Licencja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to licencja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
paź

Istota:

Czy przychody uzyskiwane przez Spółkę z tytułu udzielenia Licencji na Know-How na rzecz Kontrahenta powinny zostać zakwalifikowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, nieobjęte zakresem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT

Fragment:

(...) licencji (sublicencji) na Know-How Spółki innym podmiotom z Grupy. Możliwość udzielenia przez Kontrahenta dalszej licencji (sublicencji) na Know-How Spółki innym podmiotom z Grupy rozumiana jest jako udzielenie niewyłącznej licencji na korzystanie z Know- How Spółki w związku z działaniami podejmowanymi przez sublicencjonobiorców. W zamian za udzielenie przez Spółkę Licencji, Kontrahent zobowiązany jest do zapłaty opłaty licencyjnej, kalkulowanej jako określony procent wartości całości sprzedaży netto uzyskanej przez jakąkolwiek spółkę z Grupy ze sprzedaży produktów wyprodukowanych przez Spółkę do podmiotów trzecich (tj. z wyłączeniem jakiejkolwiek sprzedaży wewnątrz Grupy). Umowa zastrzega płatność wynagrodzenia z tytułu udzielenia Licencji, płatnego w formie rozliczeń miesięcznych wewnątrz Grupy. W związku z nowelizacją ustawy o CIT, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r. Spółka podjęła wątpliwości, do jakiego źródła przychodów powinna zaliczać wynagrodzenie z tytułu udzielenia Licencji. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przychody uzyskiwane przez Spółkę z tytułu udzielenia Licencji na Know-How (...)

2018
19
paź

Istota:

Moment powstania obowiązku podatkowego - licencje.

Fragment:

Licencje na czas nieoznaczony bez usług wsparcia i praw do aktualizacji Natomiast, w przypadku licencji na czas nieoznaczony bez usług wsparcia i praw do aktualizacji, zdaniem Wnioskodawcy świadczeniem, które jest wykonywane w sposób ciągły bez możliwości wyodrębnienia powtarzających się czynności, będzie jedynie udzielenie licencji na oprogramowanie. W przypadku udostępnienia oprogramowania na podstawie licencji odbiorca tych usług (użytkownik końcowy) posiada bowiem możliwość korzystania z tego oprogramowania w okresie i na zasadach określonych w umowie licencyjnej. Jednocześnie udostępnienie licencji stanowi świadczenie dostarczane odbiorcy (użytkownikowi końcowemu) w sposób ciągły w trakcie trwania licencji. W tym czasie odbiorca (użytkownik końcowy) ma możliwość zaspokojenia swoich potrzeb w postaci użytkowania danego oprogramowania. W tej sytuacji nie jest jednak możliwe wyodrębnienie powtarzających się czynności, gdyż istotą samego udzielenia licencji na oprogramowanie jest udzielenie prawa do korzystania z niego na określonych polach eksploatacji (zgodnie z umową licencyjną). Ad. 2. Odpowiedź dotyczy wszystkich rodzajów licencji, ti.: (i) licencje terminowa/subskrypcje, (ii) licencje z zobowiązaniem do terminowego zapewnienia wsparcia technicznego producenta oprogramowania i prawem do jego aktualizacji, (iii) licencje na czas nieoznaczony bez usług wsparcia i praw do aktualizacji: Wnioskodawca pragnie wyjaśnić, że faktury sprzedaży dotyczące umów licencyjnych (...)

2018
11
paź

Istota:

Brak obowiązku poboru podatku u źródła od wypłat na rzecz rezydentów podatkowych z Australii i Stanów Zjednoczonych Ameryki z tytułu odpłatnego udostępnienia prawa do korzystania (subskrypcji) ze Środowiska Roboczego

Fragment:

Wobec tego, zdaniem Wnioskodawcy, za należności licencyjne nie mogą być uznawane te należności, które ponoszone są za licencję, w związku z którą jej nabywca nie nabywa praw autorskich bądź praw do dysponowania nimi w stosunku do przedmiotu licencji (odsprzedaż, sublicencjonowanie). Można jednocześnie twierdzić, że licencja do programu komputerowego to nie to samo co licencja użytkownika końcowego programu komputerowego. W stosunku do tych ostatnich, jeśli program komputerowy nie jest przeznaczony do dalszej odprzedaży (rozpowszechniania), tylko do wewnętrznego użytku, to wtedy nie mamy do czynienia z nabyciem licencji w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Licencja końcowa (tzw. end-user agreement lub end-user license) pozwala na używanie programów, ale nie pozwala na ich modyfikowanie, poprawianie, kopiowanie, rozpowszechnianie (wyjątkiem jest archiwizowanie i sporządzanie kopii bezpieczeństwa). Jeżeli zatem dany podmiot nabywa oprogramowanie, nie nabywając przy tym prawa do kopiowania i powielania na potrzeby osób trzecich, modyfikowania oraz dalszego rozpowszechniania oprogramowania, a więc gdy podmiot ten działa jako użytkownik końcowy, tzw. end-user, to zapłata za oprogramowanie nie stanowi należności licencyjnej w rozumieniu umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 UPDOP.

2018
27
wrz

Istota:

Usługi licencji powiązane bezpośrednio z kosztem wytworzenia

Fragment:

Powyższa argumentacja znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 3 kwietnia 2018 r. o sygn. 0114-KDIP2-3.4010.15.2018.1.PS, w której organ odstępując od uzasadnienia uznał następujące stanowisko podatnika za prawidłowe: „Również przyjęty przez Spółkę oraz Podmiot Powiązany model rozliczeń wynagrodzenia za Licencję Znakową wskazuje na to, że cena sprzedaży nabywanych i dystrybuowanych przez Wnioskodawcę Towarów jest skorelowana z kosztami tej licencji. W tym zakresie bezpośredni związek kosztów Licencji Znakowej z nabywanymi Towarami przejawia się w istnieniu zależności kwotowej pomiędzy wysokością kosztu Licencji Znakowej a przychodami uzyskiwanymi przez Wnioskodawcę ze sprzedaży Towarów przy wykorzystaniu Znaków Towarowych. Wynika to z tego, że wynagrodzenie ponoszone na rzecz Podmiotu Powiązanego stanowi określony procent wartości netto sprzedanych Towarów, co sprawia, że wysokość wynagrodzenia jest wprost zależna od wartości sprzedaży realizowanej przez Wnioskodawcę. Oznacza to, że koszty Licencji Znakowej należnej Podmiotowi Powiązanemu definiowane są wartością sprzedaży nabytych przez Wnioskodawcę Towarów opatrzonych Znakami Towarowymi, a cena sprzedaży Towarów została skalkulowana tak, że zawiera w sobie koszt opłaty za Licencję Znakową. Niewątpliwie jest to wyraz związku kwotowego pomiędzy wysokością ponoszonych kosztów Licencji Znakowej a nabywanymi i dystrybuowanymi Towarami. Niezależnie bowiem od tego, czy wartość Licencji Znakowej zostałaby ujęta wprost w jednostkowej cenie nabycia Towarów czy też wynagrodzenie za nią będzie ponoszone w sposób opisany we wniosku (jako określony procent wartości sprzedaży Towarów realizowanej przez Wnioskodawcę, faktyczna cena sprzedaży Towarów musi uwzględniać okoliczność ponoszenia kosztów Licencji Znakowej na rzecz Podmiotu Powiązanego.

2018
7
wrz

Istota:

Interpretacja w zakresie:- braku kwalifikacji kosztów Licencji ponoszonych przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego do katalogu kosztów wymienionego w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;- zastosowania do ww. Licencji wyłączenia, o którym mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

(...) licencji, nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia. W konsekwencji w wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych nie uwzględnia się części wynagrodzenia uzależnionego od wysokości przychodów uzyskiwanych przez nabywcę lub licencjobiorcę z eksploatacji licencji lub praw. Oznacza to, że z uwagi na przyjęty w relacjach pomiędzy Wnioskodawcą a Podmiotem Powiązanym model rozliczeń kosztów Licencji, uzależniający wysokość wynagrodzenia Podmiotu Powiązanego od wartości sprzedaży netto Produktów sprzedanych przez Spółkę, koszty Licencji ponoszone przez Wnioskodawcę nie zostaną ujęte w wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej. Z uwagi zatem na to, że umowa pomiędzy Wnioskodawcą a Podmiotem powiązanym nie przewiduje innego wynagrodzenia za korzystanie z Licencji, koszty tej licencji nie będą stanowiły opłat lub należności za korzystanie lub prawo do korzystania z wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT. Powyższe oznacza, że koszty Licencji nie mieszczą w katalogu kosztów podlegających ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, gdyż opłaty licencyjne nie są uiszczane za korzystanie z wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy.

2018
29
sie

Istota:

Czy art. 15e updop ma zastosowanie do Sublicencji nabywanej przez Wnioskodawcę od Spółki powiązanej

Fragment:

Koszty zakupu licencji przez Spółkę powiązaną są następnie refakturowane na Wnioskodawcę, w tej części w jakiej Wnioskodawca korzysta z nabytego przez Spółkę powiązaną oprogramowania (Sublicencji). Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że licencje – jako enumeratywnie wymienione w przepisie art. 15e ust. 1 updop – podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów w opisanej we wniosku sytuacji. Należy zauważyć, że wyłączenie to dotyczy zarówno Licencji Dostawcy, jak i Licencji Podmiotu Trzeciego. Ustawodawca nie uzależnił bowiem wymienionego w art. 15e ust. 1 pkt 2 updop warunku od tego jaki podmiot jest właścicielem licencji, lecz od tego na rzecz jakiego podmiotu koszt jest poniesiony. Jeżeli koszty opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z licencji poniesione są bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 11, to podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów. W tym miejscu wskazać należy, że ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 updop, zgodnie z art. 15e ust. 11 pkt 2 updop, nie ma zastosowania do kosztów usług, o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług.

2018
13
sie

Istota:

Czy w przypadku wytworzenia gry komputerowej przeznaczonej do sprzedaży lub udostępnienia generującego po stronie Spółki przychody, jeżeli nie jest znana w chwili rozpoczęcia jej sprzedaży lub w chwili jej udostępnienia wysokość osiągniętego w przyszłości przychodu, prawidłowym jest rozliczanie kosztów wytworzenia tych gier, stanowiących koszty uzyskania przychodu, na zasadach określonych w art. 15 ust. 4d-4e updop z uwzględnieniem postanowień art. 15 ust. 4g-4h oraz art. 16 ust. 1 pkt 57-57a tej ustawy?

Fragment:

Jak wskazano w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, płatne licencje na gry komputerowe produkowane przez Spółkę są sprzedawane wszystkim osobom zainteresowanym ich zakupem bez ograniczeń ilościowych. Gry te są zatem przeznaczone dla nieograniczonej grupy odbiorców. W konsekwencji w momencie rozpoczęcia sprzedaży licencji nie jest możliwe określenie konkretnej liczby odbiorców, liczby udzielonych licencji czy czasu nabycia licencji, gdyż jest to uzależnione od zapotrzebowania na rynku. Jednocześnie również w przypadku gier „ free to play ” na moment udostępnienia gry nie jest znana wysokość przychodu, który zostanie w przyszłości uzyskany, gdyż na tym etapie Spółka nie posiada informacji, jakim zainteresowaniem będzie cieszyła się ta gra, co ma przełożenie na wysokość przychodu osiągniętego w wyniku dokonywania przez graczy zakupów wewnątrz tych gier (mikrotransakcje) oraz z tytułu wyświetlania graczom w grze reklam. Tym samym Spółka nie ma możliwości określenia przychodu, jaki osiągnie w związku z dystrybucją danej gry, a co za tym idzie - nie jest w stanie przypisać kosztu w określonej wysokości do przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży licencji bądź ze sprzedaży wewnątrz gry czy z wyświetlania graczom reklam.

2018
8
sie

Istota:

Czy koszty Licencji mogą zostać rozpoznane w wyniku podatkowym Spółki w pełnej wysokości, tj. z pominięciem ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikającego z przepisu art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

Fragment:

Jednocześnie, zgodnie z art. 16g ust. 14 ustawy o CIT, wartość początkową praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych, stanowi cena nabycia tych praw, jeżeli wynagrodzenie (opłaty) wynikające z umowy licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw majątkowych jest uzależnione od wysokości przychodów z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorcę albo nabywcę, przy ustalaniu wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji, nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia. Tym samym, w wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych nie uwzględnia się części wynagrodzenia uzależnionego od wysokości przychodów uzyskiwanych przez nabywcę lub licencjobiorcę z eksploatacji licencji lub praw. W kontekście powyższego należy wskazać, że z uwagi na przyjęty w relacjach pomiędzy Wnioskodawcą i Podmiotem Powiązanym model rozliczeń kosztów Licencji, uzależniający wysokość wynagrodzenia Podmiotu Powiązanego od wartości sprzedaży netto wyrobów wytworzonych przez Spółkę w oparciu o udzieloną Licencję, koszty Licencji nie zostały i nie zostaną ujęte w wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej. Skoro zatem, umowa Licencji nie przewiduje innego wynagrodzenia za korzystanie z Licencji, koszty tej licencji nie będą stanowiły opłat lub należności za korzystanie lub prawo do korzystania z wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT. Wnioskodawca (...)

2018
5
sie

Istota:

W zakresie:
Czy koszty opłat z tytułu Licencji ponoszone przez Spółkę będą podlegać ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP?

Fragment:

Wynika to z faktu, że wynagrodzenie ponoszone na rzecz Podmiotu Powiązanego z tytułu Licencji jest kalkulowane jako procent wartości sprzedaży netto w zakresie transakcji z Podmiotami Niepowiązanymi. Powyższy sposób kalkulacji opłat z tytułu Licencji ponoszonych na rzecz Podmiotu Powiązanego sprawia, że ich wysokość jest wprost proporcjonalnie zależna od wartości wynagrodzenia otrzymanego przez Spółkę z tytułu Usług IT świadczonych na rzecz Podmiotów Niepowiązanych. Oznacza to, że koszty opłaty z tytułu Licencji należnej Podmiotowi Powiązanemu uzależnione są od wartości sprzedaży Usług IT na rzecz Podmiotów Niepowiązanych. Niewątpliwie zatem wskazany mechanizm jest wyrazem związku kwotowego pomiędzy świadczonymi Usługami IT a wysokością ponoszonych kosztów. Powyższe oznacza, że w odniesieniu do kosztów Licencji spełniony jest również związek kwotowy (wysokość poniesionego kosztu Licencji zależy wprost proporcjonalnie od wartości świadczonych Usług IT), jako element bezpośredniego związku tych kosztów ze świadczonymi Usługami IT. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy koszty opłat z tytułu Licencji ponoszone przez Spółkę będą podlegać ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP w części dotyczącej: braku kwalifikacji ww. opłat do katalogu kosztów wymienionego w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP – jest nieprawidłowe, zastosowania do ww. opłat wyłączenia, o którym mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o PDOP – jest prawidłowe.

2018
28
lip

Istota:

Czy koszty Licencji ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP?

Fragment:

(...) licencji, nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia. W konsekwencji, w wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych nie uwzględnia się części wynagrodzenia uzależnionego od wysokości przychodów uzyskiwanych przez nabywcę lub licencjobiorcę z eksploatacji licencji lub praw. Oznacza to, że z uwagi na przyjęty w relacjach pomiędzy Wnioskodawcą a Podmiotem Powiązanym model rozliczeń kosztów Licencji, uzależniający wysokość wynagrodzenia Podmiotu Powiązanego od wartości sprzedaży netto Produktów wytworzonych przez Spółkę na podstawie Licencji, koszty Licencji ponoszone przez Wnioskodawcę nie zostaną ujęte w wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej. Z uwagi zatem na to, że umowa pomiędzy Wnioskodawcą a Podmiotem Powiązanym nie przewiduje innego wynagrodzenia za korzystanie z Licencji, koszty tej licencji nie będą stanowiły opłat lub należności za korzystanie lub prawo do korzystania z wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o PDOP. Powyższe oznacza, że koszty Licencji nie mieszczą się w katalogu kosztów podlegających ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP, gdyż opłaty licencyjne nie są uiszczane za korzystanie z wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o PDOP.