0114-KDIP3-2.4011.339.2018.1.AK1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Wykazanie w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) otrzymanego zwrotu części wpłaconego kapitału do funduszu kapitałowego zagranicznego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2018 r. (data wpływu 30 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie braku obowiązku sporządzenia PIT-8C z tytułu organizowanych przez Wnioskodawcę szkoleń instruktażowych dla wyselekcjonowanych przez szpitale lekarzy jest:

 • nieprawidłowe – w części dotyczącej zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • prawidłowe – w pozostałej części.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób w zakresie obowiązków sporządzenia PIT-8C z tytułu organizowanych przez Wnioskodawcę szkoleń instruktażowych dla wyselekcjonowanych przez szpitale lekarzy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka SA (dalej: „Spółka”) prowadzi działalność na rynku medycznym, która polega między innymi na dostarczaniu odbiorcom (dalej: „Szpitale”) wysoko specjalistycznych implantów i innych podobnych produktów. Spółka zawiera ze szpitalami kompleksowe umowy na dostawę specjalistycznych produktów ortopedycznych. Umowy są zawierane w trybie przepisów prawa zamówień publicznych i Spółka nie ma możliwości negocjacji treści takiej umowy (złożenie oferty w przetargu na dostawę implantów dla szpitala jest równoznaczne z akceptacją dla treści umowy będącej częścią specyfikacji przetargowej).

Jednym z elementów pakietu usług dostarczanych przez Spółkę są szkolenia, a zobowiązanie do ich organizacji przez Spółkę wynika bezpośrednio ze specyfikacji przetargowych, zawartych umów, bądź w sposób dorozumiany ze standardów rynkowych przy podobnych transakcjach i jest niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego dla pacjentów szpitali wykorzystania produktów spółki. W celu zapewnienia właściwego stosowania implantów, Spółka organizuje szkolenia instruktażowe z technik operacyjnych dla wyselekcjonowanych przez szpitale lekarzy, którzy są przez nie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (dalej: „lekarze”) i mają w ramach swoich obowiązków wykonywać operacje z wykorzystaniem produktów dostarczanych przez Spółkę. Spółka nie ma wpływu na wybór lekarzy wykorzystujących produkty Spółki.

Instruktaż odnosi się do korzystania z wysoko specjalistycznych produktów i sprzętu spółki i nie ma charakteru ogólnego szkolenia podnoszącego kwalifikacje lekarzy.

Jednocześnie podmioty nabywające produkty i usługi Spółki zobowiązane są do przeszkolenia i przygotowania pracowników lub współpracowników w zakresie wykorzystania specjalistycznego sprzętu nabywanego od spółki. Spółka, organizując szkolenia, pokrywa koszty z tym związane, na które składają się:

 • koszt szkolenia,
 • koszty przejazdu na szkolenie oraz powrotu,
 • koszty zakwaterowania,
 • koszty wyżywienia.

Koszty szkolenia pokrywane są bezpośrednio przez Spółkę, a lekarze nie otrzymują od Spółki środków w celu samodzielnego sfinansowania wskazanych powyżej kosztów. Szkolenia będące przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego odbywają się poza siedzibą wnioskodawcy, co do zasady również poza miejscowością, w której siedziba Wnioskodawcy się znajduje.

Wnioskodawca wskazał, że w analogicznym stanie faktycznym wydana została interpretacja (dla innego podmiotu) potwierdzająca stanowisko Wnioskodawcy zawarte w niniejszym wniosku. W załączeniu Wnioskodawca dołączył kopię tamtej interpretacji. Wnioskodawca dołączył również kopię przykładowej umowy zawieranej ze szpitalem, zawierającej obowiązek przeprowadzenia szkoleń dla wybranego personelu szpitala.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy przychód lekarzy, wynikający z pokrycia przez Spółkę kosztów transportu, wyżywienia oraz noclegów korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności, przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167; dalej: Rozporządzenie) i w konsekwencji spółka nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT-8C z tego tytułu?
 2. Czy koszt szkolenia, pokrywany przez Spółkę, nie stanowi przychodu lekarzy zatrudnionych na podstawie umów o pracę przez szpitale, z którymi Spółka podpisała umowę i w konsekwencji Spółka nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT-8C z tego tytułu?
 3. Czy koszt szkolenia, pokrywany przez Spółkę, nie stanowi przychodu lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych przez szpitale, z którymi Spółka podpisała umowę i w konsekwencji Spółka nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT-8C z tego tytułu?

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. Przychód lekarzy, wynikający z pokrycia przez spółkę kosztów transportu, wyżywienia oraz noclegów korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności, przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167; dalej: rozporządzenie) i w konsekwencji Spółka nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT-8C z tego tytułu.
 2. Koszt szkolenia, pokrywany przez Spółkę, nie stanowi przychodu lekarzy zatrudnionych na podstawie umów o pracę przez szpitale, z którymi Spółka podpisała umowę i w konsekwencji Spółka nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT-8C z tego tytułu.
 3. Koszt szkolenia, pokrywany przez Spółkę, nie stanowi przychodu lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych przez szpitale, z którymi Spółka podpisała umowę i w konsekwencji Spółka nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT- 8C z tego tytułu.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe w części dotyczącej zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w pozostałej części jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy odrębnym źródłem przychodów są tzw. inne źródła.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

W myśl art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania (PIT-8C).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że jednym z elementów pakietu usług dostarczanych przez Spółkę są szkolenia, a zobowiązanie do ich organizacji przez Spółkę wynika bezpośrednio ze specyfikacji przetargowych, zawartych umów, bądź w sposób dorozumiany ze standardów rynkowych przy podobnych transakcjach i jest niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego dla pacjentów szpitali wykorzystania produktów Spółki. W celu zapewnienia właściwego stosowania implantów, Spółka organizuje szkolenia instruktażowe z technik operacyjnych dla wyselekcjonowanych przez szpitale lekarzy, którzy są przez nie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej i mają w ramach swoich obowiązków wykonywać operacje z wykorzystaniem produktów dostarczanych przez Spółkę. Spółka nie ma wpływu na wybór lekarzy wykorzystujących produkty spółki. Spółka, organizując szkolenia, pokrywa koszty z tym związane, na które składają się: koszt szkolenia, koszty przejazdu na szkolenie oraz powrotu, koszty zakwaterowania orz koszty wyżywienia. Koszty szkolenia pokrywane są bezpośrednio przez Spółkę, a lekarze nie otrzymują od Spółki środków w celu samodzielnego sfinansowania wskazanych powyżej kosztów. Szkolenia będące przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego odbywają się poza siedzibą wnioskodawcy, co do zasady również poza miejscowością, w której siedziba Wnioskodawcy się znajduje.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy wskazać należy, że po stronie lekarzy nie powstanie przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu nieodpłatnych świadczeń w postaci pokrycia kosztów uczestnictwa lekarzy w szkoleniu instruktażowym. Tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzania informacji PIT-8C w związku z uczestnictwem lekarzy organizowanych przez Spółkę w szkoleniach.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że skoro lekarze nie uzyskują przychodu, w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem w tej części stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Wskazać należy, że dokumenty dołączone do wniosku nie podlegają analizie i weryfikacji w ramach wydawania interpretacji indywidualnej.

Odnośnie powołanej i dołączonej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.