IBPBI/1/4511-380/15/BK | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia źródła przychodów, do jakiego należy zaliczyć przychody uzyskiwane z tytułu udzielania licencji na używanie znaku towarowego.
IBPBI/1/4511-380/15/BKinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. licencja
  3. prawa autorskie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 marca 2015 r. (złożonym osobiście w tut. Biurze 31 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie ustalenia źródła przychodów, do jakiego należy zaliczyć przychody uzyskiwane z tytułu udzielania licencji na używanie znaku towarowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2015 r. w tut. Biurze został złożony osobiście ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie ustalenia źródła przychodów, do jakiego należy zaliczyć przychody uzyskiwane z tytułu udzielania licencji na używanie znaku towarowego.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.; dalej: „Ustawa PIT”). Obecnie jest komandytariuszem spółki komandytowej (dalej: „Spółka Komandytowa”), która w przyszłości stanie się wspólnikiem spółki jawnej (dalej: „Spółka Jawna”).

Zgodnie z zamierzeniami biznesowymi Spółka Jawna nabędzie od innego podmiotu prawo ochronne na znak towarowy, nadane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Znak”). Spółka Jawna odpłatnie udzieli licencji na korzystanie ze Znaku. W szczególności licencja na korzystnie ze Znaku może być udzielona na rzecz Spółki Komandytowej. Udzielanie licencji na korzystanie ze Znaku będzie mieściło się w zakresie działalności Spółki Jawnej określonej w umowie spółki, mającej odzwierciedlenie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (PKD 77.40.Z). Co więcej, działalność w tym zakresie będzie wiodącym obszarem działalności Spółki Jawnej, a przychody z tego tytułu będą stanowiły większość przychodów generowanych z tytułu działalności prowadzonej w ramach Spółki Jawnej. Spółka Jawna zostanie przy tym wyposażona w odpowiednie zasoby materialne oraz ludzkie służące prowadzeniu działalności zarówno w zakresie odpłatnego udzielania licencji na korzystanie ze Znaku, jak również innej działalności w tym świadczenia usług wspierających pozyskiwanie klientów przez Spółkę Komandytową.

Istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego zawarto również we własnym stanowisku Wnioskodawcy w sprawie, gdzie wskazano, że planowane działania Spółki Jawnej polegające na udzielaniu licencji na używanie Znaku będą prowadzone w sposób zorganizowany i ciągły. Działalność ta będzie główną działalnością Spółki Jawnej. Większość przychodów Spółki Jawnej, która stworzona zostanie w celu prowadzenia działalności gospodarczej, będzie generowana w związku z odpłatnym udzielaniem licencji na używanie Znaku. Działalność prowadzona w ramach działalności Spółki Jawnej polegająca na udzielaniu licencji na używanie Znaku będzie zatem wykazywała znamiona pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w Ustawie PIT. Spełnione będą bowiem wszystkie znamiona prowadzenia działalności gospodarczej wskazane przez ustawodawcę. Spółka Jawna będzie bowiem prowadziła działalność w zakresie udzielania licencji na używanie Znaku w sposób zarobkowy (w szczególności generowane będą z tego tytułu przychody stanowiące większość przychodów Spółki Jawnej), zorganizowany (w szczególności Spółka Jawna odpłatnie nabędzie aktywa o znaczącej wartości w celu uzyskiwania przychodów z opłat licencyjnych jak i uzyskiwania dalszych przysporzeń wynikających z budowania wartości tego aktywa) i ciągły (podejmowane działania związane z budowaniem wartości Znaku i zawierane umowy licencyjne będą długoterminowe). Ponadto, Spółka Jawna zostanie przy tym wyposażona w odpowiednie zasoby materialne oraz ludzkie służące prowadzeniu działalności zarówno w zakresie odpłatnego udzielania licencji na korzystanie ze Znaku, jak również innej działalności w tym świadczenia usług wspierających pozyskiwanie klientów przez Spółkę Komandytową.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest zakwalifikowanie do przychodów z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT przychodów przypisywanych Wnioskodawcy, wynikających z działalności Spółki Jawnej, polegającej na udzielaniu licencji na używanie Znaku...

Zdaniem Wnioskodawcy, przypisane mu przychody, które wynikać będą z działalności Spółki Jawnej, polegającej na udzielaniu licencji na używanie Znaku, należy kwalifikować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: „Ustawa PIT”).

Przepisem regulującym zasady opodatkowania dochodów z tytułu uczestnictwa w spółkach osobowych jest art. 8 Ustawy PIT, zgodnie z którym przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku (udziału), oraz z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Zgodnie z przytoczoną regulacją, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki, która nie ma osobowości prawnej, podatnikiem podatku dochodowego jest nie spółka, lecz jej wspólnicy. Przenosząc powyższe rozważania teoretyczne na grunt niniejszej sprawy, w przypadku Spółki Jawnej, podatnikami podatku dochodowego będą jej wspólnicy. W związku z tym, że wspólnikiem Spółki Jawnej będzie niebędąca podatnikiem spółka osobowa, tj. Spółka Komandytowa, podatnikami podatku dochodowego od dochodów uzyskiwanych w związku z działalnością Spółki Jawnej będą między innymi wspólnicy Spółki Komandytowej, w tym Wnioskodawca.

W celu ustalenia sposobu opodatkowania przychodów niezbędne jest ustalenie właściwego ich źródła. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 i 7 Ustawy PIT odrębnymi źródłami przychodów są m.in. przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT).

Przy czym przez działalność gospodarczą, zgodnie z art. 5a pkt 6 Ustawy PIT, rozumie siędziałalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych.

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, ustawodawca wskazał dodatkowo w ramach art. 14 Ustawy PIT, że za przychód z działalności, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, uważa się kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Należą do nich co do zasady wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tejże ustawy.

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki Jawnej będzie m.in. udzielanie licencji na Znak (PKD 77.40.Z). W ocenie Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy Spółka Jawna dokonywać będzie owych czynności w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, uzyskany z tego tytułu przychód podlega opodatkowaniu, jako przychód z działalności gospodarczej. Przy czym, aby owe działania mogły być traktowane za wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej spełnione powinny być warunki, o których mowa w art. 5a pkt 6 Ustawy PIT. Oznacza to, że działalność powinna być wykonywana w sposób ciągły i zorganizowany. Należy mieć na uwadze, że planowane działania Spółki Jawnej polegające na udzielaniu licencji na używanie Znaku będą prowadzone w sposób zorganizowany i ciągły. Działalność ta będzie główną działalnością Spółki Jawnej. Większość przychodów Spółki Jawnej, która stworzona zostanie w celu prowadzenia działalności gospodarczej, będzie generowana w związku z odpłatnym udzielaniem licencji na używanie Znaku. W rezultacie, nie ulega wątpliwości, że działalność prowadzona w ramach działalności Spółki Jawnej polegająca na udzielaniu licencji na używanie Znaku będzie wykazywała znamiona pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w Ustawie PIT. Spełnione będą bowiem wszystkie znamiona prowadzenia działalności gospodarczej wskazane przez ustawodawcę. Spółka Jawna będzie bowiem prowadziła działalność w zakresie udzielania licencji na używanie Znaku w sposób zarobkowy (w szczególności generowane będą z tego tytułu przychody stanowiące większość przychodów Spółki Jawnej), zorganizowany (w szczególności Spółka Jawna odpłatnie nabędzie aktywa o znaczącej wartości w celu uzyskiwania przychodów z opłat licencyjnych, jak i uzyskiwania dalszych przysporzeń wynikających z budowania wartości tego aktywa) i ciągły (podejmowane działania związane z budowaniem wartości Znaku i zawierane umowy licencyjne będą długoterminowe). Ponadto, Spółka Jawna zostanie przy tym wyposażona w odpowiednie zasoby materialne oraz ludzkie służące prowadzeniu działalności zarówno w zakresie odpłatnego udzielania licencji na korzystanie ze Znaku, jak również innej działalności w tym świadczenia usług wspierających pozyskiwanie klientów przez Spółkę Komandytową.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, przypisane mu przychody, zgodnie z art. 8 Ustawy PIT, które wynikać będą z działalności Spółki Jawnej, polegającej m.in. na udzielaniu licencji na używanie Znaku, należy kwalifikować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust 1 pkt 3 Ustawy PIT.

Na potwierdzenie ww. stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.