IPPP3/4512-483/15-2/RD | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkolenia lotniczego.
IPPP3/4512-483/15-2/RDinterpretacja indywidualna
 1. licencja
 2. samolot
 3. szkolenie
 4. usługi szkoleniowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2015 r. (data wpływu 11 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleń lotniczych jest:

 • prawidłowe w kwestii zwolnienia od podatku szkoleń na licencję pilota zawodowego CPL(A), pilota liniowego ATPL(A), zintegrowanego szkolenia CPL, CPL/IR, ATP, do wykonywania lotów według wskazań przyrządów IR, współpracy w załodze wieloosobowej MCC, lotów nocnych VFR night, na symulatorze FNTP, zarządzania zasobami załogi, przewozu materiałów niebezpiecznych, dyspozytorów lotniczych oraz szkolenia „B.”,
 • nieprawidłowe w kwestii zwolnienia od podatku szkolenia lotniczego na licencję pilota turystycznego PPL(A).

UZASADNIENIE

W dniu 11 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleń lotniczych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka „X.” S.A. (dalej: Spółka lub X.) jest przewoźnikiem lotniczym wykonującym głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o którym mowa w art. 83 ust. 1a ustawy o VAT, wymienionym w Obwieszczeniu Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 marca 2015 r.

Spółka planuje organizować szkolenia, które zostaną skierowane do pracowników Spółki, klientów zewnętrznych oraz do pracowników innych linii lotniczych. Spółka nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w odniesieniu do prowadzonego kształcenia. Szkolenia oferowane przez X. nie będą finansowane ze środków publicznych. Szkolenia będą prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach (z wyjątkiem szkoleń: „J.” oraz „B.”). Spółka spełnia przewidziane prawem warunki umożliwiające prowadzenie wymienionych niżej szkoleń.

Poniżej Spółka przedstawia opis planowanych szkoleń wraz ze wskazaniem na podstawie jakich przepisów będą prowadzone.

 1. Szkolenia, które będą prowadzone na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (dalej: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. 2013 r. poz. 1077, (dalej: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie licencjonowania personelu lotniczego):

Szkolenia na licencję pilota turystycznego – PPL(A):

 1. oferowane jako szkolenie samodzielne (modułowe - uczestnik nabędzie tylko szkolenie w kierunku uzyskania licencji PPL(A)),
 2. oferowane jako szkolenie będące elementem szkolenia na uprawnienia szersze niż wynikające z licencji PPL(A) (zintegrowane m.in. na licencje pilota zawodowego CPL, pilota liniowego ATPL(A), CPL/IR).

Po odbyciu szkolenia modułowego i uzyskaniu licencji, posiadacz licencji PPL(A) będzie uprawniony do wykonywania bez wynagrodzenia czynności pilota dowódcy lub drugiego pilota samolotów lub motoszybowców turystycznych w operacjach niekomercyjnych. Charakterystyczne dla licencji PPL(A) jest to, że z jednej strony przyznaje ona uprawnienia w zakresie niekomercyjnych operacji lotniczych, natomiast z drugiej strony uzyskanie tej licencji jest warunkiem koniecznym, aby ubiegać się o licencję zawodową (np. CPL(A) i inne).

W przypadku szkolenia zintegrowanego np. na licencję zawodową CPL(A), uczestnik nie posiadający licencji PPL(A) będzie odbywał jedno szkolenie, które skupia elementy szkolenia na licencję niezawodową PPL(A) oraz na licencję zawodową CPL(A). To jedno szkolenie zintegrowane może zakończyć się, po zrealizowaniu innych warunków, uzyskaniem bezpośrednio uprawnień zawodowych.

 • Szkolenia na licencję pilota zawodowego - CPL(A)

Osoba kończąca szkolenie posiadająca licencję CPL(A) będzie w odpowiedniej kategorii statków powietrznych uprawniona do korzystania ze wszystkich uprawnień przysługujących posiadaczowi PPL(A) oraz do wykonywania czynności:

 • pilota dowódcy lub drugiego pilota na wszelkich statkach powietrznych w operacjach innych niż zarobkowy transport lotniczy;
 • pilota dowódcy statku powietrznego z załogą jednoosobową w zarobkowym transporcie lotniczym
 • drugiego pilota statku powietrznego w zarobkowym transporcie lotniczym.

Szkolenia na licencję pilota liniowego - ATPL(A)

Po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu licencji ATPL posiadacz będzie w odpowiedniej kategorii statków powietrznych uprawniony do korzystania ze wszystkich uprawnień przysługujących posiadaczowi licencji, PPL(A) i CPL(A) oraz wykonywania czynności pilota dowódcy statku powietrznego w zarobkowym transporcie lotniczym.

 1. Szkolenia, które będą prowadzone na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011
 • Zintegrowane szkolenia CPL(A)

Do tego szkolenia może zostać dopuszczony uczestnik nieposiadający żadnej licencji lotniczej i wówczas w ramach szkolenia zintegrowanego CPL(A) będzie odbywał szkolenie, którego zakres odpowiada szkoleniu modułowemu na licencję CPL(A). Celem szkolenia zintegrowanego CPL(A) jest wyszkolenie pilota do poziomu umiejętności niezbędnego do wydania licencji CPL(A). Osoba pragnąca podjąć szkolenie zintegrowane CPL(A) musi zaliczyć wszystkie etapy szkolenia w ramach jednego, nieprzerwanego szkolenia zorganizowanego przez zatwierdzony ośrodek szkolenia.

 • Zintegrowane szkolenia CPL(A)/IR(A)

Celem zintegrowanego szkolenia CPL(A) i IR(A) jest wyszkolenie pilota do poziomu umiejętności niezbędnego do obsługi jednosilnikowych lub wielosilnikowych samolotów z załogą jednoosobową w zarobkowym transporcie lotniczym oraz uzyskania licencji CPL(A)/IR(A). Osoba pragnąca podjąć szkolenie zintegrowane CPL(A)/IR(A) musi zaliczyć wszystkie etapy szkolenia w ramach jednego, nieprzerwanego szkolenia zorganizowanego przez zatwierdzony ośrodek szkolenia.

 • Zintegrowane szkolenia ATPL(A)

Celem zintegrowanego szkolenia ATPL(A) jest wyszkolenie pilota do poziomu umiejętności niezbędnego do umożliwienia mu wykonywania czynności drugiego pilota na samolotach wielosilnikowych z załogą wieloosobową w zarobkowym transporcie lotniczym oraz uzyskania licencji CPL(A)/IR(A). Osoba pragnąca podjąć szkolenie zintegrowane ATPL(A) musi zaliczyć wszystkie etapy szkolenia w ramach jednego, nieprzerwanego szkolenia zorganizowanego przez zatwierdzony ośrodek szkolenia.

 • Szkolenia w kierunku nadania uprawnień do wykonywania lotów według wskazań przyrządów - IR(A)

Operacje wykonywane zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów (IFR) mogą być wykonywane tylko przez posiadaczy licencji PPL(A), CPL(A), MPL (licencja uprawniająca do wykonywania czynności drugiego pilota na wielosilnikowych turbinowych samolotach transportu lotniczego z załogą wieloosobową w lotach IFR i VFR) oraz ATPL(A), którzy posiadają uprawnienia IR(A) odpowiednie dla danej kategorii statku powietrznego, bądź zaliczają egzamin praktyczny lub realizują szkolenie z instruktorem.

 • Szkolenia w zakresie współpracy w załodze wieloosobowej - MCC

Celem szkolenia współpracy w załodze wieloosobowej (MCC) jest nauczenie pilotów optymalnego podejmowania decyzji, porozumiewania się, podziału czynności, używania list kontrolnych czynności (checklist), wzajemnego kontrolowania, pracy zespołowej oraz pomagania we wszystkich fazach lotu w sytuacjach normalnych, nietypowych i awaryjnych. Szkolenia będą odbywały się z wykorzystaniem symulatora.

 • Szkolenia w kierunku nadania uprawnień do wykonywania lotów nocnych - VFR night

Aby korzystać z uprawnień wynikających z licencji PPL w warunkach VFR w noc, kandydat musi mieć ukończone szkolenie w zatwierdzonym ośrodku szkolenia. Ukończenie szkolenia VFR night uprawnienia do wykonywania lotów nocnych.

 • Szkolenia na symulatorze FNPT (Flight and Navigation Procedures Training)

Szkolenia będą odbywały się z wykorzystaniem symulatora - urządzenia szkoleniowego odwzorowującego środowisko kabiny załogi lub kokpitu, z zainstalowanymi urządzeniami i programami komputerowymi koniecznymi do odwzorowania typu lub klasy statku powietrznego w operacjach powietrznych, w takim zakresie, by wydawało się, że systemy funkcjonują jak w statku powietrznym.

Ponadto, X. planuje stopniowo wprowadzać inne szkolenia, tj.:

 1. Szkolenia w zakresie zarządzania zasobami załogi - Crew Resource Management (CRM), które będzie prowadzone na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (dalej: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012).
 2. Szkolenia w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych - prowadzone na podstawie:
  • IATA Dangerous Goods Regulations,
  • ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air - przewóz materiałów niebezpiecznych (Part-SPA Subpart G, Annex 18 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. nr 35, poz. 212 zał., ze zm., dalej: Konwencja chicagowska).
 3. Szkolenia dla dyspozytorów lotniczych - prowadzone na podstawie:
  • ICAO Doc 7192-AN/857 Part D-3, Second Edition, 1998 TRAINING MANUAL FLIGHT OPERATIONS OFFICERS/FLIGHT DISPATCHERS,
  • Załącznik 1 oraz Załącznik 6 do Konwencji chicagowskiej,
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego.
 4. Język angielski lotniczy
 5. Be a pilot for a day - szkolenie dla osób, które chcą zobaczyć, jak wygląda praca pilota. W ramach tego szkolenia przewidziany jest lot symulatorem, spotkanie z pilotem, przygotowanie do lotu.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy oferowane przez Spółkę szkolenia lotnicze na licencję pilota turystycznego PPL(A) prowadzone w trybie modułowym, będą objęte zwolnieniem podatkowym wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT...
 2. Czy oferowane przez Spółkę szkolenia lotnicze na licencję pilota zawodowego CPL(A) będą objęte zwolnieniem podatkowym wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT...
 3. Czy oferowane przez Spółkę szkolenia na licencję pilota liniowego ATPL(A) będą objęte zwolnieniem podatkowym wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 29 tit. a ustawy o VAT...
 4. Czy oferowane przez Spółkę zintegrowane szkolenia CPL będą objęte zwolnieniem podatkowym wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT...
 5. Czy oferowane przez Spółkę zintegrowane szkolenia CPL/IR będą objęte zwolnieniem podatkowym wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 29 tit. a ustawy o VAT...
 6. Czy oferowane przez Spółkę zintegrowane szkolenia ATP będą objęte zwolnieniem podatkowym wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT...
 7. Czy oferowane przez Spółkę szkolenia w kierunku nadania uprawnień do wykonywania lotów według wskazań przyrządów - IR będą objęte zwolnieniem podatkowym wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT...
 8. Czy oferowane przez Spółkę szkolenia w zakresie współpracy w załodze wieloosobowej MCC będą objęte zwolnieniem podatkowym wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT...
 9. Czy oferowane przez Spółkę szkolenia w kierunku nadania uprawnień do wykonywania lotów nocnych - VFR night będą objęte zwolnieniem podatkowym wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT...
 10. Czy oferowane przez Spółkę szkolenia na symulatorze FNPT (Flight and Navigation Procedures Training) będą objęte zwolnieniem podatkowym wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT...
 11. Czy oferowane przez Spółkę szkolenia w zakresie zarządzania zasobami załogi - Crew Resource Management, CRM będą objęte zwolnieniem podatkowym wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT...
 12. Czy oferowane przez Spółkę szkolenia w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych będą objęte zwolnieniem podatkowym wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT...
 13. Czy oferowane przez Spółkę szkolenia dla dyspozytorów lotniczych będą objęte zwolnieniem podatkowym wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit a ustawy o VAT...
 14. (we wniosku oznaczone nr 15) Czy oferowane przez Spółkę szkolenia „B.” będą opodatkowane stawką 23% VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Spółka stoi na stanowisku, iż szkolenia lotnicze na licencję pilota turystycznego PPL(A) prowadzone w trybie modułowym, jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach będą zwolnione z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.
 2. Spółka stoi na stanowisku, iż szkolenia lotnicze na licencję pilota zawodowego CPL(A) jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach będą zwolnione z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.
 3. Spółka stoi na stanowisku, iż szkolenia na licencję pilota liniowego ATPL(A) jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach będą zwolnione z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.
 4. Spółka stoi na stanowisku, iż zintegrowane szkolenia CPL jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach będą zwolnione z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.
 5. Spółka stoi na stanowisku, iż zintegrowane szkolenia CPL/IR jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach będą zwolnione z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.
 6. Spółka stoi na stanowisku, iż zintegrowane szkolenia ATP jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach będą zwolnione z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.
 7. Spółka stoi na stanowisku, iż szkolenia w kierunku nadania uprawnień do wykonywania lotów według wskazań przyrządów - IR jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach będą zwolnione z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.
 8. Spółka stoi na stanowisku, iż szkolenia w zakresie współpracy w załodze wieloosobowej MCC jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach będą zwolnione z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.
 9. Spółka stoi na stanowisku, iż szkolenia w kierunku nadania uprawnień do wykonywania lotów nocnych - VFR night jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach będą zwolnione z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.
 10. Spółka stoi na stanowisku, iż szkolenia na symulatorze FNPT (Flight and Navigation Procedures Training) jako usługi kształcenia zawodowego tub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach będą zwolnione z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.
 11. Spółka stoi na stanowisku, iż szkolenia w zakresie zarządzania zasobami załogi - Crew Resource Management (CRM) jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach będą zwolnione z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.
 12. Spółka stoi na stanowisku, iż szkolenia w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach będą zwolnione z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.
 13. Spółka stoi na stanowisku, iż szkolenia dla dyspozytorów lotniczych jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach będą zwolnione z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.
 14. Spółka stoi na stanowisku, iż szkolenia „B.” będą opodatkowane stawką 23% VAT.

Uzasadnienie stanowiska podatnika Ad. 1-13.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT, zwalnia się od opodatkowania usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 (usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania oraz usługi świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe PAN oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach).

W świetle powyższego przepisu, aby usługi mogły być objęte zwolnieniem od VAT, muszą spełnić łącznie następujące warunki. Po pierwsze świadczone usługi muszą być usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Drugim warunkiem jest uznanie tych usług za prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Definicja „usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego” nie została zawarta ani w ustawie o VAT, ani w Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L z 2006 r. nr 347 s. 1, dalej: Dyrektywa VAT).

Natomiast Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE z 2011 r. nr 77, s. 1, dalej: Rozporządzenie 282/2011) zawiera informacje odnośnie prawidłowego rozumienia pojęcia „usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego”, i tak, zgodnie z art. 44 Rozporządzenia 282/2011, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy VAT obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych, przy czym czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia. Zatem, aby dane usługi mogły zostać uznane za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT, muszą spełniać kryteria wynikające z przytoczonej definicji zawartej w Rozporządzeniu 282/2011.

Zdaniem Spółki, planowane szkolenia będące przedmiotem pytań Spółki, tj. pytania od nr 1 do nr 13, obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem.

Niżej wskazane szkolenia z samej definicji są szkoleniami umożliwiającymi wykonywanie lotów za wynagrodzeniem, a zatem do wykonywania pracy zarobkowej w charakterze pilota.

 • Szkolenia na licencję pilota zawodowego – CPL(A)
 • Szkolenia na licencję pilota liniowego – ATPL(A)
 • Zintegrowane szkolenia CPL(A)
 • Zintegrowane szkolenia CPL(A)/IR(A)
 • Zintegrowane szkolenia ATPL(A)

Poniższe szkolenia natomiast będą miały na celu poszerzenie uprawnień i uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy niezbędnej do celów zawodowych. Bez uzyskania kwalifikacji będących przedmiotem poniższych szkoleń wykonywanie lotów i/lub innych czynności lotniczych byłoby niemożliwe.

 • Szkolenia w kierunku nadania uprawnień do wykonywania lotów według wskazań przyrządów - IR(A)
 • Szkolenia w zakresie współpracy w załodze wieloosobowej – MCC
 • Szkolenia w kierunku nadania uprawnień do wykonywania lotów nocnych - VFR night
  1. Szkolenia na symulatorze FNPT (Flight and Navigation Procedures Training)
  2. Szkolenia w zakresie zarządzania zasobami załogi - CRM (Crew Resource Management)
 • Szkolenia w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych
 • Szkolenia dla dyspozytorów lotniczych.

W ocenie Spółki bezsprzecznym jest fakt, iż wszystkie ze wskazanych wyżej szkoleń są związane z branżą lotniczą lub/i zawodem pilota statków powietrznych. Biorąc pod uwagę kryteria wynikające z definicji zawartej w art. 44 Rozporządzenia 282/2011, należy stwierdzić, iż przedmiotowe szkolenia spełniają przesłankę uznania ich za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Powyższe stanowisko potwierdzają również interpretacje organów podatkowych (sygn. IPPP2-443-939/11-4/AK, sygn. IPPP3/443-920/11-2/KB, sygn. ILPP2/443-336/11-4/MR)

Ponadto, zdaniem Spółki usługę szkolenia na licencję pilota turystycznego PPL(A) prowadzonego w trybie modułowym należy uznać za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego ze względu na fakt, iż szkolenie PPL(A) jest pierwszym etapem do uzyskania licencji zawodowej CPL(A). Posiadanie licencji PPL(A), do uzyskania której przygotowuje szkolenie, jest konieczne dla uzyskania licencji zawodowej CPL(A). Szkolenie modułowe na licencję PPL(A) pozostaje w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, ponieważ jego ukończenie obiektywnie uprawnia do podjęcia dalszych działań zmierzających do uzyskania licencji uprawniającej do komercyjnych operacji lotniczych (niezależnie od tego czy uczestnik szkolenia z tego uprawnienia skorzysta czy nie). Udział w szkoleniu modułowym PPL(A) będącym pierwszym etapem na drodze do uzyskania licencji zawodowej może być dla kandydata dobrą alternatywą wobec szkolenia zintegrowanego, pod względem zaangażowania czasowego kandydata jak i obciążenia finansowego. Szkolenie zintegrowane na licencję zawodową wymaga od kandydatów większej dyspozycyjności czasowej oraz większych nakładów finansowych względem szkolenia modułowego PPL(A).

Aby ocenić czy szkolenie modułowe PPL(A) ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych/przekwalifikowania zawodowego uczestnika należy uwzględnić jego indywidualne preferencje i cele, które mogą ulec zmianie. W momencie przystąpienia danej osoby do szkolenia, stwierdzenie czy uzyskanie licencji PPL(A) jest działaniem ukierunkowanym na uzyskanie licencji zawodowej, czy uzyskanie licencji PPL(A) jest celem samym w sobie, jest w ocenie Spółki praktycznie niemożliwe.

Zdaniem Spółki, może zdarzyć się, że szkolenie nie będzie kontynuowane z przyczyn obiektywnych, np. podyktowanych stanem zdrowia kandydata lub niezaliczeniem państwowego egzaminu bądź też z przyczyn subiektywnych.

Ponadto, w przypadku gdy uczestnik szkolenia ma na celu uzyskanie licencji zawodowej, uzależnienie możliwości stosowania zwolnienia z VAT dla szkolenia na licencję pilota turystycznego czyli pierwszego etapu uzyskania licencji zawodowej, od tego czy ten etap odbywa się w ramach szkolenia zintegrowanego CPL(A) czy odrębnego szkolenia modułowego PPL(A) w ocenie Spółki jest nieuzasadnione.

Mając na uwadze powyższe, Spółka stoi na stanowisku, iż szkolenia wymienione w pytaniach od nr 1 do nr 13 spełniają przesłankę uznania ich za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.

Jednakże dla zastosowania zwolnienia przewidzianego przez przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego muszą być prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Poniżej wymienione zostały regulacje na podstawie, których będą prowadzone wyszczególnione szkolenia:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 oraz Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie licencjonowania personelu lotniczego:

 • Szkolenia na licencję pilota turystycznego – PPL(A)
 • Szkolenia na licencję pilota zawodowego – CPL(A)
 • Szkolenia na licencję pilota liniowego - ATPL(A)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011:

 • Zintegrowane szkolenia CPL(A)
 • Zintegrowane szkolenia CPL(A)/IR(A)
 • Zintegrowane szkolenia ATPL(A)
 • Szkolenia w kierunku nadania uprawnień do wykonywania lotów według wskazań przyrządów – IR
 • Szkolenia w zakresie współpracy w załodze wieloosobowej – MCC
 • Szkolenia w kierunku nadania uprawnień do wykonywania lotów nocnych - VFR night
 • Szkolenia na symulatorze FNPT (Flight and Navigation Procedures Training)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012:

 • Szkolenia w zakresie zarządzania zasobami załogi - CRM (Crew Resource Management)

IATA Dangerous Goods Regulations, ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air - przewóz materiałów niebezpiecznych (Part-SPA Subpart G, Annex 18 do Konwencji chicagowskiej):

 • Szkolenie w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie licencjonowania personelu lotniczego oraz ICAO Doc 7192-AN/857 Part D-3, Second Edition, 1998 TRAINING MANUAŁ FLIGHT OPERATIONS OFFICERS/FLIGHT DISPATCHERS oraz Załącznika 1 i Załącznika 6 do Konwencji chicagowskiej:

 • Szkolenia dla dyspozytorów lotniczych

W ocenie Spółki wskazane wyżej regulacje będące podstawą prawną planowanych szkoleń spełniają przesłankę uznania ich za „odrębne przepisy” w rozumieniu art. 43 ust.1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.

Mimo, iż zakres pojęcia „odrębnych przepisów” nie został doprecyzowany w przepisach ustawy o VAT, niewątpliwie obejmuje ono przepisy stanowiące źródła prawa powszechnie obowiązującego w Polsce tj. Konstytucję, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy i rozporządzenia jak również akty prawa powszechnie obowiązującego wydawane przez organy Unii Europejskiej, w tym rozporządzenia Komisji Europejskiej, które mają zastosowanie ogólne, są w całości wiążące i mają bezpośrednie zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich UE - stanowią integralną część ich krajowych porządków prawnych.

Konsekwentnie, planowane szkolenia, które będą prowadzone w oparciu o Rozporządzenia Komisji Europejskiej oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej jak również na podstawie Załączników do ratyfikowanej umowy międzynarodowej, jaką jest Konwencja chicagowska, powinny być uznane za prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.

Podsumowując stanowisko Spółki należy stwierdzić, iż oferowane przez X. szkolenia lotnicze będą stanowiły usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach (Rozporządzeniach Komisji Europejskiej oraz Rozporządzeniu Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej jak również na podstawie Załączników do Konwencji chicagowskiej). Konsekwentnie szkolenia te będą objęte zwolnieniem wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.

Ad. 14.

Z uwagi na fakt, iż szkolenie „B.” nie będzie prowadzone w formach i na zasadach wynikających z odrębnych przepisów, nie zostanie spełniona przesłanka warunkująca zastosowanie zwolnienia podatkowego wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT. Konsekwentnie Spółka jest zdania, iż usługa szkolenia „Be a pilot for a day” powinna być opodatkowania 23% stawką podatku VAT zgodnie z art. 146 a ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe w kwestii zwolnienia od podatku szkoleń na licencję pilota zawodowego CPL(A), pilota liniowego ATPL(A), zintegrowanego szkolenia CPL, CPL/IR, ATP, do wykonywania lotów według wskazań przyrządów IR, współpracy w załodze wieloosobowej MCC, lotów nocnych VFR night, na symulatorze FNTP, zarządzania zasobami załogi, przewozu materiałów niebezpiecznych, dyspozytorów lotniczych oraz szkolenia „B.” oraz nieprawidłowe w zakresie zwolnienia od podatku szkolenia lotniczego na licencję pilota turystycznego PPL(A).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy. Jednakże, w myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym
  - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych
  - oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Dla zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy, istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego inną niż wymienione w pkt 26, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Przedmiotem wątpliwości jest ustalenie, czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi, mogą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy.

Dla uznania, czy dana usługa spełnia definicję usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego należy odnieść się do art. 44 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 77 z 2011 r., str. 1, z późn. zm.). Zgodnie z jego treścią, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Kierując się wskazówkami ww. rozporządzenia Rady UE zawierającymi definicję kształcenia zawodowego, należy stwierdzić, że kształcenie zawodowe jest procesem mającym na celu nauczenie, przekazanie wiedzy z określonej dziedziny, które ma posłużyć zdobyciu bądź uaktualnieniu wiedzy obecnie posiadanej przez uczestnika takiego szkolenia. Definicja usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania, zawarta w ww. rozporządzeniu, kładzie nacisk na „bezpośredni” związek nauczania z daną branżą lub zawodem, co narzuca stosowanie specyficznego programu nauczania dla skonkretyzowanego odbiorcy.

Jak wynika z powyższego, za usługę kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego można uznać tylko taką usługę, która obejmuje nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, bądź ma na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka jako przewoźnik lotniczy planuje organizować szkolenia, które zostaną skierowane do pracowników Spółki, klientów zewnętrznych oraz do pracowników innych linii lotniczych. Spółka nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w odniesieniu do prowadzonego kształcenia. Szkolenia oferowane przez X. nie będą finansowane ze środków publicznych. Szkolenia będą prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach (z wyjątkiem szkolenia „B.”). Spółka spełnia przewidziane prawem warunki umożliwiające prowadzenie wymienionych niżej szkoleń.

Wnioskodawca wskazał, że szkolenia będą prowadzone na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (dalej: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. 2013 r. poz. 1077, (dalej: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie licencjonowania personelu lotniczego). Spółka będzie prowadzić szkolenia na licencję pilota turystycznego – PPL(A): oferowane jako szkolenie samodzielne (modułowe - uczestnik nabędzie tylko szkolenie w kierunku uzyskania licencji PPL(A)), oferowane jako szkolenie będące elementem szkolenia na uprawnienia szersze niż wynikające z licencji PPL(A) (zintegrowane m.in. na licencje pilota zawodowego CPL, pilota liniowego ATPL(A), CPL/IR).

Po odbyciu szkolenia modułowego i uzyskaniu licencji, posiadacz licencji PPL(A) będzie uprawniony do wykonywania bez wynagrodzenia czynności pilota dowódcy lub drugiego pilota samolotów lub motoszybowców turystycznych w operacjach niekomercyjnych. Charakterystyczne dla licencji PPL(A) jest to, że z jednej strony przyznaje ona uprawnienia w zakresie niekomercyjnych operacji lotniczych, natomiast z drugiej strony uzyskanie tej licencji jest warunkiem koniecznym, aby ubiegać się o licencję zawodową (np. CPL(A) i inne). W przypadku szkolenia zintegrowanego np. na licencję zawodową CPL(A), uczestnik nie posiadający licencji PPL(A) będzie odbywał jedno szkolenie, które skupia elementy szkolenia na licencję niezawodową PPL(A) oraz na licencję zawodową CPL(A). To jedno szkolenie zintegrowane może zakończyć się, po zrealizowaniu innych warunków, uzyskaniem bezpośrednio uprawnień zawodowych. Spółka w ramach działalności prowadzi szkolenia na licencję pilota zawodowego – CPL(A). Osoba kończąca szkolenie posiadająca licencję CPL(A) będzie w odpowiedniej kategorii statków powietrznych uprawniona do korzystania ze wszystkich uprawnień przysługujących posiadaczowi PPL(A) oraz do wykonywania czynności m.in: pilota dowódcy statku powietrznego z załogą jednoosobową w zarobkowym transporcie lotniczym. Odnośnie szkolenia na licencję pilota liniowego – ATPL(A) Spółka wskazała, że posiadacz będzie w odpowiedniej kategorii statków powietrznych uprawniony do korzystania ze wszystkich uprawnień przysługujących posiadaczowi licencji, PPL(A) i CPL(A) oraz wykonywania czynności pilota dowódcy statku powietrznego w zarobkowym transporcie lotniczym.

Oprócz zintegrowanego szkolenia CPL(A), CPL(A)/IR(A) oraz ATPL(A) Spółka prowadzi również szkolenia w kierunku nadania uprawnień do wykonywania lotów według wskazań przyrządów – IR(A). Operacje wykonywane zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów (IFR) mogą być wykonywane tylko przez posiadaczy licencji PPL(A), CPL(A), MPL (licencja uprawniająca do wykonywania czynności drugiego pilota na wielosilnikowych turbinowych samolotach transportu lotniczego z załogą wieloosobową w lotach IFR i VFR) oraz ATPL(A), którzy posiadają uprawnienia IR(A) odpowiednie dla danej kategorii statku powietrznego, bądź zaliczają egzamin praktyczny lub realizują szkolenie z instruktorem. Wnioskodawca prowadzi szkolenia w zakresie współpracy w załodze wieloosobowej – MCC, których celem jest nauczenie pilotów optymalnego podejmowania decyzji, porozumiewania się, podziału czynności, używania list kontrolnych czynności (checklist), wzajemnego kontrolowania, pracy zespołowej oraz pomagania we wszystkich fazach lotu w sytuacjach normalnych, nietypowych i awaryjnych. Szkolenia będą odbywały się z wykorzystaniem symulatora. Wnioskodawca prowadzi również szkolenia w kierunku nadania uprawnień do wykonywania lotów nocnych - VFR night, oraz szkolenia na symulatorze FNTP. Ponadto Wnioskodawca planuje wprowadzić szkolenia w zakresie zarządzania zasobami załogi – CREW Resource Management (CRM), szkolenia w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych a także dla dyspozytorów lotniczych.

Zgodnie z cytowaną powyżej normą wyrażoną w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy, zwolnieniem objęte są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Tak więc, ustawodawca przewidział zastosowanie zwolnienia przedmiotowego dla ww. usług, ale wyłącznie w sytuacji, gdy warunki ich świadczenia, w szczególności forma i zasady wynikają z odrębnych od podatkowych aktów prawnych.

Wnioskodawca wykonujący głównie przewozy w transporcie międzynarodowym wymienionym w Obwieszczeniu Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 marca 2015 r. spełnia przewidziane prawem warunki umożliwiające prowadzenie szkoleń lotniczych będące w jego ofercie. Ponadto jak wskazał Wnioskodawca szkolenia będące przedmiotem wniosku prowadzone są na podstawie przepisów zawartych w rozporządzeniu bazowym Komisji(UE) 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającym wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (WE) 1178/2011 (Dz. Urz. UE L 311 z 25.11.2011 str. 1, z późn. zm,), na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego jak również Rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, jak również na podstawie załącznika 1,6 i 18 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym podpisanej w Chicago z dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz.U. z 1959 r. nr 35, poz. 212 ).

Z treści art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U z 2013 r. poz. 1393) wynika, że do wykonywania lotów i innych czynności lotniczych są uprawnieni wyłącznie członkowie personelu lotniczego, członkowie personelu pokładowego, o których mowa w części O załącznika III do rozporządzenia nr 3922/91/EWG, oraz osoby uczestniczące w szkoleniu lotniczym prowadzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 4 lit. e i osoby uczestniczące w zajęciach rekreacyjnych na lotniach i paralotniach, prowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2.

W myśl ust. 2 powołanego artykułu członkiem personelu lotniczego jest osoba, która posiada ważną licencję lub świadectwo kwalifikacji i jest wpisana do państwowego rejestru personelu lotniczego lub innego odpowiedniego rejestru prowadzonego zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zgodnie z ust. 3 Licencja jest świadectwem stwierdzającym posiadanie określonych kwalifikacji oraz dowodem upoważnienia do wykonywania określonych czynności lotniczych. Przepisy niniejszego działu w odniesieniu do licencji stosuje się odpowiednio do świadectw kwalifikacji, z zastrzeżeniem art. 95.

Licencje wydaje się odrębnie dla każdego rodzaju specjalności członków personelu lotniczego o czym stanowi art. 94 ust. 4 ustawy.

W myśl art. 94 ust. 6 licencje są wymagane dla następujących specjalności personelu lotniczego:

 1. Personel wchodzący w skład załóg statków powietrznych:
  1. pilot samolotowy,
  2. pilot samolotowy zawodowy,
  3. pilot samolotowy liniowy,
  4. pilot samolotowy w załodze wieloosobowej,
  5. pilot śmigłowcowy,
  6. pilot śmigłowcowy zawodowy,
  7. pilot śmigłowcowy liniowy,
  8. pilot wiatrakowcowy,
  9. pilot wiatrakowcowy zawodowy,
  10. pilot sterowcowy,
  11. pilot sterowcowy zawodowy,
  12. pilot pionowzlotu,
  13. pilot pionowzlotu zawodowy,
  14. pilot pionowzlotu liniowy,
  15. pilot balonu wolnego,
  16. pilot szybowcowy,
  17. nawigator lotniczy,
  18. mechanik pokładowy,
 2. (uchylona);
 3. mechanik lotniczy obsługi technicznej;
 4. kontroler ruchu lotniczego;
  1. praktykant - kontroler ruchu lotniczego;
 5. dyspozytor lotniczy;
 6. (uchylony);
 7. (uchylony).

Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy zostało wydane rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego, dalej rozporządzenie), (Dz. U. z 2013 r., poz. 1077 z późn. zm.), które zgodnie z § 1 określa:

 1. wzory licencji;
 2. uprawnienia przyznawane i wpisywane do licencji;
 3. szczegółowe wymagania dla poszczególnych rodzajów licencji, dotyczące kwalifikacji lotniczych w zakresie wiedzy, umiejętności i praktyki;
 4. szczegółowe warunki i sposób:
  1. wydawania, przedłużania, wznawiania, wymiany, cofania, ograniczania, zawieszania i przywracania licencji oraz wynikających z nich uprawnień,
  2. uznawania, zawieszania, uznania, cofania uznania, przywracania uznania obcych licencji oraz wynikających z nich uprawnień, wydanych przez właściwy organ obcego państwa,
  3. uzyskiwania i sprawdzania kwalifikacji lotniczych,
  4. prowadzenia rejestru personelu lotniczego,
  5. prowadzenia szkolenia lotniczego;
 5. szczegółowe warunki wykonywania uprawnień wynikających z licencji;
 6. specjalności personelu lotniczego wykonującego czynności w załodze statków powietrznych i inne czynności lotnicze, w stosunku do których wprowadza się wymóg posiadania licencji.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia, przepisy rozporządzenia stosuje się do PPL(A), CPL(A), ATPL(A), MPL, PPL(H), CPL(H), ATPL(H), SPL, PPL(AS), CPL(AS), BPL, FNL, FEL, FDL, MML, FRL

Zgodnie z § 21 ust. 1 ww. rozporządzenia szczegółowe warunki i sposób prowadzenia szkolenia lotniczego wymaganego w celu uzyskania licencji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, a także wpisywanych do nich uprawnień określa załącznik III do rozporządzenia nr 216/08/WE i załącznik I (Część FCL) do rozporządzenia nr 1178/2011/WE.

W myśl § 24 rozporządzenia uczestnik szkolenia teoretycznego lub praktycznego prowadzonego w celu uzyskania licencji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, a także wpisywanych do nich uprawnień, powinien spełniać wymagania określone w załączniku III do rozporządzenia nr 216/2008, załączniku I (Część FCL) i załączniku IV (Część MED) do rozporządzenia nr 1178/2011.

Zgodnie z § 26 ust. 1 rozporządzenia, szkolenie lotnicze prowadzi się w ośrodku szkolenia lotniczego będącym samodzielną organizacją lotniczą albo jednostką organizacyjną innego podmiotu.

Szkolenia będące przedmiotem wniosku jak wskazał Wnioskodawca prowadzone są m.in. na podstawie Rozporządzenia Komisji UE nr 1178/2011 z dnia 3 listopada (Dz.U.UE.L.2011.311.1) ustanawiającym wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008.

Powyższe rozporządzenie wydane zostało w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego.

Powyższe rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Ww. rozporządzenie określa szczegółowe zasady szkoleń, egzaminowania, uzyskiwania licencji odnoszące się do personelu zaangażowanego w utrzymywanie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych.

Zgodnie z art. 10a rozporządzenia organizacje szkolące pilotów muszą spełniać wymagania techniczne i przestrzegać procedur administracyjnych określonych w załącznikach VI i VII oraz podlegają procesowi certyfikacji.

W myśl części FCL.025 lit. a pkt 2 i 3 rozporządzenia osoby wnioskujące przystępują do egzaminu z wiedzy teoretycznej tylko po uzyskaniu zaświadczenia zatwierdzonego ośrodka szkolenia (ATO - Approved Training Organisation) odpowiedzialnego za ich szkolenie, co następuje po zadowalającym ukończeniu odpowiednich elementów kursu szkoleniowego z zakresu wiedzy teoretycznej. Zaświadczenie wydane przez ATO zachowuje ważność przez 12 miesięcy. W przypadku gdy osoba wnioskująca nie przystąpi w tym okresie do co najmniej jednego egzaminu teoretycznego, ATO określa potrzebę dodatkowego szkolenia w oparciu o potrzeby osoby wnioskującej.

Zgodnie z częścią FCL.035 lit. a pkt 2 rozporządzenia osobie wnioskującej o licencję, uprawnienie lub certyfikat zalicza się w pełni cały czas lotu samodzielnego, czas lotu szkolnego z instruktorem lub czas lotu PIC na poczet całkowitego czasu lotu wymaganego dla tej licencji, uprawnienia lub certyfikatu.

Zgodnie z normą wyrażoną w części uprawnienia FCL.205.A.PPL(A) rozporządzenia:

 1. Posiadacz licencji PPL(A) jest uprawniony do wykonywania bez wynagrodzenia czynności pilota dowódcy lub drugiego pilota samolotów lub motoszybowców turystycznych w operacjach niekomercyjnych.
 2. Niezależnie od przepisów litery powyżej, posiadacz licencji PPL(A) z uprawnieniami instruktora lub egzaminatora może otrzymywać wynagrodzenie za:
  1. prowadzenie szkolenia w locie w zakresie licencji LAPL(A) lub PPL(A);
  2. przeprowadzanie egzaminów praktycznych i kontroli umiejętności w zakresie powyższych licencji;
  3. szkolenie oraz za testowanie i sprawdzanie uprawnień i certyfikatów wpisanych do tej licencji.

W myśl FCL.305 rozporządzenia CPL - uprawnienia i warunki.

 1. Uprawnienia. Posiadacz licencji CPL jest w odpowiedniej kategorii statków powietrznych uprawniony do:
  1. korzystania ze wszystkich uprawnień przysługujących posiadaczowi licencji LAPL i PPL;
  2. wykonywania czynności pilota dowódcy lub drugiego pilota na wszelkich statkach powietrznych w operacjach innych niż zarobkowy transport lotniczy;
  3. wykonywania czynności pilota dowódcy statku powietrznego z załogą jednoosobową w zarobkowym transporcie lotniczym z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w FCL.060 oraz niniejszej podczęści;
  4. wykonywania czynności drugiego pilota w zarobkowym transporcie lotniczym z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w FCL.060.
 2. Warunki. Osoba ubiegająca się o wydanie licencji CPL musi spełniać wymagania dotyczące uprawnień na klasę lub typ statku powietrznego wykorzystanego do przeprowadzenia kontroli umiejętności.

Stosownie zaś do FCL.505 ATPL – uprawnienia, posiadacz wyżej wymienionej licencji jest w odpowiedniej kategorii statków powietrznych uprawniony do:

 1. korzystania ze wszystkich uprawnień przysługujących posiadaczowi licencji LAPL, PPL i CPL;
 2. wykonywania czynności pilota dowódcy statku powietrznego w zarobkowym transporcie lotniczym.

W podczęści G uprawnienia do wykonywania lotów według wskazań przyrządów IR zgodnie z FCL.600 rozporządzenia operacje wykonywane zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów (IFR) na samolotach, śmigłowcach, sterowcach lub pionowzlotach mogą być wykonywane tylko przez tych posiadaczy licencji PPL, CPL, MPL oraz ATPL, którzy posiadają uprawnienie IR odpowiednie dla danej kategorii statku powietrznego bądź zaliczają egzamin praktyczny lub realizują szkolenie z instruktorem. Jak wynika z z FCL.605 lit. a posiadacz uprawnienia IR jest uprawniony do pilotowania statków powietrznych zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów (IFR) z minimalną wysokością decyzji 200 stóp (60 m).

W przypadku szkolenia w zakresie współpracy w załodze wieloosobowej MCC jak wynika z FCL.735 A rozporządzenia szkolenie musi składać się z co najmniej 25 godzin szkolenia teoretycznego i ćwiczeń oraz 20 praktycznego szkolenia MCC lub 15 godzin takiego szkolenia, w przypadku uczniów-pilotów przechodzących zintegrowane szkolenie ATP.

Podczas szkolenia należy używać urządzenia FNPT II MCC lub symulatora FFS. W przypadku łączenia szkolenia MCC ze wstępnym szkoleniem do uprawnienia na typ część praktyczną szkolenia MCC można skrócić do nie mniej niż 10 godzin, jeżeli do szkolenia MCC i do uprawnienia na typ używany jest ten sam symulator FFS.

Zgodnie zaś z FCL.810 lit. a pkt 1 rozporządzenia odnośnie uprawnień do wykonywania lotów nocnych aby korzystać z uprawnień wynikających z licencji LAPL, SPL lub PPL na samoloty, motoszybowce turystyczne lub sterowce w warunkach VFR w nocy, kandydat musi mieć ukończone szkolenie w zatwierdzonym ośrodku szkolenia. Szkolenie to musi obejmować:

(i) wykłady z wiedzy teoretycznej;

(ii) co najmniej 5 godzin czasu lotu na statku powietrznym odpowiedniej kategorii w nocy, w tym co najmniej 3 godziny szkolenia z instruktorem, z czego co najmniej 1 godzinę lotu nawigacyjnego z co najmniej jednym lotem nawigacyjnym z instruktorem na odległość co najmniej 50 km (27 NM), a także 5 samodzielnych startów i 5 samodzielnych lądowań z pełnym zatrzymaniem.

Rozporządzenie na które powołuje się Wnioskodawca ściśle reguluje wymagania i procedury związane z konkretnym szkoleniem na określony typ licencji. Ponadto należy zauważyć, że z powyższego rozporządzenia stanowiącego obowiązujące przepisy bez konieczności ich implementacji w przepisach prawa krajowego wynika, że w przypadku posiadacza licencji pilota samolotowego zawodowego CPL, ewentualnie licencji pilota samolotowego liniowego są oni uprawnieni do wykonywania czynności pilota dowódcy i drugiego pilota na wszelkich statkach powietrznych w operacjach innych niż zarobkowy transport lotniczy, wykonywania czynności pilota dowódcy statku powietrznego z załogą jednoosobową w zarobkowym transporcie lotniczym oraz wykonywania czynności drugiego pilota w zarobkowym transporcie lotniczym.

Natomiast posiadacz licencji pilota samolotowego turystycznego bez uprawnień instruktorskich jest uprawniony do wykonywania bez wynagrodzenia czynności dowódcy i drugiego pilota samolotów lub motoszybowców turystycznych w operacjach niekomercyjnych.

Ponadto Rozporządzenie odnosi się również do zintegrowanych szkoleń ATPL(A), CPL(A), CPL(A)/IR(A), będących również przedmiotem zapytania. Jak wynika z dodatku 3 rozporządzenia celem zintegrowanego szkolenia ATP(A) jest wyszkolenie pilota do poziomu umiejętności niezbędnego do umożliwienia mu wykonywania czynności drugiego pilota na samolotach wielosilnikowych z załogą wieloosobową w zarobkowym transporcie lotniczym oraz uzyskania licencji CPL(A)/IR. Osoba pragnąca podjąć szkolenie zintegrowane ATPL(A) musi zaliczyć wszystkie etapy szkolenia w ramach jednego, nieprzerwanego szkolenia zorganizowanego przez zatwierdzony ośrodek szkolenia. Celem zaś szkolenia zintegrowanego do licencji CPL(A) jest wyszkolenie pilota do poziomu umiejętności niezbędnego do wydania licencji CPL(A). Osoba pragnąca podjąć szkolenie zintegrowane CPL(A) musi zaliczyć wszystkie etapy szkolenia w ramach jednego, nieprzerwanego szkolenia zorganizowanego przez zatwierdzony ośrodek szkolenia. Odnośnie zaś szkolenia zintegrowanego CPL(A) i IR(A) jak wskazuje dodatek 3 lit. C rozporządzenia celem zintegrowanego szkolenia CPL(A) i IR(A) jest wyszkolenie pilota do poziomu umiejętności niezbędnego do obsługi jednosilnikowych lub wielosilnikowych samolotów z załogą jednoosobową w zarobkowym transporcie lotniczym oraz uzyskania licencji CPL(A)/IR. Osoba pragnąca podjąć szkolenie zintegrowane CPL(A)/IR musi zaliczyć wszystkie etapy szkolenia w ramach jednego, nieprzerwanego szkolenia zorganizowanego przez zatwierdzony ośrodek szkolenia. Celem zaś szkolenia modułowego do licencji CPL(A) jest wyszkolenie posiadacza licencji PPL(A) do poziomu umiejętności niezbędnego do wydania licencji CPL(A).

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa wskazać należy, iż świadczone przez Spółkę usługi szkolenia w zakresie uzyskania licencji pilota samolotowego zawodowego CPL(A), pilota liniowego ATPL(A) zintegrowanego szkolenia CPL(A), a także zintegrowanego szkolenia CPL(A)/IR(A), ATPL(A) a także szkolenia w kierunku nadania uprawnień do wykonywania lotów według przyrządów – IR, szkolenia w kierunku nadania uprawnień do wykonywania lotów nocnych VFR, szkolenia na symulatorze FNTP, a także szkolenia w zakresie współpracy w załodze wieloosobowej MCC spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29. Szkolenia te mają na celu uzyskanie, poszerzenie i uaktualnienie wiedzy niezbędnej do celów zawodowych. Przedmiotem szkoleń jest zdobycie kwalifikacji lotniczych w zakresie wiedzy, umiejętności i praktyki, bez których wykonywanie lotów i innych czynności lotniczych byłoby niemożliwe. Tym samym ww. szkolenia prowadzone przez Wnioskodawcę są szkoleniami wypełniającymi definicję kształcenia zawodowego.

Zasady organizowania i przeprowadzania ww. szkoleń zostały ściśle uregulowane w przepisach Rozporządzenia Komisji UE nr 1178/2011 z dnia 3 listopada (Dz.U.UE.L.2011.311.1) ustanawiającym wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, a także rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie licencjonowania personelu lotniczego, co oznacza, że spełniona jest przesłanka umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia od podatku, tzn. szkolenia prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Dodatkowo Spółka wskazała, że spełnia przewidziane prawem warunki umożliwiające prowadzenie wymienionych szkoleń.

Tym samym świadczone przez Spółkę ww. usługi kształcenia zawodowego, w ustalonych warunkach przedstawionych w opisie sprawy, będą korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy.

Należy jednakże podkreślić, że w odniesieniu do szkoleń w kierunku nadania uprawnień do wykonywania lotów według wskazań przyrządów – IR, w kierunku nadania uprawnień do wykonywania lotów nocnych VFR night oraz szkoleń na symulatorze FNTP (Flight and Navigation Procedures Traininig), ww. szkolenia będą zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a w sytuacji gdy będą dotyczyły szkolenia pilotów w ramach licencji zawodowej. Ww. szkolenia czyli w kierunku nadania uprawnień do wykonywania lotów według wskazań przyrządów – IR, w kierunku nadania uprawnień do wykonywania lotów nocnych VFR night oraz szkoleń na symulatorze FNTP (Flight and Navigation Procedures Traininig) odbywane przez pilota turystycznego nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku w myśl wyżej cytowanego artykułu, gdyż posiadacze tych licencji nie są uprawnieni do wykonywania lotów za wynagrodzeniem. Tym samym szkolenia takie odbywane przez posiadaczy licencji pilota turystycznego nie spełniają przesłanek uznania ich za szkolenie zawodowe i zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 ustawy w związku z art. 146a pkt 1 ustawy podlegałyby opodatkowaniu podstawową 23% stawką podatku od towarów i usług.

Ponadto z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi szkolenie „B.”, którego nie można uznać za szkolenie zawodowe. Co więcej jak wskazał Wnioskodawca nie jest ono prowadzone w formach i zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach i jest skierowane dla osób które chcą zobaczyć jak wygląda praca pilota. Zatem podzielając stanowisko Wnioskodawcy odnośnie szkolenia „B.” należy stwierdzić, że nie będzie ono korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. Tym samym zgadzając się z Wnioskodawcą należy stwierdzić, iż w myśl art. 146a pkt 1 ustawy ww. szkolenie będzie opodatkowane stawką 23%.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą także zwolnienia z opodatkowania szkolenia lotniczego na licencje pilota turystycznego. Odnosząc się do tego typu szkolenia na licencję pilota turystycznego PPL(A) prowadzonego w trybie modułowym należy stwierdzić, że nie można go uznać za szkolenie zawodowe, bowiem posiadacze tych licencji nie są uprawnieni do wykonywania lotów za wynagrodzeniem, co wyklucza zarobkowe wykorzystanie posiadanej licencji. W związku z powyższym świadczenie wskazanego szkolenia, jako niespełniającego definicji kształcenia zawodowego o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit a ustawy, nie może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Nie sposób podzielić stanowiska Wnioskodawcy w tym zakresie, który argumentuje, że w momencie przystąpienia danej osoby do szkolenia ustalenie czy uzyskanie licencji PPL(A) jest działaniem ukierunkowanym na uzyskanie licencji zawodowej czy uzyskanie licencji PPL(A) jest celem w samym sobie i wobec tego ustalenie konkretnego celu jest niemożliwe i na tej podstawie dowodzi niesłuszność braku zwolnienia z opodatkowania. Należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że udział w szkoleniu modułowym PPL(A) będącym pierwszym etapem na drodze do uzyskania licencji zawodowej może być dobrą alternatywą wobec szkolenia zintegrowanego do licencji pilota zawodowego, jednakże w przypadku, gdy celem szkolenia będzie wyłącznie uzyskanie licencji pilota turystycznego, wówczas świadczona przez Spółkę usługa w zakresie uzyskania pilota samolotowego turystycznego nie może być uznana za szkolenie zawodowe, bowiem posiadacze tych licencji bez uprawnień instruktorskich jak już wyżej wskazywano nie są uprawnieni do wykonywania lotów za wynagrodzeniem. Tym samym szkolenie kończące się na etapie uzyskania tylko licencji pilota turystycznego PPL(A), pomimo tego, że zamierzeniem było uzyskanie licencji pilota zawodowego ale z przyczyn obiektywnych nie zostało kontynuowane nie sposób uznać za zwolnione z opodatkowania.

Ponadto Wnioskodawca zamierza wprowadzić do swej oferty inne szkolenia. Będą to m.in. szkolenia w zakresie zarządzania zasobami załogi - Crew Resource Management (CRM), które będzie prowadzone na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (dalej: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012), Szkolenia w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych - prowadzone na podstawie m.in. IATA Dangerous Goods Regulations, ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air - przewóz materiałów niebezpiecznych (Part-SPA Subpart G, Annex 18 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. nr 35, poz. 212 zał., ze zm., dalej: Konwencja chicagowska). Szkolenia dla dyspozytorów lotniczych - prowadzone na podstawie m.in. załącznika 1 oraz załącznik 6 do Konwencji chicagowskiej oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r.

Jak słusznie wskazał Wnioskodawca załącznik nr 3 do cytowanego już Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w rozdziale 6 wskazuje na szczegółowe wymagania dla licencji dyspozytora lotniczego FDL.

Należy również zauważyć, że na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 oraz art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłosił jako załącznik do obwieszczenia nr 13 Załącznik 6 – „Eksploatacja statków powietrznych” (wydanie dziewiąte), część I – „Międzynarodowy zarobkowy transport lotniczy – samoloty”, obejmujący poprawki od 1 do 37A – do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz.U. z 1959 r. nr. 35 poz. 212 ze zm.) przyjęte przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

Załącznik nr 6 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym pkt 10.3 lit. a stanowi, że Pracownikowi nadzoru operacyjnego/dyspozytorowi lotniczemu nie można przydzielać obowiązków, chyba że osoba ta ukończy pomyślnie szkolenie specyficzne dla danego operatora, które obejmowałoby wszystkie jego określone komponenty zatwierdzonej metody kontroli i nadzoru nad operacjami lotniczymi, wyszczególnionymi w pkt 4.2.1.3;

Wskazówki dotyczące układu programu takiego kursu, są dostępne w Podręczniku szkolenia (ICAO Doc 7192),Część D-3 — Pracownik nadzoru operacyjnego /dyspozytorzy lotniczy.

Odnośnie przewozu materiałów niebezpiecznych, jak wskazał Wnioskodawca załącznik nr 18 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie został poświęcony w całości temu zagadnieniu a przepisy w nim zawarte regulują międzynarodowy transport towarów niebezpiecznych drogą powietrzną. Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 oraz art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłosił jako załącznik do obwieszczenia nr 11 Załącznik 18 – „Bezpieczny transport towarów niebezpiecznych drogą powietrzną” (wyd. czwarte), obejmujący poprawki od 1 do 11 – do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., przyjęte przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Ogólne przepisy zawarte w tym załączniku zostały wzmocnione w szczegółowych ustaleniach zawartych w Instrukcjach Technicznych Bezpiecznego Transportu Towarów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną. (Doc 9284). Zgodnie z treścią załącznika nr 18 dokładne wymogi zawarte w Instrukcjach Technicznych są uznane za wiążące dla Państwa, o ile, w razie gdyby Państwo nie mogło zaakceptować wiążącego charakteru Instrukcji Technicznych, zgłoszone zastaną różnice do zapisów zawartych w punkcie 2.2.1 załącznika 18 zgodnie z artykułem 38 Konwencji.

W zakresie zaś szkoleń zarządzania zasobami załogi – Crew Resource Management (CRM) jak wskazał Wnioskodawca będą one prowadzone na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U.UE.L.2012.296.1).

W myśl części ORO.FC.215 rozporządzenia szkolenie wstępne u operatora w zarządzaniu zasobami załogi (CRM)

 1. Członek załogi lotniczej musi ukończyć szkolenie wstępne CRM przed przystąpieniem do wykonywania lotów liniowych bez nadzoru.
 2. Szkolenie wstępne CRM jest prowadzone przez co najmniej jednego odpowiednio wykwalifikowanego instruktora CRM, który może być wspomagany przez specjalistów z określonych dziedzin.
 3. Jeżeli członek załogi lotniczej nie przechodził wcześniej szkolenia teoretycznego w zakresie czynnika ludzkiego na poziomie licencji ATPL, odbywa on, przed przystąpieniem do szkolenia wstępnego CRM lub wraz ze szkoleniem wstępnym CRM, szkolenie teoretyczne przeprowadzane u operatora i oparte na planie tematycznym dotyczącym możliwości i ograniczeń człowieka określonym dla licencji ATPL zgodnie z załącznikiem I (część FCL) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011.

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa wskazać należy, że szkolenia, które Wnioskodawca zamierza wprowadzić tj. szkolenia w zakresie zarządzania zasobami załogi – Crew Resource Managment (CRM), przewozu materiałów niebezpiecznych a także dla dyspozytorów lotniczych spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29. Szkolenia te mają na celu uzyskanie, poszerzenie i uaktualnienie wiedzy niezbędnej do celów zawodowych. Przedmiotem szkoleń jest zdobycie kwalifikacji lotniczych w zakresie wiedzy, umiejętności i praktyki, bez których wykonywanie lotów i innych czynności lotniczych byłoby niemożliwe. Tym samym ww. szkolenia prowadzone przez Wnioskodawcę są szkoleniami wypełniającymi definicję kształcenia zawodowego.

Zasady organizowania i przeprowadzania ww. szkoleń, które Wnioskodawca zamierza wprowadzić zostały ściśle uregulowane w przepisach Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie licencjonowania personelu lotniczego, Rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, a także załączniku nr 1,6 oraz 18 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym podpisanym w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., IATA Dangerous Goods Regulations, ICAO Technical instructions for the safe Transport of Dangerous Goods by Air – przewóz materiałów niebezpiecznych co oznacza, że spełniona jest przesłanka umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia od podatku, tzn. szkolenia prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Dodatkowo Spółka wskazała, że spełnia przewidziane prawem warunki umożliwiające prowadzenie wymienionych szkoleń.

Tym samym świadczone przez Spółkę ww. usługi kształcenia zawodowego w zakresie zarządzania zasobami załogi, przewozu materiałów niebezpiecznych i dla dyspozytorów lotniczych w ustalonych warunkach przedstawionych w opisie sprawy, będą korzystały w całości ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy.

Podsumowując zwolnieniem od podatku objęte będą usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego tj. w zakresie szkoleń na licencję pilota zawodowego CPL(A), pilota liniowego ATPL(A), zintegrowanego szkolenia CPL, CPL/IR, ATP, do wykonywania lotów według wskazań przyrządów IR, współpracy w załodze wieloosobowej MCC, lotów nocnych VFR night, na symulatorze FNTP, zarządzania zasobami załogi (CRM), przewozu materiałów niebezpiecznych, dyspozytorów lotniczych, natomiast ze zwolnienia nie mogą korzystać szkolenia „B.” oraz szkolenie na licencję pilota turystycznego.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania świadczonych usług jest:

 • prawidłowe w zakresie szkoleń na licencję pilota zawodowego CPL(A), pilota liniowego ATPL(A), zintegrowanego szkolenia CPL, CPL/IR, ATP, do wykonywania lotów według wskazań przyrządów IR, współpracy w załodze wieloosobowej MCC, lotów nocnych VFR night, na symulatorze FNTP, zarządzania zasobami załogi (CRM), przewozu materiałów niebezpiecznych, dyspozytorów lotniczych, „B.
 • nieprawidłowe w zakresie szkoleń na licencję pilota turystycznego PPL(A) prowadzone w trybie modułowym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W związku z tym, że niniejsza interpretacja dotyczy usług szkoleń lotniczych w zakresie usługnauczania języka angielskiego lotniczego zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.