Leki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to leki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
22
cze

Istota:

Możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej

Fragment:

Lekarstwa spełniają cechy leku i są dopuszczone do obrotu na terenie RP. Na wszystkie lekarstwa posiada faktury VAT wystawione na Jego imię i nazwisko. Wydatki na leki nie zostały w jakikolwiek sposób dofinansowane. Wnioskodawca posiada potwierdzenia wydane przez lekarzy specjalistów o konieczności zażywania ww. leków. W przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest definicji „ leku ”, a zatem posiłkowo należy opierać się na definicjach zawartych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2211, z późn. zm.). Z definicji zawartych w art. 2 ww. ustawy wynika, że: lekiem aptecznym jest produkt leczniczy sporządzony w aptece zgodnie z recepturą farmakopealną, przeznaczony do wydawania w tej aptece (pkt 10), lekiem gotowym jest produkt leczniczy wprowadzony do obrotu pod określoną nazwą i w określonym opakowaniu (pkt 11), lekiem recepturowym jest produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej (pkt 12), produktem leczniczym – jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne (pkt 32).

2018
27
kwi

Istota:

Możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej

Fragment:

Leczenie polega na wstrzyknięcia do oka leku .... Takiemu zabiegowi Wnioskodawca poddał się w ... Ośrodku Leczenia Chorób Oczu w .... Za wydatki na cele rehabilitacyjne Wnioskodawca uważa zakup leku ..., a nie zastrzyk tego leku do oka. Lek ten należy do grupy leków specjalnego przeznaczenia i nie jest dostępny w ogólnej sprzedaży (Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 30 marca 2017 r., Dz. U. Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2017 r., poz. 45). Do chwili obecnej Wnioskodawca otrzymał trzy zastrzyki leku ... (w dniu 24 sierpnia 2017 r., w dniu 22 września 2017 r. oraz w dniu 1 grudnia 2017 r.). Za każdy zastrzyk Wnioskodawca płacił 850 zł. Ogółem Wnioskodawca zapłacił 2 550 zł. Ośrodek Leczenia Chorób Oczu w ..., który nabył ww. lek na specjalnych warunkach, nie mógł go Wnioskodawcy odsprzedać, gdyż stanowiłoby to złamanie przepisów prawa farmaceutycznego i skarbowego. Dlatego też, pomimo że na fakturze obok ceny 850 zł widnieje określenie „ iniekcja leku ... ”, to wyłącznie jest to faktycznie cena leku, a za inne czynności lecznicze wystawiono Wnioskodawcy odrębną fakturę w wysokości 240 zł. Na potwierdzenie takiego rozwiązania Wnioskodawca otrzymał pisemne oświadczenie Ośrodka w ....

2017
29
lip

Istota:

Możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej

Fragment:

(...) leków za granicą, w tym przypadku mogą być dowody w postaci faktur, w tym ich tłumaczenie na język polski na zakup leków, historia rachunku walutowego założonego na syna z której wynika, że znajdujące się na nim środki wydatkowane były tylko i wyłącznie na zakup leków męża a ponadto Wnioskodawczyni i syna oświadczenie o tym, że faktycznie na koncie walutowym znajdowały się pieniądze powierzone wg dyspozycji zmarłego męża na zakup tych leków? Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1. Natomiast wniosek w zakresie pytania nr 2 zostanie rozpatrzony odrębnie. Zdaniem Wnioskodawczyni, w zeznaniu rocznym za 2016 r. przysługuje Jej prawo do odliczenia od dochodu męża różnicy wydatków na zakup leków męża o nazwie .... a kwotą 100 zł wydatkowaną w danym miesiącu. Według Wnioskodawczyni spełnione zostały wszystkie przesłanki warunkujące prawo do przedmiotowego odliczenia: Lek o nazwie ..... jest lekiem, gdyż wypełnia definicję leku na podstawie prawa farmaceutycznego, figuruje w Rejestrze Produktów Leczniczych, a ponadto figuruje pod poz. 1097 i 1098 zał. nr 1 Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP - obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 30 marca 2017 r.

2017
28
cze

Istota:

Prawo do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania w związku ze sporządzaniem indywidualnych dawek leków cytostatycznych dla innych podmiotów gospodarczych.

Fragment:

Opakowania fabryczne zawierają koncentrat leku z którego farmaceuta przygotowuje indywidualne dawki leku. Leki cytostatyczne należą do leków mutagennych, teratogennych i kancerogennych, dlatego ich przygotowanie musi odbywać się w ściśle określonych i bezpiecznych warunkach. Ponadto z uwagi na dożylne podawanie tych leków wymagane jest spełnienie warunków aseptycznych. Zapewnienie odpowiednich warunków przygotowania leków możliwe jest wyłącznie w specjalnie zaprojektowanej pracowni, wyposażonej w specjalistyczną komorę laminarną, odpowiedni system wentylacji zapewniający klasę czystości min. „ B ”. Specjalistyczne wyposażenie pracowni jest niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa dla przygotowywanego leku (bezpieczeństwo pacjenta) oraz dla bezpieczeństwa przygotowujących lek farmaceutów (bezpieczeństwo personelu). Pracownia, jak i czynności wykonywane w niej muszą odbywać się zgodnie z ściśle określonymi procedurami, których postawą są ogólnopolskie standardy jakościowe farmacji onkologicznej. Lek w postaci handlowej (koncentrat) dostarcza Zleceniodawca. Zleceniobiorca (U...) zgodnie z opisanymi powyżej zasadami przygotowuje indywidualne dawki leku. Gotowy indywidualny lek jest zabezpieczony w szczelnych opakowaniach zewnętrznych gwarantujący stabilność fizyko-chemiczną i przechowywany jest w kontrolowanej temperaturze (2-8 0C).

2017
10
maj

Istota:

Możliwość dokonania odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Fragment:

Stosownie do art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Ponieważ w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest definicji „ leku ” posiłkowo należy opierać się na definicjach zawartych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r., poz. 2142). Z zawartych w art. 2 pkt 10, 11, 12 i 32 ww. ustawy definicji wynika, że: lekiem aptecznym - jest produkt leczniczy sporządzony w aptece zgodnie z recepturą farmakopealną, przeznaczony do wydania w tej aptece; lekiem gotowym - jest produkt leczniczy wprowadzony do obrotu pod określoną nazwą i w określonym opakowaniu; lekiem recepturowym - jest produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej, a w przypadku produktu leczniczego weterynaryjnego - na podstawie recepty wystawionej przez lekarza weterynarii; produktem leczniczym - jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących (...)

2017
10
maj

Istota:

Czy Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na zakup leków z tytułu chorób z ogólnego stanu zdrowia?

Fragment:

Ponadto podkreślić należy, że z omawianego przepisu wynika, że uprawnienie do odliczenia przysługuje wówczas, gdy m.in. zostanie spełniony wymóg stwierdzenia przez lekarza konieczności stosowania leku (stale lub czasowo). To oznacza, że prawo do ulgi będzie również spełnione, jeżeli recepta na określony lek będzie wystawiona przez innego lekarza niż lekarza specjalistę. Ustawodawca nie stawia bowiem wymogu zakupu danego leku każdorazowo na podstawie recepty wystawionej przez specjalistę. Prawo do ulgi przysługuje na wszystkie leki spełniające ww. wymagania, niezależnie od tego czy leki związane są z innym schorzeniem niż to, w związku z którym orzeczono niepełnosprawność. Przy czym zakupione produkty lecznicze powinny być lekami, o których mowa w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i lekarz specjalista stwierdził, że są one konieczne do stosowania przez okres stały lub czasowy. Nie mogą to być więc dowolne leki kupione w aptece przez osobę niepełnosprawną. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni jako osobie niepełnosprawnej, przysługuje uprawnienie – zgodnie z treścią art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – do odliczenia wydatków poniesionych na zakup leków w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł.

2016
10
lip

Istota:

Możliwość odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na zakup leków.

Fragment:

Stosownie do art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Ponieważ w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest definicji „ leku ” posiłkowo należy opierać się na definicjach zawartych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.). Z zawartych w art. 2 pkt 10, 11, 12 i 32 ww. ustawy definicji wynika, że: lekiem aptecznym - jest produkt leczniczy sporządzony w aptece zgodnie z recepturą farmakopealną, przeznaczony do wydania w tej aptece; lekiem gotowym - jest produkt leczniczy wprowadzony do obrotu pod określoną nazwą i w określonym opakowaniu; lekiem recepturowym - jest produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej, a w przypadku produktu leczniczego weterynaryjnego - na podstawie recepty wystawionej przez lekarza weterynarii; produktem leczniczym - jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.

2016
3
kwi

Istota:

Odliczenie od dochodu wydatków na sprzęt rehabilitacyjny, leki oraz dojazdy własnym samochodem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne w związku z posiadaniem orzeczenia o niepełnosprawności.

Fragment:

Natomiast odnosząc się do możliwości odliczenia wydatków związanych z zakupem leków, należy wziąć pod uwagę przepis art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6 uważa się wydatki na leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Ponieważ w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest definicji „ leku ”, posiłkowo należy opierać się na definicjach zawartych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.). Z zawartych w art. 2 pkt 10, 11, 12 i 32 ww. ustawy definicji wynika, że: lekiem aptecznym – jest produkt leczniczy sporządzony w aptece zgodnie z recepturą farmakopealną, przeznaczony do wydania w tej aptece lekiem gotowym – jest produkt leczniczy wprowadzony do obrotu pod określoną nazwą i określonym opakowaniu; lekiem recepturowym – jest produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej, a w przypadku produktu leczniczego weterynaryjnego – na (...)

2016
22
mar

Istota:

Czy wydatki na zakup przez Wnioskodawczynię leków dla małoletniej niepełnosprawnej córki podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania Wnioskodawczyni, ustalanej na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

W przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym prawo Wnioskodawczyni do ulgi rehabilitacyjnej należy ocenić poprzez analizę przepisu art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym, za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Ponieważ w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest definicji „ leku ”, posiłkowo należy opierać się na definicjach zawartych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.). Z zawartych w art. 2 pkt 10, 11, 12 i 32 ww. ustawy definicji wynika, że: lekiem aptecznym – jest produkt leczniczy sporządzony w aptece zgodnie z recepturą farmakopealną, przeznaczony do wydania w tej aptece; lekiem gotowym – jest produkt leczniczy wprowadzony do obrotu pod określoną nazwą i w określonym opakowaniu; lekiem recepturowym – jest produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej, a w przypadku produktu leczniczego weterynaryjnego – na podstawie recepty wystawionej przez lekarza weterynarii; produktem leczniczym – jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.

2016
24
lut

Istota:

Na podstawie przepisu art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni nie przysługuje odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej, wydatku poniesionego w całości przez zmarłego w 2015 r. męża na zakup leku (w ramach zakupionej usługi medycznej).

Fragment:

Jednakże, jak wynika z powyżej przywołanych przepisów wydatki związane z zakupem leków, podlegają odliczeniu w ramach art. 26 ust. 7a pkt 12 ww. ustawy, o ile osoba niepełnosprawna posiadająca stosowne orzeczenie o niepełnosprawności, spełni następujące warunki: dokona zakupu produktów spełniających cechy „ leku ”, poniesie w danym miesiącu wydatki na zakup leków powyżej kwoty 100 zł, posiada dokument potwierdzający poniesienie wydatku, z którego wynikać będzie kto, kiedy i jakiego rodzaju wydatek poniósł (np. faktury), posiada potwierdzenie przez właściwego lekarza specjalistę o konieczności stosowania zaleconego leku (stale lub czasowo). Analizując powyższe należy zauważyć, że Wnioskodawczyni w stanie faktycznym wskazała, że posiada faktury wystawione na nazwisko męża, na których widnieje opis w nazwie towaru lub usługi: „ leczenie lekiem X. (izotop Ra-223) ”. Wnioskodawczyni wskazała także, że kwota wydatku opisanego na fakturze obejmuje cenę leku X. wraz z kosztem jego podania. Nie istnieje możliwość wyodrębnienia kwot poniesionych za lek jako towaru oraz usługi podania leku. Ustawodawca jednoznacznie wskazał, że odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlegają jedynie wydatki poniesione na zakup leków. Faktura, z której nie da się jednoznacznie ustalić wysokości wydatku poniesionego wyłącznie na zakup leku, czyli bez innych kosztów (usługi jego podania), nie uprawnia Wnioskodawczyni do skorzystania z prawa odliczenia od dochodu wydatku poniesionego na zakup leku. Aby móc skorzystać z ww. odliczenia, konieczne jest posiadanie rachunku (faktury), na którym wyszczególniono tego rodzaju wydatek i podano jego cenę, co nie ma miejsca w niniejszej sprawie.