IBPBI/1/4511-348/15/BK | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu kursu pilotażu samolotowego.
IBPBI/1/4511-348/15/BKinterpretacja indywidualna
 1. licencja
 2. wydatki osobiste
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 18 marca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 20 marca 2015 r.), uzupełnionym 29 maja 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu kursu pilotażu samolotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu kursu pilotażu samolotowego. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 25 maja 2015 r. Znak: IBPBI/1/4511-348/15/BK, IBPP2/4512-273/15/BW wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 29 maja 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług informatycznych (PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem), w ramach której pracuje obecnie nad serią aplikacji mobilnych przeznaczonych dla branży lotniczej, służących do pomiarów parametrów lotu oraz nawigacji, a w założeniu pozwalających pilotowi na rozszerzenie posiadanego oprzyrządowania samolotu bądź szybowca, za pośrednictwem tabletu lub telefonu. Dzięki oprogramowaniu pilot będzie w stanie między innymi odczytać parametry lotu niedostępne standardowo na danym typie statku powietrznego, lub też tymczasowo zastąpić posiadane przyrządy urządzeniem mobilnym, np. w przypadku awarii standardowego oprzyrządowania w trakcie lotu.

Do wykonania ww. aplikacji niezbędne będzie zarówno poszerzenie posiadanej przez Wnioskodawcę wiedzy w zakresie lotnictwa, jak i wykonanie serii niezbędnych testów oprogramowania na pokładzie samolotu w celu jego kalibracji, porównania odczytu z certyfikowanymi przyrządami dostępnymi na pokładzie samolotu, oraz niwelacji czynników zewnętrznych jak np. wpływu drgań, bądź zmiany ciśnienia na wskazane przez nią parametry.

W związku z powyższym, w celu umożliwienia realizacji inwestycji Wnioskodawca planuje rozpoczęcie kursu, w wyniku którego uzyska licencję pilota samolotowego zapewniającą mu zarówno zdobycie wiedzy potrzebnej do jej wykonania, jak i pozwoli na samodzielne prowadzenie lotów testowych na jej dalszym etapie, co ma istotny wpływ na jej kalkulację ekonomiczną.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 28 maja 2015 r., wskazano m.in., że:

 • Wnioskodawca opodatkowuje działalność gospodarczą na „zasadach ogólnych”, przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • zdarzenia gospodarcze związane z tą działalnością ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
 • wydatki dotyczące odbycia kursu pilotażu będą związane z działalnością polegającą na tworzeniu oprogramowania, będącą jedynym profilem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności. Wnioskodawca planuję wykonanie serii aplikacji dla pilotów przeznaczonych na urządzenia mobilne: tablety oraz telefony komórkowe. Aplikacje będą dystrybuowane głównie za pośrednictwem sklepów udostępnianych przez producentów urządzeń. Na chwilę obecną Wnioskodawca planuje wykonanie programów na urządzenia z systemami operacyjnymi IOS oraz Android, których dystrybucja odbędzie się odpowiednio za pośrednictwem sklepów firm będących twórcami tych systemów. Właściciele ww. sklepów mają swoje siedziby na terenie Unii Europejskiej, w związku z czym dystrybucja będzie obciążona podatkiem od towarów i usług VAT, odprowadzonym w kraju nabywcy usługi (obciążenie odwrotne),
 • poza dystrybucją za pośrednictwem ww. sklepów, Wnioskodawca planuję również sprzedaż brandowanych wersji aplikacji aeroklubom oraz prywatnym firmom szkoleniowym, działającym na terenie Polski, a w przyszłości w przypadku uzyskania sukcesu komercyjnego inwestycji, ewentualną sprzedaż praw autorskich do ww. aplikacji większym firmom inwestycyjnym (krajowym lub zagranicznym). Dochody z tych źródeł będą opodatkowane podatkiem VAT. W celu wykonania tychże programów niezbędne jest posiadanie wiedzy specjalistycznej w tematyce lotnictwa, budowy oraz pilotażu samolotu, jaką uzyska odbywając kurs pilotażu. Dzięki praktycznej wiedzy zdobytej na ww. kursie Wnioskodawca będzie w stanie zaprojektować odpowiedni interfejs aplikacji, oraz wykonać jej testy na pokładzie samolotu w realnych warunkach jej użytkowania, jak również dokonać na ich podstawie kalibracji parametrów przed wydaniem aplikacji do sklepów dystrybucyjnych, co pozwoli mu uzyskać odpowiednią jakość oprogramowania, będącą w stanie zapewnić konkurencyjność aplikacji na rynku dostępnych programów. Ewentualne zaangażowanie profesjonalnych pilotów w celu konsultacji prac nad projektem oraz dokonaniu przez nich testów wymagałoby znacznie większego wkładu finansowego w porównaniu do kosztów kursu pilotażu oraz dodatkowych nakładów finansowych oraz czasowych na ich szkolenie w zakresie wiedzy z tematyki projektowania aplikacji mobilnych, co przekraczałoby planowany przez Wnioskodawcę budżet inwestycji. W związku z czym, w celu realizacji inwestycji konieczne będzie poniesienie kosztów odbycia przez Wnioskodawcę kursu pilotażu,
 • wszelkie wydatki związane z odbyciem kursu pilotażu będą udokumentowane fakturami VAT.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wydatki poniesione na odbycie kursu pilotażu (kurs do uzyskania licencji pilota samolotowego) mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w myśl art. 22 ustawy o podatku dochodowym...

(pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Aby dany wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu zaistnieć muszą łącznie trzy warunki:

 1. celem poniesienia wydatku (bezpośrednim lub pośrednim) powinno być osiągnięcie przychodu, lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,
 2. wydatek ten nie może być wymieniony w zawartym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy katalogu wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
 3. musi być prawidłowo udokumentowany.

W odniesieniu do wyżej wymienionych punktów, w ocenie Wnioskodawcy:

1.poniesienie planowanego wydatku na odbycie kursu pilotażu jest konieczne do wytworzenia produktu będącego przedmiotem prowadzonej działalności. Poniesienie tego wydatku:

 • umożliwi uzupełnienie brakującej wiedzy teoretycznej, koniecznej do stworzenia produktu,
 • będzie uzasadnione ekonomicznie, gdyż zapewni możliwość wykonywania samodzielnych testów aplikacji podczas lotu, niezbędnych do jej wykonania i prawidłowego działania,
 • zapewni poznanie specyfiki pilotażu i umożliwi stworzenie lepszego produktu, a więc o potencjalne wyższej wartości rynkowej

Zachodzi więc, jego zdaniem, bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy planowanym wydatkiem, a prowadzoną działalnością gospodarczą. Poniesienie tego wydatku ma natomiast na celu powstanie przychodu, wobec czego stanowią on koszt uzyskania przychodów tejże działalności.

2.wydatek nie jest wymieniony w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczącym wydatków, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,

3.planowany wydatek będzie udokumentowany poprzez fakturę VAT.

Zadaniem Wnioskodawcy, w związku ze spełnieniem wszystkich powyższych warunków, wydatek może stanowić koszt uzyskania przychodów prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Aby zatem dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

 • musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,
 • musi być należycie udokumentowany.

Zatem kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23 i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości.

W takim ujęciu kosztami tymi będą zarówno wydatki pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, w sposób, gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła. Istotą tego rodzaju kosztów jest więc ich obligatoryjne poniesienie w celu nie dopuszczenia do utraty źródła przychodu w przyszłości.

Podatnik kwalifikując poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodów powinien kierować się podstawową zasadą zaistnienia związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy poniesionym kosztem, a możliwością osiągnięcia z tego tytułu przychodu, albowiem to na nim spoczywa ciężar udowodnienia, że jego poniesienie ma (lub może mieć) wpływ na wysokość osiąganych przychodów (lub na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów). Ustawodawca wyraźnie wiąże koszty uzyskania przychodów z celem ich poniesienia, jakim jest osiągnięcie przychodu. Dokonując powyższej kwalifikacji winien mieć również na uwadze negatywny katalog kosztów zawarty w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym sam brak wskazania określonego wydatku, jako niestanowiącego kosztów uzyskania przychodów nie warunkuje jednoznacznie możliwości zaliczenia tego wydatku do kosztów podatkowych.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego wynika, m.in., że w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza wytworzyć oprogramowanie (serię aplikacji mobilnych) przeznaczonych dla branży lotniczej, służących do pomiarów parametrów lotu oraz nawigacji, w założeniu pozwalającym pilotowi na rozszerzenie funkcjonalności posiadanego oprzyrządowania samolotu bądź szybowca, za pośrednictwem tabletu lub telefonu lub też ich zastąpieniu w razie awarii. W celu wykonania tychże programów niezbędne jest posiadanie wiedzy specjalistycznej w tematyce lotnictwa, budowy oraz pilotażu samolotu. W związku z powyższym, w celu umożliwienia realizacji ww. zamierzenia, Wnioskodawca planuję rozpoczęcie kursu, w wyniku którego uzyska licencję pilota samolotowego zapewniającą mu zarówno zdobycie wiedzy potrzebnej do jej wykonania, jak i pozwoli na samodzielne prowadzenie lotów testowych na jej dalszym etapie, co będzie miało istotny wpływ na jej kalkulację ekonomiczną. Dzięki praktycznej wiedzy zdobytej na ww. kursie, Wnioskodawca będzie w stanie zaprojektować odpowiedni interfejs aplikacji, oraz wykonać jej testy na pokładzie samolotu w realnych warunkach jej użytkowania, jak również dokonać na ich podstawie kalibracji parametrów przed wydaniem aplikacji do sklepów dystrybucyjnych, co pozwoli mu uzyskać odpowiednią jakość oprogramowania, będącą w stanie zapewnić konkurencyjność aplikacji na rynku dostępnych programów. Ewentualne zaangażowanie profesjonalnych pilotów w celu konsultacji prac nad projektem oraz dokonaniu przez nich testów wymagałoby znacznie większego wkładu finansowego w porównaniu do kosztów kursu pilotażu oraz poniesienia dodatkowych nakładów finansowych oraz czasowych na ich szkolenie w zakresie wiedzy z tematyki projektowania aplikacji mobilnych, co przekraczałoby planowany przez Wnioskodawcę budżet inwestycji. Wydatki dotyczące odbycia kursu pilotażu będą związane z działalnością polegającą na tworzeniu oprogramowania, będącą jedynym profilem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności. Aplikacje na urządzenia mobilne będą dystrybuowane głównie za pośrednictwem sklepów udostępnianych przez producentów urządzeń. Właściciele ww. sklepów mają swoje siedziby na terenie Unii Europejskiej. Poza dystrybucją za pośrednictwem ww. sklepów, Wnioskodawca planuję również sprzedaż brandowanych wersji aplikacji aeroklubom oraz prywatnym firmom szkoleniowym, działającym na terenie Polski, a w przyszłości w przypadku uzyskania sukcesu komercyjnego inwestycji, ewentualną sprzedaż praw autorskich do ww. aplikacji większym firmom inwestycyjnym (krajowym lub zagranicznym). Wszelkie wydatki związane z odbyciem kursu pilotażu będą udokumentowane fakturami VAT.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że w złożonym wniosku Wnioskodawca wykazał związek poniesienia wydatków na odbycie kursu pilotażu z uzyskiwaniem przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Wydatki te są bowiem niezbędne dla wytworzenia i przeprowadzenia późniejszych testów oprogramowania na urządzenia mobilne, sprzedawanego następnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wydatki te mogą zatem stanowić koszty podatkowe pod warunkiem należnego ich udokumentowania w sposób właściwy dla rodzaju prowadzonych ksiąg podatkowych.

Zaznaczyć również należy, że to na podatniku ciąży również obowiązek należytego udokumentowania ww. wydatków. Przy czym, posiadane dowody nie mogą się ograniczać do faktur (rachunków) stwierdzających wysokość poniesionych wydatków, lecz winny to być dowody umożliwiające w sposób bezsporny ustalenie związku przyczynowo - skutkowego poniesionych wydatków z przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej, a ponadto potwierdzające racjonalność poniesionych wydatków.

Nadmienić także należy, że zasadność zaliczenia tych wydatków (w szczególności związek pomiędzy ich poniesieniem a osiągnięciem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodu), do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, może zostać zweryfikowana w toku ewentualnego postępowania podatkowego, prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

licencja
IBPBI/1/423-89/14/AB | Interpretacja indywidualna

wydatki osobiste
IPPB1/415-708/11-2/MS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.