ILPP4/4512-1-164/15-4/BA | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu udzielenia licencji na użytkowanie dodatków do systemu (...)
ILPP4/4512-1-164/15-4/BAinterpretacja indywidualna
 1. licencja
 2. moment powstania obowiązku podatkowego
 3. obowiązek podatkowy
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne -> Moment powstania obowiązku podatkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 lipca 2015 r. (data wpływu 14 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu udzielenia licencji na użytkowanie dodatków do systemu (...) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu udzielenia licencji na użytkowanie dodatków do systemu (...). Wniosek uzupełniono pismem z dnia 10 lipca 2015 r. (data wpływu 14 lipca 2015 r.) o opis sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą związaną z oprogramowaniem jak i usługami informatycznymi, opodatkowaną na zasadach ogólnych oraz jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej od podatku VAT rozlicza się z organem podatkowym za okresy miesięczne (VAT-7).

W ramach prowadzonej działalności dokonuje on m.in. czynności polegających na udzieleniu licencji na użytkowanie dodatków (ang. Add-Ons) do systemu (...) firmy A. używanego przez klientów, przy czym Wnioskodawca zachowuje wszelkie prawa autorskie do ww. programu i jest jego twórcą. Udzielanie licencji odbywa się za pomocą internetowej platformy A. M., której właścicielem i zarządzającym jest firma A.. Wnioskodawca podpisał umowę z firmą A. na dłużej niż rok. Siedziba firmy A. mieści się w Australii. Funkcjonowanie A. M. można porównać do działania sklepu internetowego, w którym jego właściciel oferuje produkty różnych producentów. Firma A. udostępnia miejsce w swoim sklepie na sprzedaż ww. licencji. Firma A. nie kupuje licencji a jedynie udostępnia swoją platformę internetową (pełni rolę pośrednika). Wnioskodawca udziela licencji na swoje dodatki klientom, którzy wcześniej zakupili system (...) od A.. Wysokość zapłaty z tytułu licencji nie jest znana w momencie jej udzielenia, ponieważ jest ona uzależniona od określonych przyszłych zdarzeń, takich jak rezygnacja z zakupu licencji, do której każdy użytkownik ma prawo w ciągu 30 dni od daty zakupu. Licencje udzielane są na czas określony, z reguły na okres jednego miesiąca i automatycznie odnawiane po jego upływie, o ile klient nie zrezygnuje z usługi w międzyczasie. Automatycznym odnawianiem licencji zajmuje się system sprzedaży A. M. firmy A.. Firma A. (pośrednik) pobiera od klientów opłaty przekazując Wnioskodawcy 75% wartości sprzedaży, która jest już pomniejszona o należną prowizję oraz wszelkie podatki i koszty które musi uiścić A.. Wartość sprzedanych licencji wypłacana jest Wnioskodawcy w dolarach amerykańskich, w terminie 30 dni licząc od końca miesiąca kalendarzowego, pod warunkiem że w danym miesiącu przekroczony został próg 500 USD.

Podczas tych 30 dni firma A. ma czas na ewentualną korektę ilości zakupionych licencji np. w skutek rezygnacji użytkownika z zakupu.

Po przekroczeniu progu 500 USD i upływie wspomnianych 30 dni, zostaje wygenerowany raport przez A. i przekazany Wnioskodawcy, pokazujący ile licencji zostało zakupionych, z uwzględnieniem licencji nowych i odnowionych. Zapłata z tytułu udzielenia licencji płatna jest w momencie otrzymania raportu od A.. Wnioskodawca uznaje, że w tym wypadku wykonanie usługi polegającej na udzieleniu licencji to moment otrzymania e-maila z raportem na temat sprzedaży. Raport to m.in. informacja na temat daty zakupu licencji przez klientów, nazwa klienta, czas na jaki klient zakupił licencję, udział w sprzedaży Wnioskodawcy wyrażony w dolarach amerykańskich.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca na pytanie tut. Organu „Czy z tytułu udzielenia licencji na użytkowanie dodatków do (...) ustalone są/zostaną następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń... Jeżeli tak, należy wskazać jakich okresów dotyczą/będą one dotyczyły...” wskazał, że termin płatności reguluje umowa pomiędzy nim a firmą A. Ltd. Zgodnie z ww. umową, zapłata z tytułu udzielania licencji Wnioskodawcy następuje w terminie 30 dni licząc od końca miesiąca kalendarzowego, w którym wystąpiło to udzielenie pod warunkiem, że w miesiącu tym został przekroczony próg 500 USD.

Przykładowo, jeżeli w miesiącu maju 2015 wartość sprzedanych licencji wyniosła 600 USD firma A. zobowiązana jest rozliczyć się z tego tytułu najwcześniej w dniu 1 lipca 2015. Wartość zobowiązania może zostać umniejszona na skutek ewentualnych korekt wynikających z możliwej rezygnacji z zakupu przez użytkowników. O rzeczywistej wartości należności Wnioskodawca dowiaduje się z raportu wystawionego przez firmę A. w momencie uregulowania należności za dany okres.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo rozpoznając obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu udzielenia licencji na użytkowanie dodatków do systemu (...) z chwilą zapłaty (art. 19a ust. 3 ustawy o VAT)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Przykład 1:

W miesiącu styczniu nie wie on ile licencji sprzeda, ponieważ w ciągu 30 dni od końca miesiąca kalendarzowego firma A. przesyła skorygowany raport dotyczący sprzedaży. W raporcie tym zawarte są informacje ile osób zrezygnowało z licencji w ciągu tych 30 dni oraz ile osób zakupiło licencję. Raport ten za sprzedaż z miesiąca stycznia Wnioskodawca otrzymał drogą elektroniczną w dniu 2 marca 2015 r., za okres sprzedaży licencji 1-31.01.2015 r., który jest podstawą do wystawienia faktury dla firmy A.. Obowiązek podatkowy VAT i tym samym przychód podatkowy z tego tytułu, według Wnioskodawcy, powstaje 2 marca 2015 r., z chwilą otrzymania powyższego raportu oraz z chwilą uregulowania należności przez firmę A. (również w miesiącu marcu).

Przykład 2 (teoretyczny):

W miesiącu lutym ogólna liczba sprzedanych i odnowionych licencji wyniosła 425 USD i nie przekroczyła progu 500 USD. W kolejnym miesiącu marcu, sprzedaż wyniosła 380 USD i w związku z powyższym, firma A. w terminie 30 dni od końca miesiąca marca prześle Wnioskodawcy raport na łączną kwotę z dwóch miesięcy: lutego i marca, pomniejszoną o ewentualne rezygnacje. Tym samym, Wnioskodawca należność za sprzedaż licencji w terminie od 1 lutego do 31 marca (dwa miesiące kalendarzowe) dostanie na początku maja, uznając że obowiązek podatkowy VAT i przychód podatkowy powstał w tym właśnie miesiącu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ustawy).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu udzielenia licencji na użytkowanie dodatków do systemu (...).

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Przepis art. 19a ust. 1 ustawy formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź wykonana usługa i powinien być rozliczony za ten okres.

Usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi – art. 19a ust. 3 ustawy.

Wnioskodawca dokonuje sprzedaży licencji za pomocą internetowej platformy A. M., której właścicielem i zarządzającym jest firma A., której siedziba mieści się w Australii.

W przypadku świadczenia usług, istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy, czy dana usługa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Stosownie do art. 28a ustawy – na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku – rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 28a ustawy wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy o podatku od towarów i usług. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalania miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji jest podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich.

Firma A. spełnia definicję podatnika, o której mowa w art. 28a ustawy.

Zgodnie z zasadą ogólną zawartą w art. 28b ust. 1 ustawy – miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

W myśl zaś art. 109 ust. 3a ustawy – podatnicy świadczący usługi, których miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju, są obowiązani w prowadzonej ewidencji podać nazwę usługi, wartość usługi bez podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, uwzględniając moment powstania obowiązku podatkowego określany dla tego rodzaju usług świadczonych na terytorium kraju. W przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19a ust. 1-3 i 8.

Z analizy powyższych przepisów dotyczących sprzedaży poza terytorium kraju wynika, że dla usług mających miejsce świadczenia poza terytorium kraju obowiązek podatkowy nie powstaje. Usługi świadczone poza terytorium kraju należy jednak ujmować w prowadzonej ewidencji w dacie, w której powstawałby obowiązek podatkowy, gdyby usługi te były świadczone w Polsce.

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z usługą, dla której w związku z jej świadczeniem ustalone zostały następujące po sobie terminy płatności. Jak wskazał Wnioskodawca, termin płatności reguluje umowa pomiędzy nim a firmą A. Ltd. Zgodnie z ww. umową, zapłata z tytułu udzielania licencji Wnioskodawcy następuje w terminie 30 dni licząc od końca miesiąca kalendarzowego, w którym wystąpiło to udzielenie, pod warunkiem, że w miesiącu tym został przekroczony próg 500 USD. Po przekroczeniu progu 500 USD i upływie wspomnianych 30 dni, zostaje wygenerowany raport przez A. i przekazany Wnioskodawcy.

Zatem dla określenia momentu wykonania świadczonej przez Wnioskodawcę usługi zastosowanie znajdzie art. 19a ust. 3 ustawy – będzie to data upływu każdego okresu rozliczeniowego, za który Wnioskodawca otrzyma dany raport.

Odnosząc się do wskazanych przez Wnioskodawcę przykładów:

 • jeżeli w miesiącu maju 2015 r. wartość sprzedanych licencji wyniosła 600 USD to usługę – zgodnie z powołanym art. 19a ust. 3 ustawy – uznaje się za wykonaną dnia 31 maja 2015 r. (obowiązek podatkowy powstał z chwilą wykonania usługi, czyli 31 maja 2015 r. – art. 19a ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy);
 • jeżeli za sprzedaż z miesiąca stycznia 2015 r. Wnioskodawca otrzymał raport drogą elektroniczną w dniu 2 marca 2015 r., za okres sprzedaży licencji 1-31.01.2015 r., który jest podstawą do wystawienia faktury dla firmy A., momentem wykonania usługi (oraz powstania obowiązku podatkowego) był dzień 31 stycznia 2015 r.;
 • jeżeli w miesiącu lutym ogólna liczba sprzedanych i odnowionych licencji wyniosła 425 USD i nie przekroczyła progu 500 USD, w kolejnym miesiącu marcu sprzedaż wyniosła 380 USD i w związku z powyższym, firma A. w terminie 30 dni od końca miesiąca marca przesłała Wnioskodawcy raport na łączną kwotę z dwóch miesięcy: lutego i marca, momentem wykonania usługi i powstania obowiązku podatkowego był dzień 31 marca 2015 r.

Podsumowując, w przedmiotowej sprawie moment wykonania usługi należy ustalać zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy, jako wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się ustalone płatności, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. W tych terminach należy zatem rozpoznać obowiązek podatkowy z tytułu udzielania przez Wnioskodawcę licencji na użytkowanie dodatków do systemu (...), na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że obowiązek podatkowy VAT z tytułu wykonywanych przez niego usług powstaje z chwilą otrzymania raportu od A. oraz z chwilą uregulowania należności przez tą firmę, jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że w podatku dochodowym od osób fizycznych wydane zostało odrębne rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

licencja
IPPP1/4512-595/15-3/AS | Interpretacja indywidualna

moment powstania obowiązku podatkowego
IPPP1/4512-744/15-4/AW | Interpretacja indywidualna

obowiązek podatkowy
IPPP2/4512-638/15-4/RR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.