IPPB4/4511-903/15-2/JK2 | Interpretacja indywidualna

1) Czy pokrycie przez Spolke Kosztow udzialu w Wydarzeniach stanowi dla Uczestnikow przychod z innych zrodel podlegajacy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych i Spolka jest zobowiazana do wystawienia informacji PIT-8C?2) Czy w opisanej sytuacji w odniesieniu do kosztow transportu, zakwaterowania i wyzywienia zastosowanie znajdzie zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych (?Ustawa o PIT?) i Spolka nie jest zobowiazana ujmowac wartosci tych swiadczen (jako zwolnionych z PIT) w informacji PIT-8C?3) Czy w opisanej sytuacji w odniesieniu do innych kosztow zwiazanych z uczestnictwem w Wydarzeniach (wymienionych wstanie faktycznym) znajdzie zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych (?Ustawa o PIT?) i Spolka nie jest zobowiazana ujmowac wartosci tych swiadczen (jako zwolnionych z PIT) w informacji PIT-8C?
IPPB4/4511-903/15-2/JK2interpretacja indywidualna
 1. lekarze
 2. podróż służbowa (delegacja)
 3. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b ? 1 i ? 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z pozn. zm.) oraz ? 7 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowaznienia do wydawania interpretacji przepisow prawa podatkowego (Dz. Nr z 2015 r. poz. 643, z pozn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzialajacy w imieniu Ministra Finansow stwierdza, ze stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 czerwca 2015 r. (data wplywu 1 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku dochodowego od osob fizycznych w zakresie skutkow podatkowych uczestnictwa Lekarzy w Wydarzeniach o charakterze naukowym lub naukowo-promocyjnym ? jest:

 • nieprawidlowe - w czesci dotyczacej mozliwosci zwolnienia z opodatkowania kosztow dojazdow srodkami komunikacji miejscowej (przejazdow lokalnych) z tytulu podrozy zagranicznej w wysokosci nadwyzki ponad przewidziany limit okreslony w rozporzadzeniu regulujacym wysokosc oraz warunki ustalania naleznosci z tytulu podrozy sluzbowej, w sytuacji pokrywania tych kosztow oraz kosztow ubezpieczenia podroznego i oplaty rejestracyjnej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych,
 • prawidlowe - w pozostalym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2015 r. zostal zlozony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczacej podatku dochodowego od osob fizycznych w zakresie skutkow podatkowych uczestnictwa Lekarzy w Wydarzeniach o charakterze naukowym lub naukowo-promocyjnym.

We wniosku przedstawiono nastepujacy stan faktyczny.

Spolka, na mocy umow (dalej ?Umowy?) zawartych w 2003 roku ze spolka majaca siedzibe w Wielkiej Brytanii oraz ze spolka z siedziba w Szwecji, prowadzi szereg dzialan majacych na celu reklame na terytorium Polski produktow leczniczych produkowanych i dystrybuowanych przez firmy z grupy A.

Prowadzenie reklamy produktow leczniczych jest regulowane m.in. przepisami ustawy z dnia Prawo Farmaceutyczne. Zgodnie z art. 52 ust. 2 Prawa Farmaceutycznego, jedna z dopuszczalnych prawnie form reklamy lekow jest sponsorowanie spotkan promocyjnych dla osob upowaznionych do wystawiania recept (np. lekarzy) oraz sponsorowanie konferencji, zjazdow i kongresow naukowych dla osob upowaznionych do wystawiania recept (np. lekarzy).

W zwiazku z powyzszym, jedna z form reklamy produktow leczniczych prowadzonych przez Spolke w ramach Umow jest dzialanie polegajace na sponsorowaniu udzialu lekarzy (?Uczestnikow?) w wydarzeniach o charakterze naukowym lub naukowo-promocyjnym, takich jak kongresy, konferencje, warsztaty, sympozja, szkolenia, odbywajace sie zarowno na terytorium Polski jak i poza granicami kraju (dalej ?Wydarzenia?). Wydarzenia te sa organizowane przez podmioty trzecie (tj. nie przez A.), ktorymi moga byc inne, zagraniczne spolki z grupy A. lub przez podmiot-organizatora konferencji nie powiazany z A. (najczesciej jest to podmiot zrzeszajacy lekarzy zajmujacych sie danym obszarem nauk medycznych np. pulmunologia lub profesjonalny organizator konferencji naukowych).

Spolka w ramach sponsorowania lekarzy w Wydarzeniach pokrywa uczestnikom koszty zwiazane bezposrednio z podroza i udzialem w Wydarzeniach.

Do Kosztow tych naleza:

 1. Koszty transportu na miejsce Wydarzenia (bilety lotnicze, bilet kolejowy, autokar itd.), koszt przejazdow lokalnych (taksowek, busow itd.), lub - w rzadkich przypadkach - zwrot kosztow uzywania samochodu prywatnego lekarza w celu dojazdu na szkolenie (ustalony wg. tzw kilometrowki) oraz innych kosztow zwiazanych z przejazdami, o ktorych mowi rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podrozy sluzbowych (?Rozporzadzenie?),
 2. Koszty zakwaterowania - noclegow hotelowych,
 3. Koszty wyzywienia,
 4. Inne koszty, w tym ubezpieczenie podrozne, koszt oplaty wizowej, oplaty rejestracyjne/oplata za wstep, ktore sa w praktyce warunkiem koniecznym dotarcia na Wydarzenie i uczestnictwa w nim.

Wydatki na powyzsze cele ponosi Spolka, zas lekarze-uczestnicy nie traktuja otrzymanych swiadczen jako kosztow uzyskania przychodow. Spolka pokrywa wyzej wymienione koszty z uwagi na fakt, ze Wydarzenie odbywa sie poza miejscem zamieszkania lekarza, w zwiazku z czym musi on odbyc podroz w celu udzialu w konferencji.

Ponadto, Uczestnikow nie laczy ze Spolka zaden stosunek cywilnoprawny, w szczegolnosci umowa o prace lub umowa cywilnoprawna. Uczestnik otrzymuje od Spolki formalne zaproszenie na Wydarzenie, podajace informacje odnoszace sie do uczestnictwa - nie jest to jednak umowa na swiadczenia wzajemne (tj. Uczestnik nie musi wykonywac dla Spolki zadnych swiadczen zwrotnych np. wykladow).

Taka forma wspolpracy pozwala na poszerzanie wiedzy Uczestnikow w najnowszej wiedzy medycznej w okreslonych obszarach terapeutycznych, w zakresie okreslonych schorzen oraz wypracowywanie wsrod lekarzy wykonujacych zawod w Polsce swiadomosci o rozwoju najnowoczesniejszych metod leczenia, miedzy innymi przy zastosowaniu produktow leczniczych grupy A.

W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytanie:

 1. Czy pokrycie przez Spolke Kosztow udzialu w Wydarzeniach stanowi dla Uczestnikow przychod z innych zrodel podlegajacy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych i Spolka jest zobowiazana do wystawienia informacji PIT-8C...
 2. Czy w opisanej sytuacji w odniesieniu do kosztow transportu, zakwaterowania i wyzywienia zastosowanie znajdzie zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych (?Ustawa o PIT?) i Spolka nie jest zobowiazana ujmowac wartosci tych swiadczen (jako zwolnionych z PIT) w informacji PIT-8C...
 3. Czy w opisanej sytuacji w odniesieniu do innych kosztow zwiazanych z uczestnictwem w Wydarzeniach (wymienionych wstanie faktycznym) znajdzie zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych (?Ustawa o PIT?) i Spolka nie jest zobowiazana ujmowac wartosci tych swiadczen (jako zwolnionych z PIT) w informacji PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad.1)

Zdaniem Wnioskodawcy, pokrycie przez nia Kosztow udzialu Uczestnikow w Wydarzeniach stanowi dla Uczestnikow, co do zasady, przychod z innych zrodel, podlegajacy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych. Spolka bylaby wiec, co do zasady, zobowiazana do wystawienia informacji PIT-8C w odniesieniu do przychodow z innych zrodel.

Ad. 2)

Zdaniem Spolki, do kosztow transportu, zakwaterowania i wyzywienia znajdzie zastosowanie zwolnienie, o ktorym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT, do wysokosci okreslonej w odrebnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra wlasciwego do spraw pracy i Spolka, a co za tym idzie, w odniesieniu do wartosci takich przychodow podlegajacych zwolnieniu podatkowemu, nie bedzie zobowiazana do sporzadzenia informacji PIT-8C i przekazania jej Uczestnikowi oraz wlasciwemu organowi podatkowemu.

Ad. 3)

Zdaniem Spolki, inne kosztow zwiazanych z uczestnictwem w Wydarzeniach nalezy potraktowac jako ?inne niezbedne udokumentowane wydatki, okreslone lub uznane przez pracodawce odpowiednio do uzasadnionych potrzeb?, ktore stanowiac zgodnie z ? 2 ust. 2 pkt d) Rozporzadzenia dotyczacego podrozy sluzbowych stanowia naleznosci z tytulu podrozy sluzbowej, do ktorych znajdzie zastosowanie zwolnienie, o ktorym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, do wysokosci okreslonej w odrebnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra wlasciwego do spraw pracy i Spolka, a co za tym idzie, w odniesieniu do wartosci takich przychodow podlegajacych zwolnieniu, nie bedzie zobowiazana do sporzadzenia informacji PIT-8C i przekazania jej Uczestnikowi oraz wlasciwemu organowi podatkowemu.

Pokrycie Kosztow jako przychod Uczestnika.

Zgodnie z art. 9 ust. la ustawy o PIT, w przypadku uzyskiwania dochodow z wiecej niz jednego zrodla, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzezeniem art. 29 - 30c, art. 30e oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodow z wszystkich zrodel przychodow. W tym kontekscie art. 10 ust. 1 ustawy o PIT zawiera katalog zrodel przychodow, wsrod ktorych znajduja sie rowniez, tak zwane inne zrodla (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT).

W mysl art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, za przychody z innych zrodel, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, uwaza sie, m.in. nieodplatne swiadczenia nienalezace do przychodow okreslonych w art, 12-14 i 17 ustawy o PIT.

Zdaniem Spolki powyzszy przepis powinien byc rozumiany w ten sposob, ze do przychodow z innych zrodel, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, nalezy, co do zasady, zaliczyc kazdy przychod, ktory nie miesci sie w pozostalych zrodlach przychodow, o ktorych mowa w art. 12-14 i 17 ustawy o PIT. Jednoczesnie fakt uzycia w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy o PIT sformulowania ?w szczegolnosci? dowodzi, ze zawarta w tym przepisie definicja przychodow z innych zrodel ma charakter otwarty i moze obejmowac rowniez inne rodzaje przychodow niz wyraznie tam wymienione.

W ocenie Spolki pokrycie przez nia okreslonych Kosztow zwiazanych z udzialem Uczestnika w Wydarzeniu powoduje powstanie, co do zasady, po stronie Uczestnika przychodu na gruncie ustawy o PIT. Pokrycie kosztow oznacza bowiem wymierne i konkretne przysporzenie majatkowe po stronie lekarza, polegajace na tym, ze Uczestnik w zwiazku ze swoim uczestnictwem w Wydarzeniu nie musi ponosic kosztow we wlasnym zakresie i tym samym nie uszczupla swojego majatku (co mialoby miejsce w sytuacji, gdyby Uczestnik chcial uczestniczyc w Wydarzeniu bez wsparcia Spolki, przez co musieliby poniesc powyzsze koszty we wlasnym zakresie).

Przychod uzyskiwany przez Uczestnika w zwiazku z pokryciem przez Spolke Kosztow uczestnictwa w Wydarzeniu powinien byc traktowany, co do zasady, jako przychod z innych zrodel, o ktorym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Przychod ten nie stanowi bowiem przychodu z tytulow, o ktorych mowa w art. 12 -14 i 17 ustawy o PIT. W szczegolnosci nie jest to przychod ze stosunku pracy, poniewaz Uczestnicy nie sa pracownikami Spolki, jak rowniez ich uczestnictwo w Wydarzeniu i pokrycie kosztow przez Spolke nie wynika i nie jest uzaleznione od pozostawania przez Uczestnika w jakimkolwiek stosunku pracy ze Spolka. Nie jest to rowniez przychod z dzialalnosci wykonywanej osobiscie (a zwlaszcza nie jest to przychod z tytulu wykonywania uslug na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzielo), gdyz Uczestnicy nie sa zobowiazani do wykonania na rzecz Spolki dziela ani innego swiadczenia.

Powyzsze stanowisko znajduje potwierdzenie w szeregu interpretacji indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe w odniesieniu do analogicznych stanow faktycznych, np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 pazdziernika 2008 r. (sygn. IPPB2/415-1326/08-3/MK), w ktorej stwierdzono, ze - w przypadku formy wspolpracy nie przewidujacej jakiegokolwiek swiadczenia zwrotnego w zamian za uzyskane finansowanie - ?zwrot kosztow podrozy uczestnikom miedzynarodowej konferencji bedzie stanowil przychod z innych zrodel?.

Zwolnienie przychodu Uczestnika z podatku (jako naleznosci za czas podrozy osoby nie bedace pracownikiem).

Jak wskazano powyzej, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych podlegaja wszelkiego rodzaju dochody, z wyjatkiem dochodow wymienionych w art. 21,52,52a i 52c oraz dochodow, od ktorych na podstawie przepisow Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Z powyzszego wynika, ze opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych nie podlegaja, m.in., dochody wymienione w art. 21 ustawy o PIT.

Z kolei, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego sa diety inne naleznosci za czas podrozy osoby niebedacej pracownikiem - do wysokosci okreslonej w odrebnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra wlasciwego do spraw pracy w sprawie wysokosci oraz warunkow ustalania naleznosci przyslugujacych pracownikowi zatrudnionemu w panstwowej tub samorzadowej jednostce sfery budzetowej, tytulu podrozy sluzbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzezeniem art. 21 ust. 13 ustawy o PIT.

Zgodnie zas z art. 21 ust. 13 pkt 1 ustawy o PIT, powyzsze zwolnienie stosuje sie m.in. jezeli otrzymane swiadczenia nie zostaly zaliczone do kosztow uzyskania przychodow i zostaly poniesione w celu osiagniecia przychodow.

Z powyzszego wynika, ze w sytuacji, w ktorej:

 • wystepuje - z jednej strony - podmiot niebedacy pracodawca osoby fizycznej (C) oraz - z drugiej strony - osoba fizyczna (Uczestnik) nie bedaca pracownikiem tego podmiotu,
 • osoba fizyczna niebedaca pracownikiem (lekarz) odbywa podroz,
 • osoba fizyczna otrzymuje (uzyskuje) od podmiotu niebedacego pracodawca diety i inne naleznosci za czas podrozy,
 • spelnione sa warunki okreslone w art. 21 ust.13 pkt 1 ustawy o PIT,

to wartosc otrzymanych diet i innych naleznosci za czas podrozy podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osob fizycznych, do limitow wynikajacych z odpowiednich, odrebnych przepisow.

Co do rozumienia pojecia ?podrozy? dla celow zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT - nalezy wskazac na utrwalony, jednolity poglad przedstawiany w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe, zgodnie z ktorym zakres zastosowania tego przepisu jest szeroki i obejmuje efektywnie wszelkie podroze osob niebedacych pracownikami, niezaleznie od tego, czy pomiedzy taka osoba a podmiotem niebedacym pracodawca istnieje jakikolwiek stosunek prawny, czy tez nie.

Potwierdzeniem takiego utrwalonego podejscia - w odniesieniu do sytuacji analogicznych do stanu faktycznego, bedacego przedmiotem wniosku - sa np.:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 wrzesnia 2012 r. (sygn. IPPB2/415-582/12-4/MS1), w ktorej organ podatkowy stwierdzil m.in.: ?(...) Nalezy zauwazyc, iz w powolanym art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy ustawodawca posluzyl sie terminem ?podroz? bez okreslenia ?sluzbowa? dlatego tez zakres tego zwolnienia jest szerszy, poniewaz nie ogranicza sie ono jedynie do podrozy sluzbowych, ale do wszelkich podrozy osob nie bedacych pracownikami? - w odniesieniu do podrozy osob wykonujacych czynnosci w zwiazku z zawartymi umowami zlecenia;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2010 r. (sygn. IPPB4/415-744/10-4/MP) - w ktorej potwierdzono, ze art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT ma zastosowanie do wyjazdow lekarzy na zagraniczne wyjazdy naukowe;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 grudnia 2008 r. (sygn. IPPB1/415-1012/08-9/AZ) - w ktorej organ zgodzil sie z wnioskodawca co do zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o P1T w sytuacji, w ktorej osobie fizycznej uczestniczacej w zagranicznej konferencji sa zwracane (lub pokrywane z gory) koszty uczestnictwa w konferencji, takie jak koszty podrozy, zakwaterowania i wyzywienia;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Skarbowej w Warszawie z dnia 31 pazdziernika 2008 r. (sygn. IPPB2/415-1326/08-3/MK), gdzie organ podatkowy potwierdzil mozliwosc zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT do wyjazdow zaproszonych gosci na organizowana konferencje miedzynarodowa.

Takie same stanowiska sa przedstawione w szeregu innych interpretacji Ministra Finansow, w tym interpretacji z dnia 13 czerwca 2014 r. (sygn. IPPB2/415-239/14-2/MG), oraz interpretacji z dnia 27 lutego 2015 (sygn. IPPB4/415-946/14-5/MS).

Odnoszac powyzsze do stanu faktycznego bedacego przedmiotem wniosku nalezy stwierdzic, ze w przypadku finansowania przez Spolke udzialu Uczestnikow (lekarzy) w Wydarzeniach, ma miejsce ?podroz osoby niebedacej pracownikiem? w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT.

Naleznosci za czas podrozy

Z literalnego brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT nie wynika jednoznacznie, w jaki sposob powinno nastapic otrzymanie (uzyskanie) diet i innych naleznosci za czas podrozy przez osobe niebedaca pracownikiem.

Niemniej, z ugruntowanej wykladni przepisow w tej kwestii wynika, ze dla celow zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT sposob, w jaki nastepuje otrzymanie (uzyskanie) przez osobe niebedaca pracownikiem diet i innych naleznosci za czas podrozy, nie ma zasadniczego znaczenia.

W szczegolnosci, zgodnie z tym podejsciem, art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT ma zastosowanie zarowno w sytuacji:

 • w ktorej naleznosci za czas podrozy sa otrzymywane przez osobe niebedaca pracownikiem na zasadzie zwrotu kosztow (tzn. w pierwszej kolejnosci wydatki zwiazane z podroza sa pokrywane przez te osobe, a dopiero pozniej otrzymuje ona zwrot poniesionych wydatkow od innego podmiotu), jak i
 • w ktorej naleznosci za czas podrozy osoby niebedacej pracownikiem sa pokrywane przez inny podmiot (np. Spolke) ?z gory?, bezposrednio na rzecz dostawcow odpowiednich towarow i uslug (np. linii lotniczych i kolejowych, hoteli itp.), bez angazowania srodkow osoby odbywajacej podroz oraz bez koniecznosci zwrotu wydatkow tej osobie.

Przykladowo, w interpretacji indywidualnej Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 pazdziernika 2010 r. (sygn. IPPB4/415-554/10-6/SP) stwierdza sie wprost, ze: ?dla kwalifikacji wydatkow poniesionych w zwiazku z podroza osoby fizycznej majacej miejsce zamieszkania w Polsce, forma platnosci, tzn. bezposrednio przez Spolke czy na zasadzie zwrotu poniesionych kosztow nie ma zadnego znaczenia dla powstania obowiazku podatkowego?.

Analogicznie, w szeregu innych interpretacji podatkowych organy podatkowe potwierdzily mozliwosc zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT w sytuacji, w ktorej koszty podrozy osoby niebedacej pracownikiem byly pokrywane bezposrednio ?z gory? przez inny podmiot, np.:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 pazdziernika 2012 r. (sygn. IPPB2/415-721/12-2/MK);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 pazdziernika 2012 r. (sygn. IPPB2/415-692/12-2/MK);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 pazdziernika 2012 r. (sygn. IPPB2/415-692/12-3/MK);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 wrzesnia 2012 r. (sygn. IPPB2/415-582/12-4/MS1);
 • interpretacja indywidualnej Ministra Finansow z dnia 25 maja 2012 r. (sygn. DD3/033/163/CRS/10/PK-1100);
 • interpretacji) indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 lutego 2012 r. (sygn. IBPBII/I/415-924/11/BJ);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 listopada 2011 r. (sygn. IBPBII/I/415-747/11/ BD).

Odnoszac powyzsze do stanu faktycznego bedacego przedmiotem wniosku, nalezy stwierdzic, ze przepis art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT moze miec (przy spelnieniu pozostalych warunkow w nim okreslonych) zastosowanie do sytuacji, w ktorej Spolka bezposrednio pokrywa koszty zwiazane z uczestnictwem w Wydarzeniu.

Dodatkowe warunki z art. 21 ust. 13 pkt 1 ustawy o PIT

Warunkiem zastosowania zwolnienia, o ktorym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT, jest spelnienie wymogow okreslonych w art. 21 ust. 13 ustawy o PIT. Zgodnie z pkt 1 tego ostatniego przepisu, omawiane zwolnienie stosuje sie, jezeli otrzymane swiadczenia:

 • nie zostaly zaliczone do kosztow uzyskania przychodow;
 • zostaly poniesione w celu osiagniecia przychodow.

Zgodnie z dominujacym stanowiskiem (podzielanym przez organy podatkowe w wydawanych przez nie interpretacjach indywidualnych), przepis art. 21 ust. 13 pkt 1 ustawy o PIT nalezy rozumiec w ten sposob, ze warunkiem skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osob fizycznych jest, aby koszty podrozy:

 • nie zostaly zaliczone do kosztow uzyskania przychodow osoby fizycznej otrzymujacej diety i inne naleznosci za czas podrozy (analogicznie - rowniez osoby, ktorej koszty podrozy sa pokrywane, a wiec Uczestnicy) oraz
 • zostaly poniesione w celu uzyskania przychodu przez podmiot finansujacy podroz.

Przykladowo, taki poglad zostal przedstawiony:

 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2013 r. (sygn. IPPB2/415-167/13-3/MK);
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 czerwca 2013 r. (sygn. IPPB2/415-239/14-2/MG);
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 wrzesnia 2012 r. (sygn. IPPB2/415-582/12-4/MS1),w ktorej organ podatkowy stwierdzil m.in.:
  ?Nalezy zauwazyc, ze (...) stosuje sie ono (...) pod warunkiem, ze wyplacone diety i inne naleznosci nie zostaly zaliczone do kosztow uzyskania przychodow swiadczeniobiorcow?;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 lutego 2012 r. (sygn. IBPBII/1/415-924/11/ BJ), w ktorej organ podatkowy stwierdzil, m.in.:
  ?(...) sfinansowanie lub zwrot poniesionych wydatkow kandydatom na pracownikow przejazdu do miejsca sprawdzania ich kwalifikacji stanowi dla nich nieodplatnego swiadczenia, skutkujace powstaniem przychodu, o ktorym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy, tzn. przychodu z innych zrodel. Jednakze w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b), z zastrzezeniem art. 21 ust. 13 ww. ustawy, przychod ten jest wolny od podatku dochodowego, tzn. jezeli koszty podrozy nie zostaly zaliczone do kosztow uzyskania przychodow podatnika, oraz zostaly poniesione w celu osiagniecia przychodu przez Wnioskodawce?.
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 listopada 2011 r. (sygn. IBPBII/I/415-747/11/BD), gdzie organ podatkowy potwierdzil stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z ktorym:
  ?Wedlug opinii Wnioskodawcy prawidlowym sposobem interpretacji ww. przepisu jest, iz koszty zwroconych wydatkow zwiazanych z podroza nie zostaly zaliczone przez podatnika do kosztow uzyskania przychodow i jednoczesnie swiadczenia te mialy na celu osiagniecie przez Spolke (podmiot dokonujacy zwrotu kosztow) przychodu?.

Organ podatkowy, w ostatniej z wymienionych interpretacji, stwierdzil m.in., ze: w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) z zastrzezeniem art. 21 ust. 13 ww. ustawy przychod ten bedzie wolny od podatku dochodowego, tzn. jezeli - jak slusznie - stwierdza Wnioskodawca - koszty podrozy nie zostaly zaliczone do kosztow uzyskania przychodow podatnika (kandydata), oraz zostaly poniesione w celu osiagniecia przychodu przez Wnioskodawce. Racje ma bowiem Wnioskodawca twierdzac, ze warunki do zastosowania zwolnienia okreslonego w tresci art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych zostana spelnione, jesli koszty podrozy osob rekrutowanych beda ponoszone przez Wnioskodawce w celu uzyskania przez niego przychodu i osoba rekrutowana otrzymanych swiadczen nie zaliczy do kosztow uzyskania przychodow".

Dodatkowo, w szeregu interpretacji indywidualnych organy podatkowe potwierdzaly mozliwosc zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT w przypadkach, w ktorych - ze stanowiska przedstawionego przez podatnika lub z okolicznosci stanu faktycznego przedstawionego we wniosku - jednoznacznie wynikalo, ze naleznosci za czas podrozy osoby niebedacej pracownikiem sa ponoszone w celu uzyskania przychodu przez podmiot finansujacy podroz, np.:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 pazdziernika 2012 r. (sygn. IPPB2/415-721/12-2/MK);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 marca 2010 r. (sygn. ILPB1/415-1396/09-5/AMN).

Odnoszac powyzsze do stanu faktycznego bedacego przedmiotem wniosku Spolka zauwaza, ze tak rozumiane warunki okreslone w art. 21 ust. 13 pkt 1 ustawy o PIT beda spelnione, gdy Spolka bedzie pokrywac koszty transportu, zakwaterowania oraz wyzywienia, o ktorych mowa w zapytaniu. W szczegolnosci:

 • koszty nie beda w zadnym przypadku zaliczane do kosztow uzyskania przychodow przez lekarza (lekarz w ogole nie beda ponosic tych kosztow, zostana one pokryte przez Spolke); oraz
 • koszty beda ponoszone w celu osiagniecia przychodow przez Spolke.

Tym samym, w odniesieniu do stanu faktycznego bedacego przedmiotem niniejszego wniosku, warunki zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osob fizycznych wskazane w analizowanym przepisie beda spelnione.

Zakres zastosowania zwolnienia dla poszczegolnych rodzajow Kosztow.

Uwagi ogolne.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT, diety i inne naleznosci za czas podrozy osoby niebedacej pracownikiem - przy spelnieniu warunkow, o ktorych mowa w art. 21 ust. 13 ustawy - podlegaja zwolnieniu z opodatkowania wylacznie do wysokosci okreslonej w odrebnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra wlasciwego do spraw pracy w sprawie wysokosci oraz warunkow ustalania naleznosci przyslugujacych pracownikowi zatrudnionemu w panstwowej lub samorzadowej jednostce sfery budzetowej, z tytulu podrozy sluzbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju (dalej: ?Limit Zwolnienia?).

Odrebnymi przepisami, o ktorych mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT, sa przepisy rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 stycznia 2012 r. w sprawie naleznosci przyslugujacych pracownikowi zatrudnionemu w panstwowej lub samorzadowej jednostce sfery budzetowej, z tytulu podrozy sluzbowej (dalej: ?Rozporzadzenie?).

Rozporzadzenie zawiera uregulowania odnoszace zarowno sie do podrozy odbywanych na terenie kraju, jak i poza jego granicami.

Zgodnie z ugruntowana linia interpretacyjna oraz praktyka stosowania tych regulacji, przepisy Rozporzadzenia - formalnie odnoszace sie do podrozy sluzbowych pracownikow oraz do relacji pomiedzy pracownikiem a pracodawca - powinny byc odpowiednio stosowane rowniez do podrozy osob niebedacych pracownikami. Innymi slowy, ilekroc w Rozporzadzeniu jest mowa o pracowniku, rozumie sie przez, to, odpowiednio, rowniez osobe niebedaca pracownikiem, a ilekroc jest mowa o pracodawcy - rozumie sie przez to odpowiednio rowniez podmiot finansujacy podroz osoby niebedacej pracownikiem.

Zgodnie z trescia ? 2 Rozporzadzenia, z tytulu podrozy krajowej oraz zagranicznej odbywanej w terminie i miejscu okreslonym przez pracodawce, pracownikowi przysluguja diety oraz zwrot kosztow:

 • przejazdow,
 • dojazdow srodkami komunikacji miejscowej,
 • noclegow,
 • innych niezbednych udokumentowanych wydatkow, okreslonych lub uznanych przez pracodawce odpowiednio do uzasadnionych potrzeb (w tym zwrotu dojazdu prywatnym samochodem do wysokosci tzw. kilometrowki).

W swietle powyzszego nalezy uznac, ze przychod uzyskany przez lekarza w zwiazku z pokryciem przez Spolke kosztow zwiazanych z uczestnictwem lekarza w Wydarzeniu powinien byc uznany za naleznosci za czas podrozy sluzbowej osoby niebedacej pracownikiem i podlegac, co do zasady, zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osob fizycznych na gruncie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT. Zakres powyzszego zwolnienia jest ograniczony do wysokosci Limitu Zwolnienia okreslonego w przepisach Rozporzadzenia.

Na gruncie tych przepisow, wysokosc Limitu Zwolnienia zalezy od kategorii (rodzaju) naleznosci zwiazanej z podroza.

Zwrot (pokrycie) kosztow przejazdow.

Zgodnie z ? 3 ust. 2 Rozporzadzenia, zwrot kosztow przejazdu przysluguje w wysokosci udokumentowanej biletami lub fakturami obejmujacymi cene biletu srodka transportu, wraz ze zwiazanymi z nimi oplatami dodatkowymi, w tym miejscowkami, z uwzglednieniem posiadanej ulgi na dany srodek transportu, bez wzgledu na to, z jakiego tytulu ulga przysluguje. Powyzsze dotyczy jednakowo podrozy krajowych i zagranicznych.

W kontekscie zwolnienia od podatku dochodowego od osob fizycznych diet i innych naleznosci za czas podrozy osoby niebedacej pracownikiem, o ktorym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT - powyzsze oznacza, ze Limit Zwolnienia obejmuje efektywnie cala naleznosc (cala cene biletu/biletow plus ewentualne oplaty dodatkowe) z tytulu przejazdu/przejazdow (analogicznie, z tytulu przelotu/przelotow itp.) tej osoby w ramach odbywanej podrozy, wynikajaca z odpowiedniego dokumentu potwierdzajacego cene biletu oraz ewentualnych oplat dodatkowych.

W odniesieniu do stanu faktycznego bedacego przedmiotem wniosku - powyzsze oznacza, zdaniem Spolki, ze ponoszone przez nia koszty (w zakresie, w jakim dotyczyc beda przejazdu lekarza do miejscowosci, w ktorej odbywa sie Wydarzenie) beda zwolnione z podatku dochodowego od osob fizycznych do Limitu Zwolnienia, ktory obejmuje cala cene biletu oraz ewentualne oplaty dodatkowe. Powyzsze dotyczy jednakowo kosztow (przejazdu) w zwiazku z udzialem Uczestnika w Wydarzeniu odbywajacych sie na terytorium Polski, jak i w Wydarzeniu odbywajacym sie poza granicami kraju.

W przypadku przejazdu samochodem osobowym zwolnieniu podlega zwrot kosztow przejazdu do Limitu Zwolnienia ustalonego na podstawie ? 3 ust. 3 i 4 Rozporzadzenia.

Stanowisko prezentowane przez Spolke potwierdzaja takze interpretacje prawa podatkowego wydane przez Dyrektorow poszczegolnych Izby Skarbowych w imieniu Ministra Finansow. Przykladowo w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 roku (Nr IPPB2/415-303/13-2/MK) wskazano, ze ?Majac na uwadze powyzsze uregulowania prawne oraz opisane zdarzenie przyszle nalezy stwierdzic, iz pokryte przez Spolke koszty uczestnictwa Lekarza/Farmaceuty w Konferencji zwiazane z przejazdem zarowno w podrozy krajowej jak i zagranicznej do wysokosci udokumentowanej biletami lub fakturami obejmujacymi cena biletu srodka transportu wraz ze zwiazanymi z nimi oplatami i dodatkowymi (wiza), oraz gdy Spolka pokryje koszty noclegu stwierdzone rachunkiem w wysokosci przekraczajacej limity okreslone w cytowanym rozporzadzeniu zarowno w podrozy krajowej i zagranicznej, uznajac taki przypadek jako uzasadniony, uzyskany przez Lekarza/Farmaceuty przychod korzystac bedzie ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych.? Podobne stanowisko zostalo wyrazone w interpretacji z dnia 13 czerwca 2014 r. (sygnatura IPPB2/415-239/14-2/MG).

Zwrot (pokrycie) kosztow zakwaterowania/noclegu

Na gruncie przepisow Rozporzadzenia, w przypadku podrozy krajowej (? 8 ust. 1 Rozporzadzenia) za nocleg podczas podrozy krajowej w obiekcie swiadczacym uslugi hotelarskie, pracownikowi przysluguje zwrot kosztow w wysokosci stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyzszej za jedna dobe hotelowa niz dwudziestokrotnosc stawki diety (czyli do 600 ? ? zlotych). Jednoczesnie (? 8 ust. 2 Rozporzadzenia) w uzasadnionych przypadkach pracodawca moze wyrazic zgode na zwrot kosztow noclegu stwierdzonych rachunkiem w wysokosci przekraczajacej limit, o ktorym mowa powyzej.

W przypadku podrozy poza granicami kraju, zgodnie z ? 16 ust. 1 Rozporzadzenia, za nocleg przysluguje zwrot kosztow w wysokosci stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu okreslonego w poszczegolnych panstwach w zalaczniku do Rozporzadzenia.

Jednoczesnie (? 16 ust. 3 Rozporzadzenia) w uzasadnionych przypadkach, pracodawca moze wyrazic zgode na zwrot kosztow za nocleg, stwierdzonych rachunkiem, w wysokosci przekraczajacej limit, o ktorym mowa powyzej.

W kontekscie zwolnienia od podatku dochodowego od osob fizycznych diet i innych naleznosci za czas podrozy osoby i niebedacej pracownikiem, o ktorym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT powyzsze oznacza, ze Limit Zwolnienia obejmuje efektywnie cala naleznosc (cala wysokosc rachunku hotelowego) z tytulu zakwaterowania/noclegu tej osoby w ramach podrozy tej osoby, wynikajaca z odpowiedniego dokumentu potwierdzajacego wysokosc rachunku hotelowego.

Przy czym w uzasadnionym przypadku rachunku hotelowego przekraczajacego limit kwotowy wynikajacy z przepisow, wymagana jest odpowiednia zgoda podmiotu zwracajacego (pokrywajacego) kwoty zakwaterowania - przy czym zgoda taka moze byc wyrazona w roznej formie, miedzy innymi w formie wlasnej czynnosci podmiotu pokrywajacego koszty polegajacej na zarezerwowaniu noclegu hotelowego w koszcie przekraczajacym limit z Rozporzadzenia.

Powyzsze stanowisko znajduje potwierdzenie np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 listopada 2012 r., (Nr IPPB4/415-675/12-4/MP), w ktorej organ podatkowy sformulowal nastepujacy poglad: ?(...) stwierdzic nalezy, iz w sytuacji, gdy Wnioskodawca zwroci pracownikowi - ktory bedzie odbywal zagraniczna podroz sluzbowa - koszty noclegu w wysokosci stwierdzonej rachunkiem, ktore sa wyzsze niz przewidziane w ww. rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej limity, to zwrot tych kosztow bedzie w calosci dla pracownika przychodem zwolnionym z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) cyt. ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych?.

Organ podatkowy stwierdzil rowniez: ?(...) jezeli pracodawca wyrazil zgode na zwrot kosztow noclegu, stwierdzonych rachunkiem w wysokosci przekraczajacej limit okreslony, w cytowanym rozporzadzeniu, uznajac taki przypadek jako uzasadniony, wowczas otrzymany zwrot ww. kosztow bedzie wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ww. ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych?; oraz ?(...) O ile bowiem cena wyszczegolniona na fakturze jest w calosci oplata za nocleg w hotelu (w tym z gwarantowanym w ramach tej ceny sniadaniem), to ma do niej zastosowanie ? 9 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie zagranicznych podrozy sluzbowych. W konsekwencji, zwrot pracownikowi kosztow za tego rodzaju nocleg - w granicach limitu okreslonego w ww. ? 9 - korzysta w calosci ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych.

Jakkolwiek wskazana interpretacja odnosi sie do podrozy sluzbowej pracownika, to jednak sama omawiana zasada potwierdzenia przez organ podatkowy powinna, zdaniem Spolki, stosowne sie tak samo rowniez do podrozy osoby niebedacej pracownikiem.

W ocenie Spolki, powyzsze stanowisko organu podatkowego, wyrazone na gruncie uprzednio obowiazujacych przepisow (rozporzadzen Ministra Pracy i Polityki Spolecznej w sprawach krajowych oraz zagranicznych podrozy sluzbowych), zachowuje aktualnosc rowniez w odniesieniu do Rozporzadzenia (z uwagi na analogiczne regulacje zawarte w tym zakresie w Rozporzadzeniu, tak w odniesieniu do podrozy krajowych, jak i zagranicznych).

W odniesieniu do stanu faktycznego bedacego przedmiotem niniejszego wniosku powyzsze oznacza, zdaniem Spolki, ze ponoszone przez nia (a zatem, z zalozenia, zawsze za uprzednia zgoda Spolki oraz po stwierdzeniu przez Spolke, ze jest to uzasadnione) koszty - w zakresie, w jakim dotyczyly beda zakwaterowania/noclegu Uczestnika w miejscowosci, gdzie odbywa sie Wydarzenie - beda zwolnione z podatku dochodowego od osob fizycznych w calej wysokosci rachunku hotelowego (za nocleg w hotelu, w tym z gwarantowanym w ramach ceny za nocleg w hotelu sniadaniem). Powyzsze odnosi sie jednakowo do kosztow w zwiazku z udzialem Uczestnika w Wydarzeniu odbywajacych sie na terytorium Polski, jak i w Wydarzeniu odbywajacym sie poza granicami kraju.

Zwrot (pokrycie) kosztow wyzywienia

Na gruncie przepisow Rozporzadzenia, w przypadku podrozy krajowych (? 7 ust. 1 Rozporzadzenia) dieta w czasie podrozy krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiekszonych kosztow wyzywienia i wynosi 30 zl za dobe podrozy. Jednoczesnie (? 7 ust. 3 pkt 2 Rozporzadzenia) dieta nie przysluguje, jezeli pracownikowi zapewniono bezplatne calodzienne wyzywienie.

W przypadku podrozy poza granicami kraju, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia (? 13 ust. 1 - 2 Rozporzadzenia), dieta w czasie podrozy zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztow wyzywienia i inne drobne wydatki oraz przysluguje w wysokosci obowiazujacej dla docelowego panstwa podrozy.

Dla celow zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego od osob fizycznych diet i innych naleznosci za czas podrozy osoby niebedacej pracownikiem, o ktorym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT, powyzsze oznacza, ze Limit Zwolnienia obejmuje koszty wyzywienia do wysokosci wskazanych w Rozporzadzeniu (w przypadku, gdy w ramach noclegu w hotelu zapewnione jest sniadanie, kwota limitu ulega zmniejszeniu na podstawie ? 7 pkt 4 Rozporzadzenia).

W przypadku, gdy koszty wyzywienia pokryte przez Spolke przekrocza Limit Zwolnienia, wowczas roznica stanowic bedzie przychod podlegajacy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych (nie bedzie objete zwolnieniem).

Podobnie, zdaniem Spolki, zwolnienie od podatku dochodowego od osob fizycznych przewidziane w tym przepisie nie znajdzie zastosowania wobec poniesionych przez Spolke innych wydatkow, w tym kosztow oplat rejestracyjnych oraz ewentualnych innych kosztow zwiazanych z udzialem Uczestnika w Wydarzeniu.

Zwrot (pokrycie) innych kosztow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem (? 2 ust. 2 pkt d) jedynym z typow naleznosci z tytulu podrozy jest ogolnie okreslona kategoria ?Innych niezbednych udokumentowanych wydatkow, okreslonych lub uznanych przez pracodawce odpowiednio do uzasadnionych potrzeb?.

W tym kontekscie, nalezy uznac ze koszty:

 • oplaty rejestracyjnej, ktorej wniesienie jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w Wydarzeniu na ktore wyjazd sponsoruje Spolka,
 • wizy do kraju w ktorym odbywa sie Wydarzenie, oraz
 • ubezpieczenia Uczestnika podczas podrozy,stanowia niezbedny wydatek, ktore jest okreslony przez Spolke (?pracodawce?) odpowiednio do uzasadnionych potrzeb Uczestnika. Innymi slowy, bez uiszczenia oplaty rejestracyjnej oraz zdobycia wizy, podroz na Wydarzenie bylaby albo niemozliwa, albo pozbawiona racjonalnosci (poprzez brak mozliwosci wstepu na Wydarzenie). Analogicznie, ubezpieczenie osoby podrozujacej jest zwyczajowym i uznanym za racjonalny sposobem ograniczenia ryzyk mogacych zagrozic bezpieczenstwu, zdrowiu lub zyciu lekarza-uczestnika w trakcie podrozy.

Reasumujac, zdaniem Spolki, inne kosztow zwiazanych z uczestnictwem w Wydarzeniach, wskazane powyzej stanowia zgodnie z Rozporzadzeniem dot. podrozy sluzbowych jeden z rodzajow naleznosci z tytulu podrozy sluzbowej, do ktorych znajdzie zastosowanie zwolnienie podatkowe, o ktorym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT. Tym samym, Spolka w odniesieniu do wartosci takich przychodow podlegajacych zwolnieniu, nie bedzie zobowiazana do sporzadzenia informacji PIT-8C i przekazania jej Uczestnikowi oraz wlasciwemu organowi podatkowemu.

Podsumowanie

Majac na wzgledzie powyzsze, Spolka stoi na stanowisku, ze w zakresie, w jakim ponoszone przez Spolke koszty w zwiazku z udzialem Uczestnika w Wydarzeniu nie podlegaja zwolnieniu z podatku dochodowego od osob fizycznych na gruncie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) oraz art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT, na Spolce spoczywal bedzie obowiazek sporzadzenia informacji PIT-8C i przekazania jej lekarzowi oraz wlasciwemu organowi podatkowemu.

Jednoczesnie, Spolka nie bedzie zobowiazana do uwzglednienia w sporzadzonej informacji PIT-8C kosztow zwiazanych z udzialem Uczestnika w Wydarzeniu - w zakresie, w jakim podlegaja zwolnieniom z podatku dochodowego od osob fizycznych oraz mieszcza sie w granicach Limitow Zwolnienia. Wobec powyzszego w przypadku zastosowania zwolnien do calej kwoty osiaganego przychodu, Wnioskodawca nie jest zobligowany do sporzadzenia informacji PIT-8C.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co nastepuje.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z pozn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegaja wszelkiego rodzaju dochody z wyjatkiem dochodow wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodow, od ktorych na podstawie przepisow Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych przychodami, z zastrzezeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 w zakresie realizacji praw wynikajacych z pochodnych instrumentow finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, sa otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniadze i wartosci pieniezne oraz wartosc otrzymanych swiadczen w naturze i innych nieodplatnych swiadczen.

W mysl art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych odrebnym zrodlem przychodow sa tzw. inne zrodla.

Stosownie do art. 20 ust. 1 wyzej powolanej ustawy za przychody z innych zrodel, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uwaza sie w szczegolnosci: kwoty wyplacone po smierci czlonka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub czlonkowi jego najblizszej rodziny, w rozumieniu przepisow o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytulu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wyplaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym takze dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek smierci oszczedzajacego, zasilki pieniezne z ubezpieczenia spolecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niz wymienione w art. 14, doplaty, nagrody i inne nieodplatne swiadczenia nienalezace do przychodow okreslonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujace pokrycia w ujawnionych zrodlach.

Sformulowanie ?w szczegolnosci? dowodzi, ze definicja przychodow z innych zrodel ma charakter otwarty i nie ma przeszkod, aby do tej kategorii zaliczyc rowniez przychody inne niz wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych zrodel nalezy mowic w kazdym przypadku, kiedy u podatnika wystapia realne korzysci majatkowe.

W swietle zapisu art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, osoby fizyczne prowadzace dzialalnosc gospodarcza, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemajace osobowosci prawnej, ktore dokonuja wyplaty naleznosci lub swiadczen, o ktorych mowa w art. 20 ust. 1, z wyjatkiem dochodow (przychodow) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodow, od ktorych na podstawie przepisow Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od ktorych nie sa obowiazane pobierac zaliczki na podatek lub zryczaltowanego podatku dochodowego, sa obowiazane sporzadzic informacje wedlug ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokosci przychodow i w terminie do konca lutego nastepnego roku podatkowego przekazac podatnikowi oraz urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnikow, o ktorych mowa w art. 3 ust. 2a, urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy w sprawach opodatkowania osob zagranicznych.

Podkreslic nalezy, ze z powyzszego przepisu wynika, ze w informacji PIT-8C nie ujmuje sie m.in. tych dochodow, ktore sa zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 powyzszej ustawy.

Z tresci wniosku wynika, ze Spolka, prowadzi sponsorowanie spotkan promocyjnych dla osob upowaznionych do wystawiania recept (np. lekarzy) oraz sponsorowanie konferencji, zjazdow i kongresow naukowych dla osob upowaznionych do wystawiania recept (np. lekarzy). Spolka sponsoruje udzial lekarzy (?Uczestnikow?) w wydarzeniach o charakterze naukowym lub naukowo-promocyjnym, takich jak kongresy, konferencje, warsztaty, sympozja, szkolenia, odbywajace sie zarowno na terytorium Polski jak i poza granicami kraju (?Wydarzenia?). Wydarzenia te sa organizowane przez podmioty trzecie. Spolka w ramach sponsorowania lekarzy w Wydarzeniach pokrywa uczestnikom koszty zwiazane bezposrednio z podroza i udzialem w Wydarzeniach. Do Kosztow tych naleza:

 1. Koszty transportu na miejsce Wydarzenia (bilety lotnicze, bilet kolejowy, autokar itd.), koszt przejazdow lokalnych (taksowek, busow itd.), lub - w rzadkich przypadkach - zwrot kosztow uzywania samochodu prywatnego lekarza w celu dojazdu na szkolenie (ustalony wg. tzw kilometrowki) oraz innych kosztow zwiazanych z przejazdami, o ktorych mowi rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podrozy sluzbowych (?Rozporzadzenie?),
 2. Koszty zakwaterowania - noclegow hotelowych,
 3. Koszty wyzywienia,
 4. Inne koszty, w tym ubezpieczenie podrozne, koszt oplaty wizowej, oplaty rejestracyjne/oplata za wstep, ktore sa w praktyce warunkiem koniecznym dotarcia na Wydarzenie i uczestnictwa w nim. Wydatki na powyzsze cele ponosi Spolka, zas lekarze-uczestnicy nie traktuja otrzymanych swiadczen jako kosztow uzyskania przychodow. Spolka pokrywa wyzej wymienione koszty z uwagi na fakt, ze Wydarzenie odbywa sie poza miejscem zamieszkania lekarza, w zwiazku z czym musi on obyc podroz w celu udzialu w konferencji. Ponadto, Uczestnikow nie laczy ze Spolka zaden stosunek cywilnoprawny, w szczegolnosci umowa o prace lub umowa cywilnoprawna. Uczestnik otrzymuje od Spolki formalne zaproszenie na Wydarzenie, podajace informacje odnoszace sie do uczestnictwa - nie jest to jednak umowa na swiadczenia wzajemne.

Na gruncie prawa podatkowego przychodem podlegajacym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych jest kazda forma przysporzenia majatkowego tzn. zarowno pieniezna jak i niepieniezna.

Swiadczenia ponoszone za osoby biorace udzial w Wydarzeniach zwiazanych z branza medyczna (konferencjach, zjazdach, sympozjach naukowych) odbywajacych sie zarowno na terytorium Polski, jak i poza granicami kraju, na podstawie zaproszenia niewatpliwie naleza do nieodplatnych swiadczen, jakie osoby te otrzymuja od Spolki.

Wobec niezdefiniowania w ustawie podatkowej pojecia ?nieodplatnego swiadczenia? nalezy odniesc sie do przepisow ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z pozn. zm.). Zgodnie z art. 353 ? 2 ww. Kodeksu, swiadczenie moze polegac na dzialaniu albo na zaniechaniu.

Dla celow podatkowych pojecie ?nieodplatnego swiadczenia? ma szerszy zakres niz w prawie cywilnym. Obejmuje nie tylko dzialanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby, ale rowniez wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, ktorych nastepstwem jest uzyskanie korzysci kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w dzialalnosci osob prawnych, ktorych skutkiem jest nieodplatne, to jest nie zwiazane z kosztami lub inna forma ekwiwalentu, przysporzenie majatku innej osobie, majace konkretny wymiar finansowy.

Wobec powyzszego nalezy stwierdzic, ze sfinansowanie przez Spolke kosztow transportu na miejsce Wydarzenia, kosztow zakwaterowania - noclegow hotelowych, kosztow wyzywienia,podroznego, oplaty wizowej, oplaty rejestracyjnej/oplaty za wstep, ktore sa w praktyce warunkiem koniecznym dotarcia na Wydarzenie i uczestnictwa w nim stanowic beda dla Uczestnikow wydarzenia nieodplatne swiadczenie.

Wartosc tego swiadczenia nalezy ustalac kierujac sie trescia art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, zgodnie z ktorym wartosc pieniezna innych nieodplatnych swiadczen ustala sie jezeli przedmiotem swiadczen sa uslugi zakupione - wedlug cen zakupu. Z tej tez przyczyny wartosc tychze swiadczen nalezy zakwalifikowac do przychodow, o ktorych mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, tj. do przychodow z innych zrodel.

Wartosc swiadczen przekazywanych Lekarzom, ktora stanowi dla nich przychod moze byc jednak zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych.

Jak wynika z tresci art. 21 ust. 1 pkt 68a zwolniona z podatku jest wartosc nieodplatnych swiadczen, o ktorych mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od swiadczeniodawcy w zwiazku z jego promocja lub reklama - jezeli jednorazowa wartosc tych swiadczen nie przekracza kwoty 200 zl. Zwolnienie nie ma zastosowania, jezeli swiadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika swiadczeniodawcy lub osoby pozostajacej ze swiadczeniodawca w stosunku cywilnoprawnym.

Podstawowa przeslanka zastosowania omawianego zwolnienia jest otrzymanie od swiadczeniodawcy nieodplatnego swiadczenia. Istotnym jest rowniez, aby osoby otrzymujace swiadczenie nie byly pracownikami swiadczeniodawcy lub nie byly zwiazane z nim stosunkiem cywilnoprawnym, a wartosc nieodplatnego swiadczenia nie przekraczala jednorazowo kwoty 200 zl i byla otrzymana w zwiazku z promocja lub reklama podmiotu dokonujacego swiadczenia.

Przepisy prawa podatkowego nie zawieraja definicji pojec ?promocja? lub ?reklama?. Jednakze, istniejace orzecznictwo oraz stanowisko organow podatkowych okreslaja ww. pojecia w sposob szeroki, wskazujac na ogol czynnosci majacych charakter promocyjny lub reklamowy.

Wskazac jednak nalezy, ze na potrzeby prawa podatkowego pod pojeciem promocji rozumiec nalezy ogol czynnosci zwiazanych z oddzialywaniem na klientow i potencjalnych nabywcow polegajacych na dostarczaniu informacji, argumentacji, obietnic, a takze zachety, sklaniajacej do nabywania oferowanych produktow i uslug, jak rowniez wytwarzajacych przychylna opinie o firmie.

Przepisy ww. ustawy podatkowej nie zawieraja rowniez definicji pojecia reklamy, ktora w oparciu o definicje slownikowe mozna okreslic jako rozpowszechnianie informacji o towarach i uslugach, ich zaletach, wartosci, miejscach i mozliwosciach nabycia, w celu zachety do nabywania towarow i korzystania z okreslonych uslug. Reklama jest to oddzialywanie na zewnatrz na nieokreslonego kontrahenta, jest skierowana i dostepna potencjalnie dla wszystkich, posiada zatem ogolny, anonimowy, powszechny, nieprywatny charakter .

Jak wynika z tresci wniosku wynika, ze Spolka prowadzi szereg dzialan majacych na celu reklame na terytorium Polski produktow leczniczych. Prowadzenie reklamy produktow leczniczych jest regulowane m.in. przepisami ustawy z dnia Prawo Farmaceutyczne. Zgodnie z art. 52 ust. 2 Prawa Farmaceutycznego, jedna z dopuszczalnych prawnie form reklamy lekow jest sponsorowanie spotkan promocyjnych dla osob upowaznionych do wystawiania recept (np. lekarzy) oraz sponsorowanie konferencji, zjazdow i kongresow naukowych dla osob upowaznionych do wystawiania recept (np. lekarzy).

Majac na uwadze powyzsze, nalezy stwierdzic, ze wartosc nieodplatnych swiadczen nie przekraczajaca 200 zl bedzie korzystac ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych. Natomiast opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegac bedzie nieodplatne swiadczenie, ktorego jednorazowa wartosc przekroczy 200 zl.

Jednakze, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy wolne od podatku dochodowego sa diety i inne naleznosci za czas:

 1. podrozy sluzbowej pracownika,
 2. podrozy osoby niebedacej pracownikiem
  • do wysokosci okreslonej w odrebnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra wlasciwego do spraw pracy w sprawie wysokosci oraz warunkow ustalania naleznosci przyslugujacych pracownikowi zatrudnionemu w panstwowej lub samorzadowej jednostce sfery budzetowej, z tytulu podrozy sluzbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzezeniem ust. 13.

W mysl ust. 13 art. 21 ustawy, przepis ust. 1 pkt 16 lit. b) stosuje sie, jezeli otrzymane swiadczenia nie zostaly zaliczone do kosztow uzyskania przychodow i zostaly poniesione:

 1. w celu osiagniecia przychodow lub
 2. w celu realizacji zadan organizacji i jednostek organizacyjnych dzialajacych na podstawie przepisow odrebnych ustaw, lub
 3. przez organy (urzedy) wladzy lub administracji panstwowej albo samorzadowej oraz jednostki organizacyjne im podlegle lub przez nie nadzorowane, lub
 4. przez osoby pelniace funkcje obywatelskie, o ktorych mowa w art. 13 pkt 5, w zwiazku z wykonywaniem tych funkcji.

W art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy posluzono sie terminem ?podroz? bez okreslenia ?sluzbowa?, dlatego tez zakres tego zwolnienia nie ogranicza sie jedynie do podrozy sluzbowych, w rozumieniu art. 775 ? 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ale do wszelkich podrozy osob niebedacych pracownikami, pod warunkiem, ze wyplacone diety i inne naleznosci nie zostaly zaliczone do kosztow uzyskania przychodow przez podmiot otrzymujacy swiadczenie, oraz zostaly poniesione w celu osiagniecia przychodow przez podmiot je finansujacy (art. 21 ust. 13 ustawy).

Omawiane zwolnienie jest limitowane obowiazujacym od dnia 1 marca 2013 r. rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie naleznosci przyslugujacych pracownikowi zatrudnionemu w panstwowej lub samorzadowej jednostce sfery budzetowej z tytulu podrozy sluzbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167).

Zgodnie z trescia ? 2 ww. rozporzadzeniu, w sprawie naleznosci przyslugujacych pracownikowi zatrudnionemu w panstwowej lub samorzadowej jednostce sfery budzetowej z tytulu podrozy sluzbowej, z tytulu podrozy krajowej oraz podrozy zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu okreslonym przez pracodawce, pracownikowi przysluguja:

 1. diety;
 2. zwrot kosztow:
  1. przejazdow,
  2. dojazdow srodkami komunikacji miejscowej,
  3. noclegow,
  4. innych niezbednych udokumentowanych wydatkow, okreslonych lub uznanych przez pracodawce odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

W mysl ? 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia, srodek transportu wlasciwy do odbycia podrozy krajowej lub podrozy zagranicznej, a takze jego rodzaj i klase, okresla pracodawca.

Pracownikowi przysluguje zwrot kosztow przejazdu w wysokosci udokumentowanej biletami lub fakturami obejmujacymi cene biletu srodka transportu, wraz ze zwiazanymi z nimi oplatami dodatkowymi, w tym miejscowkami, z uwzglednieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany srodek transportu, bez wzgledu na to, z jakiego tytulu ulga przysluguje (ust. 2 ? 3 ww. rozporzadzenia).

W mysl ? 3 ust. 3 rozporzadzenia, na wniosek pracownika pracodawca moze wyrazic zgode na przejazd w podrozy krajowej lub podrozy zagranicznej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebedacym wlasnoscia pracodawcy.

Natomiast zgodnie z ? 3 ust. 4 ww. rozporzadzenia, w przypadkach o ktorych mowa w ust. 3, pracownikowi przysluguje zwrot kosztow przejazdu w wysokosci stanowiacej iloczyn przejechanych kilometrow przez stawke za jeden kilometr przebiegu, ustalona przez pracodawce, ktora nie moze byc wyzsza niz okreslona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 oraz z 2013 r. poz. 21).

Jak stanowi ? 4 ust. 1 cytowanego rozporzadzenia, pracownikowi, ktory w czasie podrozy krajowej lub podrozy zagranicznej poniosl inne niezbedne wydatki zwiazane z ta podroza okreslone lub uznane przez pracodawce, zwraca sie je w udokumentowanej wysokosci.

Na podstawie ? 4 ust. 2 rozporzadzenia, wydatki, o ktorych mowa w ust. 1, obejmuja oplaty za bagaz, przejazd drogami platnymi i autostradami, postoj w strefie platnego parkowania, miejsca parkingowe oraz inne niezbedne wydatki wiazace sie bezposrednio z odbywaniem podrozy krajowej lub podrozy zagranicznej.

Natomiast zgodnie z ? 6 ust. 1 Rozdzialu 2 ww. rozporzadzenia odnoszacego sie do podrozy krajowych, miejscowosc rozpoczecia i zakonczenia podrozy krajowej okresla pracodawca.

Dieta w czasie podrozy krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiekszonych kosztow wyzywienia i wynosi 30 zl za dobe podrozy (? 7 ust. 1 ww. rozporzadzenia).

Z kolei jak stanowi ? 7 ust. 2 ww. rozporzadzenia, naleznosc z tytulu diet oblicza sie za czas od rozpoczecia podrozy krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania sluzbowego w nastepujacy sposob:

 1. jezeli podroz trwa nie dluzej niz dobe i wynosi:
  1. mniej niz 8 godzin - dieta nie przysluguje,
  2. od 8 do 12 godzin - przysluguje 50% diety,
  3. ponad 12 godzin - przysluguje dieta w pelnej wysokosci;
 2. jezeli podroz trwa dluzej niz dobe, za kazda dobe przysluguje dieta w pelnej wysokosci, a za niepelna ale rozpoczeta dobe:
  1. do 8 godzin - przysluguje 50% diety,
  2. ponad 8 godzin - przysluguje dieta w pelnej wysokosci.

Stosownie do ? 7 ust. 3 rozporzadzenia, dieta nie przysluguje:

 1. za czas delegowania do miejscowosci pobytu stalego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, o ktorych mowa w ? 10;
 2. jezeli pracownikowi zapewniono bezplatne calodzienne wyzywienie.

Zgodnie z ? 7 ust. 4 ww. rozporzadzenia, kwote diety, o ktorej mowa w ust. 1, zmniejsza sie o koszt zapewnionego bezplatnego wyzywienia, przyjmujac, ze kazdy posilek stanowi odpowiednio:

 1. sniadanie - 25% diety;
 2. obiad - 50% diety;
 3. kolacja - 25% diety.

W przypadku korzystania przez pracownika z uslugi hotelarskiej, w ramach ktorej zapewniono wyzywienie, przepisy ust. 4 stosuje sie odpowiednio (? 7 ust. 5 ww. rozporzadzenia).

W mysl ? 8 ust. 1 ww. rozporzadzenia, za nocleg podczas podrozy krajowej w obiekcie swiadczacym uslugi hotelarskie pracownikowi przysluguje zwrot kosztow w wysokosci stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyzszej za jedna dobe hotelowa niz dwudziestokrotnosc stawki diety.

W uzasadnionych przypadkach pracodawca moze wyrazic zgode na zwrot kosztow noclegu stwierdzonych rachunkiem w wysokosci przekraczajacej limit, o ktorym mowa w ust. 1 (ust. 2 ? 8 ww. rozporzadzenia).

Zgodnie z ? 8 ust. 3 rozporzadzenia, pracownikowi, ktoremu nie zapewniono bezplatnego noclegu, i ktory nie przedlozyl rachunku, o ktorym mowa w ust. 1, przysluguje ryczalt za kazdy nocleg w wysokosci 150% diety.

Stosownie do ? 9 ust. 1 cytowanego rozporzadzenia, za kazda rozpoczeta dobe pobytu w podrozy krajowej pracownikowi przysluguje ryczalt na pokrycie kosztow dojazdow srodkami komunikacji miejscowej w wysokosci 20% diety.

Ryczalt, o ktorym mowa w ust. 1, nie przysluguje, jezeli pracownik nie ponosi kosztow dojazdow (? 9 ust. 2 rozporzadzenia).

Przepisu ust. 1 nie stosuje sie, jezeli na wniosek pracownika pracodawca wyrazi zgode na pokrycie udokumentowanych kosztow dojazdow srodkami komunikacji miejscowej (? 9 ust. 3 rozporzadzenia).

Natomiast zgodnie z ? 13 ust. 1 Rozdzialu 3 ww. rozporzadzenia dotyczacego podrozy zagranicznych, dieta w czasie podrozy zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztow wyzywienia i inne drobne wydatki.

Dieta przysluguje w wysokosci obowiazujacej dla docelowego panstwa podrozy zagranicznej. W przypadku podrozy zagranicznej odbywanej do dwoch lub wiecej panstw pracodawca moze ustalic wiecej niz jedno panstwo docelowe (? 13 ust. 2 rozporzadzenia).

Jak stanowi ust. 3 ? 13 rozporzadzenia, naleznosc z tytulu diet oblicza sie w nastepujacy sposob:

 1. za kazda dobe podrozy zagranicznej przysluguje dieta w pelnej wysokosci;
 2. za niepelna dobe podrozy zagranicznej:
  1. do 8 godzin - przysluguje 1/3 diety,
  2. ponad 8 do 12 godzin - przysluguje 50% diety,
  3. ponad 12 godzin - przysluguje dieta w pelnej wysokosci.

Wysokosc diety za dobe podrozy zagranicznej w poszczegolnych panstwach jest okreslona w zalaczniku do rozporzadzenia (? 13 ust. 4 ww. rozporzadzenia).

Stosownie do ? 14 ust. 1 rozporzadzenia, pracownikowi, ktoremu zapewniono w czasie podrozy zagranicznej bezplatne, calodzienne wyzywienie, przysluguje 25% diety ustalonej zgodnie z ? 13 ust. 3.

Jak wynika z ust. 2 ? 14 rozporzadzenia, kwote diety zmniejsza sie o koszt zapewnionego bezplatnego wyzywienia, przyjmujac, ze kazdy posilek stanowi odpowiednio:

 1. sniadanie - 15% diety;
 2. obiad - 30% diety;
 3. kolacja - 30% diety.

W przypadku korzystania przez pracownika z uslugi hotelarskiej, w ramach ktorej zapewniono wyzywienie, przepisy ust. 2 stosuje sie odpowiednio (? 14 ust. 3 rozporzadzenia).

Zgodnie z ? 16 ust. 1 Rozdzialu 3 ww. rozporzadzenia, odnoszacego sie do podrozy zagranicznej za nocleg podczas podrozy zagranicznej pracownikowi przysluguje zwrot kosztow w wysokosci stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu okreslonego w poszczegolnych panstwach w zalaczniku do rozporzadzenia.

W swietle ust. 2 ? 16 rozporzadzenia, w razie nieprzedlozenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysluguje ryczalt w wysokosci 25% limitu, o ktorym mowa w ust. 1. Ryczalt ten nie przysluguje za czas przejazdu.

W uzasadnionych przypadkach pracodawca moze wyrazic zgode na zwrot kosztow za nocleg, stwierdzonych rachunkiem w wysokosci przekraczajacej limit, o ktorym mowa w ust. 1 (ust. 3 ? 16 ww. rozporzadzenia).

Zgodnie z ? 17 ust. 1 cytowanego rozporzadzenia, pracownikowi przysluguje ryczalt na pokrycie kosztow dojazdu z i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego w wysokosci jednej diety w miejscowosci docelowej za granica oraz w kazdej innej miejscowosci za granica, w ktorej pracownik korzystal z noclegu.

W przypadku gdy pracownik ponosi koszty dojazdu, o ktorych mowa w ust. 1, wylacznie w jedna strone, przysluguje ryczalt w wysokosci 50% diety.

Stosownie do ust. 3 ? 17 rozporzadzenia, na pokrycie kosztow dojazdow srodkami komunikacji miejscowej pracownikowi przysluguje ryczalt w wysokosci 10% diety za kazda rozpoczeta dobe pobytu w podrozy zagranicznej.

W mysl ? 21 cytowanego rozporzadzenia, w przypadku odbywania podrozy zagranicznej w polaczeniu z przejazdem na obszarze kraju, przepisy rozdzialu 2 stosuje sie odpowiednio.

Odnosnie ponoszonych przez Spolke kosztow transportu na miejsce wydarzenia, organ podatkowy stwierdza, ze pokrywane przez Spolke koszty transportu (bilety lotnicze, bilet kolejowy, autokar, itd.) korzystac beda ze zwolnienia z podatku dochodowego do wysokosci, jaka wynika z tresci zacytowanego powyzej ? 3 ust. 2 rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie naleznosci przyslugujacych pracownikowi zatrudnionemu w panstwowej lub samorzadowej jednostce sfery budzetowej z tytulu podrozy sluzbowej, tj. do wysokosci udokumentowanej biletami lub fakturami obejmujacymi cene biletu srodka transportu wraz ze zwiazanymi z nimi oplatami dodatkowymi.

Odnosnie ponoszonych przez Wnioskodawce zwrotu kosztow uzywania samochodu prywatnego Lekarza w celu dojazdu na szkolenie, korzystac beda ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, do wysokosci, jaka wynika z tresci zacytowanego powyzej ? 3 ust. 3 i 4 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie podrozy sluzbowej w zwiazku z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztow uzywania do celow sluzbowych samochodow osobowych, motocykli i motorowerow niebedacych wlasnoscia pracodawcy.

Natomiast w kwestii dotyczacej pokrywanych przez Spolke kosztow przejazdow lokalnych w miejscu oraz w czasie, w ktorym odbywac sie bedzie dane Wydarzenie w przypadku podrozy:

 • krajowej - za kazda rozpoczeta dobe pobytu w podrozy pracownikowi przysluguje ryczalt na pokrycie kosztow dojazdow srodkami komunikacji miejscowej w wysokosci 20% diety, jednakze jezeli na wniosek pracownika pracodawca wyrazi zgode na pokrycie udokumentowanych kosztow dojazdow srodkami komunikacji miejscowej - ryczalt w wysokosci 20% diety nie przysluguje (? 9 ust. 1-3 rozporzadzenia),
 • zagranicznej - za kazda rozpoczeta dobe pobytu w podrozy pracownikowi przysluguje na pokrycie kosztow dojazdow srodkami komunikacji miejscowej ryczalt w wysokosci 10% diety za dobe podrozy w danym panstwie, zgodnie z zalacznikiem do przedmiotowego rozporzadzenia (? 17 ust. 3 rozporzadzenia).

Z tresci wniosku wynika, ze Spolka pokrywa Lekarzom koszty przejazdow lokalnych, zatem w przypadku podrozy krajowych zastosowanie znajdzie zwolnienie, o ktorym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, natomiast w przypadku podrozy zagranicznej, jezeli kwota pokrytych przez Spolke kosztow dojazdow srodkami komunikacji miejscowej (przejazdow lokalnych) przekroczy limit, o ktorym mowa w 17 ust. 3 ww. rozporzadzenia, nadwyzka ponad przewidziany limit stanowic bedzie przychod danego Lekarza/Farmaceuty z tytulu nieodplatnego swiadczenia (art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy).

W dalszej kolejnosci odnoszac sie do prawidlowosci stanowiska Spolki dotyczacego kosztow zakwaterowania/noclegow hotelowych, w ktorej odbywac sie bedzie Wydarzenie organ podatkowy stwierdza, ze w przypadku podrozy odbywanej:

 • na terenie kraju ? zakwaterowanie/nocleg podczas podrozy w obiekcie swiadczacym uslugi hotelarskie pracownikowi przysluguje zwrot kosztow w wysokosci stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyzszej za jedna dobe hotelowa niz dwudziestokrotnosc stawki diety. W uzasadnionych przypadkach pracodawca moze wyrazic zgode na zwrot kosztow noclegu stwierdzonych rachunkiem w wysokosci przekraczajacej limit, o ktorym mowa w ust. 1 (? 8 ust. 1 - 2 ww. rozporzadzenia),
 • poza granicami kraju ? zakwaterowanie/nocleg podczas podrozy pracownikowi przysluguje zwrot kosztow w wysokosci stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu okreslonego w poszczegolnych panstwach w zalaczniku do rozporzadzenia. W uzasadnionych przypadkach pracodawca moze wyrazic zgode na zwrot kosztow za nocleg, stwierdzonych rachunkiem, w wysokosci przekraczajacej limit, o ktorym mowa w ust. 1 (? 16 ust. l i ust. 3 ww. rozporzadzenia).

Zatem nalezy stwierdzic, ze w sytuacji, gdy Spolka pokryje koszty noclegu w wysokosci przekraczajacej limity okreslone w cytowanym rozporzadzeniu, uznajac taki przypadek jako uzasadniony, wowczas pokryte przez Spolke koszty w wysokosci stwierdzonej rachunkiem hotelowym w odniesieniu do Lekarza uczestniczacego w danym Wydarzeniu, beda wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych.

Ustosunkowujac sie natomiast do zwolnienia z opodatkowania ponoszonych przez Spolke kosztow wyzywienia Lekarza, nalezy wskazac, ze w sytuacji podrozy:

 • krajowej - za kazda dobe podrozy pracownikowi przysluguje dieta na pokrycie zwiekszonych kosztow wyzywienia w wysokosci 30 zl (? 7 ust. 1 rozporzadzenia),
 • zagranicznej - w czasie podrozy zagranicznej dieta jest przeznaczona na pokrycie kosztow wyzywienia i inne drobne wydatki. Dieta przysluguje w wysokosci obowiazujacej dla docelowego panstwa podrozy zagranicznej. Wysokosc diety za dobe podrozy zagranicznej w poszczegolnych panstwach jest okreslona w zalaczniku do rozporzadzenia (? 13 ust. 1, 2 i 4 cytowanego rozporzadzenia).

Z powyzszego wynika, ze ze zwolnienia od podatku, o ktorym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy, korzysta tylko ta czesc pokrytego przez Spolke swiadczenia zwiazanego z wyzywieniem Lekarza, ktora nie przekroczy wysokosci diety z tytulu podrozy osoby niebedacej pracownikiem, czyli w przypadku podrozy krajowej 30 zl za dobe podrozy, odpowiednio w przypadku podrozy zagranicznej w wysokosci diety za dobe podrozy obowiazujacego mdla docelowego panstwa podrozy, okreslonej w ww. rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej.

Zatem nadwyzka ponoszonych przez Spolke kosztow wyzywienia, zarowno w przypadku podrozy krajowej, jak i zagranicznej ponad kwote diet okreslonych w ww. rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej stanowi podlegajacy opodatkowaniu przychod Lekarza z tytulu nieodplatnego swiadczenia, o ktorym mowa w ww. art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych.

Majac na uwadze powyzsze uregulowania prawne oraz opisany stan faktyczny nalezy stwierdzic, ze pokryte przez Spolke koszty takie jak oplata wizowa i oplaty o analogicznym charakterze (wymagane z tytulu przekroczenia granicy lub przemieszczania sie po okreslonej trasie/terytorium i ponoszone po to, aby podroz mogla sie odbyc zgodnie ze swoim przeznaczeniem) zarowno w podrozy krajowej jak i zagranicznej do wysokosci udokumentowanej biletami lub fakturami obejmujacymi cene biletu srodka transportu wraz ze zwiazanymi z nimi oplatami dodatkowymi, oraz gdy Spolka pokryje koszty noclegu stwierdzone rachunkiem w wysokosci przekraczajacej limity okreslone w cytowanym rozporzadzeniu zarowno w podrozy krajowej i zagranicznej, uznajac taki przypadek jako uzasadniony, uzyskany przez Lekarza przychod korzystac bedzie ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych.

Natomiast z uwagi na fakt, ze w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy, dotyczacym podrozy osoby niebedacej pracownikiem mowa jest wylacznie o podrozy w rozumieniu potocznym, przez ?inne niezbedne wydatki?, o ktorych mowa w ? 2 pkt 2 lit. d) cyt. rozporzadzenia, nalezy rozumiec wylacznie wydatki zwiazane bezposrednio z odbywaniem podrozy, a nie wydatki zwiazane z realizacja celu podrozy (np. udzial w konferencji, kongresie, itd.). Dlatego tez oplata rejestracyjna/oplata za wstep i kwota ubezpieczenia podroznego oraz inne koszty zwiazane z uczestnictwem lekarza w Wydarzeniu nie stanowia przewidzianych w powolanym rozporzadzeniu ?innych niezbednych udokumentowanych wydatkow, okreslonych lub uznanych przez pracodawce odpowiednio do uzasadnionych potrzeb?. Do takich wydatkow mozna zaliczyc wylacznie wydatki zwiazane stricte z podrozowaniem (przemieszczaniem sie).

Zatem pokrywanie przez Spolke, na podstawie zaproszenia, kosztow w postaci oplaty rejestracyjnej/oplaty za wstep, ubezpieczenia podroznego oraz ewentualne innych kosztow zwiazanych z uczestnictwem Lekarza w Wydarzeniu zarowno w kraju, jak i za granica bedzie skutkowac powstaniem po stronie Lekarza przychodu z nieodplatnych swiadczen, ktory nalezy zakwalifikowac do przychodu z innych zrodel, o ktorym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, ktory nie podlega zwolnieniu okreslonemu w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) cytowanej ustawy.

W konsekwencji na Spolce ciaza obowiazki informacyjne wynikajace z tresci zacytowanego powyzej art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, polegajace na sporzadzeniu i przekazaniu w stosownym terminie informacji PIT-8C podatnikowi oraz wlasciwemu organowi podatkowemu, w ktorej Spolka zobowiazana jest wykazac kwoty:

 • przychodu z tytulu dojazdow srodkami komunikacji miejscowej (przejazdow lokalnych) w przypadku podrozy zagranicznej w sytuacji kiedy kwota pokrytych przez Spolke kosztow przekroczy limit, o ktorym mowa w ? 17 ust. 3 ww. rozporzadzenia, w wysokosci nadwyzki ponad przewidziany limit,
 • oplaty rejestracyjnej/oplaty za wstep, koszty ubezpieczenia podroznego Lekarza oraz ewentualnych innych kosztow zwiazanych z uczestnictwem Lekarza w Wydarzeniu.

Majac na wzgledzie powyzsze, nalezy podkreslic, ze w zakresie, w jakim ponoszone przez Spolke Koszty w zwiazku z uczestnictwem Lekarzy w Wydarzeniach beda podlegaly zwolnieniu od podatku dochodowego od osob fizycznych na gruncie art. 21 ust. 1 pkt 16) lit. b) lub podlegaja zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a) ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych (gdy jednorazowa wartosc nieodplatnego swiadczenia nie przekroczy 200 zl) na Spolce nie bedzie ciazyl obowiazek sporzadzenia informacji PIT-8C i przekazania ich Lekarzom oraz wlasciwym dla nich organom podatkowym do konca lutego roku nastepujacego po roku podatkowym, w ktorym Lekarze uzyskali swiadczenie.

Koncowo - odnoszac sie do powolanych przez Wnioskodawce interpretacji organow podatkowych wskazac nalezy, ze orzeczenia te nie sa wiazace dla tutejszego organu. Interpretacje organow podatkowych dotycza tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w okreslonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszlym i tylko w tej sprawie rozstrzygniecie w kazdej z nich zawarte jest wiazace. W zwiazku z tym, organy podatkowe mimo, ze w ocenie indywidualnych spraw podatnikow posilkuja sie wydanymi rozstrzygnieciami - nie tylko innych organow podatkowych, jednak nie stosuja wprost tych rozstrzygniec takze i z tego zwyklego powodu, ze nie stanowia one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistnialego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowiazujacego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysluguje prawo do wniesienia skargi na niniejsza interpretacje przepisow prawa podatkowego z powodu jej niezgodnosci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na pismie organu, ktory wydal interpretacje - w terminie 14 dni od dnia, w ktorym skarzacy dowiedzial sie lub mogl sie dowiedziec o jej wydaniu ? do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 ? 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi ? Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z pozn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwoch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a jezeli organ nie udzielil odpowiedzi na wezwanie, w terminie szescdziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 ? 2 ww. ustawy). Skarge wnosi sie za posrednictwem organu, ktorego dzialanie lub bezczynnosc sa przedmiotem skargi (art. 54 ? 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Plocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Plock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.