Licznik | Interpretacje podatkowe

Licznik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to licznik. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zastosowanie właściwego klucza dla rozliczeń podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup wody i gazu, w sytuacji gdy nie ma odrębnych liczników dla części mieszkalnej i gospodarczej
Fragment:
(...) przeznaczona na prowadzenie działalności wynosi 158,30 m2, przy całkowitej powierzchni użytkowej budynku - 400,24 m2. Wnioskodawca będzie czynnym podatnikiem VAT, a sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług. W związku z potrzebami mieszkalnymi oraz działalnością gospodarczą Zainteresowany będzie ponosił koszty utrzymania budynku takie jak opłaty za gaz oraz wodę, które będą dokumentowane wspólnymi fakturami VAT, natomiast w budynku nie ma rozdzielnych liczników dla części mieszkalnej i części przeznaczonej na prowadzenie działalności. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do kwestii zastosowania odpowiedniego współczynnika, określającego wysokość kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu. Zaznaczyć należy, iż sposób wyodrębnienia kwot podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną, musi mieć charakter obiektywny, determinowany okolicznościami konkretnej sprawy. Zatem o dopuszczalności stosowania (...)
2011
1
paź

Istota:
Ewidencja energii elektrycznej
Fragment:
(...) zapisów w tym zakresie w prowadzonej (w formie elektronicznej) ewidencji ilości energii elektrycznej. Natomiast ilość zakupionej energii będzie określana na podstawie faktur VAT wystawionych przez dostawców energii. Uwzględniając zatem zapisy ww. § 2 ust. 2 pkt 3 i 4 ww. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji energii elektrycznej – postępowanie Spółki w tym zakresie jest prawidłowe (w szczególności Spółka nie ma obowiązku dokonywania odczytu wszystkich liczników zakupu energii elektrycznej ostatniego dnia miesiąca faktur VAT). Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie (...)
2011
1
lip

Istota:
Wniosek dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat za wykonanie czynności związanych ze stwierdzeniem nielegalnego poboru energii takich jak:
- wymianę uszkodzonego przez odbiorcę licznika lub innego urządzenia pomiarowego (ewentualnie opłaty za zniszczenie tego licznika lub urządzenia),
- sprawdzenie stanu technicznego układu pomiarowo-rozliczeniowego i założenie nowych plomb w miejsce plomb zerwanych lub uszkodzonych przez odbiorcę,
- poddanie urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego ponownej legalizacji z powodu zerwania lub naruszenia przez odbiorcę plomb,
założenie nowej plomby w miejsce plomby zerwanej lub naruszonej przez odbiorcę.
Fragment:
(...) prawnie skutecznej umowy, wbrew stanowisku Podatnika nie znajdzie zastosowania w przypadku pobierania opłat za czynności związane ze stwierdzeniem nielegalnego poboru energii, gdyż dotyczy innych przypadków - np. handlu narkotykami - czyli czynności, których przedmiot świadczenia nie może występować w ramach obrotu gospodarczego. Wykonywanie opisanych we wniosku usług związanych ze stwierdzeniem nielegalnego poboru energii (polegających na wymianie uszkodzonego przez odbiorcę licznika lub innego urządzenia pomiarowego, sprawdzeniu stanu technicznego układu pomiarowo-rozliczeniowego i założeniu nowych plomb w miejsce plomb zerwanych lub uszkodzonych przez odbiorcę, poddaniu urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego ponownej legalizacji z powodu zerwania lub naruszenia przez odbiorcę plomb, założeniu nowej plomby w miejsce plomby zerwanej lub naruszonej przez odbiorcę) jest natomiast w pełni legalne. Reasumując, wymienione we wniosku opłaty za wykonanie (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym sposób wystawiania faktur przyjęty przez Spółkę jest prawidłowy?
Fragment:
(...) z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie. W myśl § 9 ust. 3 w/w rozporządzenia sprzedawca może określić w fakturze również kwoty podatku dotyczące wartości sprzedaży poszczególnych towarów i usług wykazanych w tej fakturze; w tym przypadku łączna kwota podatku może być ustalona w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku. Reasumując umieszczanie na jednej fakturze sprzedaży w dwóch odrębnych pozycjach: licznika energii elektrycznej i usługi legalizacji licznika jest dopuszczalne. Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie. Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego. (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy opisany sposób wystawiania faktur za montaż i legalizację licznika jest poprawny?
Fragment:
(...) z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie. W myśl § 12 ust. 3 w/w rozporządzenia sprzedawca może określić w fakturze również kwoty podatku dotyczące wartości sprzedaży poszczególnych towarów i usług wykazanych w tej fakturze; w tym przypadku łączna kwota podatku może być ustalona w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku. Reasumując umieszczanie na jednej fakturze sprzedaży w dwóch odrębnych pozycjach: licznika energii elektrycznej i usługi legalizacji licznika jest dopuszczalne. Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie. Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego. (...)
2011
1
lut

Istota:
Jaka stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie dla sprzedaży liczników energii elektrycznej w 2003 r.?
Fragment:
(...) które składają się z podzespołów elektronicznych. W oparciu o PKWiU ww. liczniki mieszczą się w zakresie przedmiotowego grupowania 33.20.63-70. Tym niemniej zgodnie z art. 6 ww. ustawy z dnia 4 grudnia 2002 r. gwarantującym niezmienność wysokości stawek podatku od towarów i usług stosowanych po dniu 31.12.2002 r. pomimo wprowadzenia z dniem 1.01.2003 r. nowych oznaczeń klasyfikacyjnych towarów i usług - wysokość stawki podatku od towarów i usług stosowanej przy sprzedaży liczników elektronicznych energii elektrycznej nie uległa zmianie i wynosi 22%. Niniejsze wyjaśnienie jest sprostowaniem informacji udzielonej przez Urząd Skarbowy Kraków - Prądnik z dnia 16.04.2003 r., nr PP/443/21/03. (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy zasadne jest naliczenie podatku VAT od opłat za odczyt licznika wskazującego zużycie wody w związku z opłatą za dostawę wody?
Fragment:
(...) fakturą VAT i naliczyć od dokonanej dostawy towaru i świadczonej usługi podatek wg właściwej stawki. W związku z powyższym zdaniem tut. Organu niewłaściwe jest Pana stanowisko, że naliczenie podatku VAT w przedstawionym stanie faktycznym było bezzasadne. Czynność dokonania odczytu licznika jest usługą ściśle związaną z dostawą wody, odprowadzaniem ścieków oraz wywozem nieczystości. W związku z powyższym zasadne było opodatkowanie podatkiem VAT czynności odczytu licznika wg stawki właściwej dla dostawy wody, odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości tj. 7% i udokumentowanie czynności fakturą VAT. (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Licznik
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.