Leki | Interpretacje podatkowe

Leki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to leki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej
Fragment:
(...) leków za granicą, w tym przypadku mogą być dowody w postaci faktur, w tym ich tłumaczenie na język polski na zakup leków, historia rachunku walutowego założonego na syna z której wynika, że znajdujące się na nim środki wydatkowane były tylko i wyłącznie na zakup leków męża a ponadto Wnioskodawczyni i syna oświadczenie o tym, że faktycznie na koncie walutowym znajdowały się pieniądze powierzone wg dyspozycji zmarłego męża na zakup tych leków? Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1. Natomiast wniosek w zakresie pytania nr 2 zostanie rozpatrzony odrębnie. Zdaniem Wnioskodawczyni, w zeznaniu rocznym za 2016 r. przysługuje Jej prawo do odliczenia od dochodu męża różnicy wydatków na zakup leków męża o nazwie .... a kwotą 100 zł wydatkowaną w danym miesiącu. Według Wnioskodawczyni spełnione zostały wszystkie przesłanki warunkujące prawo do przedmiotowego odliczenia: Lek o nazwie ..... jest lekiem, gdyż wypełnia definicję leku na podstawie prawa farmaceutycznego, figuruje w Rejestrze Produktów Leczniczych, a ponadto figuruje pod poz. 1097 i 1098 zał. nr 1 Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP - obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 30 marca 2017 r.
2017
29
lip

Istota:
Prawo do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania w związku ze sporządzaniem indywidualnych dawek leków cytostatycznych dla innych podmiotów gospodarczych.
Fragment:
Opakowania fabryczne zawierają koncentrat leku z którego farmaceuta przygotowuje indywidualne dawki leku. Leki cytostatyczne należą do leków mutagennych, teratogennych i kancerogennych, dlatego ich przygotowanie musi odbywać się w ściśle określonych i bezpiecznych warunkach. Ponadto z uwagi na dożylne podawanie tych leków wymagane jest spełnienie warunków aseptycznych. Zapewnienie odpowiednich warunków przygotowania leków możliwe jest wyłącznie w specjalnie zaprojektowanej pracowni, wyposażonej w specjalistyczną komorę laminarną, odpowiedni system wentylacji zapewniający klasę czystości min. „ B ”. Specjalistyczne wyposażenie pracowni jest niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa dla przygotowywanego leku (bezpieczeństwo pacjenta) oraz dla bezpieczeństwa przygotowujących lek farmaceutów (bezpieczeństwo personelu). Pracownia, jak i czynności wykonywane w niej muszą odbywać się zgodnie z ściśle określonymi procedurami, których postawą są ogólnopolskie standardy jakościowe farmacji onkologicznej. Lek w postaci handlowej (koncentrat) dostarcza Zleceniodawca. Zleceniobiorca (U...) zgodnie z opisanymi powyżej zasadami przygotowuje indywidualne dawki leku. Gotowy indywidualny lek jest zabezpieczony w szczelnych opakowaniach zewnętrznych gwarantujący stabilność fizyko-chemiczną i przechowywany jest w kontrolowanej temperaturze (2-8 0C).
2017
28
cze

Istota:
Możliwość dokonania odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Fragment:
Stosownie do art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Ponieważ w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest definicji „ leku ” posiłkowo należy opierać się na definicjach zawartych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r., poz. 2142). Z zawartych w art. 2 pkt 10, 11, 12 i 32 ww. ustawy definicji wynika, że: lekiem aptecznym - jest produkt leczniczy sporządzony w aptece zgodnie z recepturą farmakopealną, przeznaczony do wydania w tej aptece; lekiem gotowym - jest produkt leczniczy wprowadzony do obrotu pod określoną nazwą i w określonym opakowaniu; lekiem recepturowym - jest produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej, a w przypadku produktu leczniczego weterynaryjnego - na podstawie recepty wystawionej przez lekarza weterynarii; produktem leczniczym - jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących (...)
2017
10
maj

Istota:
Czy Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na zakup leków z tytułu chorób z ogólnego stanu zdrowia?
Fragment:
Ponadto podkreślić należy, że z omawianego przepisu wynika, że uprawnienie do odliczenia przysługuje wówczas, gdy m.in. zostanie spełniony wymóg stwierdzenia przez lekarza konieczności stosowania leku (stale lub czasowo). To oznacza, że prawo do ulgi będzie również spełnione, jeżeli recepta na określony lek będzie wystawiona przez innego lekarza niż lekarza specjalistę. Ustawodawca nie stawia bowiem wymogu zakupu danego leku każdorazowo na podstawie recepty wystawionej przez specjalistę. Prawo do ulgi przysługuje na wszystkie leki spełniające ww. wymagania, niezależnie od tego czy leki związane są z innym schorzeniem niż to, w związku z którym orzeczono niepełnosprawność. Przy czym zakupione produkty lecznicze powinny być lekami, o których mowa w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i lekarz specjalista stwierdził, że są one konieczne do stosowania przez okres stały lub czasowy. Nie mogą to być więc dowolne leki kupione w aptece przez osobę niepełnosprawną. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni jako osobie niepełnosprawnej, przysługuje uprawnienie – zgodnie z treścią art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – do odliczenia wydatków poniesionych na zakup leków w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł.
2017
10
maj

Istota:
Możliwość odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na zakup leków.
Fragment:
Stosownie do art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Ponieważ w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest definicji „ leku ” posiłkowo należy opierać się na definicjach zawartych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.). Z zawartych w art. 2 pkt 10, 11, 12 i 32 ww. ustawy definicji wynika, że: lekiem aptecznym - jest produkt leczniczy sporządzony w aptece zgodnie z recepturą farmakopealną, przeznaczony do wydania w tej aptece; lekiem gotowym - jest produkt leczniczy wprowadzony do obrotu pod określoną nazwą i w określonym opakowaniu; lekiem recepturowym - jest produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej, a w przypadku produktu leczniczego weterynaryjnego - na podstawie recepty wystawionej przez lekarza weterynarii; produktem leczniczym - jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.
2016
10
lip

Istota:
Odliczenie od dochodu wydatków na sprzęt rehabilitacyjny, leki oraz dojazdy własnym samochodem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne w związku z posiadaniem orzeczenia o niepełnosprawności.
Fragment:
Natomiast odnosząc się do możliwości odliczenia wydatków związanych z zakupem leków, należy wziąć pod uwagę przepis art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6 uważa się wydatki na leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Ponieważ w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest definicji „ leku ”, posiłkowo należy opierać się na definicjach zawartych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.). Z zawartych w art. 2 pkt 10, 11, 12 i 32 ww. ustawy definicji wynika, że: lekiem aptecznym – jest produkt leczniczy sporządzony w aptece zgodnie z recepturą farmakopealną, przeznaczony do wydania w tej aptece lekiem gotowym – jest produkt leczniczy wprowadzony do obrotu pod określoną nazwą i określonym opakowaniu; lekiem recepturowym – jest produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej, a w przypadku produktu leczniczego weterynaryjnego – na (...)
2016
3
kwi

Istota:
Czy wydatki na zakup przez Wnioskodawczynię leków dla małoletniej niepełnosprawnej córki podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania Wnioskodawczyni, ustalanej na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
W przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym prawo Wnioskodawczyni do ulgi rehabilitacyjnej należy ocenić poprzez analizę przepisu art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym, za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Ponieważ w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest definicji „ leku ”, posiłkowo należy opierać się na definicjach zawartych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.). Z zawartych w art. 2 pkt 10, 11, 12 i 32 ww. ustawy definicji wynika, że: lekiem aptecznym – jest produkt leczniczy sporządzony w aptece zgodnie z recepturą farmakopealną, przeznaczony do wydania w tej aptece; lekiem gotowym – jest produkt leczniczy wprowadzony do obrotu pod określoną nazwą i w określonym opakowaniu; lekiem recepturowym – jest produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej, a w przypadku produktu leczniczego weterynaryjnego – na podstawie recepty wystawionej przez lekarza weterynarii; produktem leczniczym – jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.
2016
22
mar

Istota:
Na podstawie przepisu art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni nie przysługuje odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej, wydatku poniesionego w całości przez zmarłego w 2015 r. męża na zakup leku (w ramach zakupionej usługi medycznej).
Fragment:
Jednakże, jak wynika z powyżej przywołanych przepisów wydatki związane z zakupem leków, podlegają odliczeniu w ramach art. 26 ust. 7a pkt 12 ww. ustawy, o ile osoba niepełnosprawna posiadająca stosowne orzeczenie o niepełnosprawności, spełni następujące warunki: dokona zakupu produktów spełniających cechy „ leku ”, poniesie w danym miesiącu wydatki na zakup leków powyżej kwoty 100 zł, posiada dokument potwierdzający poniesienie wydatku, z którego wynikać będzie kto, kiedy i jakiego rodzaju wydatek poniósł (np. faktury), posiada potwierdzenie przez właściwego lekarza specjalistę o konieczności stosowania zaleconego leku (stale lub czasowo). Analizując powyższe należy zauważyć, że Wnioskodawczyni w stanie faktycznym wskazała, że posiada faktury wystawione na nazwisko męża, na których widnieje opis w nazwie towaru lub usługi: „ leczenie lekiem X. (izotop Ra-223) ”. Wnioskodawczyni wskazała także, że kwota wydatku opisanego na fakturze obejmuje cenę leku X. wraz z kosztem jego podania. Nie istnieje możliwość wyodrębnienia kwot poniesionych za lek jako towaru oraz usługi podania leku. Ustawodawca jednoznacznie wskazał, że odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlegają jedynie wydatki poniesione na zakup leków. Faktura, z której nie da się jednoznacznie ustalić wysokości wydatku poniesionego wyłącznie na zakup leku, czyli bez innych kosztów (usługi jego podania), nie uprawnia Wnioskodawczyni do skorzystania z prawa odliczenia od dochodu wydatku poniesionego na zakup leku. Aby móc skorzystać z ww. odliczenia, konieczne jest posiadanie rachunku (faktury), na którym wyszczególniono tego rodzaju wydatek i podano jego cenę, co nie ma miejsca w niniejszej sprawie.
2016
24
lut

Istota:
Czy Wnioskodawczyni może w ramach tzw. "ulgi na leki" rozliczać wydatki poniesione na niezbędne do leczenia dziecka emolienty oraz leki recepturowe?
Fragment:
W przedstawionym stanie faktycznym prawo Wnioskodawczyni do ulgi rehabilitacyjnej należy ocenić poprzez analizę przepisu art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym, za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Ponieważ w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest definicji „ leku ” posiłkowo należy opierać się na definicjach zawartych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.). Z zawartych w art. 2 pkt 10, 11, 12 i 32 ww. ustawy definicji wynika, że: lekiem aptecznym - jest produkt leczniczy sporządzony w aptece zgodnie z recepturą farmakopealną, przeznaczony do wydania w tej aptece; lekiem gotowym - jest produkt leczniczy wprowadzony do obrotu pod określoną nazwą i w określonym opakowaniu; lekiem recepturowym - jest produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej, a w przypadku produktu leczniczego weterynaryjnego - na podstawie recepty wystawionej przez lekarza weterynarii; produktem leczniczym - jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.
2015
17
lis

Istota:
Kiedy powstaje przychód podatkowy w spółce z tytułu zamieszczenia opisu preparatu (leku) w bazie leków wraz z zapewnioną aktualizacją opisu preparatu, jeżeli zaistnieją zmiany - zgodnie z zamówieniem klienta, jeżeli opis preparatu pozostaje widoczny w bazie leków przez okres wskazany w zamówieniu tj. przez 1 rok lub krótszy (6 , 9 miesięcy)?
Fragment:
W ramach tej działalności spółka przyjmuje zamówienia od klientów na zamieszczenie opisu preparatu (leku) w systemach elektronicznych z bazą leków. Zamieszczenie opisu preparatu w bazie leków następuje po podpisaniu zamówienia przez klienta. Opis preparatu klienta jest widoczny w bazie leków zgodnie z zamówieniem tj. przez okres 1 roku, 6 lub 9 miesięcy. W tym czasie klient ma zapewnioną w ramach zamówienia aktualizację opisu preparatu, jeżeli zaistnieją zmiany w opisie, cenie itp. W zamówieniu nie jest określone, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych. W dniu zamieszczenia opisu preparatu w bazie leków spółka wystawia fakturę dla klienta z uzgodnionym terminem płatności. Za datę uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych spółka uznaje moment zamieszczenia opisu preparatu w bazie leków. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Kiedy powstaje przychód podatkowy w spółce z tytułu zamieszczenia opisu preparatu (leku) w bazie leków wraz z zapewnioną aktualizacją opisu preparatu, jeżeli zaistnieją zmiany - zgodnie z zamówieniem klienta, jeżeli opis preparatu pozostaje widoczny w bazie leków przez okres wskazany w zamówieniu tj. przez 1 rok lub krótszy (6 , 9 miesięcy)... Zdaniem Wnioskodawcy, Zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych za datę powstania przychodu uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności.
2015
20
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Leki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.