IPPP1/443-951/14-2/JŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT z tytułu udzielenia licencji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2014 r. (data wpływu 21 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT z tytułu udzielenia licencji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT z tytułu udzielenia licencji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka S.A. (dalej także Spółka) jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, składającym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne. Spółka po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pakietu oprogramowania zapewniającego ujednolicenie środowiska usług katalogowych, poczty elektronicznej, zarządzania stacjami roboczymi w ramach całej sieci WAN P. S.A., zawarła umowę z wykonawcą A. S.A. Termin realizacji przedmiotu umowy obejmuje okres 36 miesięcy od daty jej zawarcia.

W ramach przedmiotowego zamówienia, zgodnie z postanowieniami umowy, Wykonawca zobowiązał się do dostarczenia pakietu oprogramowania zapewniającego ujednolicenie środowiska usług katalogowych, poczty elektronicznej, zarządzania stacjami roboczymi w ramach całej sieci WAN, w tym w szczególności do dostawy licencji oprogramowania, oprogramowania, jego uaktualnień i subskrypcji w ramach umowy licencyjnej na użytkowanie wyspecyfikowanego oprogramowania oraz wykonania usług technicznych do zamawianego oprogramowania. Szczegółowe wymagania w zakresie warunków licencji objętych dostawą określono w przedmiotowej umowie. Zawierając umowę A. S.A. zobowiązała się do zapewnienia udzielenia przez producenta produktów bezterminowej, niewyłącznej licencji na oprogramowanie (wyszczególnione w załączniku do umowy), w tym aktualizacji i poprawek oprogramowania w trakcie trwania umowy, na polach eksploatacji określonych w załączniku do umowy, z wyłączeniem licencji dostarczonych w formie subskrypcji. Licencja, pod warunkiem uregulowania przez Zamawiającego pełnej należności, udzielana jest bezterminowo, jedynie usługi aktualizacji i poprawek będą wykonywane przez okres wskazany w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy, dostarczenie przedmiotowych licencji zrealizowane zostało w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Odbiór usług został potwierdzony przez Strony protokołem odbioru. Za wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie licencji, Wykonawca zobowiązał się do wystawienia faktury w terminie 7 dni, od podpisania przez obie Strony protokołu odbioru. Natomiast, zapłata wynagrodzenia za dostarczenie licencji została podzielona na trzy raty:

 1. pierwsza rata płatna po wystawieniu przez A. S.A. faktury (wystawionej zgodnie z postanowieniami umowy w terminie 7 dni po podpisaniu protokołu odbioru przez Strony); wysokość pierwszej raty wynosi 1/3 wynagrodzenia brutto, przypadającego na licencje,
 2. druga rata płatna nie wcześniej niż po roku od zawarcia umowy; wysokość drugiej raty wynosi 1/3 wynagrodzenia brutto przypadającego na licencje,
 3. trzecia rata płatna nie wcześniej niż po dwóch latach od zawarcia umowy, wysokość trzeciej raty wynosi 1/3 wynagrodzenia brutto przypadającego na licencje.

Strony w zawartej umowie ustaliły także, iż Wykonawca każdorazowo wezwie P. do zapłaty należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, przekazując Spółce wezwanie do zapłaty kolejnych rat wynagrodzenia, w okresach ustalonych w umowie. Określona umownie łączna wartość brutto przedmiotu nie ulegnie zmianie przez okres jej obowiązywania.

W dniu 2 maja 2014 r. A. S.A. wystawiła fakturę VAT opiewającą na całą wartość usługi będącej przedmiotem umowy. Na dostarczonym dokumencie wskazano datę dostawy/wykonania usługi: 1 maja 2014 r. oraz termin płatności: 23 maja 2014 r. Zamieszczono także adnotację, iż „Dostawa realizowana na podstawie umowy (...), płatność w trzech ratach rocznych, zgodnie z umową”. Poczta dokonała zapłaty pierwszej raty w wysokości 1/3 wartości brutto faktury VAT.

Następnie, Spółka dokonała obniżenia kwoty podatku należnego o odpowiednią wartość podatku VAT naliczonego wynikającego z dostarczonej faktury.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego P. przysługiwało prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT wystawionej przez A. S.A. z tytułu udzielenia licencji...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art, 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl ust. 2 pkt 1 lit. a) przytoczonego przepisu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Stosownie natomiast do ust. 10 oraz ust. 10b pkt 1) powyższego przepisu, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, jednak nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Z treści umowy wynika, iż usługa zostanie zrealizowana w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Obowiązek podatkowy u dostawcy powstanie, zatem, na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, czyli z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Przytoczony artykuł formułuje zasadę ogólną, iż podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź nastąpiło świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres.

Obowiązek podatkowy, co należy podkreślić, jest zdeterminowany przez charakter świadczenia umowy. Z kolei o charakterze i o dacie wykonania tej usługi decydują strony umowy cywilnoprawnej, chyba że moment ten jest określany odmiennie przez obowiązujące przepisy prawa regulujące zasady wykonywania danego rodzaju usług. Ponadto, stosownie do art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121), strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Z powyższej zasady wynika, że strony mogą dowolnie kształtować treść umowy w granicach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa podatkowego. Mając na względzie wyżej opisaną zasadę swobody umów, Strony ustaliły, iż usługa dostarczenia licencji uznawana jest za wykonaną w momencie jej dostawy, a płatność następuje w ratach.

Takie stanowisko znajduje również potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 marca 2014 r., (nr IBPP2/443-191/14/ICZ), w której organ podatkowy stwierdził, że obowiązek podatkowy w przypadku licencji bezterminowej, z ustalonymi kilkoma terminami zapłaty po jej udzieleniu, powstanie zgodnie z art. 19a ust. 1, tj. w momencie jej udzielenia.

W świetle powyższego, zdaniem P., spełnione zostały warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wykazanego na fakturze. Spółka może więc dokonać odliczenia w miesiącu otrzymania faktury lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, bowiem, u dostawcy powstał obowiązek podatkowy (w stosunku co do całej udokumentowanej kwoty), a Spółka znajduje się w posiadaniu faktury.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie natomiast do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Przez sprzedaż z kolei rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ustawy).

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

W myśl ust. 2 powołanego przepisu, w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę.

W art. 19a ust. 3 ustawy wskazano, że usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyżej wskazany przepis art. 19a ust. 1 formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Natomiast w odniesieniu do usług przyjmowanych częściowo, o których mowa w ust. 2 powołanego artykułu, należy wskazać, że obowiązek podatkowy – w przypadku wykonania usługi częściowej – powstaje właśnie w tej części.

Poza tym, należy zwrócić uwagę, że dla powstania obowiązku podatkowego na zasadach ogólnych nie ma zupełnie znaczenia chwila wystawienia faktury.

Jednakże, stosownie do art. 19a ust. 8 powołanej ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Moment powstania obowiązku podatkowego wymaga od wykonawcy danej usługi prawidłowego określenia momentu jej wykonania. Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje tego momentu, ani w żaden sposób nie precyzuje, jakimi kryteriami należy posługiwać się dla jego określenia. Należy jednak wskazać, że o faktycznym wykonaniu usługi decyduje jej charakter. Z kolei o charakterze i o dacie wykonania tej usługi decydują strony umowy cywilnoprawnej, chyba że moment ten jest określany przez obowiązujący przepis prawa regulujący zasady wykonywania danego rodzaju usług.

Ponadto, stosownie do art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2014 r., poz. 121), strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Z powyższej zasady wynika, że strony mogą dowolnie kształtować treść umowy w granicach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa, w tym także przepisy prawa podatkowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pakietu oprogramowania zapewniającego ujednolicenie środowiska usług katalogowych, poczty elektronicznej, zarządzania stacjami roboczymi w ramach całej sieci WAN P. S.A., zawarła umowę z wykonawcą A. S.A. Termin realizacji przedmiotu umowy obejmuje okres 36 miesięcy od daty jej zawarcia.

W ramach przedmiotowego zamówienia, zgodnie z postanowieniami umowy, Wykonawca zobowiązał się do dostarczenia pakietu oprogramowania zapewniającego ujednolicenie środowiska usług katalogowych, poczty elektronicznej, zarządzania stacjami roboczymi w ramach całej sieci WAN, w tym w szczególności do dostawy licencji oprogramowania, oprogramowania, jego uaktualnień i subskrypcji w ramach umowy licencyjnej na użytkowanie wyspecyfikowanego oprogramowania oraz wykonania usług technicznych do zamawianego oprogramowania. Szczegółowe wymagania w zakresie warunków licencji objętych dostawą określono w przedmiotowej umowie. Zawierając umowę A. S.A. zobowiązała się do zapewnienia udzielenia przez producenta produktów bezterminowej, niewyłącznej licencji na oprogramowanie, w tym aktualizacji i poprawek oprogramowania w trakcie trwania umowy, na polach eksploatacji określonych w załączniku do umowy, z wyłączeniem licencji dostarczonych w formie subskrypcji. Licencja, pod warunkiem uregulowania przez Zamawiającego pełnej należności, udzielana jest bezterminowo, jedynie usługi aktualizacji i poprawek będą wykonywane przez okres wskazany w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy, dostarczenie przedmiotowych licencji zrealizowane zostało w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Odbiór usług został potwierdzony przez Strony protokołem odbioru. Za wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie licencji, Wykonawca zobowiązał się do wystawienia faktury w terminie 7 dni, od podpisania przez obie Strony protokołu odbioru. Natomiast, zapłata wynagrodzenia za dostarczenie licencji została podzielona na trzy raty: pierwsza rata płatna po wystawieniu przez A. S.A. faktury (wystawionej zgodnie z postanowieniami umowy w terminie 7 dni po podpisaniu protokołu odbioru przez Strony); wysokość pierwszej raty wynosi 1/3 wynagrodzenia brutto, przypadającego na licencje,

 1. druga rata płatna nie wcześniej niż po roku od zawarcia umowy; wysokość drugiej raty wynosi 1/3 wynagrodzenia brutto przypadającego na licencje,
 2. trzecia rata płatna nie wcześniej niż po dwóch latach od zawarcia umowy, wysokość trzeciej raty wynosi 1/3 wynagrodzenia brutto przypadającego na licencje.

Strony w zawartej umowie ustaliły także, iż Wykonawca każdorazowo wezwie P. do zapłaty należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, przekazując Spółce wezwanie do zapłaty kolejnych rat wynagrodzenia, w okresach ustalonych w umowie. Określona umownie łączna wartość brutto przedmiotu nie ulegnie zmianie przez okres jej obowiązywania.

Z uwagi na cytowane przepisy oraz opis stanu faktycznego należy stwierdzić, że dla usług udzielenia licencji, co do zasady, obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą wykonania usługi.

W świetle przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego należy stwierdzić, że w opisanym modelu sprzedaży tj. dostarczenia licencji uznanej umownie za wykonaną w momencie jej dostawy z ustalonymi trzema ratalnymi terminami zapłaty za dostarczenie licencji, obowiązek podatkowy powstał na zasadach określonych w art. 19a ust. 1 ustawy, czyli z chwilą wykonania usługi, za który należy przyjąć udzielenie licencji.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy przysługującego w opisanym stanie faktycznym prawa do dokonania odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT wystawionej przez A. S.A. z tytułu udzielenia licencji.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Stosownie natomiast do art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Zgodnie z art. 86 ust. 10c ustawy, przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio do całości lub części zapłaty uiszczanej przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi.

Stosownie do art. 86 ust. 11 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Wyłączenia stosowania obniżenia podatku należnego zostały zawarte w art. 88 ustawy.

I tak, w myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zatem, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Analiza cytowanych wyżej przepisów art. 86 ust. 10, ust. 10b i ust. 10c ustawy prowadzi do wniosku, że z odliczenia podatku można skorzystać dopiero w rozliczeniu za okres, w którym spełnione są łącznie trzy przesłanki:

 • podatnik jest w posiadaniu faktury dokumentującej transakcję,
 • powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów i usług,
 • doszło do faktycznego nabycia tych towarów i usług lub doszło do zapłaty całości lub części uiszczanej kwoty przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi.

Natomiast, termin o którym mowa w art. 86 ust. 11 ustawy, tj. termin „dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych” do odliczenia podatku będzie liczony dopiero od okresu, w którym zostaną spełnione łącznie wskazane wyżej przesłanki do odliczenia.

Z uwagi na obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego Wnioskodawcy przysługiwało prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym spełnione są łącznie trzy ww. przesłanki lub w terminie dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Z treści wniosku wynika, że w dniu 2 maja 2014 r. A. S.A. wystawiła fakturę VAT opiewającą na całą wartość usługi będącej przedmiotem umowy. Na dostarczonym dokumencie wskazano datę dostawy/wykonania usługi: 1 maja 2014 r. oraz termin płatności: 23 maja 2014 r. Zamieszczono także adnotację, iż „Dostawa realizowana na podstawie umowy (...), płatność w trzech ratach rocznych, zgodnie z umową”. Poczta dokonała zapłaty pierwszej raty w wysokości 1/3 wartości brutto faktury VAT.

Następnie, Spółka dokonała obniżenia kwoty podatku należnego o odpowiednią wartość podatku VAT naliczonego wynikającego z dostarczonej faktury.

Jak wskazano powyżej obowiązek podatkowy dla usługi udzielenia licencji uznanej umownie za wykonaną w momencie jej dostawy z ustalonymi trzema ratalnymi terminami zapłaty za dostarczenie licencji, powstał z chwilą wykonania usługi, za który należy przyjąć udzielenie licencji, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy.

Tym samym Wnioskodawcy przysługiwało prawo do dokonania odliczenia podatku wynikającego z faktury VAT wystawionej przez A. S.A. z tytułu usługi udzielenia licencji, w rozliczeniu za okres, w którym spełniono łącznie wszystkie warunki odliczenia tj. Wnioskodawca był w posiadaniu faktury dokumentującej faktycznie wykonaną usługę, a także w odniesieniu do tej usługi u Wykonawcy powstał obowiązek podatkowy.

Jeżeli w rozliczeniu za ww. okres Spółka nie odliczyła podatku wynikającego z faktury VAT wystawionej przez A. S.A. z tytułu usługi udzielenia licencji, będzie to mogła zrobić w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w wyżej przedstawionym zakresie jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy jednakże podkreślić, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z poźn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.