IPPB4/415-824/14-4/JK3 | Interpretacja indywidualna

Obowiązki Spółki jako płatnika dotyczące pokrywania przez Spółkę kosztów związanych z uczestnictwem lekarzy nieprowadzących działalności gospodarczej w konferencjach i kongresach naukowych.
IPPB4/415-824/14-4/JK3interpretacja indywidualna
 1. lekarze
 2. sponsoring
 3. uczestnicy
 4. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2014 r. (data wpływu 13 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 15 grudnia 2014 r. (data nadania 16 grudnia 2014 r., data wpływu 19 grudnia 2014 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 5 grudnia 2014 r. Nr IPPB1/415-1165/14-2/EC, Nr IPPB4/415-824/14-2/JK3 (data nadania 5 grudnia 2014 r., data doręczenia 9 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika dotyczących pokrywania przez Spółkę kosztów związanych z uczestnictwem lekarzy nieprowadzących działalności gospodarczej w konferencjach i kongresach naukowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika dotyczących pokrywania przez Spółkę kosztów związanych z uczestnictwem lekarzy w konferencjach i kongresach naukowych oraz możliwości zaliczenia przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na udział lekarzy w konferencjach i kongresach naukowych.

Z uwagi na braki formalne pismem z dnia 5 grudnia 2014 r. Nr IPPB1/415-1165/14-2/EC, Nr IPPB4/415-824/14-2/JK3 (data nadania 5 grudnia 2014 r., data doręczenia 9 grudnia 2014 r.) wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku.

Pismem z dnia 15 grudnia 2014 r. (data nadania 16 grudnia 2014 r., data wpływu 19 grudnia 2014 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność, której przedmiotem jest promocja, marketing i reklama produktów firm farmaceutycznych. W tym celu Spółka zatrudnia przedstawicieli medycznych i farmaceutycznych, którzy świadczą usługi na rzecz ww. firm. Dotychczas Spółka zajmowała się promocją i reklamą produktów leczniczych. Wszystkimi kosztami pracowniczymi (wynagrodzenia, zus), wydatkami promocyjnymi, drobnymi upominkami spółka obciąża kontrahenta, a z tytułu wykonywanych usług otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne zgodnie zawartą umową. W przyszłości spółka w ramach prowadzonej działalności na zlecenie firmy farmaceutycznej (kontrahent niemiecki), będzie sponsorowała uczestnictwo lekarzy w szkoleniach i kongresach naukowych oraz ich koszty dojazdu i zakwaterowania. Spółki nie łączy z lekarzami żaden stosunek zobowiązaniowy. Na podstawie udokumentowanych wydatków za sponsorowanie lekarzy zostanie wystawiona faktura obciążająca kontrahenta.

W związku z tym, że jest to zdarzenie przyszłe mogą wystąpić przypadki zawierania umów zarówno z lekarzami prowadzącymi działalność gospodarczą jak i lekarzami zatrudnionymi na umowę o pracę w innych placówkach. Z Wnioskodawcą nie zawierają żadnych umów. Lekarze prowadzący działalność gospodarczą osiągnięty przychód z nieodpłatnych świadczeń mają obowiązek opodatkować go razem z innymi przychodami z działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy sponsorowanie przez Spółkę udziału lekarzy w konferencjach i kongresach naukowych (bez świadczenia ekwiwalentnego na rzecz spółki) będzie dla niej kosztem uzyskania przychodu.
 2. Czy sponsorowanie uczestnictwa lekarzy w konferencjach i kongresach naukowych (np. poprzez ponoszenie kosztów opłaty zjazdowej, zakwaterowania, dojazdu) powinno zostać zaklasyfikowane przez płatnika jako nieodpłatne świadczenie na rzecz lekarza... Czy tego rodzaju sytuacja może zostać uznana za spełnienie nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Czy w związku z ww. sponsorowaniem Spółka na mocy art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zobowiązana sporządzić informację PIT-8C...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 2 w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika dotyczących pokrywania przez Spółkę kosztów związanych z uczestnictwem lekarzy nieprowadzących działalności gospodarczej w konferencjach i kongresach naukowych. Wniosek w pozostałej części zostanie rozpatrzony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Wnioskodawca uważa również, że są to świadczenia nieodpłatne, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Omawiane świadczenia podlegają regulacjom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka w ramach prowadzonej działalności opłacając udział lekarzy w konferencjach, szkoleniach, ponosząc koszty dojazdu oraz ewentualnych noclegów uczestników jest zobowiązana do sporządzenia i przekazania podatnikowi i odpowiednim władzom skarbowym stosownej informacji o przychodach uzyskiwanych przez tych podatników zgodnie z art. 42a.

Spółka uważa, że przychód lekarzy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, z tytułu sponsorowanego przez spółkę uczestnictwa w konferencjach i kongresach, będzie podlegał opodatkowaniu (zgodnie z art. 20 ust. l) jako przychód z innych źródeł. Wnioskodawca będzie miał obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do postanowień art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, do źródeł przychodów, zalicza się przychód z innych źródeł.

W myśl zaś przepisu art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zasady ustalenia wartości nieodpłatnych świadczeń zostały określone m.in. w art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

W myśl art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego i jego uzupełnienia wynika, że Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza sponsorować lekarzom uczestnictwo w szkoleniach i kongresach, ponosząc za uczestników koszt opłaty zjazdowej, koszt dojazdu i zakwaterowania. Spółki nie łączy z lekarzami żaden stosunek zobowiązaniowy.

Na gruncie prawa podatkowego przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest każda forma przysporzenia majątkowego tzn. zarówno pieniężna jak i niepieniężna.

Świadczenia ponoszone za osoby biorące udział w konferencjach, szkoleniach, kongresach niewątpliwie należą do nieodpłatnych świadczeń, jakie osoby te otrzymują od Spółki.

Wobec niezdefiniowania w ustawie podatkowej pojęcia „nieodpłatnego świadczenia” należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). Zgodnie z art. 353 § 2 ww. Kodeksu, świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu.

Dla celów podatkowych pojęcie „nieodpłatnego świadczenia” ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje nie tylko działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby, ale również wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest nie związane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Biorąc powyższe pod uwagę należy zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z przychodem z nieodpłatnych świadczeń, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym należy uznać, że przychód uzyskany przez lekarzy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, z tytułu sponsorowanego przez Spółkę uczestnictwa w szkoleniach i kongresach, z którymi Spółki nie łączy żaden stosunek zobowiązaniowy będzie podlegał opodatkowaniu, zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ww. ustawy, jako przychód z innych źródeł.

Tym samym, będzie miał zastosowanie powołany powyżej przepis art. 42a ustawy podatkowej, nakazujący podmiotowi, nie będącemu płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, dokonującemu wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, na rzecz podatnika, sporządzenie – zgodnie z dyspozycją zawartą w tym artykule – informacji o przychodach z innych źródeł, tj. informacji PIT– 8C.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.