IPPP2/4512-18/16-4/RR | Interpretacja indywidualna

Możliwość wystawienia faktury VAT ze stawka zwolnioną dla pobieranych opłat.
IPPP2/4512-18/16-4/RRinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. licencja
 3. opłata administracyjna
 4. zwolnienia podatkowe
 5. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2016 r. (data wpływu 7 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystawienia faktury VAT ze stawka zwolnioną dla pobieranych przez Wnioskodawcę opłat - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 stycznia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystawienia faktury VAT ze stawka zwolnioną dla pobieranych przez Wnioskodawcę opłat.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka S.A. prowadzi działalność związaną ze sportem, zarządzając ligą zawodową utworzoną dla organizowania współzawodnictwa sportowego w koszykówce mężczyzn, w zakresie najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Zgodnie ze Statutem - celem Spółki jest rozwój profesjonalnego współzawodnictwa w koszykówce, a także promocja koszykówki jako dyscypliny sportu. Cały ewentualny dochód osiągany przez Wnioskodawcę z tytułu prowadzonej działalności jest przeznaczany na kontynuację i doskonalenie działalności w zakresie organizowania profesjonalnego współzawodnictwa w koszykówce mężczyzn, natomiast dochód ten nie jest przeznaczany na zaspokojenie innych interesów i potrzeb, np. akcjonariuszy Spółki.

Podkreślenia wymaga, że Spółka została powołana ze względu na przepis art. 15 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, w myśl którego w przypadku, gdy ponad połowa klubów sportowych biorących udział w rozgrywkach ligowych w najwyższej klasie rozgrywkowej w danym sporcie działa w formie spółek akcyjnych, polski związek sportowy jest obowiązany utworzyć ligę zawodową dla organizacji współzawodnictwa sportowego w formie rozgrywek ligowych. Liga zawodowa jest zarządzana przez osobę prawną działającą w formie spółki kapitałowej. Zasady funkcjonowania ligi zawodowej są ustalane w umowie zawartej między polskim związkiem sportowym a spółką zarządzającą ligą zawodową. Zawarcie tej umowy następuje po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej (art. 15 ust. 2, 4 - 6 ustawy o sporcie).

Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą i zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Szczegółowe zasady funkcjonowania ligi zawodowej, określające współzawodnictwo sportowe w najwyższej krajowej klasie rozgrywkowej w koszykówce mężczyzn, przed każdym sezonem rozgrywek określane są w Regulaminie Rozgrywek Spółki S.A., wprowadzanym na mocy uchwały Zarządu Spółki S.A. i zatwierdzanym każdorazowo przez Zarząd, w związku z treścią art. 15 ust. 5 ustawy o sporcie (dalej: „Regulamin”).

Zgodnie z pkt 3.1. Regulaminu - Wnioskodawca wydaje licencję okresową klubom, które podpisały z Wnioskodawcą umowę w sprawie udziału w lidze zawodowej funkcjonującej jako liga kontraktowa i które dokonały zgłoszenia do rozgrywek.

Ponadto, Spółka S.A. pobiera opłaty za wydanie licencji okresowych dla zawodników, po przekroczeniu określonej liczby wydanych wcześniej licencji dla zawodników jednego klubu.

Wysokość tych opłat administracyjnych określa Zarząd Spółki, publikując corocznie „Listę Opłat, Kar i Kaucji”, obowiązującą na dany sezon rozgrywkowy.

W Liście tej określone są następujące opłaty administracyjne:

 • za wydanie licencji okresowej dla klubu, upoważniającej do udziału w rozgrywkach w danym sezonie;
 • za wydanie licencji okresowej dla zawodnika ponad ustalony limit;
 • za wydanie licencji okresowej dla trenera bez polskiego obywatelstwa;
 • za zmianę nazwy drużyny po rozpoczęciu rozgrywek;
 • za zmianę ustalonego terminu meczu w czasie trwania rozgrywek.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w aktualnie obowiązującym stanie prawnym poprawne jest wystawianie przez Wnioskodawcę - z tytułu wszystkich pobieranych przez Wnioskodawcą opłat licencyjnych i administracyjnych opisanych w przedstawionym stanie faktycznym - faktur VAT ze stawką zwolnioną...

Zdaniem Wnioskodawcy, w niniejszej sprawie znajduje zastosowanie przepis art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT. Wnioskodawca świadczy bowiem usługi na rzecz klubów, polegające na weryfikacji zgłoszeń klubów i zawodników, zainteresowanych wzięciem udziału we współzawodnictwie sportowym w koszykówce mężczyzn, w danym sezonie rozgrywkowym. Wnioskodawca pobiera również opłaty za bieżące zarządzanie organizacją rozgrywek.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT zwalnia się od podatku VAT usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez, kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

 1. są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
 2. świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
 3. są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

- z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Pobieranie wszystkich opłat administracyjnych, objętych zakresem niniejszego wniosku, wiąże się z braniem udziału klubu w rozgrywkach koszykówki mężczyzn, zatem opłaty te są konieczne do organizowania i uprawiania sportu.

Zgodnie ze Statutem - celem Wnioskodawcy jest rozwój profesjonalnego współzawodnictwa w koszykówce, a także promocja koszykówki jako dyscypliny sportu. Ewentualne zyski osiągane przez Wnioskodawcę przeznaczane są w całości na kontynuację i doskonalenie świadczonych usług, a nie na zaspokojenie innych potrzeb, np. akcjonariuszy Spółki.

Przedmiotowe usługi są również świadczone na rzecz osób (klubów) uprawiających sport.

Wobec powyższego z tytułu pobieranych opłat licencyjnych i administracyjnych, opisanych szczegółowo w przedstawionym stanie faktycznym niniejszego wniosku, Wnioskodawca powinien wystawiać faktury VAT ze stawką zwolnioną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w świetle art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Dokonywanie czynności opodatkowanych wskazanych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT podlega dokumentowaniu w sposób wskazany w ustawie o VAT.

Zgodnie z przepisem art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2 dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność związaną ze sportem, zarządzając ligą zawodową utworzoną dla organizowania współzawodnictwa sportowego w koszykówce mężczyzn, w zakresie najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Szczegółowe zasady funkcjonowania ligi zawodowej, określające współzawodnictwo sportowe w najwyższej krajowej klasie rozgrywkowej w koszykówce mężczyzn, przed każdym sezonem rozgrywek określane są w Regulaminie Wnioskodawcy. Zgodnie z pkt 3.1. Regulaminu - Wnioskodawca wydaje licencję okresową klubom, które podpisały z Wnioskodawcą umowę w sprawie udziału w lidze zawodowej funkcjonującej jako liga kontraktowa i które dokonały zgłoszenia do rozgrywek. Ponadto, Spółka S.A. pobiera opłaty za wydanie licencji okresowych dla zawodników, po przekroczeniu określonej liczby wydanych wcześniej licencji dla zawodników jednego klubu. Wysokość tych opłat administracyjnych określa Zarząd Wnioskodawcy, publikując corocznie „Listę Opłat, Kar i Kaucji”, obowiązującą na dany sezon rozgrywkowy. W Liście tej określone są następujące opłaty administracyjne:

 • za wydanie licencji okresowej dla klubu, upoważniającej do udziału w rozgrywkach w danym sezonie;
 • za wydanie licencji okresowej dla zawodnika ponad ustalony limit;
 • za wydanie licencji okresowej dla trenera bez polskiego obywatelstwa;
 • za zmianę nazwy drużyny po rozpoczęciu rozgrywek;
 • za zmianę ustalonego terminu meczu w czasie trwania rozgrywek.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2- 2c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienia od podatku.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

 1. są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
 2. świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
 3. są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

- z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Przy czym w myśl art. 43 ust. 17 ustawy zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Natomiast stosownie do art. 43 ust. 18 ustawy zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy stwierdzić należy, że ze zwolnienia od podatku na podstawie wymienionych przepisów mogą korzystać usługi ściśle związane ze sportem świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu jeżeli są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu, świadczący te usługi nie jest nastawiony na osiąganie zysków oraz usługi świadczone są na rzecz osób uprawiających sport, przy czym z niniejszego zwolnienia wyłączone są usługi związane z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usługi odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usługi odpłatnego zakwaterowania związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usługi wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Niespełnienie chociażby jednej z wymienionych przesłanek (podmiotowej lub przedmiotowej) powoduje, że świadczenie usług nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie omawianej regulacji.

Zauważyć należy, że zwolnienie usług związanych ściśle ze sportem doznaje pewnego ograniczenia ze względu na status usługodawcy, a mianowicie, jak wynika z cyt. wyżej przepisu, ze zwolnienia może korzystać podmiot będący klubem sportowym, związkiem sportowym lub związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych.

Zarówno ustawa, jak i przepisy wykonawcze do niej, nie zawierają definicji klubu sportowego, związku sportowego, związku stowarzyszeń i innych osób prawnych.

Działalność klubów sportowych i związków sportowych regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715, z późn. zm.).

Stosownie do art. 2 ust. 1 ww. ustawy, sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

W myśl z art. 3 ust. 1 i 2 tej ustawy, działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. Klub sportowy działa jako osoba prawna.

Zgodnie z art. 15 ust. 1-4 ww. ustawy, w sporcie, w którym współzawodnictwo sportowe jest organizowane w formie rozgrywek ligowych, polski związek sportowy może utworzyć ligę zawodową. W przypadku, gdy ponad połowa klubów sportowych biorących udział w rozgrywkach ligowych w najwyższej klasie rozgrywkowej w danym sporcie działa w formie spółek akcyjnych, polski związek sportowy jest obowiązany utworzyć ligę zawodową. W skład ligi zawodowej w grach zespołowych wchodzą wyłącznie kluby sportowe działające jako spółki akcyjne. Liga zawodowa jest zarządzana przez osobę prawną działającą w formie spółki kapitałowej.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność związaną ze sportem, zarządzając ligą zawodową utworzoną dla organizowania współzawodnictwa sportowego w koszykówce mężczyzn, w zakresie najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Zgodnie ze Statutem - celem Spółki jest rozwój profesjonalnego współzawodnictwa w koszykówce, a także promocja koszykówki jako dyscypliny sportu. Cały ewentualny dochód osiągany przez Wnioskodawcę z tytułu prowadzonej działalności jest przeznaczany na kontynuację i doskonalenie działalności w zakresie organizowania profesjonalnego współzawodnictwa w koszykówce mężczyzn. Spółka została powołana ze względu na przepis art. 15 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

W niniejszej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do wskazania, czy można wystawić fakturę VAT ze stawką zwolnioną z tytułu wszystkich pobieranych przez Wnioskodawcę opłat licencyjnych i administracyjnych opisanych w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy wyjaśnić, że przesłanka o charakterze podmiotowym wynikająca z art. 43 ust. 1 pkt 32 jest spełniona wówczas, gdy świadczącym usługę jest podmiot, którego celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, będący klubem sportowym, związkiem sportowym lub związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca spełnia przesłankę podmiotową, gdyż jest podmiotem wymienionym w ww. przepisie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy – tzn. jest osobą prawną, której celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, tj. rozwój profesjonalnego współzawodnictwa w koszykówce, a także promocja koszykówki jako dyscypliny sportu.

Ponadto w celu zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT pobieranych przez Wnioskodawcę opłat, należy przeanalizować również kwestię spełnienia przez Stronę w omawianej sprawie przesłanek o charakterze przedmiotowym wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT.

W orzeczeniu w sprawie C-253/07 Canterbury Hockey Club Europejski Trybunał Sprawiedliwości badał zakres pojęcia osoby uprawiającej sport lub uczestniczącej w wychowaniu fizycznym. W stanie faktycznym będącym przedmiotem sporu Canterbury Hockey Club uiszczał opłaty na rzecz England Hockey w zamian za określone usługi (...), oraz organizacja rozgrywek pomiędzy drużynami.

Kwestię tę ostatecznie rozpatrzył ETS, który wskazał, że „ art. 13 część A ust. 1 lit. m) szóstej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że w kontekście osób uprawiających sport obejmuje on także usługi świadczone osobom prawnym i stowarzyszeniom niemającym osobowości prawnej, jeżeli – co podlega badaniu sądu krajowego - usługi te są ściśle związane ze sportem i są konieczne do jego uprawiania, są świadczone przez organizację niemające celu zarobkowego, a faktycznymi beneficjentami tych usług są osoby uprawniające sport”.

Należy również podkreślić, iż w wyroku C-253/07 w sprawie Canterbury Hockey Club ETS argumentował, że gdyby przepis gwarantujący zwolnienie dla usług ściśle związanych ze sportem „ był interpretowany w ten sposób, że wymaga, aby dane usługi były świadczone bezpośrednio osobom fizycznym, które uprawiają sport w ramach struktury organizacyjnej wprowadzonej przez klub sportowy, zwolnienie przewidziane w tym przepisie zależałoby od istnienia stosunku prawnego pomiędzy usługodawcą a osobami uprawiającymi sport w ramach takiej struktury. Wykładnia taka skutkowałaby tym, że znaczna ilość świadczonych usług koniecznych do uprawiania sportu byłaby automatycznie i nieuchronnie wyłączona z tego zwolnienia, niezależnie od pytania, czy usługi te są ściśle związane z osobami uprawiającymi sport lub z klubami sportowymi i komu faktycznie przynoszą korzyść”.

Tym samym ze zwolnienia od VAT mogą korzystać usługi ściśle związane ze sportem również w sytuacji, gdy świadczone są one na rzecz osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Jak wynika z wniosku, działalnością statutową Wnioskodawcy jest rozwój profesjonalnego współzawodnictwa w koszykówce, a także promocja koszykówki jako dyscypliny sportu. Cały ewentualny dochód osiągany przez Wnioskodawcę z tytułu prowadzonej działalności jest przeznaczany na kontynuację i doskonalenie działalności w zakresie organizowania profesjonalnego współzawodnictwa w koszykówce mężczyzn.

W niniejszej sprawie Wnioskodawca pobiera opłaty administracyjne m.in. za wydanie licencji okresowej dla klubu, upoważniającej do udziału w rozgrywkach w danym sezonie, jak również za zmianę nazwy drużyny po rozpoczęciu rozgrywek oraz za zmianę ustalonego terminu meczu w czasie trwania rozgrywek.

Przenosząc powołane wyżej przepisy na grunt niniejszej sprawy w odniesieniu do pobieranych przez Wnioskodawcę opłat administracyjnych za wydanie licencji okresowej dla klubu, upoważniającej do udziału w rozgrywkach w danym sezonie, jak i w odniesieniu do opłat za zmianę nazwy drużyny po rozpoczęciu rozgrywek oraz opłat za zmianę ustalonego terminu meczu w czasie trwania rozgrywek, uznać należy, że Strona spełnia przesłanki przedmiotowe wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 32 lit. a), lit. b), lit. c). Wydanie licencji klubom, czy też umożliwienie zmiany nazwy drużyny po rozpoczęciu rozgrywek, jak również dokonanie zmiany ustalonego terminy meczu w czasie trwania rozgrywek wiąże się z braniem udziału klubu w rozgrywkach, zatem usługi te są konieczne do organizowania i uprawiania sportu, a celem Wnioskodawcy, zgodnie ze statutem jest rozwój profesjonalnego współzawodnictwa w koszykówce, a także promocja koszykówki jako dyscypliny sportu. Ponadto Wnioskodawca cały ewentualny dochód z tytułu prowadzonej działalności przeznacza na na kontynuację i doskonalenie działalności w zakresie organizowania profesjonalnego współzawodnictwa w koszykówce mężczyzn. Wskazane opłaty administracyjne za wydanie klubom licencji okresowych do rozgrywek jak również opłaty za zmianę nazwy drużyny po rozpoczęciu rozgrywek jak i opłaty za zmianę ustalonego terminu meczu w czasie trwania rozgrywek - są również usługami świadczonymi na rzecz osób uprawiających sport, ponieważ kluby, w tym konkretnym przypadku należy uznać za osobę uprawiająca sport, gdyż działalność Wnioskodawcy jest ściśle związana ze sportem, opiera się na organizowaniu rozgrywek klubów koszykówki.

Uwzględniając powyższe twierdzenia w kontekście przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, że omawiane opłaty za wydanie klubom licencji okresowych do rozgrywek, jak również opłaty za zmianę nazwy drużyny po rozpoczęciu rozgrywek jak i opłaty za zmianę ustalonego terminu meczu w czasie trwania rozgrywek, są zwolnione z podatku VAT, na podstawie z art. 43 ust. 1 pkt 32 lit. a-c, gdyż zostały kumulatywnie spełnione wszystkie warunki wynikające z tego przepisu.

W omawianej sprawie Wnioskodawca pobiera również opłaty za wydanie licencji okresowej dla zawodnika ponad ustalony limit oraz opłaty za wydanie licencji okresowej trenera bez polskiego obywatelstwa.

Wyżej wskazane opłaty pobierane są przez Wnioskodawcę za wykonanie usług, które są ściśle związane ze sportem, a ponadto są one świadczone przez związek sportowy (Wnioskodawcę), którego celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu. Usługi te są również konieczne do organizowania i uprawiania sportu, a także Wnioskodawca nie jest nastawiony na osiąganie zysków (wskazał w stanie faktycznym) oraz są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport/uczestniczących w wychowaniu fizycznym. Zatem, usługa przyznania licencji okresowej dla zawodnika ponad ustalony limit oraz opłaty za wydanie licencji okresowej trenera bez polskiego obywatelstwa mieści się w dyspozycji przepisu art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT, gdyż również w tym przypadku zostały spełnione wszystkie warunki wynikające z tego przepisu.

Reasumując, za pobierane przez Wnioskodawcę opłaty:

 • za wydanie licencji okresowej dla klubu, upoważniającej do udziału w rozgrywkach w danym sezonie;
 • za wydanie licencji okresowej dla zawodnika ponad ustalony limit;
 • za wydanie licencji okresowej dla trenera bez polskiego obywatelstwa;
 • za zmianę nazwy drużyny po rozpoczęciu rozgrywek;
 • za zmianę ustalonego terminu meczu w czasie trwania rozgrywek.

- Wnioskodawca powinien wystawiać faktury VAT ze stawką zwolnioną na podstawi art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.