Licencja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to licencja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
sie

Istota:

Czy w przypadku wytworzenia gry komputerowej przeznaczonej do sprzedaży lub udostępnienia generującego po stronie Spółki przychody, jeżeli nie jest znana w chwili rozpoczęcia jej sprzedaży lub w chwili jej udostępnienia wysokość osiągniętego w przyszłości przychodu, prawidłowym jest rozliczanie kosztów wytworzenia tych gier, stanowiących koszty uzyskania przychodu, na zasadach określonych w art. 15 ust. 4d-4e updop z uwzględnieniem postanowień art. 15 ust. 4g-4h oraz art. 16 ust. 1 pkt 57-57a tej ustawy?

Fragment:

Jak wskazano w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, płatne licencje na gry komputerowe produkowane przez Spółkę są sprzedawane wszystkim osobom zainteresowanym ich zakupem bez ograniczeń ilościowych. Gry te są zatem przeznaczone dla nieograniczonej grupy odbiorców. W konsekwencji w momencie rozpoczęcia sprzedaży licencji nie jest możliwe określenie konkretnej liczby odbiorców, liczby udzielonych licencji czy czasu nabycia licencji, gdyż jest to uzależnione od zapotrzebowania na rynku. Jednocześnie również w przypadku gier „ free to play ” na moment udostępnienia gry nie jest znana wysokość przychodu, który zostanie w przyszłości uzyskany, gdyż na tym etapie Spółka nie posiada informacji, jakim zainteresowaniem będzie cieszyła się ta gra, co ma przełożenie na wysokość przychodu osiągniętego w wyniku dokonywania przez graczy zakupów wewnątrz tych gier (mikrotransakcje) oraz z tytułu wyświetlania graczom w grze reklam. Tym samym Spółka nie ma możliwości określenia przychodu, jaki osiągnie w związku z dystrybucją danej gry, a co za tym idzie - nie jest w stanie przypisać kosztu w określonej wysokości do przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży licencji bądź ze sprzedaży wewnątrz gry czy z wyświetlania graczom reklam.

2018
8
sie

Istota:

Czy koszty Licencji mogą zostać rozpoznane w wyniku podatkowym Spółki w pełnej wysokości, tj. z pominięciem ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikającego z przepisu art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

Fragment:

Jednocześnie, zgodnie z art. 16g ust. 14 ustawy o CIT, wartość początkową praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych, stanowi cena nabycia tych praw, jeżeli wynagrodzenie (opłaty) wynikające z umowy licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw majątkowych jest uzależnione od wysokości przychodów z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorcę albo nabywcę, przy ustalaniu wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji, nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia. Tym samym, w wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych nie uwzględnia się części wynagrodzenia uzależnionego od wysokości przychodów uzyskiwanych przez nabywcę lub licencjobiorcę z eksploatacji licencji lub praw. W kontekście powyższego należy wskazać, że z uwagi na przyjęty w relacjach pomiędzy Wnioskodawcą i Podmiotem Powiązanym model rozliczeń kosztów Licencji, uzależniający wysokość wynagrodzenia Podmiotu Powiązanego od wartości sprzedaży netto wyrobów wytworzonych przez Spółkę w oparciu o udzieloną Licencję, koszty Licencji nie zostały i nie zostaną ujęte w wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej. Skoro zatem, umowa Licencji nie przewiduje innego wynagrodzenia za korzystanie z Licencji, koszty tej licencji nie będą stanowiły opłat lub należności za korzystanie lub prawo do korzystania z wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT. Wnioskodawca (...)

2018
5
sie

Istota:

W zakresie:
Czy koszty opłat z tytułu Licencji ponoszone przez Spółkę będą podlegać ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP?

Fragment:

Wynika to z faktu, że wynagrodzenie ponoszone na rzecz Podmiotu Powiązanego z tytułu Licencji jest kalkulowane jako procent wartości sprzedaży netto w zakresie transakcji z Podmiotami Niepowiązanymi. Powyższy sposób kalkulacji opłat z tytułu Licencji ponoszonych na rzecz Podmiotu Powiązanego sprawia, że ich wysokość jest wprost proporcjonalnie zależna od wartości wynagrodzenia otrzymanego przez Spółkę z tytułu Usług IT świadczonych na rzecz Podmiotów Niepowiązanych. Oznacza to, że koszty opłaty z tytułu Licencji należnej Podmiotowi Powiązanemu uzależnione są od wartości sprzedaży Usług IT na rzecz Podmiotów Niepowiązanych. Niewątpliwie zatem wskazany mechanizm jest wyrazem związku kwotowego pomiędzy świadczonymi Usługami IT a wysokością ponoszonych kosztów. Powyższe oznacza, że w odniesieniu do kosztów Licencji spełniony jest również związek kwotowy (wysokość poniesionego kosztu Licencji zależy wprost proporcjonalnie od wartości świadczonych Usług IT), jako element bezpośredniego związku tych kosztów ze świadczonymi Usługami IT. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy koszty opłat z tytułu Licencji ponoszone przez Spółkę będą podlegać ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP w części dotyczącej: braku kwalifikacji ww. opłat do katalogu kosztów wymienionego w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP – jest nieprawidłowe, zastosowania do ww. opłat wyłączenia, o którym mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o PDOP – jest prawidłowe.

2018
28
lip

Istota:

Czy koszty Licencji ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP?

Fragment:

(...) licencji, nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia. W konsekwencji, w wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych nie uwzględnia się części wynagrodzenia uzależnionego od wysokości przychodów uzyskiwanych przez nabywcę lub licencjobiorcę z eksploatacji licencji lub praw. Oznacza to, że z uwagi na przyjęty w relacjach pomiędzy Wnioskodawcą a Podmiotem Powiązanym model rozliczeń kosztów Licencji, uzależniający wysokość wynagrodzenia Podmiotu Powiązanego od wartości sprzedaży netto Produktów wytworzonych przez Spółkę na podstawie Licencji, koszty Licencji ponoszone przez Wnioskodawcę nie zostaną ujęte w wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej. Z uwagi zatem na to, że umowa pomiędzy Wnioskodawcą a Podmiotem Powiązanym nie przewiduje innego wynagrodzenia za korzystanie z Licencji, koszty tej licencji nie będą stanowiły opłat lub należności za korzystanie lub prawo do korzystania z wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o PDOP. Powyższe oznacza, że koszty Licencji nie mieszczą się w katalogu kosztów podlegających ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP, gdyż opłaty licencyjne nie są uiszczane za korzystanie z wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o PDOP.

2018
13
cze

Istota:

W zakresie:
możliwości uznania przychodów uzyskanych z tytułu udzielonych licencji na znak towarowy, za przychody z:
- tzw. innych źródeł przychodów,
- zysków kapitałowych,
sposobu rozliczenia wskazanych we wniosku kosztów podatkowych.

Fragment:

W tym miejscu należy wskazać, że w przedmiotowej sprawie, możliwe jest zastosowanie obiektywnego klucza alokacji, albowiem jak to zostało wskazane powyżej, koszty z tytułu licencji przypisywane Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ustawy o CIT, dotyczą licencji, udzielonych spółkom celowym przez Wnioskodawcę. Konsekwentnie, koszty te powinny być przyporządkowane do odpowiadających im przychodów z tytułu tej samej licencji, a więc do tego samego źródła przychodów. Kontynuując, przy założeniu, że przychody z tytułu licencji będą stanowiły przychody ze źródła zyski kapitałowe, to koszty z tytułu tej samej licencji również powinny stanowić koszty ze źródła zyski kapitałowe. W tym przypadku nie mamy nawet do czynienia z nierozerwalnym związkiem przychodu z kosztem, lecz z ich tożsamością przedmiotową (jest to to samo świadczenie po stronie przychodowej i kosztowej), a co za tym idzie, taki klucz alokacji jest nie tylko obiektywny ale i wręcz konieczny do zastosowania. Przyjęcie odmiennego założenia spowoduje, że dany podatnik, w przypadku dokładnie tego samego świadczenia (tutaj licencji) będzie zmuszony do jego odmiennej kwalifikacji w aspekcie źródeł przychodów, tj. przychód z tytułu licencji zaliczy do źródła zyski kapitałowe a dokładnie ten sam koszt z tytułu tej samej licencji zaliczy do innych źródeł.

2018
13
cze

Istota:

Ustalenie czy przychody z przeniesienia praw autorskich do utworów oraz udzielenia licencji na korzystanie z zakupionych licencji / udzielania licencji na korzystanie z kodu źródłowego do strony internetowej stworzonej przez Wnioskodawcę / udzielenia licencji na korzystanie z oprogramowania w tzw. modelu SaaS – stanowią przychody z zysków kapitałowych.

Fragment:

W związku z powyższym, w sytuacjach w których Wnioskodawca udziela licencji, należy dokonać analizy czy przychody Wnioskodawcy pochodzące z licencji są bezpośrednio powiązane z uzyskiwaniem przychodów z podstawowej działalności podatnika. W rozpatrywanej sprawie, Wnioskodawca wskazał, że w ramach prowadzonej działalności zajmuje się organizacją i obsługą różnego rodzaju programów marketingowych. Częścią świadczonej usługi jest udzielenie licencji związanej z pozyskaniem licencji do danego utworu od innego podmiotu, a także w niektórych przypadkach udzielenie licencji na korzystanie z kodu źródłowego strony internetowej stworzonej przez Wnioskodawcę związanej z świadczoną usługą marketingową. Powyższe składa się na kompleksową usługę marketingową, za którą Wnioskodawca otrzymuje umówione wynagrodzenie, a udzielenie licencji następuje w ramach zawartej umowy o świadczenie usług marketingowych. Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że w sytuacjach w których Wnioskodawca udziela licencji znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a) w związku z czym przychody z omawianych licencji nie będą stanowić przychodów z zysków kapitałowych, a będą zaliczane do przychodów z innych źródeł.

2018
22
maj

Istota:

Brak obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z uiszczaniem płatności na rzecz nierezydentów za udostępnianie i korzystanie z oprogramowania, które Wnioskodawca udostępnia podmiotom z grupy kapitałowej.

Fragment:

Pozycje usługowe, jakie występują w umowach wsparcia zawieranych przez Spółkę z podmiotami Grupy, w zakresie IT, są m.in. następujące: usługi związane z zarządzaniem licencjami, co oznacza, że jeżeli jakaś spółka z Grupy zamawia dostęp do określonego systemu lub oprogramowania, to IT Wnioskodawcy decyduje jakiej licencji ta spółka potrzebuje i uzyskuje ją, zapewnienie dostępu do systemu wraz z potrzebnymi licencjami dostępowymi, co oznacza udostępnienie możliwości korzystania z licencji w ramach tzw. S. Podkreślić jednak trzeba, że uprawienia jakie otrzymuje Wnioskodawca nabywając oprogramowania których dotyczy niniejszy wniosek, dotyczą tylko jego działalności, nie nabywa praw do modyfikowania oprogramowania, dokonywania w nim istotnych zmian czy rozpowszechniania w sposób dystrybucyjny. W niektórych umowach z licencjodawcami przewidziana jest możliwość udostępniania przez Spółkę licencji jako S. w innych przewidziana jest wprost możliwość udostępniania licencji podmiotom z Grupy kapitałowej, ale w zdecydowanej większości umów, Wnioskodawca jest tzw. użytkownikiem końcowym licencji. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Wnioskodawca powinien uznać, że w przypadku uiszczania płatności za udostępnienie i korzystanie z oprogramowania, w sytuacji, gdy nabywa je na potrzeby prowadzenia (...)

2018
22
maj

Istota:

Brak obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z uiszczaniem płatności na rzecz nierezydentów za udostępnianie i korzystanie z oprogramowania na potrzeby własnej działalności gospodarczej

Fragment:

Pozycje usługowe, jakie występują w umowach wsparcia zawieranych przez Spółkę z podmiotami Grupy, w zakresie IT, są m.in. następujące: usługi związane z zarządzaniem licencjami, co oznacza, że jeżeli jakaś spółka z Grupy zamawia dostęp do określonego systemu lub oprogramowania, to IT Wnioskodawcy decyduje jakiej licencji ta spółka potrzebuje i uzyskuje ją, zapewnienie dostępu do systemu wraz z potrzebnymi licencjami dostępowymi, co oznacza udostępnienie możliwości korzystania z licencji w ramach tzw. S. Podkreślić jednak trzeba, że uprawienia jakie otrzymuje Wnioskodawca nabywając oprogramowania których dotyczy niniejszy wniosek, dotyczą tylko jego działalności, nie nabywa praw do modyfikowania oprogramowania, dokonywania w nim istotnych zmian czy rozpowszechniania w sposób dystrybucyjny. W niektórych umowach z licencjodawcami przewidziana jest możliwość udostępniania przez Spółkę licencji jako S., w innych przewidziana jest wprost możliwość udostępniania licencji podmiotom z Grupy kapitałowej, ale w zdecydowanej większości umów, Wnioskodawca jest tzw. użytkownikiem końcowym licencji. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Wnioskodawca powinien uznać, że w przypadku uiszczania płatności za udostępnienie i korzystanie z oprogramowania, w sytuacji, gdy nabywa je na potrzeby prowadzenia (...)

2018
18
kwi

Istota:

Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z wypłatą na rzecz Licencjodawcy wynagrodzenia z tytułu nabycia Licencji

Fragment:

Dodatkowo Wnioskodawca zawarł oddzielną umowę z Licencjodawcą, której przedmiotem jest licencja na używanie oprogramowania X. („ Licencja 3 ”). Licencja 3 daje Wnioskodawcy dostęp do oprogramowania służącego do planowania kampanii reklamowych, planowania emisji spotów reklamowych w stacjach telewizyjnych (samo oprogramowanie jest instalowane na komputerach Wnioskodawcy). W ramach Licencji 3 Wnioskodawca jest zobowiązany do niedokonywania zmian ani do tłumaczenia oprogramowania X*Pert. Licencja 1, Licencja 2 oraz Licencja 3, których beneficjentem jest Spółka mają następujące cechy: jest niewyłączna; jest licencją typu end-user, co oznacza, że to Spółka wykorzystuje dane i oprogramowanie na potrzeby prowadzonej działalności w Polsce; Wnioskodawca nie ma prawa do dalszego licencjonowania dostępu do baz i oprogramowania. Wnioskodawca jest również zobowiązany do używania Licencji 1, Licencji 2 oraz Licencji 3 tylko w ramach swojej działalności i tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz nieudostępniania oprogramowania innym podmiotom lub osobom trzecim. W zakres Licencji 1 wchodzą w szczególności: Bazy danych podstawowych (TAM DataBase, minuta-po-minucie), na podstawie ogólnopolskiego reprezentatywnego panelu gospodarstw domowych; Programy, bloków reklamowych i monitoringu spotów - bazy danych obejmujące wszelkie stacje, z którymi T.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie braku obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od płatności dokonywanych na rzecz niemieckiego rezydenta podatkowego w związku z opłatami za nabycie licencji na oprogramowanie na własne potrzeby

Fragment:

Spółka aby poprawić obsługę procesów biznesowych oraz zapewnić kompatybilność i porównywalność systemów używanych w różnych krajach europejskich przez zakłady S. zawarła umowę dostawy „ licencji ” oraz „ software ” ze spółką prawa niemieckiego zarejestrowaną jako podatnik VAT niemiecki. Spółka Y. (PL) posiada certyfikat rezydencji dostawcy -podatnika podatku dochodowego wydanego przez niemiecki urząd podatkowy. W umowie zawartej pomiędzy dostawcą i odbiorcą szeroko i wyczerpująco opisany jest zarówno przedmiot dostawy jak i warunki na jakich udzielana jest licencja. W definicjach Umowy zapisano, iż dostawca udziela Y. licencji rozumianej jako prawo do używania software i know-how. Przez „ dostawę ” należy rozumieć : Udzielenie na opisanych warunkach licencji, Dalszy rozwój systemu zdefiniowanego w załączniku do Umowy, Dokonanie wdrożenia, Przeprowadzenie szkoleń, Dostarczenie dokumentacji w języku angielskim. W rozdziale 8.2 Umowy zapisano na jakich warunkach udzielana jest licencja: Dostawca udziela nabywcy i Nabywca niniejszym przyjmuje wieczyste, niewyłączne, niezbywalne (z wyjątkiem tego, co podano w 8.2.5) prawo do korzystania z oprogramowania na wyznaczone jednostki w wyznaczonym miejscu (-ach). Kupujący nie jest uprawniony do korzystania z oprogramowania w dowolnym celu, nie zdefiniowanym w niniejszej Umowie, nie jest też upoważniony do udzielania sublicencji, sprzedawania, wynajmowania lub w inny sposób przenoszenia jakichkolwiek praw lub wiedzy w zakresie oprogramowania, know-how lub jakiejkolwiek ich części, z wyjątkiem przypadków wyraźnie, określonych w niniejszej Umowie.