Licencja | Interpretacje podatkowe

Licencja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to licencja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług szkolenia pilotów do poziomu licencji pilota zawodowego A, liniowego B.
Fragment:
Osoba ubiegająca się o wydanie licencji A musi spełniać wymagania dotyczące uprawnień na klasę lub typ statku powietrznego wykorzystanego do przeprowadzenia kontroli umiejętności. Stosownie zaś do FCL.505 B – uprawnienia, Posiadacz licencji B jest w odpowiedniej kategorii statków powietrznych uprawniony do: korzystania ze wszystkich uprawnień przysługujących posiadaczowi licencji C, D i A; wykonywania czynności pilota dowódcy statku powietrznego w zarobkowym transporcie lotniczym. Osoba ubiegająca się o wydanie licencji B musi spełniać wymagania dotyczące uprawnień na klasę lub typ statku powietrznego wykorzystanego do przeprowadzenia egzaminu praktycznego. Jak stanowi dodatek 3 części E Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1178/2011: Celem szkolenia modułowego do licencji A(X) jest wyszkolenie posiadacza licencji D(X) do poziomu umiejętności niezbędnego do wydania licencji A(X). Przed podjęciem szkolenia modułowego A(X) kandydat musi być posiadaczem licencji D(X) wydanej zgodnie z załącznikiem 1 do konwencji chicagowskiej. Przed rozpoczęciem szkolenia w locie, kandydat musi: posiadać 150 godzin czasu lotu; spełnić warunki wstępne dotyczące wydania uprawnień na klasę lub typ samolotów wielosilnikowych zgodnie z podczęścią H, jeżeli podczas egzamin praktycznego ma zostać użyty samolot wielosilnikowy.
2018
6
mar

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu udzielenia licencji do korzystania z aplikacji.
Fragment:
Zakup dostępu polega na wykupieniu licencji do korzystania z Aplikacji przez określoną liczbę użytkowników. Licencje do aplikacji sprzedawane są w kilku wariantach: I. Licencje na czas nieograniczony. 1. Zamówienie przez Klienta licencji ważnej „ od zaraz ”. Wnioskodawca wykonuje czynności konfiguracyjne, po zakończeniu których Aplikacja jest gotowa do użycia przez Klienta. Licencja w takim przypadku jest udzielana na czas nieokreślony i obowiązuje od momentu zakończenia prac konfiguracyjnych. 2. Zamówienie przez Klienta licencji ważnej od konkretnej daty w przyszłości. Wnioskodawca wykonuje czynności konfiguracyjne, po zakończeniu których Aplikacja jest przygotowana do pracy. Możliwość korzystania z Aplikacji przez Klienta jest w tym przypadku odsunięta w czasie a licencja jest udzielana na czas nieokreślony i obowiązuje dopiero od konkretnej daty w przyszłości. II. Licencje na czas ograniczony. 3. Zamówienie przez Klienta licencji ważnej „ od zaraz ”. Wnioskodawca wykonuje czynności konfiguracyjne, po zakończeniu których Aplikacja jest gotowa do użycia przez Klienta. Licencja w takim przypadku jest udzielana na czas określony i obowiązuje od momentu zakończenia prac konfiguracyjnych do momentu określonego w zamówieniu. 4.
2018
3
mar

Istota:
W zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z wypłatą na rzecz Licencjodawcy wynagrodzenia z tytułu nabycia Licencji
Fragment:
Dodatkowo Wnioskodawca zawarł oddzielną umowę z Licencjodawcą, której przedmiotem jest licencja na używanie oprogramowania X („ Licencja 3 ”). Licencja 3 daje Wnioskodawcy dostęp do oprogramowania służącego do planowania kampanii reklamowych, planowania emisji spotów reklamowych w stacjach telewizyjnych (samo oprogramowanie jest instalowane na komputerach Wnioskodawcy). W ramach Licencji 3 Wnioskodawca jest zobowiązany do niedokonywania zmian ani do tłumaczenia oprogramowania X. Licencja 1, Licencja 2 oraz Licencja 3, których beneficjentem jest Spółka mają następujące cechy: jest niewyłączna; jest licencją typu end-user, co oznacza, że to Spółka wykorzystuje dane i oprogramowanie na potrzeby prowadzonej działalności w Polsce; Wnioskodawca nie ma prawa do dalszego licencjonowania dostępu do baz i oprogramowania. Wnioskodawca jest również zobowiązany do używania Licencji 1, Licencji 2 oraz Licencji 3 tylko w ramach swojej działalności i tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz nieudostępniania oprogramowania innym podmiotom lub osobom trzecim. W zakres Licencji 1 wchodzą w szczególności: Bazy danych podstawowych (TAM DataBase, minuta-po-minucie), na podstawie ogólnopolskiego reprezentatywnego panelu gospodarstw domowych; Programy, (...)
2018
3
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług szkoleniowych w kwestii zwolnienia od podatku szkoleń na licencję pilota turystycznego PPL(A) w przypadku, gdy klient ma zamiar uzyskania licencji CPL(A) oraz w przypadku jednoczesnego odbywania kursu teoretycznego i praktycznego w celu uzyskania licencji PPL(A) i kursu na pilota zawodowego CPL(A) oraz w zakresie zwolnienia szkolenia teoretycznego i praktycznego do licencji pilota turystycznego PPL(A), które jest częścią szkolenia modułowego prowadzącego do uzyskania licencji CPL (A).
Fragment:
Ad. 1 W ocenie Spółki bezsprzecznym jest fakt. że szkolenie teoretyczne i praktyczne do licencji pilota turystycznego samolotowego - PPL(A) jest ściśle związane z branżą lotniczą. Licencję PPL(A) wydaje Urząd Lotnictwa Cywilnego. Szkolenia prowadzące do uzyskania licencji PPL(A) oraz sama licencja zostały uregulowane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Uregulowania prawne znajdują się na poziomie krajowym jak i europejskim i dotyczą prawa lotniczego. Klienci mogą korzystać ze szkolenia teoretycznego i praktycznego do licencji pilota turystycznego samolotowego - PPL(A) zarówno w celach prywatnych (hobbystycznych) jak i w celu uzyskania licencji pilota zawodowego samolotowego CPL(A). W drugim przypadku szkolenie PPL(A) pozostaje w bezpośrednim związku z branżą lotniczą, a jego ukończenie obiektywnie uprawnia do podjęcia dalszych działań zmierzających do uzyskania licencji uprawniającej do komercyjnych przelotów. W tym przypadku szkolenie PPL(A) pozostaje również w związku z zawodem pilota zawodowego samolotowego, ponieważ szkolenie PPL(A) może być jednym z etapów, które prowadzi do uzyskania licencji CPL(A). Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. posiadacz licencji PPL(A), który uzyskał uprawnienia instruktora lub egzaminatora może otrzymywać wynagrodzenie za określone czynności wymienione w tym rozporządzeniu.
2017
16
gru

Istota:
W zakresie możliwości amortyzacji Nabytych Licencji jako wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
(...) licencje; InfoMaker (SYBASE) – 1 licencja; Simple ERP w obszarach (wszystkie moduły są dla: 140 jednocześnie korzystających operatorów, 3 jednocześnie korzystających programistów, 3 jednocześnie korzystających administratorów) – 1 licencja: Finanse i Księgowość (wersja 1 zakładowa), INFO (wersja 1 zakładowa), Majątek Trwały (wersja 1 zakładowa), Zarządzanie Majątkiem Firmy (wersja 1 zakładowa), Obrót Towarowy (wersja 1 zakładowa), Budżetowanie (wersja 1 zakładowa), Zarządzanie Projektami (wersja 1 zakładowa); Report Portal licencja dla nieograniczonej stacji roboczych – 1 licencja (dalej łącznie wszystkie licencje wymienione powyżej w pkt l-8 określane są jako: „ Nabyte Licencje ”). Spółka wyjaśnia, iż poza Nabytymi Licencjami wykonawca udzielił jej również licencji nieodpłatnej typu: „ open source ”. Oznacza to, że Wnioskodawca nie ponosił wydatków na nabycie takiej licencji, zatem w tym przypadku nie wystąpiła cena nabycia. Tym samym, licencja ta nie będzie podlegała amortyzacji, więc pytania zawarte w niniejszym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej nie dotyczą tej licencji. Co do zasady, Nabyte Licencje uprawniają Wnioskodawcę do korzystania z oprogramowania.
2017
7
wrz

Istota:
Do jakiego źródła przychodu należy zaliczyć przychody otrzymywane z tytułu udzielenia licencji do wykorzystywania danego produktu (grafiki), czy Wnioskodawcy przysługują 50% uzyskania przychodów i w jaki sposób należy przeliczyć na złote przychody uzyskane w USD?
Fragment:
Serwis nie sprzedaje jednak produktów, a jedynie pośredniczy w udzielaniu licencji na ich używanie, gdyż zgodnie z prawem to Wnioskodawca pozostaje właścicielem praw autorskich. Prowizja od sprzedaży pobierana przez serwis dotyczy udzielonych licencji do wykorzystywania danego produktu. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż opłaty z tytułu udzielenia licencji do korzystania z praw autorskich (w przedmiotowej sprawie – do korzystania z wykonanych przez Wnioskodawcę grafik) są przychodem z tych praw. Konsekwencją powyższego jest to, iż przychody uzyskane z ww. tytułu zaliczane są do źródła przychodów, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są bowiem przychodem z praw autorskich. Zatem uzyskany przez Wnioskodawcę przychód z tytułu sprzedaży prawa do korzystania z wykonanych przez niego grafik (udzielanych licencji) będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako przychód z praw majątkowych, o którym stanowią przepisy art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na gruncie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
2017
24
sie

Istota:
W zakresie stawki podatku VAT dla usługi udzielenia licencji na wzór tkaniny
Fragment:
Na potrzeby każdego zamówienia podpisywana jest umowa, w której określone są szczegółowe warunki udzielonej licencji - okres trwania, pola eksploatacji, prawa licencjobiorcy, rodzaj licencji (wyłączna lub niewyłączna) i wysokość wynagrodzenia za licencję. W przypadku tworzenia wzoru na zamówienie klienta, umowa zawiera również ustalenia dotyczące samego wykonania dzieła - terminy, specyfikacja projektu, zasady pracy nad projektem. W momencie finalizacji zlecenia Wnioskodawczyni wystawia licencjobiorcy fakturę VAT, w której produkt określony jest np. jako: „ Licencja niewyłączna - 2 lata - wzór... ”, gdyż to licencja jest właśnie przedmiotem sprzedaży. W niektórych przypadkach klient wykupuje prawa autorskie majątkowe do projektu, wtedy dostaje wzór na wyłączność. W przypadku zakupu przez klienta licencji na gotowy wzór, w umowie jest określone „ wynagrodzenie za licencję na wzór ”. Natomiast w przypadku projektowania na zamówienie, wynagrodzenie ujęte jest jako „ wynagrodzenie za wykonanie dzieła i udzielenie licencji na jego wykorzystanie ” - jako jedna, niepodzielna usługa. Jest to taka sama kwota jak w przypadku zakupu licencji na wzór gotowy, gdyż wykonanie wzoru nie jest dodatkowo płatne, honorarium jest określane dla każdego typu licencji. Licencja na stworzony dla klienta wzór, w przypadku wykupienia przez niego licencji niewyłącznej, może być również udzielona innemu klientowi - dlatego nie ponosi on kosztów stworzenia projektu.
2017
26
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozpoznania jako koszty uzyskania przychodów kosztów opłat licencyjnych ponoszonych do dnia zastosowania licencji w procesie produkcyjnym.
Fragment:
Zgodnie z umową z tytułu nabycia licencji Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Licencjodawcy m.in. dodatkowych opłat miesięcznych określonych kwotowo, naliczanych począwszy od kwietnia 2015 r. za korzystanie z praw objętych licencją. Rozpoczęcie wykorzystywania licencji w procesie produkcyjnym będzie miało miejsce dopiero w 2017 r. W świetle powyższego koszty opłat licencyjnych ponoszone w okresie od dnia nabycia licencji do dnia przekazania licencji do używania i zastosowania jej w procesie produkcyjnym winny zostać zaliczone do ceny nabycia wartości niematerialnej i prawnej i stanowić o wartości początkowej licencji. Reasumując przedmiotowe koszty opłat licencyjnych winny zostać potraktowane jako cena nabycia licencji, stanowiąca jednocześnie jej wartość początkową dla celów amortyzacji podatkowej. W konsekwencji z dniem przekazania licencji do używania i rozpoczęcia procesu produkcyjnego z wykorzystaniem licencji Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonania kapitalizacji dotychczas poniesionych kosztów opłat licencyjnych, które będą dla Wnioskodawcy stanowić wartość początkową licencji, kwalifikowanej jako wartość niematerialna i prawna. Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.
2017
8
cze

Istota:
W zakresie:ustalenia momentu powstania przychodu z tyt. usługi udzielenia licencji na oprogramowanie komputerowe oraz usługi nadzoru autorskiego
Fragment:
Nie można zatem stwierdzić, iż udzielenie licencji jest czynnością jednorazową. Stanowi ona raczej zespół stale podejmowanych działań związanych z udzieleniem Zamawiającemu możliwości korzystania z oprogramowania wraz z zapewnieniem, iż korzystanie z niego będzie przebiegać w uzgodniony sposób. Spółka świadczy bowiem usługi dozoru autorskiego, obejmujące swoim zakresem szerszy zakres niż usługi udzielenia licencji, jednak ze swej natury są one nierozdzielne od usługi udzielenia licencji (nadzór autorski bez licencji jest z perspektywy Zamawiającego bezcelowy). Również usługa nadzoru autorskiego, będąca usługą kompleksową wraz z udzieleniem licencji, rozliczana jest w okresach rozliczeniowych wskazanych przez Wnioskodawcę (takich samych okresach jak usługa udzielenia licencji). Wreszcie, umowy zawierane przez Spółkę przewidują, że w przypadku opóźnienia w płatności wynagrodzenia przez pewien czas, Wnioskodawca będzie uprawniony do wstrzymania realizacji świadczeń wynikających z umowy licencyjnej oraz z tytułu nadzoru autorskiego do czasu uregulowania przez Zamawiającego wszystkich zaległych należności. Oznacza to, że w chwili przystąpienia do umowy nie jest przesądzone, że Spółka udostępni swoje świadczenia przez z góry wyznaczony czas, w zamian za z góry ustalone wynagrodzenie.
2017
27
maj

Istota:
W zakresie możliwości uznania wydatków poniesionych na nabycie wskazanej we wniosku Licencji za wydatki kwalifikowane, budujące limit dostępnej pomocy publicznej
Fragment:
Stanowisko to potwierdził także Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 11 czerwca 2014 r., Znak: ILPB4/423-143/14-3/ŁM : Niezależnie Spółka pragnie wskazać, w sytuacji gdy wartość wydatków poniesionych przez nią na nabycie analizowanej licencji, a także innych wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 nie przekroczy 50% łącznej kwoty kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych określonych zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia, to Spółka będzie uprawniona do zaliczenia całkowitej kwoty wydatków na nabycie licencji jako kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Powyższe stanowisko wynika również z Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 (2006/C 54/08), gdzie w punkcie 55 wskazano, iż w odniesieniu do MŚP zawsze można uwzględniać pełne koszty inwestycji w aktywa niematerialne i prawne obejmujące transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. W odniesieniu do dużych przedsiębiorstw koszty takie kwalifikują się do pomocy jedynie do wysokości 50% całkowitych kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych dla danego projektu. Reasumując, w opinii Spółki, wszystkie przesłanki warunkujące możliwość zaliczenia kosztów nabycia Licencji w poczet wydatków kwalifikowanych w ramach Zezwolenia 3 oraz Zezwolenia 4 zostaną spełnione. Tym samym wydatki te powinny stanowić podstawę do kalkulacji zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym.
2017
10
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Licencja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.