Lekarze | Interpretacje podatkowe

Lekarze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lekarze. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ciążących na Spółce obowiązków płatnika z tytułu udziału lekarzy w Konferencjach medycznych i pokrywania przez Spółkę kosztów ich organizacji
Fragment:
Wnioskodawca wyjaśnił, że taki lekarz, odpowiadając na zaproszenie Spółki na kongres medyczny, wysyłając swoje zgłoszenie, etc. nie określa się jako lekarz „ prowadzący działalność gospodarczą ”. Również szpital zgłaszający lekarza na kongres nie informuje Spółki, czy taki lekarz prowadzi działalność gospodarczą, czy nie. Wszyscy lekarze uczestniczący w kongresach medycznych są traktowani przez Spółkę tak samo z podatkowego punktu widzenia, czyli Spółka uznaje, że przychód podatkowy nie powstanie u lekarza uczestniczącego w kongresie medycznym niezależnie od tego, czy jest on pracownikiem szpitala na podstawie umowy o pracę, czy lekarzem prowadzącym działalność gospodarczą, świadczącym usługi szpitalowi na zasadzie kontraktu. Wnioskodawca nie wie, czy i w jaki sposób lekarz prowadzący działalność gospodarczą uwzględnia w swoich rozliczeniach podatkowych fakt uczestnictwa w kongresach medycznych. Spółka nie zwraca lekarzom żadnych kosztów. Spółka pokrywa udział lekarza, koszt dojazdu, etc., ale jeśli lekarz poniesie jakiekolwiek dodatkowe koszty (np. zechce dojechać swoim samochodem, zamiast skorzystać z transportu zapewnianego przez Spółkę), to Spółka nie zwraca lekarzowi tych - ani innych - kosztów. Lekarze uczestniczący w kongresach medycznych nie są zobowiązani do jakichkolwiek świadczeń wzajemnych na rzecz Spółki z tytułu udziału w kongresie - niezależnie od tego, czy Spółka zawarła z takim lekarzem umowę sponsoringową, czy nie.
2018
15
lut

Istota:
Wartość ponoszonych przez Spółkę wydatków opisanych we wniosku, stanowi dla lekarzy oraz innych osób przychód z nieodpłatnych świadczeń, który należy zakwalifikować do źródła przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy. Spółka jest zatem zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C i przekazania ich lekarzom oraz innym osobom oraz właściwym organom podatkowym.
Fragment:
W ocenie Spółki pokrycie przez nią określonych Kosztów związanych z uczestnictwem Lekarza i innych osób w Wydarzeniu powoduje powstanie, co do zasady, po stronie Lekarza i innych osób przychodu na gruncie ustawy o PIT. Pokrycie Kosztów oznacza bowiem wymierne i konkretne przysporzenie majątkowe po stronie Lekarza i innych osób, polegające na tym, że Lekarz bądź inna osoba w związku ze swoim uczestnictwem w Wydarzeniu nie musi ponosić Kosztów we własnym zakresie i tym samym nie uszczupla swojego majątku (co miałoby miejsce w sytuacji, gdyby Lekarz czy inna osoba chcieli uczestniczyć w Wydarzeniu bez wsparcia Spółki, przez co musieliby ponieść powyższe Koszty we własnym zakresie). Przychód uzyskiwany przez Lekarza czy inną osobę w związku z pokryciem przez Spółkę kosztów podróży i uczestnictwa w Wydarzeniu powinien być traktowany jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Przychód ten nie stanowi bowiem przychodu z tytułów o których mowa w art. 12-14 i 17 ustawy o PIT. W szczególności nie jest to przychód ze stosunku pracy, ponieważ Lekarze i inne osoby nie są pracownikami Spółki, jak również ich uczestnictwo w Wydarzeniu i pokrycie Kosztów przez Spółkę nie wynika i nie jest uzależnione od pozostawania przez Lekarza czy inną osobę w jakimkolwiek stosunku pracy ze Spółką.
2018
26
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług medycyny pracy polegających na przeprowadzaniu badań lekarskich m.in. laboratoryjnych, specjalistycznych, sanitarno-epidemiologicznych oraz psychologicznych (w tym badań psychologicznych, pracowników wykonujących czynności służbowe jako kierowca pojazdów kat. B, C, D, wózków widłowych, ciężkiego sprzętu budowlanego); w zakresie opodatkowania badań lekarskich dla osób ubiegających się o prawo jazdy; w zakresie opodatkowania czynności polegających na udziale lekarza medycyny pracy sprawującego profilaktyczną opiekę medyczną nad pracownikami w komisjach BHP i wizytacjach stanowisk pracy, których obowiązek wynika z art. 23713 Kodeksu Pracy.
Fragment:
Badania przeprowadzane są przez lekarza posiadającego uprawnienia do wykonywania badań profilaktycznych. Lekarz przed wydaniem orzeczenia lekarskiego stwierdzającym brak lub istnieniem przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku służbowym, kieruje pracownika na specjalistyczne badania oraz konsultacje medyczne. W zależności od rodzaju wykonywanych przez taką osobę obowiązków służbowych, mogą to być: m.in. badania laboratoryjne, okulistyczne, neurologiczne laryngologiczne oraz badania sanitarno-epidemiologiczne. Jeżeli pracownik wykonuje czynności służbowe jako kierowca (np. pojazdów kat B, C, D, wózków widłowych, ciężkiego sprzętu budowlanego) do zakresu badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy zaliczane są również konsultacje psychologiczne. W oparciu o wyniki badań, lekarz medycy pracy ustala stan zdrowia pracownika i wydaje stosowne orzeczenie lekarskie. Szpital wykonuje również badania dla osób ubiegających się o prawo jazdy, zmieniających kategorie prawa jazdy, kontrolne badania kierowców, badania instruktora, egzaminatora i kierowcy samochodu uprzywilejowanego. Badania te mają na celu sprawdzenie stanu zdrowia i wydania przez lekarza orzeczenia o zdolności pacjenta do kierowania pojazdem mechanicznym.
2017
21
gru

Istota:
W zakresie ciążących na Spółce obowiązków płatnika związanych z zawarciem z lekarzami umowy sponsoringu
Fragment:
W tym celu lekarze posiadający odpowiednią wiedzę zwracają się do Spółki ze stosownym wnioskiem, którego akceptacja oznacza, że Spółka zawiera z lekarzem „ Relację Sponsoringu ” i pokrywa koszty jego uczestnictwa w Spotkaniu Naukowym, na który może się składać: opłata za uczestnictwo/opłata rejestracyjną („ Opłata za Uczestnictwo ”), koszty przejazdu/przelotu na miejsce spotkania, ewentualne koszty noclegów, koszty wyżywienia (o ile są one ponoszone i są identyfikowalne w stosunku do konkretnego lekarza) - dalej świadczenia wymienione w pkt 2 do 4 łącznie określane są jako „ Świadczenia Dodatkowe ”. Relacja Sponsoringu nie zobowiązuje lekarza do wykonywania żadnych świadczeń wzajemnych, czy świadczenia usług na rzecz Spółki. Lekarze, z którymi Spółka wchodzi w Relację Sponsoringu nie są pracownikami Spółki. Lekarze, co do zasady nie wykonują również równocześnie dla Spółki, usług na podstawie np. umów o dzieło lub zlecenia w związku z uczestnictwem danego lekarza w konkretnym Spotkaniu Naukowym, którego dotyczy Relacja Sponsoringu. Niemniej nie można wykluczyć, że Spółka i dany lekarz były stronami umów cywilnoprawnych w przeszłości albo będą w przyszłości albo są w danym momencie, ale taka umowa pozostaje bez żadnego związku z Umową Sponsoringu i konkretnym Spotkaniem Naukowym.
2017
23
wrz

Istota:
Czy w związku z opisanym stanem faktycznym firma wystawiając faktury za organizowane kursy medyczne może stosować zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy?
Fragment:
Nr 239, poz. 1739) określa m.in. szczegółowy tryb postępowania w sprawach dokonywania wpisu podmiotów zamierzających wykonywać działalność w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, zwanych dalej „ organizatorem kształcenia ”, do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, zwanego dalej „ rejestrem ”. Odnosząc przedstawione zdarzenie przyszłe do powołanych w sprawie przepisów prawa stwierdzić należy, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi organizacji kursów medycznych oraz pozostałych form kształcenia, jak wyżej ustalono spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. Ponadto, zasady organizowania i przeprowadzania ww. usług mających na celu omówienie najnowszych doniesień i osiągnięć naukowych w konkretnej dziedzinie dla lekarzy zostały ściśle uregulowane w przepisach ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz w rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów. Wnioskodawca także wskazał, że uzyskał niezbędny wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzony przez Naczelną Izbę Lekarska i Okręgową Izbę Lekarską.
2017
30
maj

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika z tytułu organizowanych przez Spółkę szkoleń instruktażowych
Fragment:
Powyższe w ocenie Spółki oznacza, że koszt szkolenia, którego obowiązek wykonania wynika z zawartych przez Spółkę umów, nie stanowi dla lekarzy zatrudnionych przez Szpitale na podstawie umowy o pracę przychodu w rozumieniu UPDOF. Pokrycie kosztów opłaty za szkolenie dla lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej Podobnie jak w przypadku lekarzy zatrudnionych przez Szpitale na podstawie umowy o pracę, Spółka stoi na stanowisku, że wartość szkolenia nie stanowi przychodu dla lekarzy zatrudnionych przez Szpitale na podstawie umowy cywilnoprawnej. W pierwszej kolejności wskazać należy, te rozważania dotyczące uznawania świadczeń za przychód wyrażone w wyroku Trybunału Konstytucyjnego powinny mieć zastosowanie nie tylko do osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę. Na takim stanowisku stanął m.in. WSA w Warszawie w wyroku z dnia 14 lipca 2015 r. (sygn. III SA/Wa 3295/14) czy Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 12 maja 2015 r. (sygn. ILPB1/4511-1-204/15-2/AMN ). Zatem zdaniem Spółki, świadczenie w postaci pokrycia opłat za szkolenie leży w interesie kontraktującego go Szpitala, co oznacza, że nie stanowi dla Lekarzy przychodu w rozumieniu art. 11 UPDOF. Lekarz nie otrzymuje z tego tytułu przysporzenia rozumianego jako otrzymanie świadczenia zwiększającego wartość jego aktywów lub majątku, gdyż są to szkolenia dostosowane do prawidłowego korzystania jedynie z produktów Spółki (dostarczanych Szpitalom na podstawie umów) w celach związanych wyłącznie z prawidłowym wykonaniem umowy cywilnoprawnej zawartej ze Szpitalem.
2017
18
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku badań z zakresu medycyny pracy dla osób, które wykonują prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej.
Fragment:
W myśl art. 2 ust. 1 pkt 5 cyt. wyżej ustawy, za podmiot wykonujący działalność leczniczą uznaje się podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4, oraz lekarza lub pielęgniarkę wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5. Podmiotami leczniczymi są m.in. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (art. 4 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy). W oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 9 powołanej wyżej ustawy, szpital to zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne. Działalność lecznicza – według art. 3 ust. 1 cyt. wyżej ustawy – polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych (...). Na mocy ust. 2 pkt 1 i 2 ww. artykułu, działalność lecznicza może również polegać na: promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. W art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy, ustawodawca przewidział również zwolnienie od podatku dla usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczonych w ramach wykonywania zawodów: lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.
2017
10
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług.
Fragment:
Również zadania Zastępcy Dyrektora ds. medycznych są, w opinii Wnioskodawcy, związane z wykonywaniem zawodu lekarza (specjalisty z odpowiednim doświadczeniem, wykształceniem i autorytetem wśród innych lekarzy). Funkcja jaką pełni Zainteresowany jako Zastępca Dyrektora ds. medycznych, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Szpitala. Dyrektor ds. medycznych musi być powołany w sytuacji, gdy dyrektorem podmiotu leczniczego, a w przypadku Wnioskodawcy Szpitala, jest osoba nieposiadająca wykształcenia medycznego. Wnioskodawca posiada stosowne wykształcenie do pełnienia niezbędnej funkcji. Praca Dyrektora ds. medycznych jest połączona z pracą jaką wykonuje Wnioskodawca - pracą lekarza. Powyższe oznacza, że usługa, jaka jest świadczona przez Wnioskodawcę w zakresie wykonywania czynności jako Dyrektor ds. medycznych, jest niezbędna w osiąganiu celu pracy lekarza, tj. w procesie ratowania, przywracania i poprawy zdrowia pacjenta. Każdy podmiot leczniczy, którego dyrektorem nie jest lekarz, musi posiadać Dyrektora ds. medycznych, a co za tym idzie, można by uznać, że czynności, jakie Wnioskodawca wykonuje będąc Dyrektorem ds. medycznych, niezbędne są do wykonywania usługi podstawowej, zwolnionej od podatku. Głównym celem wykonywanej przez Wnioskodawcę usługi jest udzielanie świadczeń zdrowotnych.
2017
10
maj

Istota:
Zwolnienie z podatku od towarów i usług świadczonych usług szkoleniowych.
Fragment:
Wnioskodawca podkreślił, że wykonywane przez niego usługi szkolenia lekarzy są świadczone na podstawie odrębnych przepisów, a mianowicie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r., poz. 464, z późn. zm.). Analizując przedstawione powyżej okoliczności w kontekście powołanych powyżej przepisów należy stwierdzić, że doskonalenie zawodowe jest obowiązkiem lekarzy i lekarzy dentystów, wobec powyższego mamy do czynienia z usługami kształcenia zawodowego. W związku z powyższym wypełniona została pierwsza przesłanka umożliwiająca stosowanie zwolnienia od podatku, o którym mowa w ww. przepisie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. Bowiem, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego, w szczególności w różnych formach kształcenia podyplomowego. W myśl art. 19 ust. 1 tej ustawy, kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów mogą prowadzić: podmioty uprawnione do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych; inne podmioty niż wymienione w pkt 1 uprawnione (...)
2017
2
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z pokrywaniem przez Spółkę kosztów związanych z udziałem lekarzy w konferencjach
Fragment:
W ramach tej działalności Spółka będzie zawierać z Lekarzami umowy sponsorskie, na mocy których zobowiąże się do pokrycia kosztów związanych z udziałem Lekarza w Konferencji. W zależności od charakteru Konferencji i potrzeb Lekarza, Spółka pokryje wydatki takie jak: Koszty przejazdu/przelotu Lekarza na Konferencję oraz koszty powrotu z Konferencji do miejsca zamieszkania Lekarza. Koszty zakwaterowania Lekarza w trakcie Konferencji, Koszty wyżywienia Lekarza podczas Konferencji. Inne uzasadnione koszty w tym opłaty rejestracyjne za udział w Konferencji, koszty ubezpieczenia, wiz i innych opłat z tytułu przekroczenia granicy państwowej. Koszty pokrywane będą przez Spółkę „ z góry ”, tj. Spółka we własnym imieniu nabędzie określone towary i usługi bezpośrednio od dostawców (biur podróży, linii lotniczych, prowadzących hotele). Suma wydatków przeznaczanych na jedną osobę przekracza kwotę 200 zł. Lekarze biorący udział w Konferencjach nie pozostają w stosunku pracy ze Spółką. Z lekarzami zawierane są umowy sponsorskie a nie umowy zlecenia i umowy o dzieło. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy pokrycie przez Wnioskodawcę kosztów udziału Lekarzy w Konferencjach, (...)
2017
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Lekarze
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.