ILPP1/4512-1-660/15-4/AS | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług szkoleniowych celem uzyskania: licencji pilota samolotowego rekreacyjnego LAPL(A), licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A), uprawnień do wykonywania lotów nocnych VFR, uprawnień na samoloty wielosilnikowe tłokowe lądowe MEP(L), uprawnień do wykonywania lotów według przyrządów IR(A), licencji pilota samolotowego zawodowego CPL(A), uprawnień instruktora szkolenia samolotowego FI(A), CRI, IRI.
ILPP1/4512-1-660/15-4/ASinterpretacja indywidualna
 1. finansowanie
 2. licencja
 3. przepisy odrębne
 4. samolot
 5. szkolenie
 6. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 7. środki publiczne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2015 r. (data wpływu 2 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 listopada 2015 r. (data wpływu 25 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług szkoleniowych celem uzyskania: licencji pilota samolotowego rekreacyjnego LAPL(A), licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A), uprawnień do wykonywania lotów nocnych VFR, uprawnień na samoloty wielosilnikowe tłokowe lądowe MEP(L), uprawnień do wykonywania lotów według przyrządów IR(A), licencji pilota samolotowego zawodowego CPL(A), uprawnień instruktora szkolenia samolotowego FI(A), CRI, IRI - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług szkoleniowych celem uzyskania licencji pilota samolotowego rekreacyjnego LAPL(A), licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A), uprawnień do wykonywania lotów nocnych VFR, uprawnień na samoloty wielosilnikowe tłokowe lądowe MEP(L), uprawnień do wykonywania lotów według przyrządów IR(A), licencji pilota samolotowego zawodowego CPL(A), uprawnień instruktora szkolenia samolotowego FI(A), CRI, IRI. Wniosek został uzupełniony pismem w dniu 25 listopada 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka z o.o. prowadzi ośrodek szkolenia lotniczego.

Spółka zawiera umowy z potencjalnymi klientami o szkolenie, stosownie do zapotrzebowania i zainteresowania usługami. W przypadku pozytywnej decyzji klienta, spółka zawiera umowę o szkolenie, przy czym umowa zawsze dotyczy szkolenia zawodowego.

Przedmiotem umowy jest szkolenie prowadzące do uzyskania przez kursanta licencji pilota zawodowego CPL(A) lub licencji pilota liniowego ATPL(A).

Szkolenie to składa się z kilku modułów, przy czym każdy moduł jest realizowany jako całościowe i kompletne zadanie, mające z jednej strony przymiot kompletności w danym module, a z drugiej strony, dany moduł jest niezbędny do przystąpienia do szkolenia dalszego modułu, który ma być finałem szkolenia.

Pierwszym modułem dla kursantów, którzy nie mają żadnych uprawnień, jest moduł na licencję na pilota samolotowego turystycznego, gdyż ten moduł jest konieczny, aby przystąpić do dalszego modułu na pilota zawodowego.

Takie zasady wynikają z przepisów prawa i Spółka nie może ich zmienić.

Nie ma zatem prawnych możliwości, aby kursant mógł przystąpić do szkolenia na pilota z licencjami zawodowymi, jeśli nie ma licencji na pilota samolotowego turystycznego.

Licencja pilota samolotowego turystycznego jest licencją wyjściową, umożliwiającą przystąpienie do dalszych szkoleń na licencje zawodowe.

Co prawda istnieje ryzyko przerwania szkolenia z przyczyn leżących po stronie kursanta (zmiana stanu zdrowia, niepłacenie wynagrodzenia za szkolenie, niezdanie egzaminu lub nieprzystąpienie do egzaminu za dany etap), ale na chwilę zawarcia umowy, takie okoliczności nie są przewidywane przez strony umowy. Są to ryzyka losowe. Wynagrodzenie za szkolenia jest płacone etapami, stosownie do postępu szkolenia, lub z góry za całe szkolenie.

Proces szkolenia pilotów samolotowych składa się z kilku etapów, począwszy od szkolenia podstawowego, na szkoleniach zaawansowanych kończąc, które są niezbędne do pracy pilota zawodowego.

Szkolenia zaczynają się kursem teoretycznym (obejmującym, w zależności od trybu nauki, określoną ilość godzin wykładów oraz ćwiczeń, m.in. z takich przedmiotów jak: zasady lotu, meteorologia, nawigacja, prawo lotnicze, procedury ruchu lotniczego, łączność radiowa, itp.), po czym następuje część praktyczna szkolenia (obejmującą określony czas lotu i składa się z kilku etapów, między innymi z: podstawowej nauki pilotażu, nauki lotów bez widoczności oraz przelotów nawigacyjnych).

Każdy z etapów szkolenia kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu tak teoretycznego, jak i praktycznego (zgodnie z wymogami Urzędu Lotnictwa Cywilnego).

Ostatecznie szkolenie kończy się egzaminem państwowym teoretycznym i praktycznym składanym przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną. Po zdaniu egzaminu uczestnik kursu otrzymuje licencję, która uprawnia do podjęcia lotów, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z posiadanej licencji i jednocześnie uprawnia do dalszego doszkalania, celem uzyskania uprawnień i licencji wyższego rzędu.

Ze względu na powyższe, to od woli kursanta zależy, czy zakończy szkolenie na etapie uzyskania licencji niższego szczebla, czy też będzie dalej kontynuował szkolenie.

Szkolenie rozpoczyna się od uzyskania licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A) oraz uprawnień wpisywanych do niej.

Następnie, przy posiadaniu tych uprawnień, pilot z licencją turystyczną PPL(A) może rozpocząć szkolenie do uzyskania licencji zawodowych CPL(A) i ATPL(A) oraz uprawnień wpisywanych do nich. Cykl każdego szkolenia jest taki sam: szkolenie teoretyczne, praktyczne, egzamin przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Sp. z o.o. oferuje następujące szkolenia teoretyczne i praktyczne:

 • Szkolenie modułowe od 0-ATPL,
 • Licencja Pilota Samolotowego Rekreacyjnego LAPL(A),
 • Licencja Pilota Samolotowego Turystycznego PPL(A),
 • Uprawnienie do wykonywania lotów nocnych VFR,
 • Uprawnienie na samoloty wielosilnikowe tłokowe lądowe MEP(L),
 • Uprawnienie do wykonywania lotów według przyrządów IR(A),
 • Licencja Pilota Samolotowego Zawodowego CPL(A),
 • Szkolenie modułowe MEP(L) + IR(A) + CPL(A),
 • Szkolenie teoretyczne do Licencji Pilota Samolotowego Liniowego ATPL(A),
 • Uprawnienie instruktora szkolenia samolotowego FI(A), CRI, IRI,
 • English ICAO 4.

Spółka prowadzi szkolenia zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, wymaganymi przepisami prawa.

Zgodnie bowiem z zapisami art. 160 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, podjęcie i wykonywanie działalności w lotnictwie cywilnym w zakresie szkolenia personelu lotniczego w celu uzyskania licencji członka personelu lotniczego oraz wpisywanych do niej dodatkowych uprawnień, wymaga uzyskania certyfikatu.

W ust. 2 tego przepisu postanowiono, że wydanie certyfikatu musi być poprzedzone procesem certyfikacji, który jest sprawdzeniem trwałej zdolności podmiotu do bezpiecznego wykonywania określonej działalności lotniczej.

Zgodnie z art. 161 ust. 1 i 2 prawa lotniczego, certyfikację przeprowadza Prezes Urzędu Lotniczego, a pozytywny wynik sprawdzenia spełnienia wymagań, stwierdza wydaniem certyfikatu.

W dniu (...) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał Spółce, uprawniający do prowadzenia Ośrodka, certyfikat.

W dniu (...) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał Spółce certyfikat zatwierdzający rozszerzenie działalności szkoleniowej. Certyfikaty te potwierdzają, że Spółka jest zdolna do prowadzenia działalności lotniczej w zakresie szkolenia personelu lotniczego.

Szkolenie prowadzone jest według Instrukcji oraz programów szkolenia, które zatwierdza Prezes Urzędu Lotniczego.

Z uzupełnienia z dnia 23 listopada 2015 r. do wniosku wynika, że:

 1. Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 2. Zdaniem Wnioskodawcy, wskazane we wniosku usługi, można zakwalifikować jako usługi kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ Wnioskodawca zawiera umowy z kursantami, których zakończeniem jest uzyskanie licencji pilota samolotowego zawodowego CPL(A). Pośrednimi etapami szkolenia są szkolenia na licencję np.: LAPL(A) czy PPL(A) oraz dodatkowe uprawnienia - VFR, MEP(L) i IR(A). Dodatkowo, Wnioskodawca prowadzi dalsze szkolenia prowadzące do uzyskania przez kursanta uprawnień instruktorskich - np.: FI(A), CRI, IRI. Z uwagi na to, że umowa łącząca Wnioskodawcę z kursantem przewiduje, że wraz z zakończeniem szkolenia kursant uzyska licencję CPL(A) - pilota samolotowego zawodowego, Wnioskodawca uważa, że świadczone przez niego usługi (każde oddzielnie) można zakwalifikować jako usługi kształcenia zawodowego w rozumieniu ww. przepisu, gdyż ukończenie np.: części kursu i uzyskanie przez kursanta np.: licencji PPL(A) ma charakter przejściowy, jako przystanek na drodze do licencji pilota samolotowego zawodowego CPL(A).
 3. Szkolenia prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach:
  1. art. 94 - 104 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t.j. z dnia 13 września 2013 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 1393),
  2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1077),
   1. § 1 pkt 4 ppkt c;
   2. rozdział 4 - § 21 - § 30,
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające Dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i Dyrektywę 2004/36/WE - załącznik III,
  4. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 - załącznik I (Część FCL).
 4. Szkolenia nie są dofinansowywane ze środków publicznych.
 5. Uzyskanie przez kursanta licencji pilota samolotowego rekreacyjnego wymaga ukończenia modułu szkolenia oraz zdania egzaminu państwowego. Zgodnie z umową zawieraną przez Wnioskodawcę z kursantem, po uzyskaniu licencji pilota samolotowego rekreacyjnego, kursant jest zobowiązany do kontynuowania szkolenia i przystąpienia do dalszych modułów na pilota zawodowego, które dają prawo do wykonywania lotów za wynagrodzeniem.
 6. Wnioskodawca prostuje informacje zawarte we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej, wskazując, iż to, że ukończenie modułu szkolenia PPL(A) jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do dalszego modułu CPL(A), wynika nie z przepisów prawa, ale z polityki przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Prawo dopuszcza przystąpienie do szkolenia CPL(A) przez osobę, która nie posiada licencji PPL(A). Z uwagi jednak na konieczność posiadania 200 godzin nalotu ogólnego do ubiegania się o licencję CPL(A), ze względów praktycznych i finansowych warto uzyskać w pierwszej kolejności licencję PPL(A). Do uzyskana licencji PPL(A) wymaga się 45 godzin nalotu. Po uzyskaniu licencji PPL(A) kursant uzyskuje uprawnienia do odbywania nalotów, które będą zaliczane, wraz z 45 godzinami szkoleniowymi w ramach szkolenia PPL(A), do wymogu 200 godzin niezbędnego do ubiegania się o licencję CPL(A).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy usługi szkolenia przeprowadzone przez Spółkę z o.o. zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, celem uzyskania:

 • Licencji Pilota Samolotowego Rekreacyjnego LAPL(A),
 • Licencji Pilota Samolotowego Turystycznego PPL(A),
 • Uprawnienia do wykonywania lotów nocnych VFR,
 • Uprawnienia na samoloty wielosilnikowe tłokowe lądowe MEP(L),
 • Uprawnienia do wykonywania lotów według przyrządów IR(A),
 • Licencji Pilota Samolotowego Zawodowego CPL(A),
 • Uprawnień instruktora szkolenia samolotowego FI(A) CRI IRI,

w ustalonych powyżej warunkach szkolenia, korzystają ze zwolnienia w zakresie podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, usługi szkolenia, według powyższego wyliczenia są zwolnione od podatku.

Powyższe wynika z oceny tych usług, jako usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz faktu, że usługi prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach oraz świadczenie usług i dostawa towarów są ściśle z tymi usługami związane.

Dla oceny, czy określone usługi będą zwolnione na podstawie powołanego wyżej przepisu od podatku od towarów i usług, konieczne jest stwierdzenie:

 • czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego;
 • czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Zdaniem Spółki, usługi szkolenia osób ubiegających się o wydanie licencji pilota lub uzyskanie określonych uprawnień, mieszczą się, co do zasady, w usługach kształcenia zawodowego. Dotyczy to zarówno licencji pilota samolotowego turystycznego, jak innych uprawnień i licencji.

Uzyskanie licencji pilota turystycznego jest bowiem obligatoryjnym etapem do prowadzenia dalszego kształcenia w zakresie licencji i uprawnień zawodowych.

Stąd, zdaniem Spółki, wynagrodzenie za usługi szkolenia we wszystkich oferowanych przez Spółkę zakresach licencji i uprawnień, objęte jest zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług.

Każde bowiem szkolenie finalnie doprowadzić powinno do uzyskania uprawnień lub licencji, które pozwalają wykorzystywać te uprawnienia lub licencje zawodowo, a forma prowadzenia szkolenia jest ściśle reglamentowana prawnie, tak co do podmiotu uprawnionego, jak i przebiegu samego szkolenia.

Szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie licencji członka personelu lotniczego oraz wpisywanych do niej dodatkowych uprawnień, objęte jest przepisami ustawy prawo lotnicze oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, co oznacza, że spełniona zostaje przesłanka, że usługi te są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z treści art. 41 ust. 1 ustawy wynika, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

Jednakże, w myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Dla zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy, istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego inną niż wymienione w pkt 26, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Dla stwierdzenia, czy dana usługa spełnia definicję usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego należy odnieść się do art. 44 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 2011 r., str. 1, z późn. zm., zwanej dalej: Dyrektywą 2006/112/WE.

Zgodnie z jego treścią, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Kierując się wskazówkami ww. rozporządzenia Rady UE, zawierającymi definicję kształcenia zawodowego, należy stwierdzić, że kształcenie zawodowe jest procesem mającym na celu nauczenie, przekazanie wiedzy z określonej dziedziny, które ma posłużyć zdobyciu bądź uaktualnieniu wiedzy obecnie posiadanej przez uczestnika takiego szkolenia.

Definicja usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania, zawarta w ww. rozporządzeniu, kładzie nacisk na „bezpośredni” związek nauczania z daną branżą lub zawodem, co narzuca stosowanie specyficznego programu nauczania dla skonkretyzowanego odbiorcy.

Jak wynika z powyższego, za usługę kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego można uznać tylko taką usługę, która obejmuje nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, bądź ma na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, będący zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzi ośrodek szkolenia lotniczego. Spółka zawiera umowy z potencjalnymi klientami o szkolenie, stosownie do zapotrzebowania i zainteresowania usługami. W przypadku pozytywnej decyzji klienta, spółka zawiera umowę o szkolenie, przy czym umowa zawsze dotyczy szkolenia zawodowego. Przedmiotem umowy jest szkolenie prowadzące do uzyskania przez kursanta licencji pilota zawodowego CPL(A) lub licencji pilota liniowego ATPL(A). Szkolenie to składa się z kilku modułów, przy czym każdy moduł jest realizowany jako całościowe i kompletne zadanie, mające z jednej strony przymiot kompletności w danym module, a z drugiej strony, dany moduł jest niezbędny do przystąpienia do szkolenia dalszego modułu, który ma być finałem szkolenia. Pierwszym modułem dla kursantów, którzy nie mają żadnych uprawnień, jest moduł na licencję na pilota samolotowego turystycznego. Proces szkolenia pilotów samolotowych składa się z kilku etapów, począwszy od szkolenia podstawowego, na szkoleniach zaawansowanych kończąc, które są niezbędne do pracy pilota zawodowego. Szkolenia zaczynają się kursem, po czym następuje część praktyczna szkolenia. Każdy z etapów szkolenia kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu, tak teoretycznego, jak i praktycznego (zgodnie z wymogami Urzędu Lotnictwa Cywilnego). Ostatecznie, szkolenie kończy się egzaminem państwowym teoretycznym i praktycznym składanym przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną. Po zdaniu egzaminu uczestnik kursu otrzymuje licencję, która uprawnia do podjęcia lotów, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z posiadanej licencji i jednocześnie uprawnia do dalszego doszkalania, celem uzyskania uprawnień i licencji wyższego rzędu. Ze względu na powyższe, to od woli kursanta zależy, czy zakończy szkolenie na etapie uzyskania licencji niższego szczebla, czy też będzie dalej kontynuował szkolenie. Szkolenie rozpoczyna się od uzyskania licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A) oraz uprawnień wpisywanych do niej. Następnie, przy posiadaniu tych uprawnień, pilot z licencją turystyczną PPL(A) może rozpocząć szkolenie do uzyskania licencji zawodowych CPL(A) i ATPL(A) oraz uprawnień wpisywanych do nich. Cykl każdego szkolenia jest taki sam: szkolenie teoretyczne, praktyczne, egzamin przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Sp. z o.o. oferuje następujące szkolenia teoretyczne i praktyczne:

 • Szkolenie modułowe od 0-ATPL,
 • Licencja Pilota Samolotowego Rekreacyjnego LAPL(A),
 • Licencja Pilota Samolotowego Turystycznego PPL(A),
 • Uprawnienie do wykonywania lotów nocnych VFR,
 • Uprawnienie na samoloty wielosilnikowe tłokowe lądowe MEP(L),
 • Uprawnienie do wykonywania lotów według przyrządów IR(A),
 • Licencja Pilota Samolotowego Zawodowego CPL(A),
 • Szkolenie modułowe MEP(L) + IR(A) + CPL(A),
 • Szkolenie teoretyczne do Licencji Pilota Samolotowego Liniowego ATPL(A),
 • Uprawnienie instruktora szkolenia samolotowego FI(A) CRI IRI,
 • English ICAO 4.

Spółka prowadzi szkolenia zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, wymaganymi przepisami prawa. Uprawnienia te potwierdzają, że Spółka jest zdolna do prowadzenia działalności lotniczej w zakresie szkolenia personelu lotniczego. Szkolenie prowadzone jest według Instrukcji oraz programów szkolenia, które zatwierdza Prezes Urzędu Lotniczego. Zdaniem Wnioskodawcy, wskazane we wniosku usługi, można zakwalifikować jako usługi kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ Wnioskodawca zawiera umowy z kursantami, których zakończeniem jest uzyskanie licencji pilota samolotowego zawodowego CPL(A). Pośrednimi etapami szkolenia są szkolenia na licencję, np.: LAPL(A) czy PPL(A) oraz dodatkowe uprawnienia - VFR, MEP(L) i IR(A). Dodatkowo, Wnioskodawca prowadzi dalsze szkolenia prowadzące do uzyskania przez kursanta uprawnień instruktorskich - np.: FI(A), CRI, IRI. Z uwagi na to, że umowa łącząca Wnioskodawcę z kursantem przewiduje, że wraz z zakończeniem szkolenia kursant uzyska licencję CPL(A) - pilota samolotowego zawodowego, Wnioskodawca uważa, że świadczone przez niego usługi (każde oddzielnie) można zakwalifikować jako usługi kształcenia zawodowego w rozumieniu ww. przepisu, gdyż ukończenie np.: części kursu i uzyskanie przez kursanta np.: licencji PPL(A) ma charakter przejściowy, jako przystanek na drodze do licencji pilota samolotowego zawodowego CPL(A).

Szkolenia prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach: art. 94 - 104 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające Dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i Dyrektywę 2004/36/WE - załącznik III, Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r., ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 - załącznik I (Część FCL). Szkolenia nie są dofinansowywane ze środków publicznych. Uzyskanie przez kursanta licencji pilota samolotowego rekreacyjnego wymaga ukończenia modułu szkolenia oraz zdania egzaminu państwowego. Zgodnie z umową zawieraną przez Wnioskodawcę z kursantem, po uzyskaniu licencji pilota samolotowego rekreacyjnego, kursant jest zobowiązany do kontynuowania szkolenia i przystąpienia do dalszych modułów na pilota zawodowego, które dają prawo do wykonywania lotów za wynagrodzeniem.

Ukończenie modułu szkolenia PPL(A) nie jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do dalszego modułu CPL(A). Prawo dopuszcza przystąpienie do szkolenia CPL(A) przez osobę, która nie posiada licencji PPL(A). Z uwagi jednak na konieczność posiadania 200 godzin nalotu ogólnego do ubiegania się o licencję CPL(A), ze względów praktycznych i finansowych warto uzyskać w pierwszej kolejności licencję PPL(A). Do uzyskana licencji PPL(A) wymaga się 45 godzin nalotu. Po uzyskaniu licencji PPL(A) kursant uzyskuje uprawnienia do odbywania nalotów, które będą zaliczane, wraz z 45 godzinami szkoleniowymi w ramach szkolenia PPL(A), do wymogu 200 godzin niezbędnego do ubiegania się o licencję CPL(A).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy świadczone przez Zainteresowanego usługi w zakresie szkoleń, celem uzyskania:

 • Licencji Pilota Samolotowego Rekreacyjnego LAPL(A),
 • Licencji Pilota Samolotowego Turystycznego PPL(A),
 • Uprawnienia do wykonywania lotów nocnych VFR,
 • Uprawnienia na samoloty wielosilnikowe tłokowe lądowe MEP(L),
 • Uprawnienia do wykonywania lotów według przyrządów IR(A),
 • Licencji Pilota Samolotowego Zawodowego CPL(A),
 • Uprawnień instruktora szkolenia samolotowego FI(A) CRI IRI,

mogą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Z wniosku nie wynika, aby Wnioskodawca był objęty systemem oświaty w myśl przepisów o systemie oświaty, w związku z tym, nie świadczy żadnych usług szkoleniowych jako jednostka objęta systemem oświaty. Zatem Zainteresowany nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto, z opisu sprawy nie wynika również, żeby Wnioskodawca był podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług, tj. uczelnią, jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk, czy jednostką badawczo-rozwojową, zatem nie może również korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy.

Jeżeli Wnioskodawca nie spełnia warunków do zwolnienia wynikających z przepisów art. 43 ust. 1 pkt 26, wówczas należy przeanalizować zwolnienie wynikające z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy.

Zgodnie z cytowaną powyżej normą wyrażoną w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy, zwolnieniem objęte są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Tak więc, ustawodawca przewidział zastosowanie zwolnienia przedmiotowego dla ww. usług, ale wyłącznie w sytuacji, gdy warunki ich świadczenia, w szczególności forma i zasady, wynikają z odrębnych od podatkowych, aktów prawnych.

Wnioskodawca, jako certyfikowany ośrodek szkolenia, prowadzi szkolenia według opracowanych instrukcji programów szkolenia na podstawie przepisów zawartych w rozporządzeniu bazowym Komisji (UE) 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającym wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (WE) 1178/2011 (Dz. Urz. UE L 311 z 25.11.2011 r., str. 1, z późn. zm,). Programy te zatwierdzone zostały przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i wpisane w zakres zatwierdzenia ośrodka. Wnioskodawca przytoczył również ustawę Prawo lotnicze.

Z treści art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r., poz. 1393, z późn. zm.) wynika, że do wykonywania lotów i innych czynności lotniczych są uprawnieni wyłącznie członkowie personelu lotniczego, członkowie personelu pokładowego, o których mowa w części O załącznika III do rozporządzenia nr 3922/91/EWG, oraz osoby uczestniczące w szkoleniu lotniczym prowadzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 4 lit. e i osoby uczestniczące w zajęciach rekreacyjnych na lotniach i paralotniach, prowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2.

W myśl ust. 2 powołanego artykułu, członkiem personelu lotniczego jest osoba, która posiada ważną licencję lub świadectwo kwalifikacji i jest wpisana do państwowego rejestru personelu lotniczego lub innego odpowiedniego rejestru, prowadzonego zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zgodnie z ust. 3, licencja jest świadectwem stwierdzającym posiadanie określonych kwalifikacji oraz dowodem upoważnienia do wykonywania określonych czynności lotniczych. Przepisy niniejszego działu w odniesieniu do licencji stosuje się odpowiednio do świadectw kwalifikacji, z zastrzeżeniem art. 95.

Licencje wydaje się odrębnie dla każdego rodzaju specjalności członków personelu lotniczego, o czym stanowi art. 94 ust. 4 ustawy.

W myśl art. 94 ust. 6 ww. ustawy, licencje są wymagane dla następujących specjalności personelu lotniczego:

 1. personel wchodzący w skład załóg statków powietrznych:
  1. pilot samolotowy,
  2. pilot samolotowy zawodowy,
  3. pilot samolotowy liniowy,
  4. pilot samolotowy w załodze wieloosobowej,
  5. pilot śmigłowcowy,
  6. pilot śmigłowcowy zawodowy,
  7. pilot śmigłowcowy liniowy,
  8. pilot wiatrakowcowy,
  9. pilot wiatrakowcowy zawodowy,
  10. pilot sterowcowy,
  11. pilot sterowcowy zawodowy,
  12. pilot pionowzlotu,
  13. pilot pionowzlotu zawodowy,
  14. pilot pionowzlotu liniowy,
  15. pilot balonu wolnego,
  16. pilot szybowcowy,
  17. nawigator lotniczy,
  18. mechanik pokładowy,
  19. (uchylony);
 1. (uchylony);
 2. mechanik lotniczy obsługi technicznej;
 3. kontroler ruchu lotniczego;
  • 4a) praktykant – kontroler ruchu lotniczego;
 4. dyspozytor lotniczy;
 5. (uchylony);
 6. (uchylony).

W myśl art. 96 ust. 1 cyt. ustawy, licencja może być wydana osobie, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. korzysta w pełni z praw publicznych;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych albo uzyskała zgodę opiekunów prawnych – w przypadku osoby małoletniej;
 3. (uchylony);
 4. spełnia wymogi w zakresie wieku i wykształcenia;
 5. odpowiada wymaganiom w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej, określonym na podstawie art. 104 ust. 2, potwierdzonym orzeczeniem o braku przeciwwskazań do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego, o którym mowa w art. 110;
 6. spełnia wymagania i warunki, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, dotyczące ukończenia szkolenia lotniczego, praktyki lotniczej oraz posiadanej wiedzy i umiejętności;
 7. uzyskała pozytywny wynik z egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 99 ust. 1.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ww. ustawy, warunkiem uzyskania licencji jest pozytywny wynik egzaminu państwowego składającego się z części teoretycznej i praktycznej, złożonego przed komisją egzaminacyjną albo organizacją szkoleniową, uprawnioną do przeprowadzania egzaminów, zgodnie z rozporządzeniem nr 2042/2003/WE.

Na podstawie art. 104 ust. 1 powołanej ustawy, zostało wydane rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1077, z późn. zm., dalej: rozporządzenie), które zgodnie z § 1 określa:

 1. wzory licencji;
 2. uprawnienia przyznawane i wpisywane do licencji;
 3. szczegółowe wymagania dla poszczególnych rodzajów licencji, dotyczące kwalifikacji lotniczych w zakresie wiedzy, umiejętności i praktyki;
 4. szczegółowe warunki i sposób:
  1. wydawania, przedłużania, wznawiania, wymiany, cofania, ograniczania, zawieszania i przywracania licencji oraz wynikających z nich uprawnień,
  2. uznawania, zawieszania, uznania, cofania uznania, przywracania uznania obcych licencji oraz wynikających z nich uprawnień, wydanych przez właściwy organ obcego państwa,
  3. uzyskiwania i sprawdzania kwalifikacji lotniczych,
  4. prowadzenia rejestru personelu lotniczego,
  5. prowadzenia szkolenia lotniczego;
 5. szczegółowe warunki wykonywania uprawnień wynikających z licencji;
 6. specjalności personelu lotniczego wykonującego czynności w załodze statków powietrznych i inne czynności lotnicze, w stosunku do których wprowadza się wymóg posiadania licencji.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, przepisy rozporządzenia stosuje się m.in. do PPL(A), CPL(A), LAPL(A), VFR.

Z § 21 ust. 1 rozporządzenia wynika, że szczegółowe warunki i sposób prowadzenia szkolenia lotniczego wymaganego w celu uzyskania licencji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, a także wpisywanych do nich uprawnień, określa załącznik III do rozporządzenia nr 216/08/WE i załącznik I (Część FCL) do rozporządzenia nr 1178/2011/WE.

W myśl § 24 rozporządzenia, uczestnik szkolenia teoretycznego lub praktycznego prowadzonego w celu uzyskania licencji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, a także wpisywanych do nich uprawnień, powinien spełniać wymagania określone w załączniku III do rozporządzenia nr 216/2008, załączniku I (Część FCL) i załączniku IV (Część MED) do rozporządzenia nr 1178/2011.

Zgodnie z § 26 ust. 1 rozporządzenia, szkolenie lotnicze prowadzi się w ośrodku szkolenia lotniczego będącym samodzielną organizacją lotniczą albo jednostką organizacyjną innego podmiotu.

Należy zauważyć, że obecnie źródłem obowiązującego prawa, bez konieczności jego implementacji w przepisach prawa krajowego, są również rozporządzenia Unii Europejskiej. Takim rozporządzeniem jest, wskazane przez Wnioskodawcę, Rozporządzenie Komisji UE nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r., ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 79/1) – załącznik I (Część FCL).

Powyższe rozporządzenie wydane zostało w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego.

Wiąże ono w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich, określa szczegółowe zasady szkoleń, egzaminowania, uzyskiwania licencji, odnoszące się do personelu zaangażowanego w utrzymywanie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych.

Zgodnie z art. 10a rozporządzenia, organizacje szkolące pilotów muszą spełniać wymagania techniczne i przestrzegać procedur administracyjnych określonych w załącznikach VI i VII oraz podlegają procesowi certyfikacji.

Z FCL.105 LAPL rozporządzenia wynika, że posiadacz licencji LAPL jest uprawniony do wykonywania bez wynagrodzenia czynności pilota dowódcy (PIC) w operacjach niekomercyjnych na odpowiedniej kategorii statków powietrznych. Osoba ubiegająca się o licencję LAPL, musi spełniać wymagania dla stosownej kategorii statków powietrznych oraz w stosownych przypadkach, klasy lub typu statku powietrznego użytego podczas egzaminu praktycznego.

Zgodnie z FCL.105.A LAPL(A) - uprawnienia i warunki:

 1. Posiadacz licencji samolotowej LAPL jest uprawniony do wykonywania czynności pilota dowódcy samolotów jednosilnikowych tłokowych lądowych lub motoszybowców turystycznych o maksymalnej poświadczonej masie startowej 2 000 kg lub mniej, przewożących maksymalnie 3 pasażerów, w taki sposób, że na pokładzie statku powietrznego nigdy nie znajdują się więcej niż 4 osoby.
 2. Posiadaczowi licencji LAPL (A) wolno przewozić pasażerów dopiero, gdy po wydaniu licencji wykona 10 godzin czasu lotu jako pilot dowódca samolotów lub motoszybowców turystycznych.

Z FCL.110.A LAPL(A) wynikają wymagane doświadczenie i zaliczenia:

 1. Osoba ubiegająca się o licencję LAPL(A) musi mieć zaliczone co najmniej 30 godzin szkolenia w locie na samolotach lub motoszybowcach turystycznych, w tym co najmniej:
  1. 15 godzin szkolenia w locie z instruktorem na klasie statku powietrznego, jaka będzie wykorzystana do przeprowadzenia egzaminu praktycznego;
  2. 6 godzin czasu lotu samodzielnego pod nadzorem, w tym co najmniej 3 godziny samodzielnego lotu nawigacyjnego, z czego co najmniej 1 lot nawigacyjny na odległość co najmniej 150 km (80 mil morskich), podczas którego należy wykonać 1 lądowanie z pełnym zatrzymaniem na lotnisku innym niż lotnisko odlotu.
 2. Szczegółowe wymagania dla kandydatów posiadających licencję LAPL(S) z rozszerzeniem na motoszybowce turystyczne. Osoba ubiegająca się o licencję LAPL(A) posiadająca licencję LAPL(S) z rozszerzeniem na motoszybowce turystyczne musi mieć wykonane co najmniej 21 godzin czasu lotu na motoszybowcach turystycznych po wpisaniu rozszerzenia TMG do licencji oraz spełniać wymagania określone w FCL.135.A (a) dla samolotów.
 3. Zaliczanie. Kandydat posiadający wcześniejsze doświadczenie jako pilot dowódca może uzyskać zaliczenie tego doświadczenia na poczet wymagań określonych w lit. a).

Decyzja o zakresie takiego zaliczenia jest podejmowana przez zatwierdzony ośrodek szkolenia, w którym pilot przechodzi szkolenie, na podstawie wstępnego lotu sprawdzającego, jednakże w żadnym przypadku takie zaliczenie nie może:

 1. wynieść więcej niż całkowity czas lotu w charakterze pilota dowódcy;
 2. wynieść więcej niż 50 % liczby godzin wymaganej w lit. a);
 3. obejmować wymagań określonych w lit. a) pkt 2.

Z kolei z FCL.135.A LAPL (A) wynika rozszerzenie uprawnień na inną klasę lub wariant samolotu:

 1. Uprawnienia wynikające z licencji LAPL(A) ograniczają się do klasy lub wariantu samolotu lub motoszybowca turystycznego, na którym przeprowadzono egzamin praktyczny. Niniejsze ograniczenie można znieść w przypadku, gdy pilot zaliczył w innej klasie statku powietrznego poniższe wymagania:
  1. 3 godziny szkolenia w locie, w tym:
   1. 10 startów i lądowań z instruktorem; oraz
   2. 10 samodzielnych startów i lądowań pod nadzorem;
  2. egzamin praktyczny mający wykazać odpowiedni poziom umiejętności praktycznych na nowej klasie statku powietrznego. W trakcie tego egzaminu kandydat musi również zademonstrować egzaminatorowi, że posiada odpowiednią wiedzę o tej klasie statku powietrznego w zakresie następujących przedmiotów:
   1. procedury operacyjne;
   2. osiągi i planowanie lotu;
   3. ogólna wiedza o statku powietrznym.
 2. Przed uzyskaniem możliwości korzystania z uprawnień wynikających z licencji LAPL na innym wariancie samolotu niż wariant użyty podczas egzaminu praktycznego, pilot przystępuje do szkolenia w różnicach lub szkolenia zapoznawczego. Szkolenie w różnicach zostaje wpisane do książki lotów pilota lub równoważnego dokumentu i potwierdzone podpisem instruktora.

Z FCL.140.A LAPL(A) wynikają wymagania dotyczące bieżącej praktyki:

 1. Posiadacz licencji LAPL(A) może korzystać z wynikających z niej uprawnień dopiero po zaliczeniu, w okresie ostatnich 24 miesięcy, jako pilot samolotu lub motoszybowca turystycznego:
  1. co najmniej 12 godzin czasu lotu w charakterze pilota dowódcy, w tym 12 startów i lądowań; oraz
  2. szkolenia odświeżającego obejmującego co najmniej 1 godzinę całkowitego czasu lotu z instruktorem.
 2. Posiadacz licencji LAPL(A) niespełniający wymagań określonych w lit. a):
  1. musi poddać się kontroli umiejętności przed egzaminatorem przed ponownym korzystaniem z uprawnień wynikających z jego licencji; lub
  2. musi wykonać dodatkowy czas lotu lub starty i lądowania, w locie z instruktorem lub samodzielnie pod nadzorem instruktora, aby spełnić wymagania określone w lit. a).

Zgodnie z normą wyrażoną w części uprawnienia FCL.205.A PPL(A) rozporządzenia:

 1. Posiadacz licencji PPL(A) jest uprawniony do wykonywania bez wynagrodzenia czynności pilota dowódcy lub drugiego pilota samolotów lub motoszybowców turystycznych w operacjach niekomercyjnych.
 2. Niezależnie od przepisów litery powyżej, posiadacz licencji PPL(A) z uprawnieniami instruktora lub egzaminatora może otrzymywać wynagrodzenie za:
  1. prowadzenie szkolenia w locie w zakresie licencji LAPL(A) lub PPL(A);
  2. przeprowadzanie egzaminów praktycznych i kontroli umiejętności w zakresie powyższych licencji;
  3. szkolenie oraz za testowanie i sprawdzanie uprawnień i certyfikatów wpisanych do tej licencji.

W myśl FCL.305 rozporządzenia CPL - uprawnienia i warunki.

 1. Uprawnienia. Posiadacz licencji CPL jest w odpowiedniej kategorii statków powietrznych uprawniony do:
  1. korzystania ze wszystkich uprawnień przysługujących posiadaczowi licencji LAPL i PPL;
  2. wykonywania czynności pilota dowódcy lub drugiego pilota na wszelkich statkach powietrznych w operacjach innych niż zarobkowy transport lotniczy;
  3. wykonywania czynności pilota dowódcy statku powietrznego z załogą jednoosobową w zarobkowym transporcie lotniczym z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w FCL.060 oraz niniejszej podczęści;
  4. wykonywania czynności drugiego pilota w zarobkowym transporcie lotniczym z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w FCL.060.
 2. Warunki. Osoba ubiegająca się o wydanie licencji CPL musi spełniać wymagania dotyczące uprawnień na klasę lub typ statku powietrznego wykorzystanego do przeprowadzenia kontroli umiejętności.

Stosownie zaś do FCL.505 ATPL – uprawnienia

 1. Posiadacz licencji ATPL jest w odpowiedniej kategorii statków powietrznych uprawniony do:
  1. korzystania ze wszystkich uprawnień przysługujących posiadaczowi licencji LAPL, PPL i CPL;
  2. wykonywania czynności pilota dowódcy statku powietrznego w zarobkowym transporcie lotniczym.
 2. Osoba ubiegająca się o wydanie licencji ATPL musi spełniać wymagania dotyczące uprawnień na klasę lub typ statku powietrznego wykorzystanego do przeprowadzenia egzaminu praktycznego.

W podczęści G uprawnienia do wykonywania lotów według wskazań przyrządów IR zgodnie z FCL.600 rozporządzenia, operacje wykonywane zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów (IFR) na samolotach, śmigłowcach, sterowcach lub pionowzlotach, mogą być wykonywane tylko przez tych posiadaczy licencji PPL, CPL, MPL oraz ATPL, którzy posiadają uprawnienie IR odpowiednie dla danej kategorii statku powietrznego, bądź zaliczają egzamin praktyczny lub realizują szkolenie z instruktorem.

Jak wynika z FCL.605 lit. a, posiadacz uprawnienia IR jest uprawniony do pilotowania statków powietrznych zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów (IFR) z minimalną wysokością decyzji 200 stóp (60 m).

Zgodnie z FCL.610 IR – warunki wstępne i zaliczanie, osoba ubiegająca się o uprawnienie IR:

 1. musi posiadać:
  1. co najmniej licencję PPL na odpowiednią kategorię statku powietrznego, oraz:
   1. uprawnienia do wykonywania lotów nocnych zgodnie z FCL.810; lub
   2. licencję ATPL na inną kategorię statków powietrznych; lub
  2. licencję CPL na odpowiednią kategorię statków powietrznych;
 2. musi wykonać co najmniej 50 godzin lotów nawigacyjnych w charakterze pilota dowódcy samolotu, śmigłowca lub sterowca, z czego co najmniej 10 godzin lub, w przypadku sterowców, 20 godzin na statku powietrznym odpowiedniej kategorii (...).

FCL.615 IR – wiedza teoretyczna i szkolenie w locie

 1. Szkolenie. Osoba ubiegająca się o uprawnienie IR przechodzi szkolenie w zakresie wiedzy teoretycznej i szkolenie w locie w zatwierdzonym ośrodku szkolenia. Szkolenie musi być:
  1. szkoleniem zintegrowanym obejmującym szkolenie w zakresie IR, zgodnie z dodatkiem 3 do niniejszej części; lub
  2. szkoleniem modułowym zgodnie z dodatkiem 6 do niniejszej części.
 2. Egzamin. Kandydat musi wykazać, że posiada wiedzę teoretyczną odpowiednią dla nadawanych uprawnień w zakresie następujących przedmiotów:
  • prawo lotnicze,
  • ogólna wiedza o statku powietrznym,
  • oprzyrządowanie,
  • planowanie i monitorowanie lotu,
  • człowiek – możliwości i ograniczenia,
  • meteorologia,
  • radionawigacja,
  • łączność IFR.

FCL.620 IR – egzamin praktyczny

 1. Osoba ubiegająca się o uprawnienie IR musi zdać egzamin praktyczny zgodnie z dodatkiem 7 do niniejszej części w celu wykazania, że potrafi wykonywać stosowne procedury i manewry ze stopniem kompetencji wymaganym dla nadawanych uprawnień.
 2. W przypadku IR na wielosilnikowe statki powietrzne egzamin praktyczny należy wykonać na wielosilnikowym statku powietrznym. W przypadku IR na jednosilnikowe statki powietrzne egzamin praktyczny należy wykonać na jednosilnikowym statku powietrznym. Na potrzeby niniejszego ustępu, samoloty wielosilnikowe z silnikami wytwarzającymi ciąg wzdłuż tej samej osi w układzie push-pull uznaje się za samoloty jednosilnikowe.

FCL.625 IR – ważność oraz przedłużenie i wznowienie ważności uprawnień

 1. Ważność. Uprawnienie IR jest ważne przez jeden rok.
 2. Przedłużenie ważności
  1. Ważność uprawnienia IR należy przedłużać w okresie do 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających jego wygaśnięcie.
  2. Kandydat, który nie zaliczy odpowiedniej sekcji kontroli umiejętności w zakresie IR przed datą wygaśnięcia uprawnienia IR, może korzystać z uprawnień IR dopiero po zaliczeniu kontroli umiejętności.
 3. Wznowienie ważności. W przypadku wygaśnięcia uprawnienia IR jego wznowienie jest uzależnione od:
  1. odbycia przez kandydata szkolenia odświeżającego w zatwierdzonym ośrodku szkolenia, którego celem jest osiągnięcie poziomu umiejętności potrzebnego do zaliczenia elementu egzaminu praktycznego dotyczącego wykonywania lotów według wskazań przyrządów zgodnie z dodatkiem 9 do niniejszej części; oraz
  2. zaliczenie kontroli umiejętności zgodnie z dodatkiem 9 do niniejszej części na statku powietrznym odpowiedniej kategorii.
 4. W przypadku nieprzedłużenia lub niewznowienia ważności uprawnienia IR w ciągu 7 lat, jego posiadacz musi ponownie zaliczyć egzamin z wiedzy teoretycznej i egzamin praktyczny w zakresie IR.

FCL.625.A IR(A) – przedłużenie ważności

 1. Przedłużenie ważności. Osoba ubiegająca się o przedłużenie ważności uprawnienia IR(A):
  1. jeżeli towarzyszy temu przedłużenie ważności uprawnienia na klasę lub typ, musi zaliczyć kontrolę umiejętności zgodnie z dodatkiem 9 do niniejszej części;
  2. jeżeli nie towarzyszy temu wznowienie ważności uprawnienia na klasę lub typ:
   1. w przypadku samolotów z załogą jednoosobową zalicza kontrolę umiejętności w zakresie sekcji 3b oraz tych części sekcji 1, które dotyczą planowanego lotu, zgodnie z dodatkiem 9 do niniejszej części; oraz
   2. w przypadku samolotów wielosilnikowych, zalicza kontrolę umiejętności w zakresie sekcji 6 dla samolotów z załogą jednoosobową zgodnie z dodatkiem 9 do niniejszej części wyłącznie według wskazań przyrządów.
  3. W przypadku pkt 2 można skorzystać z urządzenia FNPT II lub symulatora FFS odpowiedniej klasy lub typu samolotu, jednak że jedna z kolejnych kontroli umiejętności przeprowadzanych w ramach przedłużenia ważności IR(A) w takich warunkach musi zostać przeprowadzona na samolocie.
 2. Zaliczenia wzajemnego udziela się zgodnie z dodatkiem 8 do niniejszej części.

Z sekcji 2 wynikają szczegółowe wymagania dotyczące instruktora szkolenia ogólnego FI.

FCL.905.FI – uprawnienia i warunki

Instruktor FI jest uprawniony do prowadzenia szkolenia w locie w celu wydawania, przedłużania ważności lub wznawiania ważności:

 1. licencji PPL, SPL, BPL i LAPL na odpowiednią kategorię statku powietrznego;
 2. uprawnień na klasę lub typ jednosilnikowych statków powietrznych z załogą jednoosobową, z wyjątkiem samolotów complex o wysokich osiągach z załogą jednoosobową; rozszerzeń uprawnień na klasę lub typ balonów oraz rozszerzeń na klasę szybowców;
 3. uprawnień na typ sterowców z załogą jednoosobową lub wieloosobową;
 4. licencji CPL na odpowiednią kategorię statku powietrznego, pod warunkiem wykonania co najmniej 500 godzin czasu lotu w charakterze pilota tej kategorii statku powietrznego, z czego co najmniej 200 godzin w ramach szkolenia w locie;
 5. uprawnień do wykonywania lotów nocnych, pod warunkiem:
  1. posiadania kwalifikacji do wykonywania lotów nocnych na odpowiedniej kategorii statku powietrznego;
  2. wykazania się przed instruktorem FI uprawnionym zgodnie z lit. i) poniżej zdolnością prowadzenia szkolenia w locie nocnym; oraz
  3. spełnienia wymogu dotyczącego doświadczenia w lotach nocnych określonego w FCL.060 lit. b) pkt 2;
 6. uprawnień do wykonywania lotów holujących lub akrobacyjnych, pod warunkiem posiadania takich uprawnień i wykazania się przed instruktorem FI uprawnionym zgodnie z lit. i) poniżej zdolnością prowadzenia szkolenia w zakresie tych uprawnień;
 7. uprawnień IR na odpowiednią kategorię statku powietrznego, pod warunkiem:
  1. posiadania co najmniej 200 godzin czasu lotu IFR, z czego nie więcej niż 50 godzin czasu ćwiczeń na ziemi według wskazań przyrządów na symulatorze FFS, urządzeniu FTD 2/3 lub FNPT II;
  2. ukończenia jako uczeń-pilot szkolenia IRI i zaliczenia oceny kompetencji na potrzeby uprawnienia IRI; oraz
  3. dodatkowo:
   1. w przypadku samolotów wielosilnikowych, spełnienia wymagań dotyczących wydania uprawnienia CRI;
   2. w przypadku śmigłowców wielosilnikowych, spełnienia wymagań dotyczących wydania uprawnienia TRI;
 8. uprawnień na klasę lub typ wielosilnikowych statków powietrznych z załogą jednoosobową, z wyjątkiem samolotów complex o wysokich osiągach z załogą jednoosobową, pod warunkiem spełnienia:
  1. w przypadku samolotów, warunków wstępnych dotyczących szkolenia CRI określonych w FCL.915.CRI lit. a) oraz wymagań określonych w FCL.930.CRI i FCL.935;
  2. w przypadku śmigłowców, wymagań określonych w FCL.910.TRI lit. c) pkt 1 oraz warunków wstępnych dotyczących szkolenia TRI(H) określonych w FCL.915.TRI lit. b) pkt 2;
 9. uprawnienia FI, IRI, CRI, STI lub MI, pod warunkiem:
  1. przeprowadzenia co najmniej:
   1. w przypadku instruktora FI(S), 50 godzin szkolenia w locie lub 150 startów jako instruktor na szybowcach;
   2. w przypadku instruktora FI(B), 50 godzin szkolenia w locie lub 50 startów jako instruktor na balonach;
   3. we wszystkich pozostałych przypadkach, 500 godzin szkolenia w locie na odpowiedniej kategorii statku powietrznego;
  2. uzyskania od egzaminatora instruktorów FIE pozytywnej oceny kompetencji zgodnie z FCL.935 na odpowiedniej kategorii statku powietrznego, pokazującej zdolność do prowadzenia szkolenia w zakresie uprawnienia FI;
 10. licencji MPL, pod warunkiem:
  1. w przypadku zasadniczej fazy szkolenia odbywającej się w locie, wykonania co najmniej 500 godzin czasu lotu w charakterze pilota samolotowego, w tym co najmniej 200 godzin w ramach szkolenia w locie;
  2. w przypadku podstawowej fazy szkolenia:
   1. posiadania uprawnienia IR na samoloty wielosilnikowe wraz z uprawnieniem do szkolenia w zakresie uprawnienia IR; oraz
   2. posiadania co najmniej 1 500 godzin czasu lotu w operacjach w załodze wieloosobowej;
  3. w przypadku instruktora FI, który już posiada kwalifikacje do szkolenia podczas szkoleń zintegrowanych na licencje ATP(A) lub CPL(A)/IR, wymóg określony w pkt 2 ppkt (ii) można zastąpić ukończeniem kompleksowego szkolenia obejmującego:
   1. kwalifikację na MCC;
   2. obserwację 5 sesji szkolenia w locie podczas fazy 3 szkolenia MPL;
   3. obserwację 5 sesji szkolenia w locie podczas fazy 4 szkolenia MPL;
   4. obserwację 5 okresowych sesji szkoleniowych ukierunkowanych na wykonywanie lotów liniowych przeprowadzanych przez operatora;
   5. zakres szkolenia instruktorskiego MCCI.

W takim przypadku instruktor FI musi przeprowadzić swoje pierwsze 5 sesji szkoleniowych pod nadzorem instruktora TRI(A), MCCI(A) lub SFI(A) uprawnionego do szkolenia w locie w zakresie MPL.

FCL.910.FI – uprawnienia ograniczone

 1. Uprawnienia instruktora FI ograniczają się do prowadzenia szkolenia w locie pod nadzorem innego FI na tę samą kategorię statku powietrznego wyznaczonego w tym celu przez zatwierdzony ośrodek szkolenia, w następujących przypadkach:
  1. w odniesieniu do wydawania licencji PPL, SPL, BPL i LAPL;
  2. podczas wszystkich szkoleń zintegrowanych na poziomie PPL, w przypadku samolotów i śmigłowców;
  3. w odniesieniu do uprawnień na klasę lub typ jednosilnikowych statków powietrznych z załogą jednoosobową, rozszerzeń na klasę lub grupę balonów oraz rozszerzeń na klasę szybowców;
  4. w odniesieniu do uprawnień do wykonywania lotów nocnych, holujących lub akrobacyjnych.
 2. określone w lit. a) i b) zostaną zdjęte z uprawnienia FI po wykonaniu przez instruktora FI co najmniej:
  1. w przypadku uprawnienia FI(A), 100 godzin szkolenia w locie na samolotach lub motoszybowcach turystycznych oraz, dodatkowo, po nadzorowaniu co najmniej 25 samodzielnych lotów wykonanych przez uczniów-pilotów;
  2. w przypadku uprawnienia FI(H), 100 godzin szkolenia w locie na śmigłowcach oraz, dodatkowo, po nadzorowaniu co najmniej 25 samodzielnych ćwiczeń w locie wykonanych przez uczniów-pilotów;
  3. w przypadku uprawnienia FI(As), FI(S) oraz FI(B), 15 godzin szkolenia w locie lub 50 startów szkolnych obejmujących cały program szkolenia do licencji PPL(As), SPL lub BPL na odpowiedniej kategorii statku powietrznego.

FCL.915.FI – warunki wstępne

Osoba ubiegająca się o uprawnienie FI musi:

 1. w przypadku uprawnienia FI(A) oraz FI(H):
  1. odbyć 10 godzin szkolenia w locie według wskazań przyrządów na odpowiedniej kategorii statku powietrznego, z czego nie więcej niż 5 godzin czasu ćwiczeń na ziemi według wskazań przyrządów na urządzeniu FSTD;
  2. wykonać 20 godzin lotu nawigacyjnego VFR w charakterze pilota dowódcy na odpowiedniej kategorii statku powietrznego; oraz
 2. dodatkowo, w przypadku uprawnienia FI(A):
  1. posiadać co najmniej licencję CPL(A); lub
  2. posiadać co najmniej licencję PPL(A) oraz:
   1. spełnić wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej dla licencji CPL, z wyjątkiem instruktora FI(A) szkolącego jedynie do licencji LAPL(A); oraz
   2. wykonać co najmniej 200 godzin czasu lotu na samolotach lub motoszybowcach turystycznych, z czego 150 godzin w charakterze pilota dowódcy;
  3. wykonać co najmniej 30 godzin czasu lotu na samolotach jednosilnikowych tłokowych, z czego 5 godzin musi być wykonane w okresie 6 miesięcy poprzedzających lot kontrolny określony w FCL.930.FI lit. a);
  4. wykonać lot nawigacyjny VFR w charakterze pilota dowódcy, w tym lot na odległość co najmniej 540 km (300 mil morskich), w trakcie którego należy wykonać lądowania z pełnym zatrzymaniem na 2 różnych lotniskach;
 3. dodatkowo, w przypadku uprawnienia FI(H), wykonać 250 godzin całkowitego czasu lotu jako pilot śmigłowca, z czego:
  1. co najmniej 100 godzin w charakterze pilota dowódcy, jeżeli kandydat posiada co najmniej licencję CPL(H); lub
  2. co najmniej 200 godzin czasu lotu w charakterze pilota dowódcy, jeżeli kandydat posiada co najmniej PPL(H) i spełnił wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej dla licencji CPL;
 4. w przypadku uprawnienia FI(As), wykonać 500 godzin czasu lotu na sterowcach w charakterze pilota dowódcy, z czego 400 godzin jako pilot dowódca posiadający licencję CPL(As);
 5. w przypadku uprawnienia FI(S), wykonać 100 godzin czasu lotu oraz 200 startów jako pilot dowódca na szybowcach. Dodatkowo, jeżeli kandydat chce prowadzić szkolenie w locie na motoszybowcach turystycznych, musi wykonać 30 godzin czasu lotu w charakterze pilota dowódcy na motoszybowcach turystycznych oraz przejść dodatkową ocenę kompetencji na motoszybowcu turystycznym zgodnie z FCL.935 z instruktorem FI uprawnionym zgodnie z FCL.905.FI lit. j);
 6. w przypadku uprawnienia FI (B), wykonać 75 godzin czasu lotu na balonach w charakterze pilota dowódcy, z czego co najmniej 15 godzin w klasie, w której będzie prowadzone szkolenie w locie.

Z sekcji 5 ww. rozporządzenia wynikają szczegółowe wymagania dotyczące instruktorów szkolenia na klasę – CRI.

FCL.905.CRI – uprawnienia i warunki:

 1. Instruktor CRI jest uprawniony do prowadzenia szkolenia w zakresie:
  1. wydawania, przedłużania ważności lub wznawiania ważności uprawnień na klasę lub typ samolotów non-complex nieposiadających wysokich osiągów z załogą jednoosobową, jeżeli kandydat ubiega się o uprawnienia do wykonywania lotów w ramach operacji w załodze jednoosobowej;
  2. uprawnień do wykonywania lotów holujących lub akrobacyjnych na kategorii samolotów, pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień i wykazania się przed instruktorem FI upoważnionym zgodnie z FCL.905.FI lit. i) zdolnością prowadzenia szkolenia w zakresie tych uprawnień.
 2. Uprawnienia instruktora CRI ograniczają się do klasy lub typu samolotu, na którym przeprowadzono ocenę jego kompetencji. Uprawnienia instruktora CRI rozszerza się na dalsze klasy lub typy, jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy instruktor wykonał:
  1. 15 godzin czasu lotu w charakterze pilota dowódcy na samolotach odpowiedniej klasy lub typu;
  2. jeden lot szkolny z prawego fotela, pod nadzorem innego CRI lub FI uprawnionego na tę klasę lub typ.

FCL.915.CRI – warunki wstępne:

Osoba ubiegająca się o uprawnienie CRI musi wykonać co najmniej:

 1. w przypadku samolotów wielosilnikowych:
  1. 500 godzin czasu lotu w charakterze pilota samolotów;
  2. 30 godzin czasu lotu w charakterze pilota dowódcy odpowiedniej klasy lub typu samolotu;
 2. w przypadku samolotów jednosilnikowych:
  1. 300 godzin czasu lotu w charakterze pilota samolotów;
  2. 30 godzin czasu lotu w charakterze pilota dowódcy odpowiedniej klasy lub typu samolotu.

FCL.930.CRI – szkolenie:

 1. Szkolenie CRI musi obejmować co najmniej:
  1. 25 godzin szkolenia z zakresu uczenia się i nauczania;
  2. 10 godzin szkolenia technicznego, w tym powtórzenie wiedzy technicznej, przygotowywanie konspektów lekcji oraz rozwój umiejętności szkolenia w klasie i na symulatorze;
  3. 5 godzin szkolenia w locie na samolotach wielosilnikowych lub 3 godziny szkolenia w locie na samolotach
 2. jednosilnikowych prowadzonego przez instruktora FI(A) uprawnionego zgodnie z FCL.905.FI lit. i).
 3. Osoba, która posiada lub posiadała uprawnienie instruktorskie, uzyskuje pełne zaliczenie wymogu określonego w lit. a) pkt 1.

FCL.940.CRI – przedłużanie i wznawianie ważności:

 1. W celu przedłużenia ważności uprawnienia CRI kandydat, w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę jego upływu, musi:
  1. przeprowadzić co najmniej 10 godzin szkolenia w locie w charakterze instruktora CRI. Jeżeli kandydat posiada uprawnienia CRI jednocześnie dla samolotów jednosilnikowych i wielosilnikowych, wymagane 10 godzin szkolenia w locie jest równo podzielone między samoloty jednosilnikowe i wielosilnikowe; lub
  2. zaliczyć szkolenie odświeżające jako CRI w zatwierdzonym ośrodku szkolenia; lub
  3. uzyskać pozytywną ocenę kompetencji zgodnie z FCL.935 na samolotach jednosilnikowych lub wielosilnikowych, w zależności od przypadku.
 2. Co najmniej w co drugim przedłużeniu ważności uprawnienia CRI, jego posiadacz musi spełnić wymóg określony w lit. a) pkt 3.
 3. Wznowienie ważności. W przypadku upływu ważności uprawnienia CRI jego posiadacz, w okresie 12 miesięcy przed wznowieniem jego ważności, musi:
  1. zaliczyć szkolenie odświeżające jako CRI w zatwierdzonym ośrodku szkolenia;
  2. uzyskać pozytywną ocenę kompetencji zgodnie z FCL.935.

Z kolei z sekcji 6 ww. rozporządzenia wynikają szczegółowe wymagania dotyczące instruktorów szkolenia w lotach według wskazań przyrządów – IRI

FCL.905.IRI – uprawnienia i warunki:

 1. Instruktor IRI jest uprawniony do prowadzenia szkolenia w zakresie wydawania oraz przedłużania i wznawiania ważności uprawnień IR na odpowiednią kategorię statku powietrznego.
 2. Szczegółowe wymagania dotyczące szkolenia MPL. Aby prowadzić szkolenie w podstawowej fazie szkolenia MPL, instruktor IRI(A) musi:
  1. posiadać uprawnienie IR na samoloty wielosilnikowe; oraz
  2. posiadać co najmniej 1 500 godzin czasu lotu w operacjach w załodze wieloosobowej.
  3. W przypadku instruktora IRI, który już posiada kwalifikacje do prowadzenia szkolenia podczas szkoleń zintegrowanych na licencję ATP(A) lub CPL(A)/IR, wymóg określony w lit. b) pkt 2 można zastąpić ukończeniem szkolenia, o którym mowa w FCL.905.FI lit. j) pkt 3.

FCL.915.IRI – warunki wstępne:

Osoba ubiegająca się o uprawnienie IRI musi:

 1. w przypadku uprawnienia IRI(A):
  1. posiadać co najmniej 800 godzin czasu lotu w lotach IFR, z czego co najmniej 400 godzin na samolotach; oraz
  2. w przypadku osób ubiegających się o uprawnienie IRI(A) na samoloty wielosilnikowe, spełniać wymagania określone w FCL.915.CRI lit. a);
 2. w przypadku uprawnienia IRI(H):
  1. wykonać co najmniej 500 godzin czasu lotu w lotach IFR, z czego co najmniej 250 godzin czasu lotu według wskazań przyrządów na śmigłowcach; oraz
  2. w przypadku osób ubiegających się o uprawnienie IR(H) na śmigłowce z załogą wieloosobową, spełniać wymagania określone w FCL.905.FI lit. g) pkt 3 ppkt (ii);
 3. w przypadku uprawnienia IRI(As), posiadać co najmniej 300 godzin czasu lotu w lotach IFR, z czego co najmniej 100 godzin czasu lotu według wskazań przyrządów na sterowcach.

FCL.930.IRI – szkolenie:

 1. Szkolenie IRI musi obejmować co najmniej:
  1. 25 godzin szkolenia z zakresu uczenia się i nauczania;
  2. 10 godzin szkolenia technicznego, w tym powtórzenie wiedzy teoretycznej dotyczącej przyrządów, przygotowywanie konspektów lekcji oraz rozwój umiejętności szkolenia w klasie;
   1. w przypadku upoważnienia IRI(A), co najmniej 10 godzin szkolenia w locie na samolocie, symulatorze FFS, urządzeniu FTD 2/3 lub urządzeniu FNPT II. W przypadku osób posiadających uprawnienie FI(A), wymaganą liczbę godzin zmniejsza się do 5;
   2. w przypadku uprawnienia IRI(H), co najmniej 10 godzin szkolenia w locie na śmigłowcu, symulatorze FFS, urządzeniu FTD 2/3 lub urządzeniu FNPT II/III;
   3. w przypadku uprawnienia IRI(As), co najmniej 10 godzin szkolenia w locie na sterowcu, symulatorze FFS, urządzeniu FTD 2/3 lub urządzeniu FNPT II.
 2. Szkolenie w locie jest prowadzone przez instruktora FI uprawnionego zgodnie z FCL.905.FI lit. i).
 3. Osoba, która posiada lub posiadała uprawnienie instruktorskie, uzyskuje pełne zaliczenie wymogu określonego w lit. a) pkt 1.

FCL.940.IRI – przedłużanie i wznawianie ważności:

W celu przedłużenia lub wznowienia ważności uprawnienia IRI jego posiadacz musi spełnić wymagania dotyczące przedłużania i wznawiania ważności uprawnienia FI, zgodnie z FCL.940.FI.

Rozporządzenie na które powołuje się Wnioskodawca, ściśle reguluje wymagania i procedury związane z konkretnym szkoleniem na określony typ licencji. Ponadto należy zauważyć, że z powyższego rozporządzenia stanowiącego obowiązujące przepisy bez konieczności ich implementacji w przepisach prawa krajowego wynika, że w przypadku posiadacza licencji pilota samolotowego zawodowego CPL, ewentualnie licencji pilota samolotowego liniowego, są oni uprawnieni do wykonywania czynności pilota dowódcy i drugiego pilota na wszelkich statkach powietrznych w operacjach innych, niż zarobkowy transport lotniczy, wykonywania czynności pilota dowódcy statku powietrznego z załogą jednoosobową w zarobkowym transporcie lotniczym oraz wykonywania czynności drugiego pilota w zarobkowym transporcie lotniczym.

We wniosku Zainteresowany wskazał, że w ramach swojej działalności zawiera z kursantami umowy, których zakończeniem jest uzyskanie licencji pilota samolotowego zawodowego CPL(A). Pośrednimi etapami szkolenia są szkolenia na licencję np.: LAPL(A) czy PPL(A) oraz dodatkowe uprawnienia – VFR, MEP(L) i IR(A). Dodatkowo, Wnioskodawca prowadzi dalsze szkolenia prowadzące do uzyskania przez kursanta uprawnień instruktorskich - np.: FI(A), CRI, IRI.

Tym samym udział w szkoleniu PPL(A), będącym pierwszym etapem na drodze do uzyskania licencji zawodowej, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy. To samo dotyczy szkolenia na licencję pilota samolotowego rekreacyjnego LAPL(A), które również, jak to ma miejsce w analizowanym przypadku, jest szkoleniem w ramach szkolenia zawodowego.

Jednakże w przypadku, gdy celem szkolenia będzie wyłącznie uzyskanie licencji pilota turystycznego, wówczas świadczona przez Spółkę usługa w zakresie uzyskania licencji pilota samolotowego turystycznego lub licencji pilota samolotowego rekreacyjnego, nie może być uznana za szkolenie zawodowe, bowiem posiadacze tych licencji bez uprawnień instruktorskich, nie są uprawnieni do wykonywania lotów za wynagrodzeniem. W konsekwencji, ich świadczenie kończące się na etapie licencji pilota turystycznego lub licencji pilota rekreacyjnego, zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 ustawy, w związku z art. 146a pkt 1 ustawy, podlegać będzie opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług.

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa wskazać należy, że świadczone przez Spółkę usługi szkolenia w zakresie uzyskania licencji pilota samolotowego zawodowego CPL(A), a także zintegrowanego szkolenia CPL(A)/IR(A), ATPL(A) a także szkolenia w kierunku nadania uprawnień do wykonywania lotów według przyrządów – IR, szkolenia w kierunku nadania uprawnień do wykonywania lotów nocnych VFR, a także szkolenia na uprawnienia na samoloty jednosilnikowe i wielosilnikowe, tłokowe, lądowe, spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29.

Szkolenia te mają na celu uzyskanie, poszerzenie i uaktualnienie wiedzy niezbędnej do celów zawodowych. Przedmiotem szkoleń jest zdobycie kwalifikacji lotniczych w zakresie wiedzy, umiejętności i praktyki, bez których wykonywanie lotów i innych czynności lotniczych byłoby niemożliwe. Tym samym, ww. szkolenia prowadzone przez Wnioskodawcę są szkoleniami wypełniającymi definicję kształcenia zawodowego.

Jak wcześniej wspomniano, zasady organizowania i przeprowadzania ww. szkoleń zostały ściśle uregulowane w przepisach Rozporządzenia Komisji UE nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającym wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, a także rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie licencjonowania personelu lotniczego, co oznacza, że spełniona jest przesłanka umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia od podatku, tzn. szkolenia prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Dodatkowo Spółka wskazała, że spełnia przewidziane prawem warunki umożliwiające prowadzenie wymienionych szkoleń.

Szkolenie instruktorskie FI(A) dla osób posiadających licencję pilota turystycznego, jako szkolenie dające możliwość zarobkowego wykorzystywania uprawnień instruktorskich dla posiadacza licencji turystycznej, również spełnia definicję kształcenia zawodowego. Tym samym, szkolenia prowadzone przez Wnioskodawcę w ww. zakresie, są szkoleniami wypełniającymi definicję kształcenia zawodowego.

W związku z tym, świadczone przez Spółkę ww. usługi kształcenia zawodowego, w ustalonych warunkach przedstawionych w opisie sprawy, tj. usługi szkolenia instruktorskiego FI(A) dla osób posiadających licencję turystyczną, jako prowadzone na podstawie odrębnych przepisów dotyczących branży lotniczej, będą korzystały w całości ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy.

Należy jednakże podkreślić, że w odniesieniu do szkoleń w kierunku nadania uprawnień do wykonywania lotów według wskazań przyrządów – IR, w kierunku nadania uprawnień do wykonywania lotów nocnych VFR night, ww. szkolenia będą zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a w sytuacji, gdy będą dotyczyły szkolenia pilotów w ramach licencji zawodowej.

Podsumowując, usługi szkolenia przeprowadzane przez Spółkę z o.o. w ramach szkolenia zawodowego, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, celem uzyskania: licencji pilota samolotowego rekreacyjnego LAPL(A) oraz licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A), uprawnień do wykonywania lotów nocnych VFR, uprawnień na samoloty wielosilnikowe tłokowe lądowe MEP(L), uprawnień do wykonywania lotów według przyrządów IR(A), licencji pilota samolotowego zawodowego CPL(A) i uprawnień instruktora szkolenia samolotowego FI(A), CRI, IRI, spełniają przesłanki uznania ich za usługi kształcenia zawodowego, i w związku z tym korzystają ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Dodatkowo podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna rozstrzyga tylko w kwestii wyczerpująco przedstawionego we wniosku, zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa cyt. w sentencji, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Zaznaczyć zatem należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją aktualność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub stanu prawnego.

Tut. Organ informuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisywanym stanie faktycznym, które nie zostały objęte pytaniem oraz własnym stanowiskiem w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.