IPPB3/423-1279/14-2/PK1 | Interpretacja indywidualna

Kiedy powstaje przychód podatkowy w spółce z tytułu zamieszczenia opisu preparatu (leku) w bazie leków wraz z zapewnioną aktualizacją opisu preparatu, jeżeli zaistnieją zmiany - zgodnie z zamówieniem klienta, jeżeli opis preparatu pozostaje widoczny w bazie leków przez okres wskazany w zamówieniu tj. przez 1 rok lub krótszy (6 , 9 miesięcy)?
IPPB3/423-1279/14-2/PK1interpretacja indywidualna
  1. faktura
  2. leki
  3. przychód
  4. termin płatności
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2014 r. (data wpływu: 31 grudnia 2014 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu podatkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Głównym przedmiotem działalności spółki jest wydawanie wykazów oraz list (PKD-2007 58.12.Z). Spółka wydaje bazę leków w formie papierowej i elektronicznej. W ramach tej działalności spółka przyjmuje zamówienia od klientów na zamieszczenie opisu preparatu (leku) w systemach elektronicznych z bazą leków.

Zamieszczenie opisu preparatu w bazie leków następuje po podpisaniu zamówienia przez klienta. Opis preparatu klienta jest widoczny w bazie leków zgodnie z zamówieniem tj. przez okres 1 roku, 6 lub 9 miesięcy.

W tym czasie klient ma zapewnioną w ramach zamówienia aktualizację opisu preparatu, jeżeli zaistnieją zmiany w opisie, cenie itp.

W zamówieniu nie jest określone, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych.

W dniu zamieszczenia opisu preparatu w bazie leków spółka wystawia fakturę dla klienta z uzgodnionym terminem płatności.

Za datę uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych spółka uznaje moment zamieszczenia opisu preparatu w bazie leków.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Kiedy powstaje przychód podatkowy w spółce z tytułu zamieszczenia opisu preparatu (leku) w bazie leków wraz z zapewnioną aktualizacją opisu preparatu, jeżeli zaistnieją zmiany - zgodnie z zamówieniem klienta, jeżeli opis preparatu pozostaje widoczny w bazie leków przez okres wskazany w zamówieniu tj. przez 1 rok lub krótszy (6 , 9 miesięcy)...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych za datę powstania przychodu uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

Biorąc pod uwagę art. 12 ust 3a w/w ustawy spółka uznaje, że datą powstania przychodu jest zamieszczenie opisu preparatu w bazie leków X.. Czynność tę spółka potwierdza wystawieniem faktury dla klienta z uzgodnionym terminem płatności.

Ewentualne wystąpienie aktualizacji opisu w trakcie okresu wskazanego w zamówieniu klienta ( przez 1 rok, 6 lub 9 miesięcy) nie ma znaczenia dla daty powstania przychodu.

Ponadto strony zamówienia nie ustalają w zamówieniu, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.