Licencja | Interpretacje podatkowe

Licencja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to licencja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zwolnienia z VAT dla usług szkolenia pilotów posiadających już licencję pilota turystycznego PPL(A) do poziomu pilota zawodowego CPL(A) / liniowego ATPL(A) realizowanych w formie modułowej.
Fragment:
U. z 2013 r., poz. 1077, z późn. zm., dalej: rozporządzenie), które zgodnie z § 1 określa: wzory licencji; uprawnienia przyznawane i wpisywane do licencji; szczegółowe wymagania dla poszczególnych rodzajów licencji, dotyczące kwalifikacji lotniczych w zakresie wiedzy, umiejętności i praktyki; szczegółowe warunki i sposób: wydawania, przedłużania, wznawiania, wymiany, cofania, ograniczania, zawieszania i przywracania licencji oraz wynikających z nich uprawnień, uznawania, zawieszania, uznania, cofania uznania, przywracania uznania obcych licencji oraz wynikających z nich uprawnień, wydanych przez właściwy organ obcego państwa, uzyskiwania i sprawdzania kwalifikacji lotniczych, prowadzenia rejestru personelu lotniczego, prowadzenia szkolenia lotniczego; szczegółowe warunki wykonywania uprawnień wynikających z licencji; specjalności personelu lotniczego wykonującego czynności w załodze statków powietrznych i inne czynności lotnicze, w stosunku do których wprowadza się wymóg posiadania licencji. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, przepisy rozporządzenia stosuje się m.in. do PPL(A), ATPL(A). Z § 21 ust. 1 rozporządzenia wynika, że szczegółowe warunki i sposób prowadzenia szkolenia lotniczego wymaganego w celu uzyskania licencji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, a także wpisywanych do nich uprawnień, określa załącznik III do rozporządzenia nr 216/08/WE i załącznik I (Część FCL) do rozporządzenia nr 1178/2011/WE.
2017
18
lut

Istota:
Czy w opisanym przypadku wystepuje dzia3alnooa gospodarcza?
Czy w omawianym przypadku przychody ze sprzeda?y licencji programu mo?na zakwalifikowaa jako przychód z praw autorskich?
Fragment:
W sprzeda?y licencji pooredniczy polski ... (...), który za ka?d1 transakcje pobiera kilka procent prowizji. Podmiot ten (...) gromadzi orodki ze sprzeda?y licencji i co jakio czas wyp3aca je na rachunek bankowy Wnioskodawcy. Podmiot ten (KIP) nie posiada praw autorskich ani ?adnych praw w3asnooci intelektualnej obejmuj1cych ten program komputerowy i nie ponosi odpowiedzialnooci za jego wsparcie i obs3uge. Ka?da transakcja jest rejestrowana, ale Wnioskodawca nie jest w stanie okreolia to?samooci u?ytkownika koncowego, gdy? czesto dane osobowe s1 niekompletne (pseudonim, mail). W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytania. Czy w opisanym przypadku wystepuje dzia3alnooa gospodarcza? Czy w omawianym przypadku przychody ze sprzeda?y licencji programu mo?na zakwalifikowaa jako przychód z praw autorskich? Zdaniem Wnioskodawcy, strona internetowa na której sprzedaje czasowe licencje nie kwalifikuje sie jako dzia3alnooa gospodarcza. Stworzony przez Wnioskodawce produkt jest ca3kowicie wirtualny, a dzia3alnooa ta jest hobbystyczna. Wnioskodawca uwa?a zatem, ?e w jego przypadku przychody uzyskane ze sprzeda?y czasowej licencji mo?na zakwalifikowaa do przychodów z praw maj1tkowych. Program ten jest autorstwa Wnioskodawcy, a przy sprzeda?y nie dochodzi do przekazania praw maj1tkowych.
2017
20
sty

Istota:
Czy sprzedaż autorskich licencji oprogramowania komputerowego może być opodatkowana stawką w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz załącznika nr 3 poz. 181 do ww. ustawy?
Fragment:
W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółka zawiera umowy z firmami, której przedmiotem jest udzielenie licencji i nieprzenoszalnego odpłatnego prawa do korzystania z programu. Z tytułu udzielenia licencji licencjobiorca obowiązany jest zapłacić Spółce (licencjodawcy) wynagrodzenie tj. honorarium uzależnione od ilości udzielonych przez licencjobiorcę sublicencji. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż autorskich licencji oprogramowania komputerowego może być opodatkowana stawką w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz załącznika nr 3 poz. 181 do ww. ustawy? Zdaniem Wnioskodawcy, świadczone usługi polegające na sprzedaży licencji do programu komputerowego są opodatkowane preferencyjną stawką VAT w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz załącznika nr 3 poz. 181 do ww. ustawy. Zgodnie z art. 74 ust. 1 prawa autorskiego, programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, z zastrzeżeniem art. 75 ust. 2 i 3 obejmują prawo do rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu programu komputerowego lub jego kopii (art. 74 ust. 4 pkt 3 prawa autorskiego).
2016
27
lis

Istota:
Czy w związku z płatnościami na rzecz zagranicznych Kontrahentów z tytułu nabycia licencji na oprogramowanie komputerowe przeznaczone do dalszej odsprzedaży Spółka, jako płatnik, jest zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
W związku z wdrożonym traceability, Spółka w każdym momencie ma możliwość podania informacji, który numer licencji został przypisany do danego kodu seryjnego, czyli podzespołu. Dostawca ze Stanów Zjednoczonych i dostawca X z Finlandii. Zamówienia na licencje składane są zgodnie z planowanym zużyciem. Przy pierwszym złożonym zamówieniu Producent przesłał Spółce egzemplarz oprogramowania oraz wystawił na Spółkę fakturę za zakupione licencje w ilości zgodnej z zamówieniem (kwota do zapłaty z faktury = cena jednostkowa licencji x ilość zakupionych licencji). Na podstawie kolejnych zamówień składanych przez Spółkę, dostawca wystawia na Spółkę faktury za zamówione licencje (kwota do zapłaty z faktury = cena jednostkowa licencji x ilość zakupionych licencji). Materiał każdorazowo przyjmowany jest na stan magazynu w ilości zgodnej z otrzymaną fakturą. W trakcie procesu produkcyjnego Spółka „ pobiera ” licencję z magazynu i wgrywa kopię oprogramowania na podzespół, które od tej chwili stanowi integralną część sprzedawanego wyrobu gotowego. Spółka ma prawo wgrać (skopiować) oprogramowanie tylko tyle razy, ile zakupiła sztuk licencji (dokładnie taka ilość sztuk przyjęta została na stan magazynu i była dostępna do pobrania). Dostawca Y z Finlandii.
2016
3
sie

Istota:
Czy nabyta przez Spółkę licencja na Oprogramowanie S stanowi wartość niematerialną i prawną? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca nabył, za pośrednictwem spółki z grupy kapitałowej licencję na poszczególne moduły Oprogramowania S. W związku z powyższym Wnioskodawca został obciążony przez spółkę z grupy kosztami licencji, które obejmowały koszty nabycia licencji oraz bieżące koszty utrzymania Oprogramowania. Ponadto Wnioskodawca podkreśla, że wydatki te nie zostały w jakikolwiek sposób zwrócone, a Spółka zamierza wykorzystywać Oprogramowanie S przez okres przekraczający jeden rok. Dodatkowo zakupiona przez Wnioskodawcę licencja 31 grudnia 2015 r. została ujęta w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, jako wartość niematerialna i prawna. Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że zakupiona licencja stanowi podlegającą amortyzacji wartość niematerialną i prawną, ponieważ została nabyta przez Wnioskodawcę, nadaje się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, a jej przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok oraz zostanie wykorzystywana przez Spółkę na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Reasumując, należy stwierdzić, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie uznania licencji na korzystanie z oprogramowania za wartość niematerialną i prawną należy uznać za prawidłowe.
2016
19
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego udzielania licencji.
Fragment:
Następnie „ C ” sp. o.o. zawrze umowę dystrybucji ze Stowarzyszeniem, jako dystrybutorem końcowym, dającą prawo udzielania w imieniu P. licencji na rzecz użytkowników końcowych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca zamierza dokonać nieodpłatnego udzielenia licencji na korzystanie z ww. programu na rzecz kontrahentów zainteresowanych dużą liczbą licencji – takich jak służby mundurowe np. Policja, Służba Celna, Straż Graniczna, czy też innych podmiotów zainteresowanych masowym wdrożeniem aplikacji ARM. Stowarzyszenie przewiduje świadczenie dodatkowych usług związanych z korzystaniem z aplikacji ARM, takich jak obsługa serwisowa, fakultatywne aktualizacje systemu do nowych jego wersji itp., które będą miały charakter odpłatny. Z tytułu wytworzenia lub nabycia elementów niezbędnych do stworzenia programu ARM, Wnioskodawca nie dokonywał żadnych odpisów podatku od towarów i usług. Nieodpłatne udzielenie licencji uprawniającej do korzystania z aplikacji ARM, będzie miało związek z prowadzonym przez „ A ” przedsiębiorstwem i wpłynie na jego przyszłe obroty. W opinii Wnioskodawcy, nieodpłatne udzielenie licencji przez „ A ” na rzecz pierwszego dużego kontrahenta pozwoli na dokonanie pierwotnego wdrożenia systemu ARM, zaistnienie na rynku oraz uzyskanie efektu marketingowego w postaci dużej liczby użytkowników – mając na uwadze np. funkcjonariuszy poszczególnych służb mundurowych, czy też innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem aplikacji ARM.
2016
8
maj

Istota:
Nabycie licencji – moment powstania obowiązku podatkowego, prawo do odliczenia podatku naliczonego.
Fragment:
W stanie faktycznym będącym przedmiotem niniejszego wniosku, wydatki na otrzymanie Licencji mają niewątpliwie związek ze sprzedażą opodatkowaną Wnioskodawcy, ponieważ nabycie Licencji jest dokonywane z zamiarem zwiększenia sprzedaży towarów przez Spółkę. Zdaniem Spółki, w tej sytuacji związek między nabyciem Licencji a czynnościami opodatkowanymi ma charakter bezpośredni, ponieważ bez poniesienia wydatków na zakup Licencji nie byłoby możliwości wykonywania czynności opodatkowanych w tak dużej skali jak ma to miejsce przy wykorzystaniu znaku towarowego objętego Licencją. Jednakże nawet w razie uznania przez organ, że występuje tu związek tylko pośredni, tak czy inaczej będzie istniał związek między dokonywanym zakupem a prowadzoną przez Spółkę działalnością, który będzie uprawniał Spółkę do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem Licencji. Mając na uwadze powyższe, wszystkie warunki niezbędne dla odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia Licencji będą w przypadku Spółki łącznie spełnione, tj. Spółka będzie podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, Licencja będzie wykorzystywana do wykonywania przez Spółkę czynności opodatkowanych (sprzedaż towarów) oraz istnieje niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.
2016
1
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonej usługi polegającej na udzieleniu P. wyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie i rozporządzenie w całości lub części autorskimi prawami majątkowymi reżyserów i pokrewnymi do utrwalenia zrealizowanego na jego rzecz, oraz prawa do rozpowszechniania imienia i nazwiska, wizerunku, podobizny artystów wykonawców wykorzystanych, a następnie utrwalonych w trakcie koncertu lub nagrania studyjnego, w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.
Fragment:
Treścią umowy licencyjnej jest upoważnienie do korzystania z prawa udzielonego licencjonobiorcy przez twórcę lub też przez inną osobę upoważnioną do udzielenia licencji. Umowę licencji kwalifikuje się jako czynność prawną rozporządzającą, której skutkiem jest obciążenie praw wyłącznych osoby dotychczas uprawnionej. Obciążenie takie polega na uchyleniu możliwości występowania z roszczeniami z tytułu naruszenia praw wyłącznych w stosunku do licencjobiorcy na czas trwania umowy. Bezpośrednim skutkiem udzielenia licencji jest przekształcenie sytuacji majątkowej licencjonodawcy (por. System Prawa Prywatnego, Prawo autorskie, pod red. J. Barty, Tom 13, C.H. BECK, W-wa 2013 r., s. 636-647). Zdaniem Sądu, Wnioskodawca jako licencjonodawca nie ma wpływu po udzieleniu licencji, na jakich polach eksploatacji nastąpi skorzystanie z utworu przez licencjonobiorcę. Z opisanych przez Zainteresowanego okoliczności wynika, że scharakteryzowana usługa (udzielenie licencji o określonej treści) nie jest tożsama z produkcją filmów i nagrań na wszelkich nośnikach. Istota działania Wnioskodawcy polega na udzieleniu upoważnienia do korzystania z utworu i rozporządzania nim. Sąd za Wnioskodawcą odwołał się do przepisów ustawy o kinematografii i zawartej tam definicji „ produkcji filmu ”, jako zespołu czynności twórczych, organizacyjnych, ekonomicznych, prawnych i technicznych prowadzących do powstania filmu w postaci wzorcowej.
2016
28
kwi

Istota:
Możliwość wystawienia faktury VAT ze stawka zwolnioną dla pobieranych opłat.
Fragment:
W omawianej sprawie Wnioskodawca pobiera również opłaty za wydanie licencji okresowej dla zawodnika ponad ustalony limit oraz opłaty za wydanie licencji okresowej trenera bez polskiego obywatelstwa. Wyżej wskazane opłaty pobierane są przez Wnioskodawcę za wykonanie usług, które są ściśle związane ze sportem, a ponadto są one świadczone przez związek sportowy (Wnioskodawcę), którego celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu. Usługi te są również konieczne do organizowania i uprawiania sportu, a także Wnioskodawca nie jest nastawiony na osiąganie zysków (wskazał w stanie faktycznym) oraz są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport/uczestniczących w wychowaniu fizycznym. Zatem, usługa przyznania licencji okresowej dla zawodnika ponad ustalony limit oraz opłaty za wydanie licencji okresowej trenera bez polskiego obywatelstwa mieści się w dyspozycji przepisu art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT, gdyż również w tym przypadku zostały spełnione wszystkie warunki wynikające z tego przepisu. Reasumując, za pobierane przez Wnioskodawcę opłaty: za wydanie licencji okresowej dla klubu, upoważniającej do udziału w rozgrywkach w danym sezonie; za wydanie licencji okresowej dla zawodnika ponad ustalony limit; za wydanie licencji okresowej dla trenera bez polskiego obywatelstwa; za zmianę nazwy drużyny po rozpoczęciu rozgrywek; za zmianę ustalonego terminu meczu w czasie trwania rozgrywek. - Wnioskodawca powinien wystawiać faktury VAT ze stawką zwolnioną na podstawi art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT.
2016
13
kwi

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w związku z udzielaniem licencji na sprzedaż książek, miejsca świadczenia sprzedaży licencji na sprzedaż książek na rzecz firm z krajów UE (innych niż Polska) lub USA oraz terminu wystawienia faktury za udzielanie licencji na sprzedaż książek.
Fragment:
Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w związku z udzieleniem licencji na sprzedaż książek... Jakie jest miejsce świadczenia usług w sytuacji sprzedaży licencji na sprzedaż książek na rzecz firm z krajów UE (innych niż Polska) lub USA... Kiedy należy wystawić fakturę za udzielenie licencji na sprzedaż książek... Zdaniem Wnioskodawcy: W myśl ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. z późn. zm., dla opisanej sytuacji, obowiązek podatkowy w związku z udzieleniem licencji na sprzedaż książek powstaje z upływem okresu rozliczeniowego, wynikającego z właściwej umowy z licencjobiorcą (art. 19a ust. 3); (okresy rozliczeniowe nie przekraczają 1 roku). Zgodnie z tą samą umową, udostępnianie licencji jest usługą. Wnioskodawca uzyskuje przychody z tytułu udostępniania licencji na sprzedaż książek swojego autorstwa od firm to ma tu zastosowanie art. 28b tej ustawy. Dla pozostałych firm, których siedziby są w USA, ma zastosowanie art. 28l poz. 1 ustawy. W obydwu przypadkach miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym nabywca usług posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej. Taki przychód będzie rejestrowany ze stawką NP (tj. nie podlega opodatkowaniu w Polsce) i adnotacją „ odwrotne obciążenie ” (zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18 tej ustawy).
2016
18
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Licencja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.