IPPB4/4511-771/15-2/IM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w związku z pokrywaniem przez Spółkę kosztów Opłat Rejestracyjnych związanych z udziałem Lekarza w Konferencji i osiąganiem przez Lekarza przychodu z tego tytułu, Spółka jako podmiot zobowiązany do przekazywania informacji o wysokości przychodów na podstawie przepisu art. 42a u.p.d.o.f. może wyłączyć z przychodów Lekarza ww. Opłaty Rejestracyjne jako inne należności za czas podróży Lekarza przysługujące osobom odbywającym podróż na zasadach określonych w Przepisach Odrębnych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 w zw. z art. 21 ust. 13 u.p.d.o.f. i w konsekwencji, na skutek wyłączenia ww. przychodów zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 w zw. z art. 21 ust. 13 u.p.d.o.f., nie wystawiać w tym zakresie informacji PIT-8C?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych w związku z ponoszeniem kosztów Opłat Rejestracyjnych związanych z udziałem Lekarza w Konferencjach na podstawie umowy sponsorskiej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych w związku z ponoszeniem kosztów Opłat Rejestracyjnych związanych z udziałem Lekarza w Konferencjach na podstawie umowy sponsorskiej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest Spółką, stanowiącą część międzynarodowego koncernu produktów medycznych A. (dalej jako: „Grupa”), działającego w obszarze badań nad rozwojem, produkcji oraz sprzedaży wyrobów medycznych, wykorzystywanych w medycynie interwencyjnej (dalej jako: „Produkty”). Spółka prowadzi na terytorium Polski czynności i działania, o charakterze marketingowym, promocyjnym i reklamowym w odniesieniu do ww. Produktów.

Z uwagi na charakter, właściwości i zakres zastosowania Produktów, aktywność marketingowa prowadzona przez Spółkę jest kierowana do osób używających podczas pracy specjalistycznego sprzętu medycznego (dalej jako: „Lekarz”). Działania takie nie są zabronione przez przepisy ustawy o wyrobach medycznych, zaś przepisy ustawy - Prawo farmaceutyczne w ogóle nie znajdują zastosowania do reklamy wyrobów medycznych. Czynności wykonywane przez Spółkę obejmują m.in. sponsorowanie wyjazdów Lekarzy na konferencje, zjazdy, sympozja i kongresy naukowe odbywające się zarówno, na terytorium Polski, jak i poza granicami kraju (dalej łącznie jako: „Konferencja”).

Sponsorowanie Konferencji odbywa się każdorazowo na podstawie odpowiedniego zaproszenia mailowego kierowanego przez Spółkę do Lekarza, zgodnie z którym Spółka zobowiązuje się do pokrycia określonych kosztów podróży Lekarza w związku z jego uczestnictwem w Konferencji (dalej jako: „Koszty Podróży”) oraz opłaty rejestracyjnej stanowiącej kwotę, jaką ustanawia organizator Konferencji w celu zarejestrowania Lekarza do uczestnictwa w Konferencji (dalej jako: „Opłata Rejestracyjna”). Żaden z Lekarzy, którym Spółka sponsoruje udział w Konferencji, nie jest pracownikiem Spółki ani w momencie zawierania umowy sponsorskiej, ani w podczas Konferencji, ani w momencie końcowego rozliczania sponsorowanego wyjazdu.

Koszty Podróży pokrywane przez Spółkę obejmują - w zależności od charakteru Konferencji oraz uzasadnionych potrzeb Lekarza - wszystkie lub niektóre spośród następujących rodzajów/kategorii Kosztów:

 1. koszty przejazdów / przelotów Lekarza
 2. koszty zakwaterowania / noclegu Lekarza w trakcie Konferencji;
 3. koszty wyżywienia Lekarza;
 4. inne koszty, w tym koszty opłat wizowych lub opłat o podobnym charakterze np. z tytułuprzekroczenia granicy lub przemieszczania się po określonej trasie/terytorium, itp.

Koszty pokrywane przez Spółkę mogą obejmować także Opłatę Rejestracyjną.

Świadczenia otrzymywane przez Lekarzy od Spółki w ramach sponsoringu nie są, co do zasady, uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej Lekarzy (o ile takowa w ogóle jest przez nich prowadzona).

Może dojść do sytuacji, w której poniesione przez Spółkę Koszty Podróży związane z uczestnictwem Lekarza w Konferencji przewyższą wysokość limitów (dalej jako: „Limit Zwolnienia”) określonych w odpowiednich przepisach odrębnych. Przepisami odrębnymi są przepisy rozporządzeń wydawanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, obowiązujące na dzień uzyskania przychodu przez Lekarza (dalej jako „Przepisy Odrębne”).

Obecnie przepisy te zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167, dalej jako „Rozporządzenie”).

Jakkolwiek sponsorowane Konferencje są często dużymi kongresami naukowymi odbywającymi się w hotelach dysponujących odpowiednim zapleczem konferencyjnym (np. dużymi salami konferencyjnymi), to Spółka co do zasady nie sponsoruje lekarzom udziału w Konferencjach w miejscach atrakcyjnych turystycznie, hotelach uznanych powszechnie za luksusowe lub oferujących dodatkowe luksusowe usługi, hotelach posiadających bogate wyposażenie związane z uprawianiem sportu, dbaniem o zdrowie lub rozrywką (np. pole golfowe, atrakcyjne SPA, kasyno).

Wyżej wymienione Koszty Podróży oraz Opłaty Rejestracyjne są pokrywane przez Spółkę bezpośrednio „z góry”, tzn. Spółka we własnym imieniu nabywa określone usługi od dostawców odpowiednich usług (np. linii lotniczych i kolejowych, hoteli itp. - zazwyczaj za pośrednictwem biura podróży lub organizatora Konferencji), dokonuje płatności na rzecz tych podmiotów i otrzymuje od nich odpowiednie dokumenty zakupowe (np. fakturę, bilet) potwierdzające poniesienie wydatków. W uzasadnionych przypadkach koszty są opłacane gotówką lub kartą kredytową przez pracownika Spółki towarzyszącego Lekarzowi podczas Konferencji.

Lekarz nie otrzymuje od Spółki środków w celu samodzielnego sfinansowania jakichkolwiek Kosztów Podróży oraz Opłat Rejestracyjnych. Zaproszenie nie przewiduje również sytuacji, w której Lekarz pokrywałby określone Koszty Podróży oraz Opłaty Rejestracyjne z własnych środków, które następnie byłyby mu zwracane przez Spółkę.

Pokrywane przez Spółkę Koszty Podróży oraz Opłaty Rejestracyjne są uwzględniane - jako koszty związane ze świadczeniem usług na rzecz zagranicznego podmiotu wchodzącego w skład Grupy - w wynagrodzeniu należnym Spółce z tytułu świadczenia ww. usług marketingowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z pokrywaniem przez Spółkę kosztów Opłat Rejestracyjnych związanych z udziałem Lekarza w Konferencji i osiąganiem przez Lekarza przychodu z tego tytułu, Spółka jako podmiot zobowiązany do przekazywania informacji o wysokości przychodów na podstawie przepisu art. 42a u.p.d.o.f. może wyłączyć z przychodów Lekarza ww. Opłaty Rejestracyjne jako inne należności za czas podróży Lekarza przysługujące osobom odbywającym podróż na zasadach określonych w Przepisach Odrębnych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 w zw. z art. 21 ust. 13 u.p.d.o.f. i w konsekwencji, na skutek wyłączenia ww. przychodów zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 w zw. z art. 21 ust. 13 u.p.d.o.f., nie wystawiać w tym zakresie informacji PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zdaniem Spółki Opłaty Rejestracyjne są w całości zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) (dalej: u.p.d.o.f) (przy spełnieniu warunków, o których mowa w art. 21 ust. 13 u.p.d.o.f.), jako inne niezbędne udokumentowane wydatki, określone lub uznane przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb na zasadach określonych w przepisach odrębnych (obecnie w przepisach Rozporządzenia). Innymi słowy, Spółka jako podmiot zobowiązany do przekazywania informacji o wysokości przychodów na podstawie przepisu art. 42a u.p.d.o.f może w całości wyłączyć z przychodów lekarza ww. Opłaty Rejestracyjne jako inne należności za czas podróży Lekarza przysługujące osobom odbywającym podróż na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w związku z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) u.p.d.o.f. (przy spełnieniu warunków, o których mowa w art. 21 ust. 13 u.p.d.o.f.).

W konsekwencji, w odniesieniu do ponoszonych przez Spółkę Opłat Rejestracyjnych za uczestnictwo przez lekarzy w Konferencjach, na Spółce nie będą ciążyć obowiązki informacyjne wynikające z art. 42a u.p.d.o.f. polegające na sporządzaniu informacji PIT-8C oraz przekazaniu tej informacji lekarzowi i właściwemu organowi podatkowemu.

Uzasadnienie

Zasady stosowania zwolnienia w stosunku do Opłat Rejestracyjnych

Opłaty Rejestracyjne mieszczą się w kategorii „innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych tub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb” (o których mowa w § 2 pkt 2 lit. d) Rozporządzenia) oraz w kategorii „innych niezbędnych wydatków wiążących się bezpośrednio z odbywaniem podróży krajowej lub podróży zagranicznej” (o których mowa w § 4 ust. 2 Rozporządzenia). W rezultacie, zdaniem Spółki, Opłaty Rejestracyjne podlegają w całości zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) w zw. z art. 21 ust. 13 u.p.d.a.f.

Analiza przepisów u.p.d.o.f.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 u.p.d.o.f., opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednocześnie, zgodnie z art. 9 ust. 2 u.p.d.o.f., w przypadku uzyskiwania dochodów z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e oraz art. 44 ust. le i li, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów.

W tym kontekście, przepis art . 10 ust. 1 u.p.d.o.f. zawiera katalog źródeł przychodów, wśród których wymienia się m.in. inne źródła ( art . 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f.). W myśl art . 20 ust. 1 u.p.d.o.f. za przychody z innych źródeł, o których mowa w art . 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f., uważa się w szczególności m.in. nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art . 12 -14 i 17 u.p.d.o.f.

Zdaniem Spółki, powyższy przepis należy rozumieć w ten sposób, że do przychodów z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f, należy co do zasady zaliczyć każdy przychód, który nie mieści się w pozostałych źródłach przychodów, o których mowa w art. 12 -14 i 17 u.p.d.o.f. Jednocześnie, fakt użycia w przepisie art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. sformułowania „w szczególności” dowodzi, że zawarta w tym przepisie definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty może obejmować również inne rodzaje przychodów niż wyraźnie tam wymienione.

W ocenie Spółki, pokrycie przez nią kosztów Opłat Rejestracyjnych w związku z uczestnictwem Lekarza w Konferencji, powoduje powstanie po stronie Lekarza przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Pokrycie kosztów Opłat Rejestracyjnych stanowi bowiem wymierne i konkretne przysporzenie majątkowe po stronie Lekarza. Przysporzenie to polega na tym, że Lekarz nie musi ponosić kosztów Opłat Rejestracyjnych we własnym zakresie i tym samym nie uszczupla swojego majątku (co miałoby miejsce w sytuacji, gdyby Lekarz chciał uczestniczyć w Konferencji bez finansowania ze strony Spółki i musiałby ponieść powyższe koszty we własnym zakresie).

Jednocześnie, przychód ten nie stanowi przychodu z tytułów, o których mowa w art. 12 - 14 i 17 u.p.d.o.f. W szczególności, nie jest to przychód że stosunku pracy - ponieważ Lekarze po pierwsze nie są pracownikami Spółki, a pod drugie zaś ich uczestnictwo w Konferencji i pokrycie kosztów Opłat Rejestracyjnych przez Spółkę nie wynika i nie jest uzależnione od pozostawania przez Lekarza w jakimkolwiek stosunku pracy. Nie jest to również przychód z działalności wykonywanej osobiście (a zwłaszcza nie jest to przychód z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło). W konsekwencji, przychód ten powinien być traktowany jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w szeregu interpretacji indywidualnych wydawanych w sprawach innych podatników, w tym również w odniesieniu do stanów faktycznych analogicznych do stanu faktycznego będącego przedmiotem niniejszego wniosku, np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 31 października 2008 r., (Nr IPPB2/415-1326/08-3/MK), w której stwierdzono m.in., że: „zwrot kosztów podróży" uczestnikom międzynarodowej konferencji będzie stanowił przychód z innych źródeł”.

Jak Spółka wskazała powyżej, zgodnie z art. 9 ust. 1 u.p.d.o.f., opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, ż wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21,52,52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie podlegają m.in. dochody wymienione w art. 21 u.p.d.o.f. Z kolei, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) u.p.d.o.f., wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 13 u.p.d.o.f.

Zgodnie z art. 21 ust. 13 pkt 1 u.p.d.o.f., powyższe zwolnienie stosuje się m.in., jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów.

Z powyższego wynika, że w sytuacji, w której:

 • występuje - z jednej strony - podmiot niebędący pracodawcą osoby fizycznej oraz – z drugiej strony osoba fizyczna (podatnik) niebędąca pracownikiem tego podmiotu;
 • osoba fizyczna niebędąca pracownikiem odbywa podróż;
 • osoba fizyczna otrzymuje (uzyskuje) od podmiotu niebędącego pracodawcą diety oraz inne należności za czas podróży;
 • spełnione są warunki określone w art. 21 ust. 13 pkt 1 u.p.d.o.f.;
 • wartość otrzymanych diet i innych należności za czas podróży podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, do Limitów Zwolnienia (o ile takowe znajdują zastosowanie) określonych w Przepisach Odrębnych.

Co do rozumienia pojęcia „podróży” dla celów zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) u.p.d.o.f., należy wskazać na utrwalony, jednolity pogląd przedstawiany zarówno w interpretacjach indywidualnych organów podatkowych (na przykład interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 lipca 2014 r. (znak IPPB2/415-290/14-2/AS) oraz z dnia 22 października 2013 r. (znak IPPB4/415-464/13-4/JK2), wyrokach sądów administracyjnych (na przykład prawomocne orzeczenie WSA w Opolu z dnia 28 października 2009 r. (sygn. akt I SA/Op 296/09, LEX nr 532843) jak i w praktyce rynkowej, zgodnie z którym zakres zastosowania tego przepisu jest szeroki i obejmuje efektywnie wszelkie podróże osób niebędących pracownikami, niezależnie od tego czy pomiędzy taką osobą a podmiotem niebędącym pracodawcą istnieje jakikolwiek stosunek prawny, czy też nie. W art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) u.p.d.o.f. posłużono się bowiem terminem „podróż” bez określenia „służbowa”, dlatego też zakres tego zwolnienia nie ogranicza się jedynie do podróży służbowych, w rozumieniu art. 775 § 1 Kodeksu pracy, ale do wszelkich podróży osób niebędących pracownikami, pod warunkiem, że wypłacone diety i inne należności nie zostały zaliczone d kosztów uzyskania przychodów oraz zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów (art. 21 ust. 13 u.p.d.o.f.).

Z literalnego brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) u.p.d.o.f. nie wynika jednoznacznie, w jaki sposób powinno nastąpić otrzymanie (uzyskanie) diet i innych należności za czas podróży przez osobę niebędącą pracownikiem.

Z interpretacji organów podatkowych (interpretacji indywidualnych) oraz praktyki rynkowej wynika jednak, iż dla celów zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) u.p.d.o.f. sposób, w jaki następuje otrzymanie (uzyskanie) przez osobę niebędącą pracownikiem diet i innych należności za czas podróży nie ma zasadniczego znaczenia. W szczególności, zgodnie z tym podejściem, art. 21 ust. l pkt 16 lit b) u.p.d.o.f. ma zastosowanie zarówno:

 • w sytuacji, w której należności za czas podróży są otrzymywane przez osobę niebędącą pracownikiem na zasadzie zwrotu kosztów (tzn. w pierwszej kolejności wydatki związane z podróżą, w tym Opłaty Rejestracyjne) są pokrywane przez tę osobę, a dopiero później otrzymuje ona zwrot poniesionych wydatków od innego podmiotu);

jak i

 • w sytuacji, w której należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem są pokrywane przez inny podmiot „z góry”, na rzecz organizatorów Konferencji bez angażowania środków osoby odbywającej podróż oraz bez konieczności zwrotu wydatków tej osobie.

Ponadto, warunkiem zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) u.p.d.o.f. jest spełnienie wymogów określonych w art. 21 ust. 13 u.p.d.o.f. Zgodnie z art. 21 ust. 13 pkt 1 u.p.d.o.f., omawiane zwolnienie stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia:

 • nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów;
 • zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów.

Odnosząc powyższe do stanu faktycznego - Spółka zauważa, że warunki opisane w art. 21 ust. 13 pkt 1 u.p.d.o.f. są spełnione, ponieważ:

 • Opłaty Rejestracyjne nie są w żadnym przypadku zaliczane do kosztów uzyskania przychodów przez Lekarza (m.in. dlatego że Lekarz w ogóle nie ponosi tych kosztów); oraz
 • Opłaty Rejestracyjne są ponoszone w każdym przypadku w celu osiągnięcia przychodów przez Spółkę (są one każdorazowo uwzględniane w wynagrodzeniu z tytułu usług marketingowych świadczonych przez Spółkę na rzecz zagranicznego podmiotu z Grupy, ustalanym według formuły „koszt plus”).

Analiza przepisów Rozporządzenia

Mając na uwadze brzmienie przepisu zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b u.p.d.o.f. - diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem (w tym Opłaty Rejestracyjne) - przy spełnieniu warunków, o których mowa w art. 21 ust. 13 u.p.d.o.f. - podlegają zwolnieniu z opodatkowania z uwzględnieniem Limitów Zwolnienia określonych w Przepisach Odrębnych (obecnie w Rozporządzeniu).

Zgodnie zaś z § 2 Rozporządzenia z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę pracownikowi przysługują:

 1. diety;
 2. zwrot kosztów:
  1. przejazdów,
  2. dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
  3. noclegów,
  4. innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy prawa, stwierdzić należy, że § 2 pkt 2 lit. d) Rozporządzenia nie zawiera ani wykazu „innych udokumentowanych wydatków”, ani „innych wydatków”.

Niemniej w Rozporządzeniu znalazły się przepisy, które określają Limit Zwolnień (a de facto ich brak) dot. innych wydatków oraz przykładowe inne wydatki związane z podróżą. I tak, zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia „ Pracownikowi, który w czasie podróży krajowej lub podróży zagranicznej poniósł inne niezbędne wydatki związane z tg podróżą, określone lub uznane przez pracodawcę, zwraca się je w udokumentowanej wysokości” (to ostatnie sformułowanie oznacza de facto brak Limitu Zwolnienia w tym zakresie).

Natomiast w § 4 ust. 2 Rozporządzenia wymienione są przykładowe wydatki, o których mowa w § 4 ust. 1 Rozporządzenia: opłaty za bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe oraz inne niezbędne wydatki wiążące się bezpośrednio z odbywaniem podróży krajowej lub podróży zagranicznej.

Jak widać, Rozporządzenie po pierwsze nie ogranicza ich wysokości, pozostawiając to w gestii pracodawcy/świadczeniodawcy. Po drugie to pracodawca/świadczeniodawca de facto decyduje o zwrocie faktycznie poniesionych przez pracownika iub osobę niebędącą pracownikiem innych wydatków, które muszą mieć związek z wykonaną podróżą, a ponadto muszą być prawidłowo udokumentowane. Tym samym, to pracodawca/świadczeniodawca określa zakres tych innych wydatków związanych z podróżą, mając na uwadze brzmienie przepisów u.p.d.o.f oraz Rozporządzenia (w tym zawarte w § 4 ust. 2 określenie „niezbędne wydatki wiążące się bezpośrednio z odbywaniem podróży krajowej lub podróży zagranicznej”).

W tym kontekście należy zauważyć, że Opłata Rejestracyjna warunkuje możliwość uczestnictwa Lekarza w Konferencji, która to Konferencja stanowi cel całej podróży. Bez niej wyjazd byłby bezzasadny. W związku z czym należy uznać, że Opłata Rejestracyjna także stanowi „niezbędny udokumentowany wydatek, określony lub uznany przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb”. W ocenie Spółki przepisu zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 16 u.p.d.o.f. nie należy interpretować zawężająco i w konsekwencji należy uznać, że należności za czas podróży obejmują nie tylko wydatki związane z samym „przemieszczaniem się” osoby, ale również - z uwagi na § 2 Rozporządzenia, który wskazuje inne niezbędne udokumentowane wydatki, określone lub uznane przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb - wszelkie wydatki nierozerwalnie związane z daną podróżą. W związku z powyższym, zdaniem Spółki, do niezbędnych należności otrzymanych przez Lekarzy będących w trakcie podróży służbowej należą m.in. wydatki na transport (np. bilet lotniczy), zakwaterowanie, wyżywienie, a także Opłaty Rejestracyjne związane z uczestnictwem w Konferencji.

Powyższe oznacza, że uzyskany przez Lekarza przychód z innych źródeł w związku z pokryciem przez Spółkę Opłat Rejestracyjnych w związku z uczestnictwem Lekarza w Konferencji, będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b u.p.d.o.f.

W konsekwencji, także w odniesieniu do ponoszonych przez Spółkę Opłat Rejestracyjnych za uczestnictwo przez Lekarzy w Konferencjach, na Spółce nie będą ciążyć obowiązki informacyjne wynikające z art. 42a u.p.d.o.f. polegające na sporządzaniu informacji PIT-SC oraz przekazaniu tej informacji Lekarzowi i właściwemu organowi podatkowemu.

Stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Powyższe stanowisko Spółki jest zbieżne ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej „WSA” lub „Sąd”) przedstawionym w wyroku z 5 listopada 2013 r. (sygn. III SA/Wa 966/13). W szczególności w przedmiotowym wyroku Sąd uznał, że:

(...) wydatek poniesiony na opłatę rejestracyjną jest w pełni uzasadniony z punktu widzenia celu odbywanej przez lekarza podróży i w konsekwencji prowadzonej przez P.T<...> działalności statutowej, a zatem stwierdzić należy, że mieści się w kategorii "innych wydatków wedle uzasadnionych potrzeb" o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej”.

Co prawda powyższe orzeczenie zostało wydane w czasie, gdy obowiązywały inne Przepisy Odrębne (tj. wersja poprzedzająca obecne. Rozporządzenie), ale co do zasady wykładnia przedmiotowych przepisów u.p.d.o.f. zaprezentowana przez WSA w ww. wyroku powinna pozostawać aktualna także w obecnym stanie prawnym i w analizowanym stanie faktycznym.

W przedmiotowej sprawie towarzystwo (Polskie Towarzystwo Kardiologiczne z siedzibą w Warszawie - organizacja działająca na podstawie przepisów ustawy prawo o stowarzyszeniach - dalej „Skarżący” lub „Towarzystwo”), zaskarżyło interpretację indywidualną, zarzucając Organowi, że ten bezzasadnie ograniczył możliwość objęcia zwolnieniem zawartym w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) u.p.d.o.f. innych uzasadnionych wydatków związanych z podróżą, poza zwrotem kosztu przejazdu i noclegu.

Zdaniem Skarżącego, w rozumieniu, przepisów prawa pracy podróż służbowa jest wykonywaniem zadania służbowego na polecenie pracodawcy, poza miejscowością, w której znajduje się siedziba zlecającego podróż. W opinii Skarżącego, powyższa definicja podróży służbowej znajduje również zastosowanie do podróży osób niebędących pracownikami, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) u.p.d.o.f. W omawianym przypadku lekarz odbywa podróż w celu uczestnictwa w konferencji w dziedzinie kardiologii i wygłoszenia wykładu w imieniu Towarzystwa. Zasadność poniesienia wydatków związanych z podróżą powinna być zatem rozpatrywana przede wszystkim w kontekście celu podróży, a nie sposobu w jaki ta podróż się odbyła.

Jak argumentował Skarżący powołane przepisy Rozporządzenia o podróży służbowej poza granicami kraju nie określają jakiego rodzaju wydatki mieszczą się w kategorii „innych wydatków określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb”. Przepis wskazuje natomiast, że określenie innych wydatków podlegających zwrotowi leży po stronie pracodawcy (lub zlecającego podróż w przypadku osób niebędących pracownikami). Zdaniem Skarżącego „inne wydatki określone odpowiednio do uzasadnionych potrzeb obejmują wydatki, które zlecający podróż uzna za zasadne dla realizacji celu podróży. Natomiast Skarżący we wniosku o interpretację wskazał wyraźnie, iż poniesienie wydatków związanych z opłatą rejestracyjną jest wydatkiem niezbędnym do zrealizowania celu podróży - tj. udziału lekarza w konferencji i prezentacji pracy naukowej.

Ponadto Skarżący argumentował również, iż wydatki zwracane lekarzom (członkom Towarzystwa) z tytułu udziału w konferencji spełniają warunek określony w art. 21 ust 13 pkt 2 u.p.d.o.f., tj. nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów świadczeniobiorców (lekarzy) oraz są ponoszone w celu realizacji zadań (statutowych) Towarzystwa.

Sąd przychylił się do powyższego stanowiska i stwierdził w szczególności, że:

„Skoro w rozumieniu przepisów prawa pracy podróż służbowa jest wykonywaniem zadania służbowego na polecenie pracodawcy, poza miejscowością, w której znajduje się siedziba zlecającego podróż, to brak jest podstaw prawnych aby w przypadku podróży osoby niebędącej pracownikiem rozumienie tego pojęcia zawężać jedynie do czynności związanych z przemieszczaniem się. (...) Skarżący wskazał, że jest towarzystwem naukowym działającym na podstawie ustawy o stowarzyszeniach, a celem statutowym działalności jest przede wszystkim profilaktyka i zwalczanie chorób serca oraz promocja wiedzy z zakresu kardiologii i kardiochirurgii wśród lekarzy. Cele statutowe realizowane są przez wspieranie lekarzy w krajowych oraz międzynarodowych kongresach i konferencjach w zakresie kardiologii oraz kardiochirurgii. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o udzielenie interpretacji wynika także, że lekarz odbywa podróż w celu uczestniczenia w konferencji w dziedzinie kardiologii i wygłoszenia referatu w imieniu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a wniesienie opłaty rejestracyjnej jest warunkiem uczestnictwa lekarza w kongresie.

Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie wydatek poniesiony na opłatę rejestracyjną jest w pełni uzasadniony z punktu widzenia celu odbywanej przez lekarza podróży i w konsekwencji prowadzonej przez P.T<...> działalności statutowej, a zatem stwierdzić należy, że mieści się w kategorii „innych wydatków wedle uzasadnionych potrzeb" o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Ponadto Sąd podtrzymał swoje stanowisko także z uwagi na fakt, iż „(...) przepisy przewidujące przywileje; ulgi i zwolnienia nie mogą podlegać wykładni rozszerzającej, ale także i zawężającej (por. uchwała NSA z 24 września 2003r. III SA 2667/01)”.

W konsekwencji, także na gruncie orzecznictwa sądów administracyjnych uzasadnione jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym uzyskany przez Lekarza przychód z innych źródeł w związku z pokryciem przez Spółkę Opłat Rejestracyjnych w związku z uczestnictwem Lekarza w Konferencji, będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b u.p.d.o.f.

A zatem w odniesieniu do ponoszonych przez Spółkę Opłat Rejestracyjnych za uczestnictwo przez Lekarzy w Konferencjach, na Spółce nie będą ciążyć obowiązki informacyjne wynikające z art. 42a u.p.d.o.f. polegające na sporządzaniu informacji PIT-8C oraz przekazaniu tej informacji Lekarzowi i właściwemu organowi podatkowemu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 19, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odrębnym źródłem przychodów są tzw. inne źródła.

Stosownie do art. 20 ust. 1 wyżej powołanej ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

W świetle zapisu art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Podkreślić należy, że z powyższego przepisu wynika, że w informacji PIT-8C nie ujmuje się m.in. tych dochodów, które są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 powyższej ustawy.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest spółką stanowiącą część międzynarodowego koncernu produktów medycznych A. (dalej jako: „Grupa”), działającego w obszarze badań nad rozwojem, produkcji oraz sprzedaży wyrobów medycznych, wykorzystywanych w medycynie interwencyjnej (dalej jako: „Produkty”). Spółka prowadzi na terytorium Polski czynności i działania, o charakterze marketingowym, promocyjnym i reklamowym w odniesieniu do ww. Produktów. Z uwagi na charakter, właściwości i zakres zastosowania Produktów, aktywność marketingowa prowadzona przez Spółkę jest kierowana do osób używających podczas pracy specjalistycznego sprzętu medycznego (dalej jako: „Lekarz”). Czynności wykonywane przez Spółkę obejmują m.in. sponsorowanie wyjazdów Lekarzy na konferencje, zjazdy, sympozja i kongresy naukowe odbywające się zarówno, na terytorium Polski, jak i poza granicami kraju (dalej łącznie jako: „Konferencja”). Sponsorowanie Konferencji odbywa się każdorazowo na podstawie odpowiedniego zaproszenia mailowego kierowanego przez Spółkę do Lekarza, zgodnie z którym Spółka zobowiązuje się do pokrycia określonych kosztów podróży Lekarza w związku z jego uczestnictwem w Konferencji (dalej jako: „Koszty Podróży”) oraz opłaty rejestracyjnej stanowiącej kwotę, jaką ustanawia organizator Konferencji w celu zarejestrowania Lekarza do uczestnictwa w Konferencji (dalej jako: „Opłata Rejestracyjna”). Żaden z Lekarzy, którym Spółka sponsoruje udział w Konferencji, nie jest pracownikiem Spółki ani w momencie zawierania umowy sponsorskiej, ani w podczas Konferencji, ani w momencie końcowego rozliczania sponsorowanego wyjazdu. Koszty Podróży pokrywane przez Spółkę obejmują, w zależności od charakteru Konferencji oraz uzasadnionych potrzeb Lekarza, koszty przejazdów/przelotów, koszty zakwaterowania/noclegu, koszty wyżywienia, a także inne koszty, w tym koszty opłat wizowych lub opłat o podobnym charakterze np. z tytułu przekroczenia granicy lub przemieszczania się po określonej trasie/terytorium, itp. Koszty pokrywane przez Spółkę mogą obejmować także Opłatę Rejestracyjną. Świadczenia otrzymywane przez Lekarzy od Spółki w ramach sponsoringu nie są, co do zasady, uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej Lekarzy. Może dojść do sytuacji, w której poniesione przez Spółkę Koszty Podróży związane z uczestnictwem Lekarza w Konferencji przewyższą wysokość limitów (dalej jako: „Limit Zwolnienia”) określonych w odpowiednich przepisach odrębnych. Wyżej wymienione Koszty Podróży oraz Opłaty Rejestracyjne są pokrywane przez Spółkę bezpośrednio „z góry”, tzn. Spółka we własnym imieniu nabywa określone usługi od dostawców odpowiednich usług (np. linii lotniczych i kolejowych, hoteli itp. - zazwyczaj za pośrednictwem biura podróży lub organizatora Konferencji), dokonuje płatności na rzecz tych podmiotów i otrzymuje od nich odpowiednie dokumenty zakupowe (np. fakturę, bilet) potwierdzające poniesienie wydatków.

Na gruncie prawa podatkowego przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest każda forma przysporzenia majątkowego tzn. zarówno pieniężna jak i niepieniężna.

Świadczenia ponoszone za osoby biorące udział w Konferencjach związanych z branżą medyczną (konferencjach, zjazdach, sympozjach i kongresach naukowych) odbywających się zarówno na terytorium Polski, jak i poza granicami kraju, na podstawie zawartej umowy sponsorskiej niewątpliwie należą do nieodpłatnych świadczeń, jakie osoby te otrzymują od Spółki.

Wobec niezdefiniowania w ustawie podatkowej pojęcia „nieodpłatnego świadczenia” należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). Zgodnie z art. 353 § 2 ww. Kodeksu, świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu.

Dla celów podatkowych pojęcie „nieodpłatnego świadczenia” ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje nie tylko działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby, ale również wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest nie związane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że sfinansowanie przez Spółkę kosztów podróży związanych z udziałem Lekarza w przedmiotowych Konferencjach oraz opłaty rejestracyjnej za uczestnictwo w Konferencji stanowić będą dla Lekarza nieodpłatne świadczenie.

Wartość tego świadczenia należy ustalać kierując się treścią art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu. Z tej też przyczyny wartość tychże świadczeń należy zakwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do przychodów z innych źródeł.

Przy czym, wartość świadczeń przekazywanych Lekarzom może być jednak zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas:

 1. podróży służbowej pracownika,
 2. podróży osoby niebędącej pracownikiem

- do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

W myśl ust. 13 art. 21 ustawy, przepis ust. 1 pkt 16 lit. b) stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione:

 1. w celu osiągnięcia przychodów lub
 2. w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub
 3. przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub
 4. przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5, w związku z wykonywaniem tych funkcji.

W art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy posłużono się terminem „podróż” bez określenia „służbowa”, dlatego też zakres tego zwolnienia nie ogranicza się jedynie do podróży służbowych, w rozumieniu art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ale do wszelkich podróży osób niebędących pracownikami, pod warunkiem, że wypłacone diety i inne należności nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przez podmiot otrzymujący świadczenie, oraz zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów przez podmiot je finansujący (art. 21 ust. 13 ustawy).

Mając na uwadze brzmienie przepisu zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem, przy spełnieniu warunków, o których mowa w art. 21 ust. 13 ww. ustawy, podlegają zwolnieniu z opodatkowania z uwzględnieniem Limitów Zwolnienia określonych w rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167), obowiązującym od dnia 1 marca 2013 r.

Zgodnie z treścią § 2 ww. rozporządzeniu, w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:

 1. diety;
 2. zwrot kosztów:
  1. przejazdów,
  2. dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
  3. noclegów,
  4. innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Jak stanowi § 4 ust. 1 cytowanego rozporządzenia, pracownikowi, który w czasie podróży krajowej lub podróży zagranicznej poniósł inne niezbędne wydatki związane z tą podróżą określone lub uznane przez pracodawcę, zwraca się je w udokumentowanej wysokości.

Na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia, wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują opłaty za bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe oraz inne niezbędne wydatki wiążące się bezpośrednio z odbywaniem podróży krajowej lub podróży zagranicznej.

Natomiast z uwagi na fakt, że w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy, dotyczącym podróży osoby niebędącej pracownikiem mowa jest wyłącznie o podróży w rozumieniu potocznym, przez „inne niezbędne wydatki”, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. d) cyt. rozporządzenia, należy rozumieć wyłącznie wydatki związane bezpośrednio z odbywaniem podróży, a nie wydatki związane z realizacją celu podróży (np. udział w konferencji, kongresie, itd.). Dlatego też Opłata Rejestracyjna Lekarza w Konferencji nie stanowi przewidzianych w powołanym rozporządzeniu „innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb”. Do takich wydatków można zaliczyć wyłącznie wydatki związane stricte z podróżowaniem (przemieszczaniem się).

Zatem pokrywanie przez Spółkę kosztów, na podstawie zawieranych pomiędzy Spółką a Lekarzem umów sponsorskich w postaci Opłaty Rejestracyjnej związanej z uczestnictwem Lekarza w Konferencjach zarówno w kraju, jak i za granicą będzie skutkować powstaniem po stronie Lekarza przychodu z nieodpłatnych świadczeń, który należy zakwalifikować do przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który nie podlega zwolnieniu określonemu w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) cytowanej ustawy.

W konsekwencji na Spółce w związku z zawieranymi między Spółką a Lekarzami umowami sponsorskimi ciążą obowiązki informacyjne wynikające z treści zacytowanego powyżej art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegające na sporządzeniu i przekazaniu w stosownym terminie informacji PIT-8C podatnikowi oraz właściwemu organowi podatkowemu, w której Spółka zobowiązana jest wykazać kwoty Opłaty Rejestracyjnej związanej z uczestnictwem Lekarza w Konferencji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów należy stwierdzić, że rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację. Orzeczenia sądów administracyjnych nie stanowią wiążącej wykładni źródła prawa powszechnie obowiązującego, tym samym nie stanowią podstawy wydania interpretacji indywidualnej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.