Licytacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to licytacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
21
cze

Istota:

Czy w przypadku nabycia przez Wnioskodawcę w drodze licytacji komorniczej nieruchomości będącej przedmiotem podziału jego majątku dorobkowego, Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku od wartości rynkowej całej nieruchomości czy jedynie od połowy?

Fragment:

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem transakcji (licytacji) było odkupienie udziału jaki posiadała jego była żona w nieruchomości. Wnioskodawca kupił udział w nieruchomości. Zdaniem Wnioskodawcy, jest on zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych jedynie od wartości rynkowej połowy nieruchomości, ponieważ licytacja dotyczyła wykupu połowy nieruchomości. Na wstępie należy wyjaśnić, że w rozpatrywanej sprawie po rozwodzie Wnioskodawcy z żoną, Sąd zarządził podział majątku poprzez nakazanie sprzedaży nieruchomości i podział uzyskanej kwoty pomiędzy byłych małżonków. Sprzedaż nieruchomości z nakazu Sądu odbywa się wówczas zgodnie z przepisami dotyczącymi sprzedaży nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego. W efekcie – sprzedaży w drodze licytacji dokonuje komornik sądowy. Zgodnie z art. 965 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 155 ze zm.) – najniższa suma, za którą nieruchomość można nabyć na pierwszej licytacji (cena wywołania), wynosi trzy czwarte sumy oszacowania. Po zamknięciu przetargu sąd w osobie sędziego, pod którego nadzorem odbywa się licytacja, wydaje na posiedzeniu jawnym postanowienie co do przybicia na rzecz licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę, po wysłuchaniu tak jego, jak i obecnych uczestników (art. 987 ww. ustawy).

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej w trybie licytacji komorniczej.

Fragment:

Podsumowując, biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa oraz okoliczności analizowanej sprawy należy stwierdzić, że sprzedaż w drodze licytacji części nieruchomości wykorzystywanej na prywatne potrzeby mieszkaniowe dłużników odbędzie się poza zakresem ustawy, a część nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy. Zatem z tytułu sprzedaży ww. nieruchomości w drodze licytacji Komornik nie będzie zobowiązany do uiszczenia należnego podatku, co oznacza, że nie wystąpi w charakterze płatnika tego podatku. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym „ komornik nie będzie płatnikiem podatku od towarów i usług w związku ze sprzedażą nieruchomości w drodze licytacji ” uznano za prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2018
15
kwi

Istota:

Brak opodatkowania sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze licytacji komorniczej Ustawa o podatku od towarów i usług.

Fragment:

Czy sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, objętego księgą wieczystą nr XXX prowadzoną przez Sąd Rejonowy, V Wydział Ksiąg Wieczystych, w drodze licytacji publicznej przez komornika sądowego podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, objętego księgą wieczystą nr XXX, prowadzoną przez Sąd Rejonowy, V Wydział Ksiąg Wieczystych, w drodze licytacji publicznej przez komornika sądowego nie podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.), organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619, z późn. zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. Definicja płatnika została zawarta w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

2018
10
sty

Istota:

Opodatkowanie kwot uzyskanych z licytacji podczas balu charytatywnego.

Fragment:

W trakcie balu odbyła się licytacja podarowanych przedmiotów. Żaden z podarowanych przedmiotów nie miał większej wartości niż 4.902 zł. Licytowane były również rzeczy niematerialne np. taniec z konferansjerem. Wnioskodawczyni w okresie wakacji (lipiec, sierpień) w 2016 r. zbierała fanty na ww. licytację. Ponadto Wnioskodawczyni wskazała, że określenie dokładnych dat nabycia fantów nie jest możliwe. Niemniej zostały one podarowane nie później niż do 13 sierpnia 2016 r. czyli do dnia drugich urodzin córki Wnioskodawczyni. Były to: namalowany przez kolegę Wnioskodawczyni obraz, piłka z podpisami siatkarzy, biografia zespołu muzycznego, płyta cd z autografami – z prywatnej kolekcji Wnioskodawczyni, książki dla dzieci z dedykacją autora, płyta winylowa, kalendarz, zdjęcia skoczków z autografami, koszulki sportowe. Rzeczy te zostały osobiście podarowane Wnioskodawczyni, ale celem zebrania środków na leczenie jej córki. Z samej licytacji uzbierała się kwota 5.780 zł. W licytacji brali udział tylko znajomi zaproszeni na bal, nikt z zewnątrz nie miał możliwości wstępu. W świetle tak przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, że kwoty otrzymane z licytacji są de facto darowizną, gdyż w tej konkretnej sprawie, z perspektywy nabywcy licytowanej rzeczy czy usługi, jej nabycie jest jedynie specyficzną formą udzielenia pomocy polegającej na przekazaniu zadeklarowanej kwoty na leczenie córki Wnioskodawczyni.

2017
7
gru

Istota:

W zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu rekompensaty za zerwanie umów najmu przez kontrahenta zawartych na nieruchomości, nabytej przez Wnioskodawcę w drodze licytacji komorniczej od podmiotu, który zawarł z ww. kontrahentem umowę najmu

Fragment:

Wynika to z tego, iż Wnioskodawca nabył wierzytelność w drodze licytacji komorniczej niejako z dobrodziejstwem inwentarza, tj. wszedł w prawa i obowiązki wynikające z umów najmu zawartych przez byłego właściciela nieruchomości objętej licytacją komorniczą. Oznacza to, że w przypadku rozwiązania przez Wnioskodawcę umowy podnajmu z 1 czerwca 2010 r., „ X ” sp. z o.o. na mocy umowy najmu z 15 kwietnia 2011 r. obowiązującej do 15 lutego 2021 r., mogłaby podnająć przedmiotową nieruchomość na rzecz osób trzecich, uniemożliwiając Wnioskodawcy dysponowanie tą nieruchomością aż do 15 lutego 2021 r. Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, zawarcie porozumienia z „ X ” sp. z o.o. i ponoszenie wydatków w postaci zapłaty rekompensaty za rozwiązaniem umów najmu, na podstawie których „ X ” sp. z o.o. dysponowała nieruchomością nabytą przez Wnioskodawcę, spełnia warunki uznania tych wydatków za ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, bowiem dzięki zapłacie rekompensaty, Wnioskodawca uzyskuje możliwość swobodnego dysponowania nabytą nieruchomością i wykorzystania jej w prowadzonej działalności gospodarczej. Z kolei, w zakresie momentu zaliczenie wydatków w postaci rekompensaty wypłacanej „ X ” sp. z o.o. na podstawie zawartego porozumienia, zdaniem Wnioskodawcy zastosowanie znajduje art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącane w dacie ich poniesienia.

2017
30
paź

Istota:

Opodatkowania czynności sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej

Fragment:

W przypadku licytacji publicznej przedmiotem sprzedaży będzie prawo użytkowania wieczystego wraz z budynkami/budowlami. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy sprzedaż zajętej nieruchomości .....w drodze licytacji publicznej przez komornika sądowego podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż zajętej nieruchomości .....w drodze licytacji publicznej przez komornika sądowego nie podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Na podstawie uregulowania zawartego w art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., poz. 599, z późn. zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

2017
20
lip

Istota:

Zwolnienie od podatku czynności zbycia nieruchomości zabudowanej w drodze licytacji komorniczej.

Fragment:

U. z 2016 r., poz. 1948) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2017 r. (data wpływu 27 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej (Km ./..) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej (Km ./..). We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Nieruchomość stanowi prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 170/5, wraz z prawem własności budynków i budowli stanowiących odrębną nieruchomość, położonej w K. przy ul. Ł., nr KW: (...). Nieruchomość ta stanowi własność M. sp. z o.o., NIP: (...), która prowadzi w niej działalność gospodarczą. Spółka ta jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Egzekucja prowadzona jest do ww. nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość została nabyta przez E. G., PESEL: (...), do majątku odrębnego, 23 października 2001 r. Aktem Notarialnym nr (...), od C. w K. w Likwidacji za kwotę 2.450.000,00 zł. Niniejszym aktem notarialnym E. G. nabył również 100% udziałów w spółce M. sp. z o.o., NIP: (...), za kwotę 71.300,00 zł. W paragrafie 12 ww. aktu notarialnego sprzedający, tj.

2016
15
gru

Istota:

Czy w przypadku nabycia nieruchomooci w drodze licytacji komorniczych podstawe opodatkowania podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych w wysokooci 2 % stanowi3a bedzie cena oszacowania czy te? rzeczywista cena nabycia?

Fragment:

Czy w przypadku nabycia nieruchomooci w drodze licytacji komorniczych podstawe opodatkowania podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych w wysokooci 2 % stanowi3a bedzie cena oszacowania czy te? rzeczywista cena nabycia? Stanowisko Wnioskodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy podstawe opodatkowania stanowia bedzie rzeczywista cena nabycia. Licytacja nieruchomooci to rodzaj publicznej sprzeda?y (art. 972 k.p.c.) odbywaj1cej sie zgodnie z przepisami kodeksu postepowania cywilnego, a informacja o niej musi zostaa og3oszona na dwa tygodnie przed jej terminem w budynku s1dowym, w budynku organu gminy, w której znajduje sie nieruchomooa oraz w lokalnym dzienniku. Licytacja odbywa sie w obecnooci i pod nadzorem sedziego a tak?e w obecnooci komornika. Zgodnie z art. 965 kodeksu postepowania cywilnego najni?sza suma, za któr1 nieruchomooa mo?na nabya na pierwszej licytacji (cena wywo3ania), wynosi trzy czwarte sumy oszacowania. Je?eli nikt nie zg3osi3 wniosku o przejecie nieruchomooci, komornik na wniosek wierzyciela wyznacza drug1 licytacje, na której cena wywo3ania stanowi dwie trzecie sumy oszacowania. Cena ta jest najni?sza, za któr1 mo?na nabya nieruchomooa (art. 983 k.p.c.). Mo?liwa jest tak?e sytuacja, w której na licytacji licytanci przebijaj1 cene oszacowania i jest ona wy?sza ni? w operacie.

2016
28
lis

Istota:

Opodatkowanie nabycia nieruchomości w ramach licytacji komorniczej

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 6 czerwca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nabycia nieruchomości w ramach licytacji komorniczej. Wniosek uzupełniony został w dniu 30 czerwca 2016 r., (data wpływu 4 lipca 2016 r.) na wezwanie Organu z dnia 22 czerwca 2016 r. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu do wniosku z dnia 30 czerwca 2016 r.): Wnioskodawca, jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce. Wnioskodawca planuje nabyć nieruchomość w ramach licytacji komorniczej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.), tj. w wyniku prawomocnego postanowienia Sądu o przysądzeniu własności nieruchomości w ramach postępowania egzekucyjnego. Nieruchomość stanowi grunt łącznie z posadowionym na nim budynkiem, uwidocznionym na mapie ewidencyjnej gruntu. Nieruchomość będąca przedmiotem licytacji jest własnością spółki prawa handlowego, zarejestrowanej dla celów podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny. W przypadku, gdy Wnioskodawca wygra przedmiotową licytację, i po uiszczeniu ceny nabycia otrzyma postanowienie Sądu o przysądzeniu własności, które stałoby się prawomocne, wylicytowana nieruchomość będzie stanowić element majątku prywatnego Wnioskodawcy, tj. nie będzie składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą.

2016
28
lis

Istota:

Opodatkowanie czynności sprzedaży nieruchomości w trybie licytacji publicznej.

Fragment:

U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2016 r. (data wpływu 28 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji publicznej (Km ...) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji publicznej (Km .../12). We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Komornik... w ... . (Wnioskodawca) prowadzi przeciwko dłużnikowi: T. D., postępowanie egzekucyjne, w którym zgodnie z wnioskiem wierzyciela skierowano egzekucję do nieruchomości położonej w B., dla której Sąd Rejonowy w W. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ... oraz do udziału ... w nieruchomości położonej w B., dla której Sąd Rejonowy w .... Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW .... W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego przeprowadzona zostanie licytacja ww. nieruchomości. W przypadku wypełnienia przez licytanta warunków licytacyjnych uzyska on prawo do przysądzenia prawa własności ww. nieruchomości. W ramach dotychczasowych czynności egzekucyjnych komornik ustalił następujące okoliczności: zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, komornik sądowy jest płatnikiem podatku od dokonywanej w trybie egzekucji dostawy nieruchomości będącej własnością dłużnika.