Licencja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to licencja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
gru

Istota:

W zakresie ustalenia czy przychody z licencji na używanie znaków towarowych wytworzonych przez Wnioskodawcę winny być zaliczone czy też nie do przychodów z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o CIT.

Fragment:

Wnioskodawca udziela podmiotom powiązanym prowadzącym działalność w danym kraju niewyłącznej licencji na używanie znaków towarowych do celów związanych z działalnością gospodarczą tych podmiotów. Znaki towarowe wyżej wskazane nie zostały przez Spółkę nabyte, a wytworzone we własnym zakresie w konsekwencji czego, nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych. Wątpliwości Wnioskodawcy w niniejszej sprawie dotyczą ustalenia czy przychody z licencji na używanie znaków towarowych wytworzonych przez Wnioskodawcę winny być zaliczone czy też nie do przychodów z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że skoro Wnioskodawca udziela licencji na korzystanie ze znaków towarowych, które zostały przez Wnioskodawcę wytworzone we własnym zakresie, to przychody uzyskane z ww. tytułu nie są zaliczane do przychodów z zysków kapitałowych, należy je kwalifikować jako przychody z innych źródeł. Reasumując, ww. prawa Spółki do Licencji, które są prawami przez Spółkę wytworzonymi to prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przychody z licencji na używanie znaku towarowego uzyskiwane przez Wnioskodawcę nie podlegają zaliczeniu do przychodów z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b updop.

2018
8
gru

Istota:

W zakresie ustalenia czy przychody z odsprzedaży oprogramowania komputerowego i związanej z nim licencji stanowią przychody z zysków kapitałowych

Fragment:

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest m.in. świadczenie usług IT, handel sprzętem komputerowym, oprogramowaniem, licencjami, urządzeniami peryferyjnymi itp. Na zlecenie klientów Wnioskodawca dokonuje zakupu oprogramowania i licencji z tym oprogramowaniem związanych, nieobejmujących autorskich praw majątkowych, które następnie sprzedaje. Zakupione oprogramowanie nie stanowi dla Spółki wartości niematerialnych i prawnych. Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz przywołane uregulowania ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stwierdzić należy, że skoro jak wynika z wniosku, nabywane przez Wnioskodawcę celem dalszej odprzedaży oprogramowanie i związana z nim licencja nie stanowią dla niego wartości niematerialnych i prawnych, a przy tym odsprzedaż ta stanowi przedmiot podstawowej działalności Wnioskodawcy, to przychody z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł. Jak wskazuje konstrukcja art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a w zw. z art. 16b ust. 1 pkt 4-7 updop do przychodów z zysków kapitałowych należy zaliczyć m.in. licencje, które są kreowane poprzez nabycie danego prawa stanowiące dla podatnika wartości niematerialne i prawne. Tym samym przychody uzyskane z tytułu odsprzedaży oprogramowania komputerowego i licencji z nim związanej realizowanego w ramach działalności handlowej Spółki nie stanowią przychodów z zysków kapitałowych.

2018
6
gru

Istota:

- W zakresie uznania, czy koszty Opłaty z tytułu Licencji stanowią koszty, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy CIT, a w konsekwencji  czy ww. koszty nie podlegają ograniczeniu na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy CIT i mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w pełnej wysokości?

Fragment:

(...) Licencję Znakową wskazuje na to, że cena sprzedaży nabywanych i dystrybuowanych przez Wnioskodawcę Towarów jest skorelowana z kosztami tej licencji. W tym zakresie bezpośredni związek kosztów Licencji Znakowej z nabywanymi Towarami przejawia się w istnieniu zależności kwotowej pomiędzy wysokością kosztu Licencji Znakowej a przychodami uzyskiwanymi przez Wnioskodawcę ze sprzedaży Towarów przy wykorzystaniu Znaków Towarowych. Wynika to z tego, że wynagrodzenie ponoszone na rzecz Podmiotu Powiązanego stanowi określony procent wartości netto sprzedanych Towarów, co sprawia, że wysokość wynagrodzenia jest wprost zależna od wartości sprzedaży realizowanej przez Wnioskodawcę. Oznacza to, że koszty Licencji Znakowej należnej Podmiotowi Powiązanemu definiowane są wartością sprzedaży nabytych przez Wnioskodawcę Towarów opatrzonych Znakami Towarowymi, a cena sprzedaży Towarów została skalkulowana tak, że zawiera w sobie koszt opłaty za Licencję Znakową. Niewątpliwie jest to wyraz związku kwotowego pomiędzy wysokością ponoszonych kosztów Licencji Znakowej a nabywanymi i dystrybuowanymi Towarami. Niezależnie bowiem od tego, czy wartość Licencji Znakowej zostałaby ujęta wprost w jednostkowej cenie nabycia Towarów czy też wynagrodzenie za nią będzie ponoszone w sposób opisany we wniosku (jako określony procent wartości sprzedaży Towarów realizowanej przez Wnioskodawcę, faktyczna cena sprzedaży Towarów musi uwzględniać okoliczność ponoszenia kosztów Licencji Znakowej na rzecz Podmiotu Powiązanego.

2018
24
lis

Istota:

Kwestia ustalenia źródła przychodów z tytułu umów pośrednictwa w sprzedaży licencji (oprogramowania) oraz umów sprzedaży rozwiązań informatycznych opartych na licencjonowanym oprogramowaniu zarówno własnym jak i innych producentów.

Fragment:

W ramach prowadzanej działalności gospodarczej Spółka zawiera/będzie zawierać m.in. następujące rodzaje umów: Umowy pośrednictwa w sprzedaży licencji producenta (którym nie jest Wnioskodawca) obowiązującej co do zasady przez okres 3 lat. W ramach przedmiotowej umowy klient uprawniony jest do pobierania licencji, aktualizacji przedmiotowej licencji oraz wsparcia producenta licencji przez okres 3 lat. Co istotne zarówno licencja jak i jej aktualizacja pobierane są bezpośrednio ze strony producenta licencji, producent udziela też wsparcia w zakresie przewidzianym umową. Spółka występuje zatem w charakterze pośrednika pomiędzy producentem, a ostatecznym klientem. Dodatkowo w ramach zawartej umowy Spółka zazwyczaj świadczy także usługi doradcze dotyczące przedmiotowych licencji. Podkreślić jednak należy, że stroną umowy licencyjnej z producentem jest zawsze klient, co oznacza, że Wnioskodawca pełni wyłącznie funkcję pośrednika w procesie sprzedaży. Spółka zatem nie udziela licencji, nie przenosi też żadnych autorskich praw majątkowych w ramach realizacji przedmiotowej umowy. Wynagrodzenie otrzymywane przez Spółkę od klienta jest zatem wynagrodzeniem za pośrednictwo w sprzedaży licencji producentów; Umowy pośrednictwa w sprzedaży licencji producenta (którym nie jest Wnioskodawca) bezterminowych, dla których umowa nie przewiduje aktualizacji oraz usług wsparcia producenta.

2018
15
lis

Istota:

Art. 7b - w zakresie ustalenia czy przychody z odsprzedaży oprogramowania komputerowego (licencji) stanowią przychody z zysków kapitałowych

Fragment:

Wydzielenie ze źródła przychodów z zysków kapitałowych, przychodów z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych skutkuje ich zaliczeniem do przychodów z pozostałej działalności podatnika. Dla prawidłowej alokacji przychodów z licencji wymagane jest zatem ustalenie związku pomiędzy przychodem z licencji a uzyskiwaniem przez podatnika przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych. W ocenie Wnioskodawcy wykładnia literalna zwrotu „ z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych ” prowadzi do przyjęcia, że pomiędzy przychodem z licencji, a uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych zachodzi bezpośrednio związek, w szczególności związek przyczynowy/funkcjonalny – tj. Spółka jako dystrybutor VAD sprzedaje kompleksowe rozwiązania informatyczne, które jako całość mają znaczenie dla klienta (czy to klienta końcowego czy też dla partnera) – wdrażane przez klienta rozwiązanie informatyczne ma spełniać swoją rolę poprzez zapewnienie właściwych urządzeń, właściwego oprogramowania oraz właściwych usług utrzymania czy gwarancji – tylko taka kombinacja realizuje zapotrzebowanie klienta.

2018
4
lis

Istota:

W zakresie braku możliwości stosowania ograniczenia wynikającego z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do ponoszonych przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu powiązanego kosztów Licencji w związku z zastosowaniem art. 15e ust. 11 pkt 1 ww. ustawy

Fragment:

W konsekwencji, w celu produkcji lub/i dystrybucji Produktów (zarówno wytworzonych we własnym zakresie, jak i nabytych od innych podmiotów), Spółka uzyskała od Licencjodawcy prawo (licencję) do wykorzystywania know-how oraz oznaczania Produktów znakami towarowymi. Licencja ma charakter odpłatny, a Wnioskodawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów Licencji na rzecz Licencjodawcy. Prowadzenie działalności produkcyjnej i dystrybucyjnej bez uzyskania licencji do wykorzystania przedmiotowych Praw własności intelektualnej, lub nieuiszczenie stosownych opłat przez Spółkę, przy jednoczesnym kontynuowaniu tej działalności, stanowiłoby naruszenie praw przysługujących Licencjodawcy, a więc jest niedopuszczalne z perspektywy podmiotu działającego racjonalnie oraz na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. Posiadanie licencji na Prawa własności intelektualnej jest zatem warunkiem koniecznym do prowadzenia działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę. Z tytułu otrzymanej Licencji Spółka wypłaca Licencjodawcy wynagrodzenie w postaci miesięcznych opłat licencyjnych. Wysokość miesięcznej opłaty licencyjnej, wyrażonej w postaci stawki procentowej, ustalana jest w oparciu o wartość sprzedaży netto Produktów zbytych podmiotom nienależącym do Grupy, pod którymkolwiek ze znaków towarowych objętych Umową. Sprzedaż netto oznacza (...)

2018
4
lis

Istota:

W zakresie braku możliwości stosowania ograniczenia wynikającego z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do ponoszonych przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu powiązanego kosztów Licencji w związku z zastosowaniem art. 15e ust. 11 pkt 1 ww. ustawy

Fragment:

W konsekwencji, w celu produkcji lub/i dystrybucji Produktów (zarówno wytworzonych we własnym zakresie, jak i nabytych od innych podmiotów), Spółka uzyskała od Licencjodawcy prawo (licencję) do wykorzystywania know-how oraz oznaczania Produktów znakami towarowymi. Licencja ma charakter odpłatny, a Wnioskodawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów Licencji na rzecz Licencjodawcy. Prowadzenie działalności produkcyjnej i dystrybucyjnej bez uzyskania licencji do wykorzystania przedmiotowych Praw własności intelektualnej, lub nieuiszczenie stosownych opłat przez Spółkę, przy jednoczesnym kontynuowaniu tej działalności, stanowiłoby naruszenie praw przysługujących Licencjodawcy, a więc jest niedopuszczalne z perspektywy podmiotu działającego racjonalnie oraz na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. Posiadanie licencji na Prawa własności intelektualnej jest zatem warunkiem koniecznym do prowadzenia działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę. Z tytułu otrzymanej Licencji Spółka wypłaca Licencjodawcy wynagrodzenie w postaci miesięcznych opłat licencyjnych. Wysokość miesięcznej opłaty licencyjnej, wyrażonej w postaci stawki procentowej, ustalana jest w oparciu o wartość sprzedaży netto Produktów zbytych podmiotom nienależącym do Grupy, pod którymkolwiek ze znaków towarowych objętych Umową. Sprzedaż netto oznacza (...)

2018
28
paź

Istota:

Zastosowanie do opłat z tytułu Licencji Znakowej oraz Licencji Produkcyjnej wyłączenia, o którym mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

(...) Licencji Produkcyjnej jest skorelowana z kosztami tej licencji. W tym zakresie bezpośredni związek kosztów Licencji Produkcyjnej z wytwarzanymi Produktami przejawia się w istnieniu zależności kwotowej pomiędzy wysokością kosztu Licencji Produkcyjnej a przychodami uzyskiwanymi przez Wnioskodawcę ze sprzedaży Produktów wytworzonych na podstawie tej licencji. Wynika to z tego, że wynagrodzenie ponoszone na rzecz Podmiotu Powiązanego stanowi określony procent wartości netto sprzedanych Produktów, co sprawia, że wysokość wynagrodzenia jest wprost zależna od wartości sprzedaży realizowanej przez Wnioskodawcę. Oznacza to. że koszty Licencji Produkcyjnej należnej Podmiotowi Powiązanemu definiowane są wartością sprzedaży Produktów wytworzonych przez Wnioskodawcę na podstawie Licencji Produkcyjnej. Niewątpliwie jest to wyraz związku kwotowego pomiędzy wysokością ponoszonych kosztów Licencji Produkcyjnej a wytwarzanymi i dystrybuowanymi Produktami. Faktyczna cena Produktów uwzględnia bowiem okoliczność ponoszenia kosztów Licencji Produkcyjnej na rzecz Podmiotu Powiązanego. Powyższe oznacza, że w odniesieniu do kosztów Licencji Produkcyjnej spełniony jest również związek kwotowy (wartość poniesionego kosztu wprost zależy od wysokości sprzedanych Produktów), jako element bezpośredniego związku tych kosztów z wytwarzanymi i dystrybuowanymi Produktami.

2018
20
paź

Istota:

Czy przychody uzyskiwane przez Spółkę z tytułu udzielenia Licencji na Know-How na rzecz Kontrahenta powinny zostać zakwalifikowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, nieobjęte zakresem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT

Fragment:

(...) licencji (sublicencji) na Know-How Spółki innym podmiotom z Grupy. Możliwość udzielenia przez Kontrahenta dalszej licencji (sublicencji) na Know-How Spółki innym podmiotom z Grupy rozumiana jest jako udzielenie niewyłącznej licencji na korzystanie z Know- How Spółki w związku z działaniami podejmowanymi przez sublicencjonobiorców. W zamian za udzielenie przez Spółkę Licencji, Kontrahent zobowiązany jest do zapłaty opłaty licencyjnej, kalkulowanej jako określony procent wartości całości sprzedaży netto uzyskanej przez jakąkolwiek spółkę z Grupy ze sprzedaży produktów wyprodukowanych przez Spółkę do podmiotów trzecich (tj. z wyłączeniem jakiejkolwiek sprzedaży wewnątrz Grupy). Umowa zastrzega płatność wynagrodzenia z tytułu udzielenia Licencji, płatnego w formie rozliczeń miesięcznych wewnątrz Grupy. W związku z nowelizacją ustawy o CIT, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r. Spółka podjęła wątpliwości, do jakiego źródła przychodów powinna zaliczać wynagrodzenie z tytułu udzielenia Licencji. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przychody uzyskiwane przez Spółkę z tytułu udzielenia Licencji na Know-How (...)

2018
19
paź

Istota:

Moment powstania obowiązku podatkowego - licencje.

Fragment:

Licencje na czas nieoznaczony bez usług wsparcia i praw do aktualizacji Natomiast, w przypadku licencji na czas nieoznaczony bez usług wsparcia i praw do aktualizacji, zdaniem Wnioskodawcy świadczeniem, które jest wykonywane w sposób ciągły bez możliwości wyodrębnienia powtarzających się czynności, będzie jedynie udzielenie licencji na oprogramowanie. W przypadku udostępnienia oprogramowania na podstawie licencji odbiorca tych usług (użytkownik końcowy) posiada bowiem możliwość korzystania z tego oprogramowania w okresie i na zasadach określonych w umowie licencyjnej. Jednocześnie udostępnienie licencji stanowi świadczenie dostarczane odbiorcy (użytkownikowi końcowemu) w sposób ciągły w trakcie trwania licencji. W tym czasie odbiorca (użytkownik końcowy) ma możliwość zaspokojenia swoich potrzeb w postaci użytkowania danego oprogramowania. W tej sytuacji nie jest jednak możliwe wyodrębnienie powtarzających się czynności, gdyż istotą samego udzielenia licencji na oprogramowanie jest udzielenie prawa do korzystania z niego na określonych polach eksploatacji (zgodnie z umową licencyjną). Ad. 2. Odpowiedź dotyczy wszystkich rodzajów licencji, ti.: (i) licencje terminowa/subskrypcje, (ii) licencje z zobowiązaniem do terminowego zapewnienia wsparcia technicznego producenta oprogramowania i prawem do jego aktualizacji, (iii) licencje na czas nieoznaczony bez usług wsparcia i praw do aktualizacji: Wnioskodawca pragnie wyjaśnić, że faktury sprzedaży dotyczące umów licencyjnych (...)