Lekarze | Interpretacje podatkowe

Lekarze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lekarze. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w związku z opisanym stanem faktycznym firma wystawiając faktury za organizowane kursy medyczne może stosować zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy?
Fragment:
Nr 239, poz. 1739) określa m.in. szczegółowy tryb postępowania w sprawach dokonywania wpisu podmiotów zamierzających wykonywać działalność w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, zwanych dalej „ organizatorem kształcenia ”, do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, zwanego dalej „ rejestrem ”. Odnosząc przedstawione zdarzenie przyszłe do powołanych w sprawie przepisów prawa stwierdzić należy, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi organizacji kursów medycznych oraz pozostałych form kształcenia, jak wyżej ustalono spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. Ponadto, zasady organizowania i przeprowadzania ww. usług mających na celu omówienie najnowszych doniesień i osiągnięć naukowych w konkretnej dziedzinie dla lekarzy zostały ściśle uregulowane w przepisach ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz w rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów. Wnioskodawca także wskazał, że uzyskał niezbędny wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzony przez Naczelną Izbę Lekarska i Okręgową Izbę Lekarską.
2017
30
maj

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika z tytułu organizowanych przez Spółkę szkoleń instruktażowych
Fragment:
Powyższe w ocenie Spółki oznacza, że koszt szkolenia, którego obowiązek wykonania wynika z zawartych przez Spółkę umów, nie stanowi dla lekarzy zatrudnionych przez Szpitale na podstawie umowy o pracę przychodu w rozumieniu UPDOF. Pokrycie kosztów opłaty za szkolenie dla lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej Podobnie jak w przypadku lekarzy zatrudnionych przez Szpitale na podstawie umowy o pracę, Spółka stoi na stanowisku, że wartość szkolenia nie stanowi przychodu dla lekarzy zatrudnionych przez Szpitale na podstawie umowy cywilnoprawnej. W pierwszej kolejności wskazać należy, te rozważania dotyczące uznawania świadczeń za przychód wyrażone w wyroku Trybunału Konstytucyjnego powinny mieć zastosowanie nie tylko do osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę. Na takim stanowisku stanął m.in. WSA w Warszawie w wyroku z dnia 14 lipca 2015 r. (sygn. III SA/Wa 3295/14) czy Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 12 maja 2015 r. (sygn. ILPB1/4511-1-204/15-2/AMN ). Zatem zdaniem Spółki, świadczenie w postaci pokrycia opłat za szkolenie leży w interesie kontraktującego go Szpitala, co oznacza, że nie stanowi dla Lekarzy przychodu w rozumieniu art. 11 UPDOF. Lekarz nie otrzymuje z tego tytułu przysporzenia rozumianego jako otrzymanie świadczenia zwiększającego wartość jego aktywów lub majątku, gdyż są to szkolenia dostosowane do prawidłowego korzystania jedynie z produktów Spółki (dostarczanych Szpitalom na podstawie umów) w celach związanych wyłącznie z prawidłowym wykonaniem umowy cywilnoprawnej zawartej ze Szpitalem.
2017
18
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku badań z zakresu medycyny pracy dla osób, które wykonują prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej.
Fragment:
W myśl art. 2 ust. 1 pkt 5 cyt. wyżej ustawy, za podmiot wykonujący działalność leczniczą uznaje się podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4, oraz lekarza lub pielęgniarkę wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5. Podmiotami leczniczymi są m.in. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (art. 4 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy). W oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 9 powołanej wyżej ustawy, szpital to zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne. Działalność lecznicza – według art. 3 ust. 1 cyt. wyżej ustawy – polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych (...). Na mocy ust. 2 pkt 1 i 2 ww. artykułu, działalność lecznicza może również polegać na: promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. W art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy, ustawodawca przewidział również zwolnienie od podatku dla usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczonych w ramach wykonywania zawodów: lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.
2017
10
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług.
Fragment:
Również zadania Zastępcy Dyrektora ds. medycznych są, w opinii Wnioskodawcy, związane z wykonywaniem zawodu lekarza (specjalisty z odpowiednim doświadczeniem, wykształceniem i autorytetem wśród innych lekarzy). Funkcja jaką pełni Zainteresowany jako Zastępca Dyrektora ds. medycznych, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Szpitala. Dyrektor ds. medycznych musi być powołany w sytuacji, gdy dyrektorem podmiotu leczniczego, a w przypadku Wnioskodawcy Szpitala, jest osoba nieposiadająca wykształcenia medycznego. Wnioskodawca posiada stosowne wykształcenie do pełnienia niezbędnej funkcji. Praca Dyrektora ds. medycznych jest połączona z pracą jaką wykonuje Wnioskodawca - pracą lekarza. Powyższe oznacza, że usługa, jaka jest świadczona przez Wnioskodawcę w zakresie wykonywania czynności jako Dyrektor ds. medycznych, jest niezbędna w osiąganiu celu pracy lekarza, tj. w procesie ratowania, przywracania i poprawy zdrowia pacjenta. Każdy podmiot leczniczy, którego dyrektorem nie jest lekarz, musi posiadać Dyrektora ds. medycznych, a co za tym idzie, można by uznać, że czynności, jakie Wnioskodawca wykonuje będąc Dyrektorem ds. medycznych, niezbędne są do wykonywania usługi podstawowej, zwolnionej od podatku. Głównym celem wykonywanej przez Wnioskodawcę usługi jest udzielanie świadczeń zdrowotnych.
2017
10
maj

Istota:
Zwolnienie z podatku od towarów i usług świadczonych usług szkoleniowych.
Fragment:
Wnioskodawca podkreślił, że wykonywane przez niego usługi szkolenia lekarzy są świadczone na podstawie odrębnych przepisów, a mianowicie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r., poz. 464, z późn. zm.). Analizując przedstawione powyżej okoliczności w kontekście powołanych powyżej przepisów należy stwierdzić, że doskonalenie zawodowe jest obowiązkiem lekarzy i lekarzy dentystów, wobec powyższego mamy do czynienia z usługami kształcenia zawodowego. W związku z powyższym wypełniona została pierwsza przesłanka umożliwiająca stosowanie zwolnienia od podatku, o którym mowa w ww. przepisie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. Bowiem, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego, w szczególności w różnych formach kształcenia podyplomowego. W myśl art. 19 ust. 1 tej ustawy, kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów mogą prowadzić: podmioty uprawnione do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych; inne podmioty niż wymienione w pkt 1 uprawnione (...)
2017
2
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z pokrywaniem przez Spółkę kosztów związanych z udziałem lekarzy w konferencjach
Fragment:
W ramach tej działalności Spółka będzie zawierać z Lekarzami umowy sponsorskie, na mocy których zobowiąże się do pokrycia kosztów związanych z udziałem Lekarza w Konferencji. W zależności od charakteru Konferencji i potrzeb Lekarza, Spółka pokryje wydatki takie jak: Koszty przejazdu/przelotu Lekarza na Konferencję oraz koszty powrotu z Konferencji do miejsca zamieszkania Lekarza. Koszty zakwaterowania Lekarza w trakcie Konferencji, Koszty wyżywienia Lekarza podczas Konferencji. Inne uzasadnione koszty w tym opłaty rejestracyjne za udział w Konferencji, koszty ubezpieczenia, wiz i innych opłat z tytułu przekroczenia granicy państwowej. Koszty pokrywane będą przez Spółkę „ z góry ”, tj. Spółka we własnym imieniu nabędzie określone towary i usługi bezpośrednio od dostawców (biur podróży, linii lotniczych, prowadzących hotele). Suma wydatków przeznaczanych na jedną osobę przekracza kwotę 200 zł. Lekarze biorący udział w Konferencjach nie pozostają w stosunku pracy ze Spółką. Z lekarzami zawierane są umowy sponsorskie a nie umowy zlecenia i umowy o dzieło. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy pokrycie przez Wnioskodawcę kosztów udziału Lekarzy w Konferencjach, (...)
2017
1
lut

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie stosowania zwolnienia od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy dla us3ug szkoleniowych.
Fragment:
Analizuj1c przedstawione powy?ej okolicznooci w kontekocie powo3anych powy?ej przepisów nale?y stwierdzia, ?e doskonalenie zawodowe jest obowi1zkiem lekarzy i lekarzy dentystów, wobec powy?szego mamy do czynienia z us3ugami kszta3cenia zawodowego. W zwi1zku z powy?szym wype3niona zosta3a pierwsza przes3anka umo?liwiaj1ca stosowanie zwolnienia od podatku, o którym mowa w ww. przepisie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. Zainteresowany podkreoli3, ?e wykonywane przez niego us3ugi szkolenia lekarzy dentystów s1 owiadczone na podstawie odrebnych przepisów, a mianowicie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r., oraz w3aociwym rozporz1dzeniem Ministra Zdrowia. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r., poz. 464, z póYn. zm.), lekarz ma prawo i obowi1zek doskonalenia zawodowego, w szczególnooci w ró?nych formach kszta3cenia podyplomowego. Minister w3aociwy do spraw zdrowia po zasiegnieciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej okreoli, w drodze rozporz1dzenia, sposób dope3nienia obowi1zku, o którym mowa w ust. 1 (art. 18 ust. 2 ww. ustawy). W myol art. 19 ust. 1 tej ustawy, kszta3cenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów mog1 prowadzia: podmioty uprawnione do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejetnooci (...)
2017
26
sty

Istota:
W zakresie obowi1zków p3atnika z tytu3u organizowanych przez Spó3ke szkolen instrukta?owo – pokazowych
Fragment:
Powy?sze w ocenie Spó3ki oznacza, ?e koszt szkolenia, którego obowi1zek wykonania wynika z zawartych przez Spó3ke umów, nie stanowi dla lekarzy zatrudnionych przez Szpitale na podstawie umowy o prace przychodu w rozumieniu UPDOF. Pokrycie kosztów op3aty za szkolenie dla lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej Podobnie jak przypadku lekarzy zatrudnionych przez Szpitale na podstawie umowy o prace, Spó3ka stoi na stanowisku, ?e wartooa szkolenia nie stanowi przychodu dla lekarzy zatrudnionych przez Szpitale na podstawie umowy cywilnoprawnej. W pierwszej kolejnooci wskazaa nale?y, te rozwa?ania dotycz1ce uznawania owiadczen za przychód wyra?one w wyroku Trybuna3u Konstytucyjnego powinny miea zastosowanie nie tylko do osób wykonuj1cych prace na podstawie umowy o prace. Na takim stanowisku stan13 m.in. WSA w Warszawie w wyroku z dnia 14 lipca 2015 r. (sygn. III SA/Wa 3295/14) czy Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 12 maja 2015 r. (sygn. ILPB1/4511-1-204/15-2/AMN ). Zatem zdaniem Spó3ki, owiadczenie w postaci pokrycia op3at za szkolenie le?y w interesie kontraktuj1cego go Szpitala, co oznacza, ?e nie stanowi dla Lekarzy przychodu w rozumieniu art. 11 UPDOF. Lekarz nie otrzymuje z tego tytu3u przysporzenia rozumianego jako otrzymanie owiadczenia zwiekszaj1cego wartooa jego aktywów lub maj1tku, gdy? s1 to szkolenia dostosowane do prawid3owego korzystania jedynie z produktów Spó3ki (dostarczanych Szpitalom na podstawie umów) w celach zwi1zanych wy31cznie z prawid3owym wykonaniem umowy cywilnoprawnej zawartej ze Szpitalem.
2017
26
sty

Istota:
1. Czy w związku z pokrywaniem przez Spółkę kosztów udziału Lekarza w Konferencji i osiąganiem przez Lekarza przychodu z tego tytułu, Spółka jako podmiot zobowiązany do przekazywania informacji o wysokości przychodów na podstawie przepisu art. 42a u.p.d.o.f. może wyłączyć z przychodów Lekarza diety oraz inne należności za czas podróży Lekarza przysługujące osobom odbywającym podróż (Koszty Podróży) na zasadach i do wysokości limitów określonych w Przepisach Odrębnych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 w zw. z art. 21 ust. 13 u.p.d.o.f. i w konsekwencji, na skutek wyłączenia ww. przychodów zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 w zw. z art. 21 ust. 13 u.p.d.o.f., nie wystawiać w tym zakresie informacji PIT-8C?
2. Czy w związku z pokrywaniem przez Spółkę Opłat Rejestracyjnych związanych z udziałem Lekarza w Konferencji i osiąganiem przez Lekarza przychodu z tego tytułu, Spółka jako podmiot zobowiązany do przekazywania informacji o wysokości przychodów na podstawie przepisu art. 42a u.p.d.o.f. może wyłączyć z przychodów Lekarza ww. Opłaty Rejestracyjne jako inne należności za czas podróży Lekarza przysługujące osobom odbywającym podróż na zasadach określonych w Przepisach Odrębnych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 w zw. z art. 21 ust. 13 u.p.d.o.f. i w konsekwencji, na skutek wyłączenia ww. przychodów zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 w zw. z art. 21 ust. 13 u.p.d.o.f., nie wystawiać w tym zakresie informacji PIT-8C?
Fragment:
Koszty Podróży pokrywane przez Spółkę obejmowały lub będą obejmować - w zależności od charakteru Konferencji oraz uzasadnionych potrzeb Lekarza - wszystkie lub niektóre spośród następujących rodzajów/kategorii Kosztów: koszty przejazdów / przelotów Lekarza (z miejsca zamieszkania Lekarza do miejscowości, w której odbywa się Konferencja oraz z powrotem, w niektórych przypadkach również przejazdy i dojazdy lokalne w miejscu oraz w dniach, w których odbywa się Konferencja - w zakresie, w jakim przejazdy i dojazdy te są związane z uczestnictwem w Konferencji itp.); koszty zakwaterowania / noclegu Lekarza w trakcie Konferencji; koszty wyżywienia Lekarza (w dniach, w których odbywa się Konferencja); inne koszty, w tym koszty opłat wizowych lub opłat o podobnym charakterze np. z tytułu przekroczenia granicy lub przemieszczania się po określonej trasie/terytorium, itp. Koszty pokrywane przez Spółkę mogą obejmować także Opłatę Rejestracyjną. Świadczenia otrzymywane przez Lekarzy od Spółki w ramach sponsoringu co do zasady nie są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej Lekarzy (o ile takowa w ogóle jest przez nich prowadzona). Świadczenia te otrzymuje Lekarz jako osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w innym niż Spółka podmiocie (np. w szpitalu). Na gruncie prawa podatkowego przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest każda forma przysporzenia majątkowego tzn. zarówno pieniężna jak i niepieniężna.
2016
15
gru

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy stomatologów
Fragment:
Dzięki posiadanej akredytacji Spółka posiada prawo do nadawania uczestnikom kursów medycznych punktów edukacyjnych, które są potwierdzeniem realizacji ustawowego obowiązku lekarzy i lekarzy dentystów - ciągłego kształcenia podyplomowego. Formy i zasady kształcenia lekarzy określa ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz rozporządzenie Ministra Finansów z 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Przepisy te określają niezbędne elementy kształtujące formy i zasady prowadzenia kształcenia zawodowego lekarzy. Przede wszystkim na podstawie tych przepisów weryfikowane są podmioty uprawione do prowadzenia kształcenia danego rodzaju, z uwzględnieniem programu szkoleń, systemu oceniania a także wymagania co do kadry prowadzącej szkolenia i niezbędnej bazy dydaktycznej. Te swoistą akredytację wydaje właśnie właściwa Okręgowa Izba Lekarska. Jeżeli więc Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i w jej zakresie oferuje kursy medyczne dla lekarzy i lekarzy stomatologów posiadając niezbędne pozwolenie Okręgowej Izby Lekarskiej i Naczelnej Izby Lekarskiej potwierdzone wpisem do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie lekarzy to wątpliwości Strony dotyczą tego czy kształcenie to powinno być zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 podpunkt b).
2016
4
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Lekarze
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.