Leki | Interpretacje podatkowe

Leki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to leki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na zakup leków.
Fragment:
Stosownie do art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Ponieważ w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest definicji „ leku ” posiłkowo należy opierać się na definicjach zawartych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.). Z zawartych w art. 2 pkt 10, 11, 12 i 32 ww. ustawy definicji wynika, że: lekiem aptecznym - jest produkt leczniczy sporządzony w aptece zgodnie z recepturą farmakopealną, przeznaczony do wydania w tej aptece; lekiem gotowym - jest produkt leczniczy wprowadzony do obrotu pod określoną nazwą i w określonym opakowaniu; lekiem recepturowym - jest produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej, a w przypadku produktu leczniczego weterynaryjnego - na podstawie recepty wystawionej przez lekarza weterynarii; produktem leczniczym - jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.
2016
10
lip

Istota:
Odliczenie od dochodu wydatków na sprzęt rehabilitacyjny, leki oraz dojazdy własnym samochodem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne w związku z posiadaniem orzeczenia o niepełnosprawności.
Fragment:
Natomiast odnosząc się do możliwości odliczenia wydatków związanych z zakupem leków, należy wziąć pod uwagę przepis art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6 uważa się wydatki na leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Ponieważ w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest definicji „ leku ”, posiłkowo należy opierać się na definicjach zawartych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.). Z zawartych w art. 2 pkt 10, 11, 12 i 32 ww. ustawy definicji wynika, że: lekiem aptecznym – jest produkt leczniczy sporządzony w aptece zgodnie z recepturą farmakopealną, przeznaczony do wydania w tej aptece lekiem gotowym – jest produkt leczniczy wprowadzony do obrotu pod określoną nazwą i określonym opakowaniu; lekiem recepturowym – jest produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej, a w przypadku produktu leczniczego weterynaryjnego – na (...)
2016
3
kwi

Istota:
Czy wydatki na zakup przez Wnioskodawczynię leków dla małoletniej niepełnosprawnej córki podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania Wnioskodawczyni, ustalanej na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
W przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym prawo Wnioskodawczyni do ulgi rehabilitacyjnej należy ocenić poprzez analizę przepisu art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym, za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Ponieważ w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest definicji „ leku ”, posiłkowo należy opierać się na definicjach zawartych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.). Z zawartych w art. 2 pkt 10, 11, 12 i 32 ww. ustawy definicji wynika, że: lekiem aptecznym – jest produkt leczniczy sporządzony w aptece zgodnie z recepturą farmakopealną, przeznaczony do wydania w tej aptece; lekiem gotowym – jest produkt leczniczy wprowadzony do obrotu pod określoną nazwą i w określonym opakowaniu; lekiem recepturowym – jest produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej, a w przypadku produktu leczniczego weterynaryjnego – na podstawie recepty wystawionej przez lekarza weterynarii; produktem leczniczym – jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.
2016
22
mar

Istota:
Na podstawie przepisu art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni nie przysługuje odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej, wydatku poniesionego w całości przez zmarłego w 2015 r. męża na zakup leku (w ramach zakupionej usługi medycznej).
Fragment:
Jednakże, jak wynika z powyżej przywołanych przepisów wydatki związane z zakupem leków, podlegają odliczeniu w ramach art. 26 ust. 7a pkt 12 ww. ustawy, o ile osoba niepełnosprawna posiadająca stosowne orzeczenie o niepełnosprawności, spełni następujące warunki: dokona zakupu produktów spełniających cechy „ leku ”, poniesie w danym miesiącu wydatki na zakup leków powyżej kwoty 100 zł, posiada dokument potwierdzający poniesienie wydatku, z którego wynikać będzie kto, kiedy i jakiego rodzaju wydatek poniósł (np. faktury), posiada potwierdzenie przez właściwego lekarza specjalistę o konieczności stosowania zaleconego leku (stale lub czasowo). Analizując powyższe należy zauważyć, że Wnioskodawczyni w stanie faktycznym wskazała, że posiada faktury wystawione na nazwisko męża, na których widnieje opis w nazwie towaru lub usługi: „ leczenie lekiem X. (izotop Ra-223) ”. Wnioskodawczyni wskazała także, że kwota wydatku opisanego na fakturze obejmuje cenę leku X. wraz z kosztem jego podania. Nie istnieje możliwość wyodrębnienia kwot poniesionych za lek jako towaru oraz usługi podania leku. Ustawodawca jednoznacznie wskazał, że odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlegają jedynie wydatki poniesione na zakup leków. Faktura, z której nie da się jednoznacznie ustalić wysokości wydatku poniesionego wyłącznie na zakup leku, czyli bez innych kosztów (usługi jego podania), nie uprawnia Wnioskodawczyni do skorzystania z prawa odliczenia od dochodu wydatku poniesionego na zakup leku. Aby móc skorzystać z ww. odliczenia, konieczne jest posiadanie rachunku (faktury), na którym wyszczególniono tego rodzaju wydatek i podano jego cenę, co nie ma miejsca w niniejszej sprawie.
2016
24
lut

Istota:
Czy Wnioskodawczyni może w ramach tzw. "ulgi na leki" rozliczać wydatki poniesione na niezbędne do leczenia dziecka emolienty oraz leki recepturowe?
Fragment:
W przedstawionym stanie faktycznym prawo Wnioskodawczyni do ulgi rehabilitacyjnej należy ocenić poprzez analizę przepisu art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym, za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Ponieważ w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest definicji „ leku ” posiłkowo należy opierać się na definicjach zawartych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.). Z zawartych w art. 2 pkt 10, 11, 12 i 32 ww. ustawy definicji wynika, że: lekiem aptecznym - jest produkt leczniczy sporządzony w aptece zgodnie z recepturą farmakopealną, przeznaczony do wydania w tej aptece; lekiem gotowym - jest produkt leczniczy wprowadzony do obrotu pod określoną nazwą i w określonym opakowaniu; lekiem recepturowym - jest produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej, a w przypadku produktu leczniczego weterynaryjnego - na podstawie recepty wystawionej przez lekarza weterynarii; produktem leczniczym - jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.
2015
17
lis

Istota:
Kiedy powstaje przychód podatkowy w spółce z tytułu zamieszczenia opisu preparatu (leku) w bazie leków wraz z zapewnioną aktualizacją opisu preparatu, jeżeli zaistnieją zmiany - zgodnie z zamówieniem klienta, jeżeli opis preparatu pozostaje widoczny w bazie leków przez okres wskazany w zamówieniu tj. przez 1 rok lub krótszy (6 , 9 miesięcy)?
Fragment:
W ramach tej działalności spółka przyjmuje zamówienia od klientów na zamieszczenie opisu preparatu (leku) w systemach elektronicznych z bazą leków. Zamieszczenie opisu preparatu w bazie leków następuje po podpisaniu zamówienia przez klienta. Opis preparatu klienta jest widoczny w bazie leków zgodnie z zamówieniem tj. przez okres 1 roku, 6 lub 9 miesięcy. W tym czasie klient ma zapewnioną w ramach zamówienia aktualizację opisu preparatu, jeżeli zaistnieją zmiany w opisie, cenie itp. W zamówieniu nie jest określone, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych. W dniu zamieszczenia opisu preparatu w bazie leków spółka wystawia fakturę dla klienta z uzgodnionym terminem płatności. Za datę uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych spółka uznaje moment zamieszczenia opisu preparatu w bazie leków. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Kiedy powstaje przychód podatkowy w spółce z tytułu zamieszczenia opisu preparatu (leku) w bazie leków wraz z zapewnioną aktualizacją opisu preparatu, jeżeli zaistnieją zmiany - zgodnie z zamówieniem klienta, jeżeli opis preparatu pozostaje widoczny w bazie leków przez okres wskazany w zamówieniu tj. przez 1 rok lub krótszy (6 , 9 miesięcy)... Zdaniem Wnioskodawcy, Zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych za datę powstania przychodu uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności.
2015
20
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.
Fragment:
(...) leków. Należy przy tym podkreślić, że prawo do ulgi przysługuje - po spełnieniu powyższych warunków - na wszystkie leki, niezależnie od tego, czy leki związane są z innym schorzeniem niż to, w związku z którym orzeczono niepełnosprawność. W związku z powyższym wydatki poniesione na LEN oraz środki opatrunkowe, w tym bandaże, plastry, kompresy i pojemniki na materiał przekazywany do badań laboratoryjnych nie korzystają z ulgi podatkowej na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem jak sama wskazał a Wnioskodawczyni, len nie jest lekiem. Jest on jedynie wspomagającym leczenie produktem spożywczym. Nie ulega wątpliwości, ze lekiem nie są również środki opatrunkowe, w tym bandaże, plastry, kompresy i pojemniki na materiał przekazywany do badań laboratoryjnych. Natomiast, w sytuacji, gdy pozostałe wymienione przez Wnioskodawczynię w pkt 2 leki, a więc (...), WITAMINY stanowią leki w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, wówczas wydatki poniesione na ten cel przez Wnioskodawczynię podlegają odliczeniu w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, zgodnie z treścią art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2015
28
cze

Istota:
Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej osoba niepełnosprawna może odliczyć od dochodu wydatki poniesione na zabieg iniekcji leku do oka?
Fragment:
Faktura o takiej treści nie uprawnia Wnioskodawcy do skorzystania z prawa odliczenia od dochodu wydatku poniesionego na zakup leku. Dodatkowo Wnioskodawca wskazuje, że nie posiada dokumentu, z którego jednoznacznie wynikałoby jaka jest wartość samego leku podanego podczas zabiegu iniekcji do oka, gdyż dane z faktury wskazują, że zakupioną usługą jest usługa medyczna. Nie ma natomiast na rachunku wyodrębnionej pozycji kosztu samego leku, chociaż Wnioskodawca zwracał się z prośba do Kliniki o wydanie faktury w żądanej formie. W takiej sytuacji odliczenie tytułem wydatku na zakup leku nie może być dokonane, bowiem nie został również spełniony warunek udokumentowania wydatku – zakupu leku. Zatem Wnioskodawca mógłby w ramach uprawnień wynikających z art. 26 ust. 1 pkt 12 powołanej ustawy odliczyć wydatek na zakup leku, pod warunkiem posiadania dokumentu, z którego jednoznacznie wynikałoby jaki jest koszt zakupu leku (bez kosztu iniekcji leku do oka), a także posiadania potwierdzenia przez właściwego lekarza specjalistę o konieczności zastosowania zaleconego leku stale lub czasowo. Z tych względów należy stwierdzić, że poniesiony przez Wnioskodawcę wydatek nie mieści się w dyspozycji wydatków branych pod uwagę przy rozpatrywaniu możliwości ich ewentualnego odliczenia.
2015
25
cze

Istota:
Czy Wnioskodawczyni może dokonać odliczenia od dochodu wydatku poniesionego w 2014 r. na zakup leku w formie zastrzyku o nazwie PRP (GPS Mini) o czasowej skuteczności (do 6 miesięcy)? – na fakturze łączna cena leku z usługą jego podania.
Fragment:
Jak z powyższego wynika osoba niepełnosprawna, która chce skorzystać z ulgi przewidzianej przez ustawodawcę w treści art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych musi spełnić następujące warunki: dokonać zakupu produktów spełniających cechy „ leku ”, ponieść w danym miesiącu wydatki na zakup leków powyżej kwoty 100 zł, posiadać imienny dokument potwierdzający poniesienie wydatku z tego tytułu (np. faktury), posiadać potwierdzenie przez właściwego lekarza specjalistę o konieczności stosowania zaleconych leków. Analizując uprawnienie do odliczenia na podstawie powołanego art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastrzyku PRP (GPS Mini) należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni, która posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, przysługiwałoby uprawnienie do odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatku poniesionego na zakup leku, o ile ten lek jest produktem spełniającym cechy „ leku ” w rozumieniu powołanej powyżej ustawy – Prawo farmaceutyczne i o ile spełnione byłyby również warunki określone w treści powołanego wyżej art. 26 ust. 7b, 7d i 7 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Takim warunkiem jest m.in. posiadanie imiennego dokumentu stwierdzającego poniesienie wydatku, z którego jasno powinno wynikać kto poniósł wydatek, w jakiej wysokości. Z dokumentu tego – w analizowanej sprawie – powinno bezsprzecznie wynikać, że wydatek ten został poniesiony na zakup leku PRP (GPS Mini).
2015
8
maj

Istota:
Czy poniesione wydatki w 2013 r. na leczenie operacyjne oka prawego, mogą być odliczone od dochodu w roku podatkowym 2013 r., jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych?
Fragment:
Jak z powyższego wynika wydatki związane z zakupem leków, podlegają odliczeniu w ramach art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o ile osoba niepełnosprawna posiadająca stosowne orzeczenie o niepełnosprawności, spełni następujące warunki: dokona zakupu produktów spełniających cechy „ leku ”, poniesie w danym miesiącu wydatki na zakup leków powyżej kwoty 100 zł, posiada dokument potwierdzającego poniesienie wydatku (np. faktury), posiada potwierdzenie przez właściwego lekarza specjalistę o konieczności stosowania zaleconego leku (leków). Ponieważ w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest definicji „ leku ” posiłkowo należy opierać się na definicjach zawartych w ustawie z dnia 06 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.). Z definicji tych wynika, że: lekiem aptecznym jest produkt leczniczy sporządzony w aptece zgodnie z recepturą zawartą w Farmakopei Polskiej lub farmakopeach uznawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej przeznaczony do wydawania bezpośrednio w aptece; lekiem gotowym jest produkt leczniczy wprowadzony do obrotu pod określoną nazwą i w określonym opakowaniu; lekiem (...)
2014
26
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Leki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.