy przychodem uzyskanym z ich odp3atnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie niezaliczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spó3ke, przepisy art. 22 ust. 8a stosuje sie odpowiednio. Pogl1d o braku opodatkowania Wnioskodawcy na moment wyst1pienia ze Spó3ki potwierdza w jego opinii tak?e doktryna prawa podatkowego. Na potwierdzenie powy?szej tezy powo3a3 Komentarz do art. 14 Ustawy PIT ([w:] J. Marciniuk (red.). Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz. Wyd. 14, Warszawa 2013), w którym wskazano, ?e w przypadku wyst1pienia wspólnika ze spó3ki niebed1cej osob1 prawn1 równie? nale?y rozró?nia sytuacje w której wystepuj1cy wspólnik otrzymuje tytu3em sp3aty swojego udzia3u orodki pienie?ne i sytuacje, w której wspólnik otrzymuje niepienie?ne sk3adniki maj1tku. Pierwsz1 z omawianych sytuacji nale?y jednak potraktowaa odmiennie ni? wówczas, gdy dochodzi do likwidacji spó3ki. W zwi1zku z wyst1pieniem wspólnika ze spó3ki niebed1cej osob1 prawn1 ustalana jest wartooa zbywcza jej maj1tku. Wartooa ta odpowiada wartooci jak1 wspólnicy uzyskaliby sprzedaj1c na wolnym rynku ca3e swoje przedsiebiorstwo (spó3ke).
2017
19
sty

Istota:
1. Czy w razie likwidacji Spó3ki, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód i obowi1zek zap3aty podatku dochodowego od osób prawnych w zwi1zku z wydaniem przez Wnioskodawce udzia3owcom Sk3adników maj1tku?
Alternatywnie, w przypadku twierdz1cej odpowiedzi na pytanie oznaczone numerem 1:
2. Jeoli zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w razie likwidacji Spó3ki po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód i obowi1zek zap3aty podatku dochodowego od osób prawnych w zwi1zku z wydaniem przez Wnioskodawce udzia3owcom Sk3adników maj1tku, kto bedzie zobowi1zany do odprowadzenia podatku z tego tytu3u jeoli w dacie p3atnooci podatku Spó3ka bedzie ju? wykreolona z rejestru?
Fragment:
W kontekocie przywo3anego art. 288 § 1 wskazuje sie, ?e: z art. 288 § 1, i innych przepisów Kodeksu spó3ek handlowych oraz z przepisów ustawy o rachunkowooci wynika nastepuj1ca kolejnooa zdarzen [...] c) likwidatorzy koncz1 proces podzia3u kwot likwidacyjnych - zakonczenie likwidacji sensu stricto; d) likwidatorzy zamykaj1 ksiegi rachunkowe spó3ki w likwidacji na dzien zakonczenia likwidacji i sporz1dzaj1 sprawozdanie finansowe na dzien zakonczenia likwidacji (art. 45 ust. 1 u. rach.), co powinno bya wykonane w ci1gu trzech miesiecy od zakonczenia likwidacji sensu stricto, zgodnie z art. 52 ust. 1 w zw. z art. 52 ust. 3 u. rach., oraz art. 12 ust. 2 u. rach. (zob. M. Rodzynkiewicz: Kodeks spó3ek handlowych. Komentarz, Warszawa 2007, s. 498). Z powy?szego wynika, ?e na gruncie regulacji KSH, zakonczenie likwidacji nale?y wi1zaa z zakonczeniem podzia3u miedzy wspólników maj1tku pozosta3ego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Przyjmuj1c zgodnooa regulacji UoR z przepisami KSH nale?y zatem przyj1a, ?e zakonczeniem likwidacji, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2 UoR, nie jest moment sporz1dzenia sprawozdania likwidacyjnego lecz moment zakonczenia wszelkich czynnooci likwidacyjnych w tym podzia3u maj1tku miedzy wspólników. Wobec powy?szego nale?y zauwa?ya, ?e z art. 288 § 1 KSH nie wynika, ?e podzia3 maj1tku Spó3ki pomiedzy wspólników nastepuje po zakonczeniu likwidacji. Z powo3anego wy?ej przepisu wynika, ?e podzia3 maj1tku nastepuje po sporz1dzeniu sprawozdania likwidacyjnego (tj. po zaspokojeniu wierzycieli), którego nie mo?na uto?samiaa z zakonczeniem likwidacji.
2017
15
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych likwidacji Spó3ki
Fragment:
W kontekocie przywo3anego art. 288 § 1 wskazuje sie: „ Z art. 288 § 1, i innych przepisów Kodeksu spó3ek handlowych oraz z przepisów ustawy o rachunkowooci wynika nastepuj1ca kolejnooa zdarzen [...] c) likwidatorzy koncz1 proces podzia3u kwot likwidacyjnych - zakonczenie likwidacji sensu stricte; d) likwidatorzy zamykaj1 ksiegi rachunkowe spó3ki w likwidacji na dzien zakonczenia likwidacji i sporz1dzaj1 sprawozdanie finansowe na dzien zakonczenia likwidacji (art. 45 ust. 1 u. rach.), co powinno bya wykonane w ci1gu trzech miesiecy od zakonczenia likwidacji sensu stricto, zgodnie z art. 52 ust. 1 w zw. z art. 52 ust. 3 u. rach., oraz art. 12 ust. 2 u. rach.; ” (zob. M. Rodzynkiewicz: Kodeks spó3ek handlowych. Komentarz, Warszawa 2007, s, 498). Z powy?szego wynika, i? na gruncie regulacji KSH zakonczenie likwidacji nale?y wi1zaa z zakonczeniem podzia3u miedzy wspólników maj1tku pozosta3ego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Przyjmuj1c zgodnooa regulacji UoR z przepisami KSH nale?y zatem przyj1a, i? zakonczeniem likwidacji, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2 UoR, nie jest moment sporz1dzenia sprawozdania likwidacyjnego lecz moment zakonczenia wszelkich czynnooci likwidacyjnych w tym podzia3u maj1tku miedzy wspólników. Wobec powy?szego nale?y zauwa?ya, i? z przepisu art. 288 § 1 KSH nie wynika, ?e podzia3 maj1tku Spó3ki pomiedzy wspólników nastepuje po zakonczeniu likwidacji. Z powo3anego wy?ej przepisu wynika, ?e podzia3 maj1tku nastepuje po sporz1dzeniu sprawozdania likwidacyjnego (tj. po zaspokojeniu wierzycieli) którego nie mo?na uto?samiaa z zakonczeniem likwidacji.
2017
12
sty

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania niepienie?nych sk3adników maj1tkowych w wyniku likwidacji (rozwi1zania) spó3ki jawnej lub komandytowej
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przysz3ego wynika3o, ?e (...) Yród3em pochodzenia otrzymywanych przez Wnioskodawce w wyniku likwidacji (rozwi1zania) spó3ki jawnej lub komandytowej sk3adników maj1tku, mo?e bya m.in. niepodzielony i nieopodatkowany zysk spó3ki komandytowo-akcyjnej. (...) w przypadku likwidacji (rozwi1zania) spó3ki jawnej lub komandytowej (w której Wnioskodawca by3 akcjonariuszem), do której SKA wnios3a wk3ad w postaci innych ni? orodki pienie?ne sk3adników maj1tku, tj. rzeczowych sk3adników maj1tku, wartooa otrzymywanych przez Wnioskodawce rzeczowych sk3adników maj1tku – w czeoci, w jakiej nie podlega3a opodatkowaniu po stronie osoby fizycznej, jako wspólnika spó3ki komandytowo-akcyjnej (bed1cego nastepnie wspólnikiem spó3ki jawnej lub komandytowej) – nie podlega wy31czeniu z przychodów na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, w tym zakresie likwidacja spó3ki jawnej lub komandytowej, do której spó3ka komandytowo-akcyjna wnios3a uprzednio wk3ad w3asny, bedzie skutkowaa powstaniem przychodu po stronie Wnioskodawcy odpowiadaj1cego tej czeoci wartooci rzeczowych sk3adników maj1tku otrzymanych przez niego z tytu3u likwidacji spó3ki niebed1cej osob1 prawn1, która nie podlega3a wczeoniej opodatkowaniu po jego stronie, (...)
2017
12
sty

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania orodków pienie?nych w wyniku likwidacji (rozwi1zania) spó3ki jawnej lub komandytowej
Fragment:
Na dzien likwidacji (rozwi1zania) maj1tek spó3ki mog1 stanowia wspomniane orodki pienie?ne. W wyniku likwidacji (rozwi1zania) spó3ki osobowej, Wnioskodawca otrzyma przypadaj1c1 na niego czeoa orodków pienie?nych, stanowi1cych maj1tek spó3ki osobowej na dzien likwidacji (rozwi1zania), stosownie do postanowien umowy spó3ki. W rezultacie na moment likwidacji, w ww. spó3ce osobowej bed1 mog3y wystepowaa orodki pienie?ne wygenerowane jeszcze przez SKA przed ich aportem do spó3ki osobowej (np. spó3ki jawnej lub w spó3ki komandytowej). W zwi1zku z powy?szym zadano m.in. nastepuj1ce pytanie: Czy w uwarunkowaniach przedstawionego zdarzenia przysz3ego w wyniku likwidacji spó3ki osobowej (np. spó3ki jawnej lub spó3ki komandytowej) lub jej rozwi1zania bez przeprowadzenia postepowania likwidacyjnego, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegaj1cy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przysz3ym otrzymanie przez niego, jako wspólnika spó3ki osobowej (np. spó3ki jawnej lub spó3ki komandytowej), orodków pienie?nych w zwi1zku z likwidacj1 (rozwi1zaniem) tej spó3ki - nie bedzie skutkowaa powstaniem przychodu, stosownie do art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
12
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z likwidacją spółki komandytowo-akcyjnej.
Fragment:
Otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji SKA składniki majątku inne niż środki pieniężne nie będą następnie przedmiotem odpłatnego zbycia. Wnioskodawca podkreśla w szczególności, iż nie dokona cesji wierzytelności otrzymanych w wyniku likwidacji SKA. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji SKA, której będzie akcjonariuszem, będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? Czy wartość innych składników majątku SKA otrzymanych przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji SKA, której będzie akcjonariuszem, w szczególności wierzytelności z tytułu udzielonych przez SKA pożyczek będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1. Zdaniem Wnioskodawcy, środki pieniężne otrzymane przez niego z tytułu likwidacji SKA, której będzie akcjonariuszem, nie będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. 1. Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką niebędącą osobą prawną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2017
11
sty

Istota:
Czy koszty poniesione przez Wnioskodawcę na rozbiórkę domu wczasowego Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, jako koszty pośrednio związane z osiąganym przychodem?
Fragment:
Jeśli zatem decyzja podatnika o likwidacji środków trwałych jest związana z jego planami inwestycyjnymi wzniesienia w tym miejscu innego obiektu (środka trwałego), wówczas koszty likwidacji budynków są kosztami bezpośrednio związanymi z budową nowego środka trwałego; stanowią część składową wartości początkowej nowo wytworzonego środka trwałego. Jak wynika z przedstawionych okoliczności, Spółka w miejscu zlikwidowanego środka trwałego (domu wczasowego) planuje umiejscowić parking samochodowy dla klientów korzystających z wyciągów narciarskich, jak również dla gości nowego obiektu hotelowego. Utworzony parking ma zatem służyć osiąganiu przez Spółkę przychodów. Parking ten nie będzie jednak stanowił środka trwałego. Wobec powyższego, koszty rozbiórki domu wczasowego nie będą mogły być uznane za koszty wytworzenia nowego środka trwałego, które powiększałaby jego wartość początkową. Z uwagi jednak na to, że wydatki ponoszone przez Spółkę na rozbiórkę domu wczasowego będą miały związek z całokształtem prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, będą mogły być zaliczone do tzw. kosztów pośrednich. Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o pdop, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia.
2016
17
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych likwidacji spółki.
Fragment:
Ponadto w uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego wskazano, że spółka podlegająca likwidacji, w której Wnioskodawca posiada wkład jest spółką jawną. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymanie przez niego Nieruchomości, Znaku oraz Wkładu z tytułu rozwiązania (likwidacji) Spółki, której jest wspólnikiem, nie będzie skutkować powstaniem po jego stronie przychodu podatkowego? Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie przez niego Nieruchomości, Znaku oraz Wkładu z tytułu rozwiązania (likwidacji) Spółki, której jest wspólnikiem, nie będzie skutkować powstaniem po jego stronie przychodu podatkowego. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2013 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.; dalej KSH), osobowe spółki prawa handlowego, w tym spółka jawna, nie posiadają osobowości prawnej. Szczegółowe unormowania w zakresie likwidacji spółki jawnej, zawarte zostały w Rozdziale 5 KSH dotyczących tego rodzaju spółki. Zgodnie z art. 67 § 1 KSH, w przypadkach określonych w art. 58 tej ustawy należy przeprowadzić likwidację spółki chyba, że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki. Stosownie zaś do art. 58 KSH, rozwiązanie spółki powodują: przyczyny przewidziane w umowie spółki, jednomyślna uchwała wszystkich wspólników, ogłoszenie upadłości spółki, śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości, wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika, prawomocne orzeczenie sądu.
2016
17
gru

Istota:
W momencie otrzymania środków pieniężnych oraz składników majątkowych o charakterze niepieniężnym w związku z likwidacją spółki osobowej na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zadeklarowania otrzymanego majątku jako wolnego od podatku. Obowiązek taki wystąpi w przypadku wygaśnięcia w drodze konfuzji zobowiązania (i) z tytułu pożyczek udzielonych na rzecz Wnioskodawcy przez spółkę kapitałową przed przekształceniem w spółkę osobową w związku z likwidacją spółki osobowej tj. wartość kwot głównych pożyczek oraz odsetek od nich stanowią przychód podatkowy oraz (ii) z tytułu pożyczek udzielonych na rzecz Wnioskodawcy przez spółkę osobową wartość odsetek od pożyczek stanowi przychód podatkowy.
Fragment:
Wnioskodawcy) prawa (wierzytelności SK wobec Wnioskodawcy) i sprzężonego z nim obowiązku (zobowiązania Wnioskodawcy wobec SK), w wyniku likwidacji SK (bądź jej rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji), powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy w momencie lub w związku z otrzymaniem majątku w wyniku likwidacji SK (lub jej rozwiązania bez przeprowadzenia likwidacji) będzie ciążył na Wnioskodawcy obowiązek zadeklarowania otrzymanego majątku jako przychodu wolnego od podatku? Stanowisko Wnioskodawcy Zdaniem Wnioskodawcy przekształcenie SPZOO w SK nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy-jako osoby fizycznej - obowiązku wpłacenia do urzędu skarbowego jakiegokolwiek podatku ani zadeklarowania dochodu (przychodu) wolnego od podatku. Ewentualne zobowiązanie z tytułu opodatkowania tzw. zysków niepodzielonych będzie natomiast obligowało płatnika do uregulowania podatku z tytułu dochodu (przychodu) Wnioskodawcy w urzędzie skarbowym, zgodnie z przepisami prawa. Natomiast otrzymane w wyniku likwidacji SK (lub rozwiązania SK bez przeprowadzenia likwidacji) składniki majątku, obejmujące zarówno środki pieniężne, jak i składniki majątku o charakterze niepieniężnym, nie będą stanowiły dla Wnioskodawcy, przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2016
15
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Likwidacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.