ILPB4/4510-1-226/15-2/ŁM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uznania zakupionej licencji za wartość niematerialną i prawną.
ILPB4/4510-1-226/15-2/ŁMinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. licencja
 4. nabycie
 5. odpisy amortyzacyjne
 6. wartości niematerialne i prawne
 7. wydatek
 8. zakup
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja praw i wartości niematerialnych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Minimalne okresy dokonywania odpisów amortyzacyjnych
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania zakupionej licencji za wartość niematerialną i prawną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania zakupionej licencji za wartość niematerialną i prawną.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Działalność gospodarcza wiąże się z występowaniem ryzyka, czyli możliwością niepowodzenia, a w szczególności możliwością zaistnienia zdarzeń niezależnych od działającego podmiotu.

Pod wpływem rosnącego zapotrzebowania na wyroby Spółki ze strony aktualnych klientów oraz pozyskiwaniu nowych rynków zbytu i nowych kontrahentów Spółka narażona jest na znaczne ryzyko działalności. Z pozoru wiarygodne i znane przedsiębiorstwa mogą okazać się być w złej kondycji finansowej i narazić Spółkę na straty.

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia ewentualnych problemów we współpracy z aktualnymi i potencjalnymi klientami Spółka w miesiącu maju 2015 roku zakupiła licencję na dostęp do serwisu on-line: Moduł raportowy Polska i zagranica. Umowa została zawarta na okres 15 miesięcy z firmą „A”, która współpracuje z jedną z największych wywiadowni na świecie „B”. Wartość zakupionej licencji wyniosła 6.000,00 zł netto.

W ramach umowy, w czasie jej obowiązywania Spółka będzie miała nieograniczony dostęp do gotowych raportów o firmach polskich oraz o firmach z zagranicy. Raporty są na ogół bardzo szczegółowe i dotyczą oceny finansowej danej firmy, ich podstawowych danych finansowych, relacji własnościowych itd. Mając nawet podstawową wiedzę ekonomiczną raporty pozwalają na dosyć precyzyjną ocenę danej firmy oraz jej standingu finansowego.

Firma „A” poprzez „B” dokonuje również w raportach swojej oceny szeregu kategorii ekonomicznych a dotyczących np. oceny scoringowej, oceny cyklu płatności, ryzyka wystąpienia ewentualnej upadłości itd. Raporty pokazują też tendencje zachodzące w danej firmie na przestrzeni ostatnich lat. Raporty pozwalają na ocenę albo w trakcie trwania stosunków gospodarczych z danym kontrahentem albo jeszcze przed nawiązaniem potencjalnej współpracy czy istnieje ryzyko wystąpienia potencjalnych perturbacji we współpracy.

Raporty - z uwagi na szeroki zakres danych - umożliwiają również badanie potencjalnego rynku dla produktów Spółki, wyznaczanie grupy docelowej a także dotarcie z ofertą do osób decyzyjnych.

Firma udzielająca licencji („A”) zastrzega sobie w umowie wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym autorskie prawa majątkowe do udostępnianej Spółce platformy internetowej. Informacje jakie Spółka otrzymuje w trakcie raportowania są ściśle poufne i może je wykorzystywać wyłącznie dla własnych potrzeb związanych z działalnością.

Dostęp do serwisu realizowany jest poprzez wskazanie przez udzielającego licencji indywidualnych haseł i kodów dostępu do baz danych obowiązujących w okresie trwania umowy. Raporty są dostępne dla każdej z firm, która podpisze umowę z „A”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wydatki na zakup licencji na dostęp do serwisu on-line: Moduł raportowy Polska i zagranica należy zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych Spółki, a mianowicie do licencji na programy komputerowe oraz od praw autorskich i amortyzować przez 24 miesiące zgodnie z art. 16m ust. 1...

Zdaniem Wnioskodawcy licencja na dostęp do serwisu on-line: Moduł raportowy Polska i zagranica spełnia wszystkie przesłanki, aby uznać ją za wartość niematerialną i prawną.

Po pierwsze przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok - umowa została zawarta na 15 miesięcy.

Po drugie wartość tej licencji przekracza wartość 3.500,00 zł netto - tj. 6.000,00 zł.

Po trzecie została przeznaczona na potrzeby własne firmy i nadaje się do gospodarczego wykorzystania.

Spółka uważa, że należy zaklasyfikować ją do grupy wnip : licencje na programy komputerowe i od praw autorskich i amortyzować przez okres 24 miesięcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.): kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Przytoczona powyżej regulacja wskazuje, że podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków, pod warunkiem że nie zostały one wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy podatkowej oraz wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, czy też zachowanie albo zabezpieczenie źródła pozyskiwania przychodu.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Stosownie do art. 16b ust. 1 pkt 5 ww. ustawy: amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania licencje – o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Definicję pojęcia „licencja” zawiera ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), zgodnie z którą przez „licencję” należy rozumieć umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowę o korzystanie z utworu, która obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione.

Zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych licencje podlegają amortyzacji, jako wartości niematerialne i prawne, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

 • zostały nabyte,
 • nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania,
 • przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok,
 • są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo zostały oddane przez podatnika do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), najmu, dzierżawy lub leasingu.

Jak stanowi art. 16d ust. 2 ww. ustawy: składniki majątku, o których mowa w art. 16a–16c, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 9 ust. 1, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 4.

Ponadto stosownie do art. 16g ust. 1 pkt 1 tej ustawy: za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się, w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia.

W myśl natomiast art. 16g ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: wartość początkową praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych, stanowi cena nabycia tych praw; jeżeli wynagrodzenie (opłaty) wynikające z umowy licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw majątkowych jest uzależnione od wysokości przychodów z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorcę albo nabywcę, przy ustalaniu wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji, nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 16g ust. 3 tejże ustawy: za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Stosownie do art. 16m ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 16ł ust. 1-3, okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy niż:

 1. od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich – 24 miesiące;
 2. od licencji na wyświetlanie filmów oraz na emisję programów radiowych i telewizyjnych – 24 miesiące;
 3. od poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych – 12 miesięcy;
 4. od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych – 60 miesięcy.

Jak wskazała Spółka w stanie faktycznym aby zminimalizować ryzyko wystąpienia ewentualnych problemów we współpracy z aktualnymi i potencjalnymi klientami zakupiła w maju 2015 r. licencję na dostęp do serwisu on-line. Umowa została zawarta na okres 15 miesięcy, natomiast wartość zakupionej licencji wyniosła 6.000,00 zł netto. W wyniku umowy Spółka uzyskała nieograniczony dostęp do gotowych raportów o firmach polskich oraz o firmach z zagranicy. Firma udzielająca licencji zastrzega sobie w umowie wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym autorskie prawa majątkowe do udostępnianej Spółce platformy internetowej. Informacje jakie Spółka otrzymuje w trakcie raportowania są ściśle poufne i może je wykorzystywać wyłącznie dla własnych potrzeb związanych z działalnością.

Z powyższego wynika, że zakupiona licencja może stanowić podlegającą amortyzacji wartość niematerialną i prawną ze względu na spełnienie wszystkich warunków określonych w art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Mianowicie licencja została nabyta, nadaje się do gospodarczego wykorzystania, ponieważ stanowi kompletny i zdatny do użytku produkt, okres użytkowania licencji jest dłuższy niż rok, a ponadto jest wykorzystywana przez Spółkę na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Reasumując - wydatki na zakup licencji na dostęp do serwisu on-line należy zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych Spółki, które należy zaklasyfikować zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do licencji na programy komputerowe oraz od praw autorskich i amortyzować przez 24 miesiące.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.