Licencja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to licencja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
22
maj

Istota:

Brak obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z uiszczaniem płatności na rzecz nierezydentów za udostępnianie i korzystanie z oprogramowania, które Wnioskodawca udostępnia podmiotom z grupy kapitałowej.

Fragment:

Pozycje usługowe, jakie występują w umowach wsparcia zawieranych przez Spółkę z podmiotami Grupy, w zakresie IT, są m.in. następujące: usługi związane z zarządzaniem licencjami, co oznacza, że jeżeli jakaś spółka z Grupy zamawia dostęp do określonego systemu lub oprogramowania, to IT Wnioskodawcy decyduje jakiej licencji ta spółka potrzebuje i uzyskuje ją, zapewnienie dostępu do systemu wraz z potrzebnymi licencjami dostępowymi, co oznacza udostępnienie możliwości korzystania z licencji w ramach tzw. S. Podkreślić jednak trzeba, że uprawienia jakie otrzymuje Wnioskodawca nabywając oprogramowania których dotyczy niniejszy wniosek, dotyczą tylko jego działalności, nie nabywa praw do modyfikowania oprogramowania, dokonywania w nim istotnych zmian czy rozpowszechniania w sposób dystrybucyjny. W niektórych umowach z licencjodawcami przewidziana jest możliwość udostępniania przez Spółkę licencji jako S. w innych przewidziana jest wprost możliwość udostępniania licencji podmiotom z Grupy kapitałowej, ale w zdecydowanej większości umów, Wnioskodawca jest tzw. użytkownikiem końcowym licencji. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Wnioskodawca powinien uznać, że w przypadku uiszczania płatności za udostępnienie i korzystanie z oprogramowania, w sytuacji, gdy nabywa je na potrzeby prowadzenia (...)

2018
22
maj

Istota:

Brak obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z uiszczaniem płatności na rzecz nierezydentów za udostępnianie i korzystanie z oprogramowania na potrzeby własnej działalności gospodarczej

Fragment:

Pozycje usługowe, jakie występują w umowach wsparcia zawieranych przez Spółkę z podmiotami Grupy, w zakresie IT, są m.in. następujące: usługi związane z zarządzaniem licencjami, co oznacza, że jeżeli jakaś spółka z Grupy zamawia dostęp do określonego systemu lub oprogramowania, to IT Wnioskodawcy decyduje jakiej licencji ta spółka potrzebuje i uzyskuje ją, zapewnienie dostępu do systemu wraz z potrzebnymi licencjami dostępowymi, co oznacza udostępnienie możliwości korzystania z licencji w ramach tzw. S. Podkreślić jednak trzeba, że uprawienia jakie otrzymuje Wnioskodawca nabywając oprogramowania których dotyczy niniejszy wniosek, dotyczą tylko jego działalności, nie nabywa praw do modyfikowania oprogramowania, dokonywania w nim istotnych zmian czy rozpowszechniania w sposób dystrybucyjny. W niektórych umowach z licencjodawcami przewidziana jest możliwość udostępniania przez Spółkę licencji jako S., w innych przewidziana jest wprost możliwość udostępniania licencji podmiotom z Grupy kapitałowej, ale w zdecydowanej większości umów, Wnioskodawca jest tzw. użytkownikiem końcowym licencji. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Wnioskodawca powinien uznać, że w przypadku uiszczania płatności za udostępnienie i korzystanie z oprogramowania, w sytuacji, gdy nabywa je na potrzeby prowadzenia (...)

2018
18
kwi

Istota:

Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z wypłatą na rzecz Licencjodawcy wynagrodzenia z tytułu nabycia Licencji

Fragment:

Dodatkowo Wnioskodawca zawarł oddzielną umowę z Licencjodawcą, której przedmiotem jest licencja na używanie oprogramowania X. („ Licencja 3 ”). Licencja 3 daje Wnioskodawcy dostęp do oprogramowania służącego do planowania kampanii reklamowych, planowania emisji spotów reklamowych w stacjach telewizyjnych (samo oprogramowanie jest instalowane na komputerach Wnioskodawcy). W ramach Licencji 3 Wnioskodawca jest zobowiązany do niedokonywania zmian ani do tłumaczenia oprogramowania X*Pert. Licencja 1, Licencja 2 oraz Licencja 3, których beneficjentem jest Spółka mają następujące cechy: jest niewyłączna; jest licencją typu end-user, co oznacza, że to Spółka wykorzystuje dane i oprogramowanie na potrzeby prowadzonej działalności w Polsce; Wnioskodawca nie ma prawa do dalszego licencjonowania dostępu do baz i oprogramowania. Wnioskodawca jest również zobowiązany do używania Licencji 1, Licencji 2 oraz Licencji 3 tylko w ramach swojej działalności i tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz nieudostępniania oprogramowania innym podmiotom lub osobom trzecim. W zakres Licencji 1 wchodzą w szczególności: Bazy danych podstawowych (TAM DataBase, minuta-po-minucie), na podstawie ogólnopolskiego reprezentatywnego panelu gospodarstw domowych; Programy, bloków reklamowych i monitoringu spotów - bazy danych obejmujące wszelkie stacje, z którymi T.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie braku obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od płatności dokonywanych na rzecz niemieckiego rezydenta podatkowego w związku z opłatami za nabycie licencji na oprogramowanie na własne potrzeby

Fragment:

Spółka aby poprawić obsługę procesów biznesowych oraz zapewnić kompatybilność i porównywalność systemów używanych w różnych krajach europejskich przez zakłady S. zawarła umowę dostawy „ licencji ” oraz „ software ” ze spółką prawa niemieckiego zarejestrowaną jako podatnik VAT niemiecki. Spółka Y. (PL) posiada certyfikat rezydencji dostawcy -podatnika podatku dochodowego wydanego przez niemiecki urząd podatkowy. W umowie zawartej pomiędzy dostawcą i odbiorcą szeroko i wyczerpująco opisany jest zarówno przedmiot dostawy jak i warunki na jakich udzielana jest licencja. W definicjach Umowy zapisano, iż dostawca udziela Y. licencji rozumianej jako prawo do używania software i know-how. Przez „ dostawę ” należy rozumieć : Udzielenie na opisanych warunkach licencji, Dalszy rozwój systemu zdefiniowanego w załączniku do Umowy, Dokonanie wdrożenia, Przeprowadzenie szkoleń, Dostarczenie dokumentacji w języku angielskim. W rozdziale 8.2 Umowy zapisano na jakich warunkach udzielana jest licencja: Dostawca udziela nabywcy i Nabywca niniejszym przyjmuje wieczyste, niewyłączne, niezbywalne (z wyjątkiem tego, co podano w 8.2.5) prawo do korzystania z oprogramowania na wyznaczone jednostki w wyznaczonym miejscu (-ach). Kupujący nie jest uprawniony do korzystania z oprogramowania w dowolnym celu, nie zdefiniowanym w niniejszej Umowie, nie jest też upoważniony do udzielania sublicencji, sprzedawania, wynajmowania lub w inny sposób przenoszenia jakichkolwiek praw lub wiedzy w zakresie oprogramowania, know-how lub jakiejkolwiek ich części, z wyjątkiem przypadków wyraźnie, określonych w niniejszej Umowie.

2018
27
mar

Istota:

W zakresie zaliczenia kosztów licencji do kosztów uzyskania przychodów.

Fragment:

Niemniej, zgodnie z zapisami umów licencyjnych będących przedmiotem niniejszego wniosku nabywane przez Wnioskodawcę licencje można, w zależności od sposobu kalkulacji opłaty licencyjnej, podzielić na: licencje, za które wynagrodzenie (opłata licencyjna) jest w części uzależnione od wysokości przychodów z licencji uzyskanych przez Wnioskodawcę (tj. np. od przychodów z tytułu wpływów z reklam wyświetlanych przed emisją filmów lub z tytułu emisji Kanałów telewizyjnych; w odniesieniu do niektórych nabywanych licencji, część wynagrodzenia może być ustalona w stałej kwocie przewidzianej w danej umowie – podatkowe traktowanie tej części wynagrodzenia pozostaje poza zakresem zapytania w ramach niniejszego wniosku), licencje, za które wynagrodzenie (opłata licencyjna) jest w całości ustalane od wysokości przychodów z licencji uzyskanych przez Wnioskodawcę (tj. np. od przychodów z tytułu wpływów z reklam wyświetlanych przed emisją filmów lub z tytułu emisji Kanałów telewizyjnych). Licencje nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia ich do używania (zwane dalej łącznie: „ Licencje ”). Wnioskodawca nabywa Licencje zarówno od podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.

2018
22
mar

Istota:

W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu udzielenia przez Spółkę na rzecz Zamawiającego licencji na oprogramowanie?

Fragment:

Zdaniem Zamawiającego zgodnie z zapisami zawartej pomiędzy stronami Umowy, faktura w zakresie licencji na oprogramowanie powinna zostać wystawiona po zarejestrowaniu umowy przez M. na łączną wartość wynagrodzenia z tytułu udzielenia licencji określoną w Umowie. Spółka zastosowała się do stanowiska Zamawiającego i wystawiła fakturę na całkowitą wartość wynagrodzenia z tytułu dostawy licencji, a nie tylko na wynagrodzenie należne z tytułu udzielenia licencji na pierwszy rok obowiązywania umowy. Stanowisko Zamawiającego opiera się na literalnym brzmieniu Umowy. Brzmienie to nie w pełni odpowiada jednak warunkom umowy licencyjnej zawartej przez Zamawiającego z M. M. przewiduje, że licencje na należące do niego oprogramowanie udzielane są na roczne okresy, a dopiero po zakończeniu trzyletniego okresu umowy i po uiszczeniu wszystkich płatności licencje zyskują charakter bezterminowy. Ponieważ Spółka przy dostawie licencji M. działa tylko jako pośrednik (odsprzedawca licencji), nie może dostarczyć licencji Zamawiającemu w zakresie, który nie wynika z zakresu licencji udzielonej przez M. Warunki te są znane Zamawiającemu i przez niego akceptowane, jednakże nie wpływa to na jego interpretację zapisów Umowy zawartej ze Spółką. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

2018
6
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług szkolenia pilotów do poziomu licencji pilota zawodowego A, liniowego B.

Fragment:

Osoba ubiegająca się o wydanie licencji A musi spełniać wymagania dotyczące uprawnień na klasę lub typ statku powietrznego wykorzystanego do przeprowadzenia kontroli umiejętności. Stosownie zaś do FCL.505 B – uprawnienia, Posiadacz licencji B jest w odpowiedniej kategorii statków powietrznych uprawniony do: korzystania ze wszystkich uprawnień przysługujących posiadaczowi licencji C, D i A; wykonywania czynności pilota dowódcy statku powietrznego w zarobkowym transporcie lotniczym. Osoba ubiegająca się o wydanie licencji B musi spełniać wymagania dotyczące uprawnień na klasę lub typ statku powietrznego wykorzystanego do przeprowadzenia egzaminu praktycznego. Jak stanowi dodatek 3 części E Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1178/2011: Celem szkolenia modułowego do licencji A(X) jest wyszkolenie posiadacza licencji D(X) do poziomu umiejętności niezbędnego do wydania licencji A(X). Przed podjęciem szkolenia modułowego A(X) kandydat musi być posiadaczem licencji D(X) wydanej zgodnie z załącznikiem 1 do konwencji chicagowskiej. Przed rozpoczęciem szkolenia w locie, kandydat musi: posiadać 150 godzin czasu lotu; spełnić warunki wstępne dotyczące wydania uprawnień na klasę lub typ samolotów wielosilnikowych zgodnie z podczęścią H, jeżeli podczas egzamin praktycznego ma zostać użyty samolot wielosilnikowy.

2018
3
mar

Istota:

Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu udzielenia licencji do korzystania z aplikacji.

Fragment:

Zakup dostępu polega na wykupieniu licencji do korzystania z Aplikacji przez określoną liczbę użytkowników. Licencje do aplikacji sprzedawane są w kilku wariantach: I. Licencje na czas nieograniczony. 1. Zamówienie przez Klienta licencji ważnej „ od zaraz ”. Wnioskodawca wykonuje czynności konfiguracyjne, po zakończeniu których Aplikacja jest gotowa do użycia przez Klienta. Licencja w takim przypadku jest udzielana na czas nieokreślony i obowiązuje od momentu zakończenia prac konfiguracyjnych. 2. Zamówienie przez Klienta licencji ważnej od konkretnej daty w przyszłości. Wnioskodawca wykonuje czynności konfiguracyjne, po zakończeniu których Aplikacja jest przygotowana do pracy. Możliwość korzystania z Aplikacji przez Klienta jest w tym przypadku odsunięta w czasie a licencja jest udzielana na czas nieokreślony i obowiązuje dopiero od konkretnej daty w przyszłości. II. Licencje na czas ograniczony. 3. Zamówienie przez Klienta licencji ważnej „ od zaraz ”. Wnioskodawca wykonuje czynności konfiguracyjne, po zakończeniu których Aplikacja jest gotowa do użycia przez Klienta. Licencja w takim przypadku jest udzielana na czas określony i obowiązuje od momentu zakończenia prac konfiguracyjnych do momentu określonego w zamówieniu. 4.

2018
3
lut

Istota:

W zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z wypłatą na rzecz Licencjodawcy wynagrodzenia z tytułu nabycia Licencji

Fragment:

Dodatkowo Wnioskodawca zawarł oddzielną umowę z Licencjodawcą, której przedmiotem jest licencja na używanie oprogramowania X („ Licencja 3 ”). Licencja 3 daje Wnioskodawcy dostęp do oprogramowania służącego do planowania kampanii reklamowych, planowania emisji spotów reklamowych w stacjach telewizyjnych (samo oprogramowanie jest instalowane na komputerach Wnioskodawcy). W ramach Licencji 3 Wnioskodawca jest zobowiązany do niedokonywania zmian ani do tłumaczenia oprogramowania X. Licencja 1, Licencja 2 oraz Licencja 3, których beneficjentem jest Spółka mają następujące cechy: jest niewyłączna; jest licencją typu end-user, co oznacza, że to Spółka wykorzystuje dane i oprogramowanie na potrzeby prowadzonej działalności w Polsce; Wnioskodawca nie ma prawa do dalszego licencjonowania dostępu do baz i oprogramowania. Wnioskodawca jest również zobowiązany do używania Licencji 1, Licencji 2 oraz Licencji 3 tylko w ramach swojej działalności i tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz nieudostępniania oprogramowania innym podmiotom lub osobom trzecim. W zakres Licencji 1 wchodzą w szczególności: Bazy danych podstawowych (TAM DataBase, minuta-po-minucie), na podstawie ogólnopolskiego reprezentatywnego panelu gospodarstw domowych; Programy, (...)

2017
16
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług szkoleniowych w kwestii zwolnienia od podatku szkoleń na licencję pilota turystycznego PPL(A) w przypadku, gdy klient ma zamiar uzyskania licencji CPL(A) oraz w przypadku jednoczesnego odbywania kursu teoretycznego i praktycznego w celu uzyskania licencji PPL(A) i kursu na pilota zawodowego CPL(A) oraz w zakresie zwolnienia szkolenia teoretycznego i praktycznego do licencji pilota turystycznego PPL(A), które jest częścią szkolenia modułowego prowadzącego do uzyskania licencji CPL (A).

Fragment:

Ad. 1 W ocenie Spółki bezsprzecznym jest fakt. że szkolenie teoretyczne i praktyczne do licencji pilota turystycznego samolotowego - PPL(A) jest ściśle związane z branżą lotniczą. Licencję PPL(A) wydaje Urząd Lotnictwa Cywilnego. Szkolenia prowadzące do uzyskania licencji PPL(A) oraz sama licencja zostały uregulowane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Uregulowania prawne znajdują się na poziomie krajowym jak i europejskim i dotyczą prawa lotniczego. Klienci mogą korzystać ze szkolenia teoretycznego i praktycznego do licencji pilota turystycznego samolotowego - PPL(A) zarówno w celach prywatnych (hobbystycznych) jak i w celu uzyskania licencji pilota zawodowego samolotowego CPL(A). W drugim przypadku szkolenie PPL(A) pozostaje w bezpośrednim związku z branżą lotniczą, a jego ukończenie obiektywnie uprawnia do podjęcia dalszych działań zmierzających do uzyskania licencji uprawniającej do komercyjnych przelotów. W tym przypadku szkolenie PPL(A) pozostaje również w związku z zawodem pilota zawodowego samolotowego, ponieważ szkolenie PPL(A) może być jednym z etapów, które prowadzi do uzyskania licencji CPL(A). Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. posiadacz licencji PPL(A), który uzyskał uprawnienia instruktora lub egzaminatora może otrzymywać wynagrodzenie za określone czynności wymienione w tym rozporządzeniu.