IPPB4/415-946/14-4/MS | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe związane z pokrywaniem przez Spółkę kosztów związanych z uczestnictwem osób uprawnionych do wystawiania recept na konferencjach.
IPPB4/415-946/14-4/MSinterpretacja indywidualna
 1. diety
 2. dojazdy
 3. lekarze
 4. podróż
 5. recepty
 6. sponsoring
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2014 r. (data wpływu 20 listopada 2014 r.) uzupełnione pismem z dnia 11 lutego 2015 r. (data nadania 12 lutego 2015 r., data wpływu 16 lutego 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB4/415-946/14-2/MS z dnia 4 lutego 2015 r. (data nadania 4 lutego 2015 r., data doręczenia 9 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie w zakresie zwolnienia z opodatkowania kosztów noclegu, wyżywienia i przejazdów do wysokości określonej w Rozporządzeniu– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji w indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania kosztów noclegu, wyżywienia i przejazdów do wysokości określonej w Rozporządzeniu oraz w zakresie zwolnienia z opodatkowania kosztów opłaty rejestracyjnej oraz ewentualnej nadwyżki opłacanych przez Spółkę świadczeń z tytułu pokrycia przez Spółkę kosztów noclegu, wyżywienia i przejazdów ponad limit określony w Rozporządzeniu.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/415-946/14-2/MS z dnia 4 lutego 2015 r. (data nadania 4 lutego 2015 r., data doręczenia 9 lutego 2015 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku o doprecyzowanie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego.

Pismem z dnia 11 lutego 2015 r. (data nadania 12 lutego 2015 r., data wpływu 16 lutego 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest podmiotem działającym w sektorze farmaceutycznym należącym do międzynarodowego koncernu farmaceutycznego K producenta najwyższej jakości leków genetycznych. Spółka prowadzi między innymi: działalność w zakresie dystrybucji na polskim rynku produktów farmaceutycznych nabywanych od słoweńskiej spółki K d.d., Novo meslo (jedynego udziałowca Spółki, dalej: „K d.d.”), działalność w zakresie produkcji suchych form leków genetycznych w zakładzie w Warszawie sprzedawanych na polskim rynku, działalność reklamową i informacyjną dotyczącą produktów farmaceutycznych oferowanych przez Spółkę oraz świadczy za wynagrodzeniem usługi reklamowe i informacyjne na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego, dotyczące produktów farmaceutycznych i weterynaryjnych na rzecz K d.d.- podatnika mającego siedzibę na terytorium Słowenii, nie mającego w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności. Podstawą świadczenia usług reklamowych jest zawarta dnia 1 stycznia 2007 r. umowa na usługi reklamowe (dalej „umowa”). Z tytułu świadczonych usług Spółka otrzymuje wynagrodzenie ustalane według formuły „koszt plus”, tj. obejmujące poniesione przez Spółkę koszty związane ze świadczeniem usług powiększone o ustalony pomiędzy stronami narzut.

Działalność reklamowa Spółki dotycząca własnych produktów farmaceutycznych oraz w ramach zawartej umowy na świadczenie usług reklamowych na rzecz K d.d. jest realizowana w różnych formach. Jedną z takich form jest współfinansowanie / sponsorowanie przez Spółkę osobom upoważnionym do wystawiania recept lub prowadzącym obrót produktami leczniczymi udziału w konferencjach, kongresach oraz sympozjach naukowych, organizowanych przez niezależne polskie lub międzynarodowe instytucje i stowarzyszenia naukowe w ramach dozwolonej reklamy produktu leczniczego wskazanej w art. 52 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne.

Celem sponsorowania / współfinansowania udziału w konferencjach, kongresach i sympozjach (wydarzeniach naukowych) jest promowanie produktów leczniczych Grupy K, w szczególności w zakresie zdobywania wiedzy w ramach zakresów terapeutycznych produktów Grupy K. Celem sponsorowania / współfinansowania lekarzom udziału w konferencjach, kongresach jest również udostępnienie lekarzom lub farmaceutom cennego źródła najnowszej wiedzy medycznej (naukowej), podlegającej dynamicznemu rozwojowi, przydatnemu w codziennej praktyce lekarskiej lub farmaceutycznej, ułatwianie lekarzom lub farmaceutom podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zaszczepienie w świadomości lekarza lub farmaceuty pozytywnego wizerunku Grupy K i oferowanych przez nią produktów leczniczych. Brak jest świadczenia wzajemnego ze strony lekarza / farmaceuty na rzecz Spółki w związku z jego udziałem w wydarzeniu.

Współfinansowanie przez Spółkę kosztów udziału lekarzy (farmaceutów) w konferencjach ma na celu osiąganie przez Spółkę przychodu, Spółka wydatki z tego tytułu zalicza do kosztów uzyskania przychodu (jako koszty świadczonych usług reklamowych na rzez K d.d. ujęte w wynagrodzeniu należnym Spółce z tytułu świadczonych usług bądź jako koszty związane z uzyskaniem przychodu z tytułu sprzedaży dystrybuowanych towarów lub sprzedawanej produkcji własnej). Przepisy prawa farmaceutycznego nie określają precyzyjnie zakresu udzielanego lekarzom / farmaceutom wsparcia, jakie lekarz / farmaceuta może otrzymać w ramach sponsorowania przez Wnioskodawcę udziału lekarza / farmaceuty w konferencji / kongresie. Wskazówką w tym zakresie mogą być przepisy Dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. U. L 311 z 28 listopada 2001 r.) (Dyrektywa 2001/83/WE). Zgodnie z art. 86 Dyrektywy, jedną z form reklamy produktów leczniczych jest sponsorowanie kongresów naukowych z udziałem osób uprawnionych do przepisywania lub dostarczania produktów leczniczych, w szczególności pokrywanie związanych z tym kosztów podróży i zakwaterowania. Na gruncie Dyrektywy zatem sponsorowanie uczestnictwa w kongresach oraz pokrywanie związanych z tym kosztów podróży i zakwaterowania jest uważane wprost za formę reklamy produktów leczniczych.

Reklama produktu leczniczego (zgodnie z art. 52 ust. 1 prawa farmaceutycznego) to z kolei działalność polegająca na informowaniu lub zachęcaniu do stosowania produktu leczniczego, mająca na celu zwiększenie liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych.

Dopuszczalnymi przez K-POLSKA Sp. z o. o. kosztami sponsorowania są (w całości lub w części):

 • pokrycie kosztów podróży (dojazd na miejsce wydarzenia naukowego jest zawsze przed rozpoczęciem wydarzenia, a wyjazd z miejsca wydarzenia zaraz po zakończeniu wydarzenia),
 • pokrycie kosztów zakwaterowania i w uzasadnionych przypadkach wyżywienia (np. śniadanie wliczone w cenę noclegu),
 • pokrycie kosztów opłat rejestracyjnych związanych z udziałem w kongresie / sympozjum naukowym.

Spółka nie pokrywa żadnych innych niż ww. i wyraźnie wskazane w umowie sponsoringu kosztów (np. kosztów osób towarzyszących, diet, kosztów leczenia, ubezpieczeń, utraty mienia itp.). Spółka pokrywa ww. koszty we własnym imieniu, bezpośrednio w oparciu o umowy z firmami, zajmującymi się organizacją konferencji lub organizacją noclegów i przejazdów (nie występują sytuacje, gdy Spółka zwraca lekarzowi / farmaceucie koszty uprzednio poniesione przez niego samodzielnie). Koszty ponoszone są przez Spółkę na podstawie wystawionych faktur otrzymanych od organizatora wydarzenia naukowego lub od podmiotów trzecich (takich jak agencje turystyczne, hotele).

Z lekarzami / farmaceutami zawierane są indywidualne umowy sponsoringu wyjazdu naukowego, w których osoba sponsorowana jest informowana o wynikających z zawartej umowy sponsoringu obowiązkach podatkowych (tj. PIT-8C). Lekarze (farmaceuci), zawierający umowy sponsoringu wyjazdu naukowego, nie są pracownikami Spółki. Spółka ustala wartość przychodu lekarza / farmaceuty z tytułu sponsorowania udziału w kongresie / sympozjum naukowym na podstawie następujących informacji:

 1. z tytułu opłaty rejestracyjnej - na podstawie łącznej sumy faktury wystawionej przez organizatora konferencji / kongresu podzielonej przez liczbę zaproszonych uczestników, jeżeli w umowie nie jest podany koszt udziału (opłaty rejestracyjnej) w konferencji za jednego uczestnika;
 2. wartości opłaty za nocleg i wyżywienie (jeżeli zawarte w cenie noclegu) oraz przejazd, przypadającej na uczestnika, na podstawie faktur otrzymanych przez Spółkę od firmy zajmującej się organizacją noclegów oraz przejazdów.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca doprecyzował, że współfinansuje / sponsoruje osobom upoważnionym do wystawiania recept lub prowadzącym obrót produktami leczniczymi udział w konferencjach, kongresach oraz sympozjach naukowych, organizowanych przez niezależne polskie lub międzynarodowe instytucje i stowarzyszenia naukowe w ramach dozwolonej reklamy produktu leczniczego wskazanej w art. 52 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne. Zaproszenie do udziału w ww. konferencjach, kongresach i sympozjach naukowych jest kierowane bezpośrednio do uczestników tych spotkań, tj. lekarzy / farmaceutów, a nie do placówek zatrudniających tych uczestników. Spółka nie posiada wiedzy czy uczestnicy konferencji, kongresów i sympozjów naukowych prowadzą działalność gospodarczą czy nie. Z uczestnikami konferencji, tj. lekarzami / farmaceutami zawierane są indywidualne umowy sponsoringu wyjazdu naukowego, w których osoba sponsorowana jest informowana o wynikających, z zawartej umowy sponsoringu, obowiązkach podatkowych (tj. PIT-8C).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy otrzymany przez lekarza przychód z tytułu pokrycia przez Spółkę kosztów noclegu, wyżywienia i przejazdów, do wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, związanych z jego udziałem w konferencji / kongresie powinien być traktowany jako przychód zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. lit. a) w związku z tym nie powinien być wykazywany przez Spółkę w deklaracjach i informacjach PDOF, w szczególności w informacji PIT-8C...
 2. Czy prawidłowe jest, że przychodem z innych źródeł jest wyłącznie wartość opłaty rejestracyjnej oraz ewentualna nadwyżka opłacanych przez Spółkę świadczeń z tytułu pokrycia przez Spółkę kosztów noclegu, wyżywienia i przejazdów ponad limit określony w powołanym wyżej akcie prawnym, a w związku z tym w deklaracjach i informacjach PDOF, w szczególności w informacji PIT-8C powinna być wykazywana przez Spółkę wyłącznie wartość opłaty rejestracyjnej oraz ewentualna nadwyżka opłacanych przez Spółkę świadczeń z tytułu pokrycia przez Spółkę kosztów noclegu, wyżywienia i przejazdów ponad limit określony w powołanym wyżej akcie prawnym...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Do sporządzenia informacji PIT-8C obowiązane są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego. Podkreślić jednakże należy, że z powyższego przepisu wynika, że w informacji PIT-8C nie ujmuje się m.in. tych dochodów, które są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 powyższej ustawy. Sponsorowanie / współfinansowanie lekarzom i/lub farmaceutom kosztów udziału w konferencjach naukowych (takich jak opłata rejestracyjna, koszty noclegu/ewentualnie wyżywienia, koszty przejazdu) na podstawie zawartych umów sponsoringu wyjazdu naukowego będzie stanowić dla ww. osób nieodpłatne świadczenie, jakie te osoby otrzymują od Spółki, o jakich mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: „Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: (....) dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach”. Wartość takiego świadczenia należy ustalać kierując się treścią art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się - jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu. Z tej też przyczyny wartość tychże świadczeń należy zaliczyć do przychodów, o których mowa w w w. art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość tych świadczeń może być jednak zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wolne od podatku dochodowego są: (....) diety i inne należności za czas: (....) b) podróży osoby niebędącej pracownikiem - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraj, z zastrzeżeniem ust. 13”.

Zdaniem Wnioskodawcy mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa - uznać należy, że środki przeznaczone przez Spółkę na współfinansowanie uczestnictwa w konferencji / kongresie lekarzy, tj. na pokrycie kosztów wyżywienia, przejazdu i noclegu do wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej przy spełnieniu przesłanek wynikających z art. 21 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mogą korzystać z przedmiotowego zwolnienia, tym samym Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzenia żadnych informacji podatkowych w tym zakresie.

Ewentualna nadwyżka opłacanych przez Spółkę świadczeń, tj. ponad limit określony w powołanym wyżej akcie prawnym oraz kwota uiszczonej „opłaty rejestracyjnej” za udział w konferencji / kongresie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej, co skutkuje tym, że na Spółce ciąży obowiązek informacyjny zgodnie z dyspozycją ww. przepisu art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. sporządzenia informacji PIT-8C.

Z przepisu art. 21 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione:

 1. w celu osiągnięcia przychodów lub
 2. w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub
 3. przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub
 4. przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5, w związku z wykonywaniem tych funkcji.

Z przepisu art. 21 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że możliwość zastosowania zwolnienia, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów podatkowych. W przytoczonym przepisie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mowa jest o „otrzymanych świadczeniach”. Otrzymującym świadczenie w stanie faktycznym przedstawionym powyżej jest lekarz / farmaceuta uczestniczący w wybranych konferencjach / kongresach o charakterze naukowym. Stąd też niezaliczenie do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę powinno być oceniane, zdaniem Wnioskodawcy, z perspektywy lekarza / farmaceuty. Lekarz otrzymujący od Wnioskodawcy świadczenia w postaci zwrotu kosztów podróży, noclegu, wyżywienia w związku z uczestnictwem w konferencji / kongresie nie zalicza tych świadczeń do kosztów podatkowych.

Jednocześnie koszty te zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów przez Wnioskodawcę (do kosztów podatkowych zalicza je Wnioskodawca). Sponsorowanie lekarzom uczestnictwa w wydarzeniach naukowych jest jedną z podstawowych form reklamy produktów leczniczych, czego odzwierciedleniem są przepisy prawa farmaceutycznego oraz przepisy Dyrektywy 2001/83/WE i co potwierdzają interpretacje organów podatkowych (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 lutego 2010 r., IPPB2/423-767/09-3/AK). Taka forma reklamy ma na celu zwiększenie przychodów uzyskiwanych przez Spółkę. Na generalny związek wydatków ponoszonych w ramach sponsoringu uczestnictwa lekarzy w konferencjach naukowych z przychodem wskazują również poglądy organów podatkowych przykładowo w interpretacji indywidualnej z 23 października 2008 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB3/423-1294/08-2/AS) stwierdził, co następuje:

(...) należy stwierdzić, że koszty opłaty zjazdowej, zakwaterowania czy też dojazdu lekarzy, którzy uczestniczą w konferencjach i kongresach naukowych, podczas których zapewniony jest pobyt i wyżywienie, jeżeli przejawy gościnności nie wykraczają poza główny cel tego spotkania, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych” (a zatem - pozostają w związku z przychodem).

Również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 7 października 2009 r. (sygn. ILPB3/423-541/09-2/KS) podzielił w całości pogląd podatnika, zgodnie z którym:

(...) koszty opłaty zjazdowej, zakwaterowania, czy też dojazdu lekarzy, którzy uczestniczą w konferencjach i kongresach naukowych, podczas których zapewniony jest pobyt i wyżywienie, jeżeli przejawy gościnności nie wykraczają poza główny cel tego spotkania, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”, (czyli pozostają w związku z przychodem, gdyż spełnienie tej przestanki jest podstawowym warunkiem zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych).

Na prawidłowość stanowiska Spółki w przedstawionym powyżej stanie faktycznym mogą potwierdzać interpretacje indywidualne, przykładowo:

 1. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 października 2012 r. (sygn. IPPB2/415-721/12-2/MK), w której organ podatkowy stwierdził m.in.: „(...) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy, przy spełnieniu warunków z art. 21 ust. 13 ustawy, ze zwolnienia od podatku dochodowego, do wysokości limitów określonych w powołanych w tym przepisie rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Społecznej, korzystają wyłącznie należności związane z kosztami wyżywienia lekarza koszty przejazdów/przelotów, koszty zakwaterowania/noclegu lekarza i inne wydatki określone przez Spółkę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb, związane z dojazdem do miejsca wykonywania określonych czynności, zarówno w kraju, jak i za granicą co skutkuje tym, że Spółka nie ma obowiązku sporządzania informacji PIT-8C oraz przekazywania tej informacji lekarzowi i właściwemu organowi podatkowemu”; „(...) Natomiast nieodpłatne świadczenie w postaci opłaty rejestracyjnej w związku z uczestnictwem Lekarza w Kongresie/Konferencji organizowanej zarówno w kraju, jak i za granicą, otrzymane przez Lekarza na podstawie umowy sponsoringu zawartej z lekarzem, stanowi jego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, nie podlegający zwolnieniu przedmiotowemu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy. W konsekwencji na Spółce, jako płatniku ciążyć będą obowiązkiinformacyjne wynikające z przepisu art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.
 2. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 października 2012 r. sygn. IPPB2/415-692/12-2/MK), gdzie organ podatkowy przedstawił m.in. następujący pogląd: „środki przeznaczone przez Spółkę (...) na pokrycie kosztów wyżywienia, przejazdu, noclegu i inne wydatki określone przez Wnioskodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb, związane z dojazdem do miejsca wykonywania określonych zadań do wysokości określonej w ww. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (...) przy spełnieniu przesłanek wynikających z art. z 21 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mogą korzystać z przedmiotowego zwolnienia, tym samym Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzenia żadnych informacji podatkowych”; „(....) ewentualna nadwyżka opłacanych przez Spółkę świadczeń, tzn. ponad limit określony w powołanym wyżej akcie prawnym oraz kwota uiszczonej „opłaty rejestracyjnej” za udział w konferencji/kongresie (...) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł, co skutkuje tym, że na Spółce ciąży obowiązek (...) sporządzenia informacji PIT-8C”.

Tym samym, w stanie faktycznym przedstawionym powyżej, zdaniem Spółki:

Zastosowanie ma zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z ust. 13 w odniesieniu do przychodu uzyskiwanego przez lekarza z tytułu współfinansowania kosztów uczestnictwa w wybranych konferencjach/kongresach o charakterze naukowym obejmujących koszt noclegu, wyżywienia oraz podróży do wysokości określonej w Rozporządzeniach, a w związku z tym ww. przychód nie powinien być wykazywany przez Spółkę w deklaracjach i informacjach PDOF, w szczególności w informacji PIT-8C.

Ewentualna nadwyżka opłacanych przez Spółkę świadczeń, tj. ponad limit określony w powołanym wyżej akcie prawnym oraz kwota uiszczonej „opłaty rejestracyjnej” za udział w konferencji / kongresie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co rodzi konsekwencje w postaci obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1, tj. w zakresie zwolnieniaz opodatkowania kosztów noclegu, wyżywienia i przejazdów do wysokości określonej

w Rozporządzeniu. W zakresie pytania Nr 2, tj. w zakresie zwolnienia z opodatkowania kosztów opłaty rejestracyjnej oraz ewentualnej nadwyżki opłacanych przez Spółkę świadczeń z tytułu pokrycia przez Spółkę kosztów noclegu, wyżywienia i przejazdów ponad limit zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pyt. Nr 1 jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Odnosząc się natomiast do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że interpretacje te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.