Licencja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to licencja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
21
gru

Istota:

Czy koszty opłat z tytułu Licencji Znakowej stanowią koszty, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji czy ww. koszty nie podlegają ograniczeniu na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT i mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w pełnej wysokości?

Fragment:

Znak: 0114-KDIP2-3.4010.15.2018.l.PS, w której odstępując od uzasadnienia uznał następujące stanowisko podatnika za prawidłowe: „ Również przyjęty przez Spółkę oraz Podmiot Powiązany model rozliczeń wynagrodzenia za Licencję Znakową wskazuje na to, że cena sprzedaży nabywanych i dystrybuowanych przez Wnioskodawcę Towarów jest skorelowana z kosztami tej licencji. W tym zakresie bezpośredni związek kosztów Licencji Znakowej z nabywanymi Towarami przejawia się w istnieniu zależności kwotowej pomiędzy wysokością kosztu Licencji Znakowej a przychodami uzyskiwanymi przez Wnioskodawcę ze sprzedaży Towarów przy wykorzystaniu Znaków Towarowych. Wynika to z tego, że wynagrodzenie ponoszone na rzecz Podmiotu Powiązanego stanowi określony procent wartości netto sprzedanych Towarów, co sprawia, że wysokość wynagrodzenia jest wprost zależna od wartości sprzedaży realizowanej przez Wnioskodawcę. Oznacza to, że koszty Licencji Znakowej należnej Podmiotowi Powiązanemu definiowane są wartością sprzedaży nabytych przez Wnioskodawcę Towarów opatrzonych Znakami Towarowymi, a cena sprzedaży Towarów została skalkulowana tak, że zawiera w sobie koszt opłaty za Licencję Znakową. Niewątpliwie jest to wyraz związku kwotowego pomiędzy wysokością ponoszonych kosztów Licencji Znakowej a nabywanymi i dystrybuowanymi Towarami. Niezależnie bowiem od tego, czy wartość Licencji Znakowej zostałaby ujęta wprost w jednostkowej cenie nabycia Towarów czy też wynagrodzenie za nią będzie ponoszone w sposób opisany we wniosku (jako określony procent wartości sprzedaży Towarów realizowanej przez Wnioskodawcę), faktyczna cena sprzedaży Towarów musi uwzględniać okoliczność ponoszenia kosztów Licencji Znakowej na rzecz Podmiotu Powiązanego.

2018
20
gru

Istota:

Określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytu-łu sprzedaży licencji i subskrypcji.

Fragment:

Skutkuje to tym, że w okresie obowiązywania Umowy zawartej z Klientem Licencje udzielone Klientowi mają charakter okresowy, a nie bezterminowy. Dopiero z chwilą zakończenia trzyletniego okresu obowiązywania Umowy i po uiszczeniu wszystkich płatności na rzecz M. Licencje zyskają charakter bezterminowy, co nie będzie wiązało się jednak z udzieleniem nowych licencji. Terminowy, czyli roczny okres obowiązywania Licencji przez pierwsze 3 lata, potwierdzają również faktury wystawiane przez M. na Spółkę, z których wynika, że Licencje są udzielane na okres roczny, a ich przedłużenie ma charakter warunkowy, ponieważ jest uzależnione od zapłaty raty wynagrodzenia. Kolejnym argumentem za uznaniem, że Licencje mają charakter terminowy jest ich nabywanie razem z Pakietem S., który obowiązywać będzie przez 36 miesięcy, a następnie wygaśnie. Po tym okresie nie będzie więc możliwe korzystanie przez Klienta z najnowszych wersji oprogramowania, przez co w celu posiadania najnowszych wersji oprogramowania będzie musiał nabyć nowe licencje na kolejny okres. Podobny charakter mają również inne świadczenia towarzyszące Licencjom, które mogą zostać nabyte od M. w ramach Pakietu S. lub podobnych pakietów o charakterze terminowym, w szczególności w postaci bieżącego wsparcia technicznego producenta o ograniczonym zakresie.

2018
20
gru

Istota:

Koszty opłat licencyjnych z tytułu Licencji handlowej stanowią koszty, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji ww. koszty nie podlegają ograniczeniu na podstawie art. 15e ust. 1 ww. ustawy.

Fragment:

Powyższa argumentacja znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 3 kwietnia 2018 r. o sygn. 0114-KD1P2-3.4010.15.2018.1.PS, w której organ odstępując od uzasadnienia uznał następujące stanowisko podatnika za prawidłowe: „ Również przyjęty przez Spółkę oraz Podmiot Powiązany model rozliczeń wynagrodzenia za Licencję Znakową wskazuje na to, że cena sprzedaży nabywanych i dystrybuowanych przez Wnioskodawcę Towarów jest skorelowana z kosztami tej licencji. W tym zakresie bezpośredni związek kosztów Licencji Znakowej z nabywanymi Towarami przejawia się w istnieniu zależności kwotowej pomiędzy wysokością kosztu Licencji Znakowej a przychodami uzyskiwanymi przez Wnioskodawcę ze sprzedaży Towarów przy wykorzystaniu Znaków Towarowych. Wynika to z tego, że wynagrodzenie ponoszone na rzecz Podmiotu Powiązanego stanowi określony procent wartości netto sprzedanych Towarów, co sprawia, że wysokość wynagrodzenia jest wprost zależna od wartości sprzedaży realizowanej przez Wnioskodawcę. Oznacza to, że koszty Licencji Znakowej należnej Podmiotowi Powiązanemu definiowane są wartością sprzedaży nabytych przez Wnioskodawcę Towarów opatrzonych Znakami Towarowymi, a cena sprzedaży Towarów została skalkulowana tak, że zawiera w sobie koszt opłaty za Licencję Znakową. Niewątpliwie jest to wyraz związku kwotowego pomiędzy wysokością ponoszonych kosztów Licencji Znakowej a nabywanymi i dystrybuowanymi Towarami. Niezależnie bowiem od tego, czy wartość Licencji Znakowej zostałaby ujęta wprost w jednostkowej cenie nabycia Towarów czy też wynagrodzenie za nią będzie ponoszone w sposób opisany we wniosku (jako określony procent wartości sprzedaży Towarów realizowanej przez Wnioskodawcę, faktyczna cena sprzedaży Towarów musi uwzględniać okoliczność ponoszenia kosztów Licencji Znakowej na rzecz Podmiotu Powiązanego.

2018
19
gru

Istota:

Kwestia ustalenia źródła przychodów z tytułu odsprzedaży licencji (oprogramowania) innego producenta.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 1191), ani też udzielenie licencji na korzystanie z tego oprogramowania w rozumieniu art. 66 ust. 1 tej ustawy. Jednocześnie wartość nabytych w celu odsprzedaży licencji nie podlega amortyzacji. Z drugiej strony Ustawodawca wprost wyłączył w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o CIT z przychodów z zysków kapitałowych przychody z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych (w niniejszej sprawie sprzedaż licencji jest bezpośrednio związana ze świadczeniem usług wdrożeniowych i serwisowych). Podsumowując, należy zatem stwierdzić, że realizacja umów dotyczących odsprzedaży licencji C nie skutkuje uzyskaniem przychodu z zysków kapitałowych, bowiem do tej kategorii przychodów nie zalicza się przychodów ze sprzedaży licencji nie stanowiących wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT, będących przedmiotem obrotu na zasadach pośrednictwa w sprzedaży (gdy sprzedawca nie jest stroną umowy licencyjnej) lub licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów z działalności operacyjnej (niezaliczanych do zysków kapitałowych). W tym stanie rzeczy stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym pobierane przez niego opłaty w imieniu producenta oprogramowania nie będą stanowiły zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT (Spółka nie nabywa bowiem licencji w celu udzielania dalszych sublicencji) – należy uznać za prawidłowe .

2018
19
gru

Istota:

Brak ograniczenia wynikającego z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do opłat licencyjnych z tytułu licencji znakowej

Fragment:

Podobne stanowisko jak wyżej zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 3 kwietnia 2018 r. o sygn. 0114-KDIP2-3.4010.15.2018.1.PS, w której odstępując od uzasadnienia uznał następujące stanowisko podatnika za prawidłowe: „ Również przyjęty przez Spółkę oraz Podmiot Powiązany model rozliczeń wynagrodzenia za Licencję Znakową wskazuje na to, że cena sprzedaży nabywanych i dystrybuowanych przez Wnioskodawcę Towarów jest skorelowana z kosztami tej licencji. W tym zakresie bezpośredni związek kosztów Licencji Znakowej z nabywanymi Towarami przejawia się w istnieniu zależności kwotowej pomiędzy wysokością kosztu Licencji Znakowej a przychodami uzyskiwanymi przez Wnioskodawcę ze sprzedaży Towarów przy wykorzystaniu Znaków Towarowych. Wynika to z tego, że wynagrodzenie ponoszone na rzecz Podmiotu Powiązanego stanowi określony procent wartości netto sprzedanych Towarów, co sprawia, że wysokość wynagrodzenia jest wprost zależna od wartości sprzedaży realizowanej przez Wnioskodawcę. Oznacza to, że koszty Licencji Znakowej należnej Podmiotowi Powiązanemu definiowane są wartością sprzedaży nabytych przez Wnioskodawcę Towarów opatrzonych Znakami Towarowymi, a cena sprzedaży Towarów została skalkulowana tak, że zawiera w sobie koszt opłaty za Licencję Znakową. Niewątpliwie jest to wyraz związku kwotowego pomiędzy wysokością ponoszonych kosztów Licencji Znakowej a nabywanymi i dystrybuowanymi Towarami. Niezależnie bowiem od tego, czy wartość Licencji Znakowej zostałaby ujęta wprost w jednostkowej cenie nabycia Towarów czy też wynagrodzenie za nią będzie ponoszone w sposób opisany we wniosku (jako określony procent wartości sprzedaży Towarów realizowanej przez Wnioskodawcę, faktyczna cena sprzedaży Towarów musi uwzględniać okoliczność ponoszenia kosztów Licencji Znakowej na rzecz Podmiotu Powiązanego.

2018
13
gru

Istota:

W zakresie ustalenia czy przychody z licencji na używanie znaków towarowych wytworzonych przez Wnioskodawcę winny być zaliczone czy też nie do przychodów z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o CIT.

Fragment:

Wnioskodawca udziela podmiotom powiązanym prowadzącym działalność w danym kraju niewyłącznej licencji na używanie znaków towarowych do celów związanych z działalnością gospodarczą tych podmiotów. Znaki towarowe wyżej wskazane nie zostały przez Spółkę nabyte, a wytworzone we własnym zakresie w konsekwencji czego, nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych. Wątpliwości Wnioskodawcy w niniejszej sprawie dotyczą ustalenia czy przychody z licencji na używanie znaków towarowych wytworzonych przez Wnioskodawcę winny być zaliczone czy też nie do przychodów z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że skoro Wnioskodawca udziela licencji na korzystanie ze znaków towarowych, które zostały przez Wnioskodawcę wytworzone we własnym zakresie, to przychody uzyskane z ww. tytułu nie są zaliczane do przychodów z zysków kapitałowych, należy je kwalifikować jako przychody z innych źródeł. Reasumując, ww. prawa Spółki do Licencji, które są prawami przez Spółkę wytworzonymi to prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przychody z licencji na używanie znaku towarowego uzyskiwane przez Wnioskodawcę nie podlegają zaliczeniu do przychodów z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b updop.

2018
8
gru

Istota:

W zakresie ustalenia czy przychody z odsprzedaży oprogramowania komputerowego i związanej z nim licencji stanowią przychody z zysków kapitałowych

Fragment:

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest m.in. świadczenie usług IT, handel sprzętem komputerowym, oprogramowaniem, licencjami, urządzeniami peryferyjnymi itp. Na zlecenie klientów Wnioskodawca dokonuje zakupu oprogramowania i licencji z tym oprogramowaniem związanych, nieobejmujących autorskich praw majątkowych, które następnie sprzedaje. Zakupione oprogramowanie nie stanowi dla Spółki wartości niematerialnych i prawnych. Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz przywołane uregulowania ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stwierdzić należy, że skoro jak wynika z wniosku, nabywane przez Wnioskodawcę celem dalszej odprzedaży oprogramowanie i związana z nim licencja nie stanowią dla niego wartości niematerialnych i prawnych, a przy tym odsprzedaż ta stanowi przedmiot podstawowej działalności Wnioskodawcy, to przychody z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł. Jak wskazuje konstrukcja art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a w zw. z art. 16b ust. 1 pkt 4-7 updop do przychodów z zysków kapitałowych należy zaliczyć m.in. licencje, które są kreowane poprzez nabycie danego prawa stanowiące dla podatnika wartości niematerialne i prawne. Tym samym przychody uzyskane z tytułu odsprzedaży oprogramowania komputerowego i licencji z nim związanej realizowanego w ramach działalności handlowej Spółki nie stanowią przychodów z zysków kapitałowych.

2018
6
gru

Istota:

- W zakresie uznania, czy koszty Opłaty z tytułu Licencji stanowią koszty, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy CIT, a w konsekwencji  czy ww. koszty nie podlegają ograniczeniu na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy CIT i mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w pełnej wysokości?

Fragment:

(...) Licencję Znakową wskazuje na to, że cena sprzedaży nabywanych i dystrybuowanych przez Wnioskodawcę Towarów jest skorelowana z kosztami tej licencji. W tym zakresie bezpośredni związek kosztów Licencji Znakowej z nabywanymi Towarami przejawia się w istnieniu zależności kwotowej pomiędzy wysokością kosztu Licencji Znakowej a przychodami uzyskiwanymi przez Wnioskodawcę ze sprzedaży Towarów przy wykorzystaniu Znaków Towarowych. Wynika to z tego, że wynagrodzenie ponoszone na rzecz Podmiotu Powiązanego stanowi określony procent wartości netto sprzedanych Towarów, co sprawia, że wysokość wynagrodzenia jest wprost zależna od wartości sprzedaży realizowanej przez Wnioskodawcę. Oznacza to, że koszty Licencji Znakowej należnej Podmiotowi Powiązanemu definiowane są wartością sprzedaży nabytych przez Wnioskodawcę Towarów opatrzonych Znakami Towarowymi, a cena sprzedaży Towarów została skalkulowana tak, że zawiera w sobie koszt opłaty za Licencję Znakową. Niewątpliwie jest to wyraz związku kwotowego pomiędzy wysokością ponoszonych kosztów Licencji Znakowej a nabywanymi i dystrybuowanymi Towarami. Niezależnie bowiem od tego, czy wartość Licencji Znakowej zostałaby ujęta wprost w jednostkowej cenie nabycia Towarów czy też wynagrodzenie za nią będzie ponoszone w sposób opisany we wniosku (jako określony procent wartości sprzedaży Towarów realizowanej przez Wnioskodawcę, faktyczna cena sprzedaży Towarów musi uwzględniać okoliczność ponoszenia kosztów Licencji Znakowej na rzecz Podmiotu Powiązanego.

2018
24
lis

Istota:

Kwestia ustalenia źródła przychodów z tytułu umów pośrednictwa w sprzedaży licencji (oprogramowania) oraz umów sprzedaży rozwiązań informatycznych opartych na licencjonowanym oprogramowaniu zarówno własnym jak i innych producentów.

Fragment:

W ramach prowadzanej działalności gospodarczej Spółka zawiera/będzie zawierać m.in. następujące rodzaje umów: Umowy pośrednictwa w sprzedaży licencji producenta (którym nie jest Wnioskodawca) obowiązującej co do zasady przez okres 3 lat. W ramach przedmiotowej umowy klient uprawniony jest do pobierania licencji, aktualizacji przedmiotowej licencji oraz wsparcia producenta licencji przez okres 3 lat. Co istotne zarówno licencja jak i jej aktualizacja pobierane są bezpośrednio ze strony producenta licencji, producent udziela też wsparcia w zakresie przewidzianym umową. Spółka występuje zatem w charakterze pośrednika pomiędzy producentem, a ostatecznym klientem. Dodatkowo w ramach zawartej umowy Spółka zazwyczaj świadczy także usługi doradcze dotyczące przedmiotowych licencji. Podkreślić jednak należy, że stroną umowy licencyjnej z producentem jest zawsze klient, co oznacza, że Wnioskodawca pełni wyłącznie funkcję pośrednika w procesie sprzedaży. Spółka zatem nie udziela licencji, nie przenosi też żadnych autorskich praw majątkowych w ramach realizacji przedmiotowej umowy. Wynagrodzenie otrzymywane przez Spółkę od klienta jest zatem wynagrodzeniem za pośrednictwo w sprzedaży licencji producentów; Umowy pośrednictwa w sprzedaży licencji producenta (którym nie jest Wnioskodawca) bezterminowych, dla których umowa nie przewiduje aktualizacji oraz usług wsparcia producenta.

2018
15
lis

Istota:

Art. 7b - w zakresie ustalenia czy przychody z odsprzedaży oprogramowania komputerowego (licencji) stanowią przychody z zysków kapitałowych

Fragment:

Wydzielenie ze źródła przychodów z zysków kapitałowych, przychodów z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych skutkuje ich zaliczeniem do przychodów z pozostałej działalności podatnika. Dla prawidłowej alokacji przychodów z licencji wymagane jest zatem ustalenie związku pomiędzy przychodem z licencji a uzyskiwaniem przez podatnika przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych. W ocenie Wnioskodawcy wykładnia literalna zwrotu „ z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych ” prowadzi do przyjęcia, że pomiędzy przychodem z licencji, a uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych zachodzi bezpośrednio związek, w szczególności związek przyczynowy/funkcjonalny – tj. Spółka jako dystrybutor VAD sprzedaje kompleksowe rozwiązania informatyczne, które jako całość mają znaczenie dla klienta (czy to klienta końcowego czy też dla partnera) – wdrażane przez klienta rozwiązanie informatyczne ma spełniać swoją rolę poprzez zapewnienie właściwych urządzeń, właściwego oprogramowania oraz właściwych usług utrzymania czy gwarancji – tylko taka kombinacja realizuje zapotrzebowanie klienta.