Licytacja | Interpretacje podatkowe

Licytacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to licytacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu rekompensaty za zerwanie umów najmu przez kontrahenta zawartych na nieruchomości, nabytej przez Wnioskodawcę w drodze licytacji komorniczej od podmiotu, który zawarł z ww. kontrahentem umowę najmu
Fragment:
Wynika to z tego, iż Wnioskodawca nabył wierzytelność w drodze licytacji komorniczej niejako z dobrodziejstwem inwentarza, tj. wszedł w prawa i obowiązki wynikające z umów najmu zawartych przez byłego właściciela nieruchomości objętej licytacją komorniczą. Oznacza to, że w przypadku rozwiązania przez Wnioskodawcę umowy podnajmu z 1 czerwca 2010 r., „ X ” sp. z o.o. na mocy umowy najmu z 15 kwietnia 2011 r. obowiązującej do 15 lutego 2021 r., mogłaby podnająć przedmiotową nieruchomość na rzecz osób trzecich, uniemożliwiając Wnioskodawcy dysponowanie tą nieruchomością aż do 15 lutego 2021 r. Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, zawarcie porozumienia z „ X ” sp. z o.o. i ponoszenie wydatków w postaci zapłaty rekompensaty za rozwiązaniem umów najmu, na podstawie których „ X ” sp. z o.o. dysponowała nieruchomością nabytą przez Wnioskodawcę, spełnia warunki uznania tych wydatków za ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, bowiem dzięki zapłacie rekompensaty, Wnioskodawca uzyskuje możliwość swobodnego dysponowania nabytą nieruchomością i wykorzystania jej w prowadzonej działalności gospodarczej. Z kolei, w zakresie momentu zaliczenie wydatków w postaci rekompensaty wypłacanej „ X ” sp. z o.o. na podstawie zawartego porozumienia, zdaniem Wnioskodawcy zastosowanie znajduje art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącane w dacie ich poniesienia.
2017
7
gru

Istota:
Opodatkowania czynności sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej
Fragment:
W przypadku licytacji publicznej przedmiotem sprzedaży będzie prawo użytkowania wieczystego wraz z budynkami/budowlami. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy sprzedaż zajętej nieruchomości .....w drodze licytacji publicznej przez komornika sądowego podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż zajętej nieruchomości .....w drodze licytacji publicznej przez komornika sądowego nie podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Na podstawie uregulowania zawartego w art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., poz. 599, z późn. zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.
2017
30
paź

Istota:
Zwolnienie od podatku czynności zbycia nieruchomości zabudowanej w drodze licytacji komorniczej.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1948) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2017 r. (data wpływu 27 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej (Km ./..) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej (Km ./..). We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Nieruchomość stanowi prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 170/5, wraz z prawem własności budynków i budowli stanowiących odrębną nieruchomość, położonej w K. przy ul. Ł., nr KW: (...). Nieruchomość ta stanowi własność M. sp. z o.o., NIP: (...), która prowadzi w niej działalność gospodarczą. Spółka ta jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Egzekucja prowadzona jest do ww. nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość została nabyta przez E. G., PESEL: (...), do majątku odrębnego, 23 października 2001 r. Aktem Notarialnym nr (...), od C. w K. w Likwidacji za kwotę 2.450.000,00 zł. Niniejszym aktem notarialnym E. G. nabył również 100% udziałów w spółce M. sp. z o.o., NIP: (...), za kwotę 71.300,00 zł. W paragrafie 12 ww. aktu notarialnego sprzedający, tj.
2017
20
lip

Istota:
Czy w przypadku nabycia nieruchomooci w drodze licytacji komorniczych podstawe opodatkowania podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych w wysokooci 2 % stanowi3a bedzie cena oszacowania czy te? rzeczywista cena nabycia?
Fragment:
Czy w przypadku nabycia nieruchomooci w drodze licytacji komorniczych podstawe opodatkowania podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych w wysokooci 2 % stanowi3a bedzie cena oszacowania czy te? rzeczywista cena nabycia? Stanowisko Wnioskodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy podstawe opodatkowania stanowia bedzie rzeczywista cena nabycia. Licytacja nieruchomooci to rodzaj publicznej sprzeda?y (art. 972 k.p.c.) odbywaj1cej sie zgodnie z przepisami kodeksu postepowania cywilnego, a informacja o niej musi zostaa og3oszona na dwa tygodnie przed jej terminem w budynku s1dowym, w budynku organu gminy, w której znajduje sie nieruchomooa oraz w lokalnym dzienniku. Licytacja odbywa sie w obecnooci i pod nadzorem sedziego a tak?e w obecnooci komornika. Zgodnie z art. 965 kodeksu postepowania cywilnego najni?sza suma, za któr1 nieruchomooa mo?na nabya na pierwszej licytacji (cena wywo3ania), wynosi trzy czwarte sumy oszacowania. Je?eli nikt nie zg3osi3 wniosku o przejecie nieruchomooci, komornik na wniosek wierzyciela wyznacza drug1 licytacje, na której cena wywo3ania stanowi dwie trzecie sumy oszacowania. Cena ta jest najni?sza, za któr1 mo?na nabya nieruchomooa (art. 983 k.p.c.). Mo?liwa jest tak?e sytuacja, w której na licytacji licytanci przebijaj1 cene oszacowania i jest ona wy?sza ni? w operacie.
2016
15
gru

Istota:
Opodatkowanie nabycia nieruchomości w ramach licytacji komorniczej
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 6 czerwca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nabycia nieruchomości w ramach licytacji komorniczej. Wniosek uzupełniony został w dniu 30 czerwca 2016 r., (data wpływu 4 lipca 2016 r.) na wezwanie Organu z dnia 22 czerwca 2016 r. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu do wniosku z dnia 30 czerwca 2016 r.): Wnioskodawca, jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce. Wnioskodawca planuje nabyć nieruchomość w ramach licytacji komorniczej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.), tj. w wyniku prawomocnego postanowienia Sądu o przysądzeniu własności nieruchomości w ramach postępowania egzekucyjnego. Nieruchomość stanowi grunt łącznie z posadowionym na nim budynkiem, uwidocznionym na mapie ewidencyjnej gruntu. Nieruchomość będąca przedmiotem licytacji jest własnością spółki prawa handlowego, zarejestrowanej dla celów podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny. W przypadku, gdy Wnioskodawca wygra przedmiotową licytację, i po uiszczeniu ceny nabycia otrzyma postanowienie Sądu o przysądzeniu własności, które stałoby się prawomocne, wylicytowana nieruchomość będzie stanowić element majątku prywatnego Wnioskodawcy, tj. nie będzie składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą.
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie czynności sprzedaży nieruchomości w trybie licytacji publicznej.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2016 r. (data wpływu 28 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji publicznej (Km ...) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji publicznej (Km .../12). We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Komornik... w ... . (Wnioskodawca) prowadzi przeciwko dłużnikowi: T. D., postępowanie egzekucyjne, w którym zgodnie z wnioskiem wierzyciela skierowano egzekucję do nieruchomości położonej w B., dla której Sąd Rejonowy w W. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ... oraz do udziału ... w nieruchomości położonej w B., dla której Sąd Rejonowy w .... Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW .... W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego przeprowadzona zostanie licytacja ww. nieruchomości. W przypadku wypełnienia przez licytanta warunków licytacyjnych uzyska on prawo do przysądzenia prawa własności ww. nieruchomości. W ramach dotychczasowych czynności egzekucyjnych komornik ustalił następujące okoliczności: zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, komornik sądowy jest płatnikiem podatku od dokonywanej w trybie egzekucji dostawy nieruchomości będącej własnością dłużnika.
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie zbycia lokali użytkowych w trybie licytacji komorniczej.
Fragment:
(...) licytacji komorniczej Km ... – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 17 maja 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia lokali użytkowych w trybie licytacji komorniczej Km .... We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Jako komornik sądowy prowadzi Pan egzekucję m.in. w stosunku do nieruchomości dłużnika K.K. (Pesel:...) w postaci dwóch lokali użytkowych objętych odrębnymi księgami wieczystymi (...) oraz (...) położonymi w P. przy ulicy J. Na dzień 31 marca 2016 r. Sąd Rejonowy wyznaczył termin licytacji przedmiotowych nieruchomości. Z treści ksiąg wieczystych ww. nieruchomości wynika, że zostały one nabyte przez dłużnika na podstawie umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokali z dnia 21 października 2009 r. (Notariusz ...). Z odpowiedzi udzielonej przez Urząd Skarbowy wynika, że dłużnik aktualnie nie figuruje w bazie urzędu jako zarejestrowany czynny podatnik od towarów i usług. Wskazano jednocześnie, że w okresie od 31 grudnia 2003 r. do 4 marca 2011 r. dłużnik był zarejestrowany w tej bazie jako podatnik czynny.
2016
14
cze

Istota:
Zwolnienie od podatku czynności zbycia nieruchomości w trybie licytacji publicznej.
Fragment:
Czy sprzedaż zajętych nieruchomości w drodze licytacji publicznej przez komornika sądowego podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż zajętych nieruchomości w drodze licytacji publicznej nie podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. W myśl regulacji zawartej w art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. Definicja płatnika została zawarta w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), zgodnie z którym, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.
2016
10
cze

Istota:
Brak obowiązku obliczenia i uiszczenia należnego podatku z tytułu dostawy w ramach postępowania egzekucyjnego lokalu niemieszkalnego.
Fragment:
Po uprawomocnieniu się opisu i oszacowania zostanie wyznaczony termin pierwszej licytacji prawa własności lokalu niemieszkalnego o nr księgi wieczystej ZZZ. Dłużnik oświadczył, że z tytułu wniesienia lokalu aportem nie była wystawiona faktura VAT, lokal będący przedmiotem egzekucji oddany został do użytkowania w około 2000 r. i od tego czasu wykorzystywany był na cele prowadzonej działalności przez kolejnych właścicieli jako tzw. „ apartament hotelowy ”. Aport został dokonany w lutym 2012 r. i był czynnością podlegającą opodatkowaniu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy komornik sądowy, w razie skutecznej licytacji wyżej opisanej nieruchomości, dokonujący w świetle art. 18 powołanej wyżej ustawy, dostawy towaru, obowiązany będzie do obliczenia i uiszczenia za dłużnika należnego podatku VAT, jeżeli tak to jaka będzie stawka VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle opisanego wyżej stanu faktycznego komornik nie będzie obowiązany do obliczenia i uiszczenia za dłużnika podatku od towarów i usług od sprzedanej w trybie licytacji sądowej nieruchomości spółki, z uwagi na zwolnienie opisane w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
12
kwi

Istota:
Brak obowiązku obliczenia i uiszczenia należnego podatku z tytułu dostawy w ramach postępowania egzekucyjnego lokalu niemieszkalnego.
Fragment:
Po uprawomocnieniu się opisu i oszacowania zostanie wyznaczony termin pierwszej licytacji prawa własności lokalu niemieszkalnego o nr księgi wieczystej YYY. Dłużnik oświadczył, że z tytułu wniesienia lokalu aportem nie była wystawiona faktura VAT, lokal będący przedmiotem egzekucji oddany został do użytkowania w około 2000 r. i od tego czasu wykorzystywany był na cele prowadzonej działalności przez kolejnych właścicieli jako tzw. „ apartament hotelowy ”. Aport został dokonany w marcu 2012 r. i był czynnością podlegającą opodatkowaniu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy komornik sądowy, w razie skutecznej licytacji wyżej opisanej nieruchomości, dokonujący w świetle art. 18 powołanej wyżej ustawy, dostawy towaru, obowiązany będzie do obliczenia i uiszczenia za dłużnika należnego podatku VAT, jeżeli tak to jaka będzie stawka VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle opisanego wyżej stanu faktycznego komornik nie będzie obowiązany do obliczenia i uiszczenia za dłużnika podatku od towarów i usług od sprzedanej w trybie licytacji sądowej nieruchomości spółki, z uwagi na zwolnienie opisane w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
12
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Licytacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.