Lekarze | Interpretacje podatkowe

Lekarze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lekarze. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy w związku z pokrywaniem przez Spółkę kosztów udziału Lekarza w Konferencji i osiąganiem przez Lekarza przychodu z tego tytułu, Spółka jako podmiot zobowiązany do przekazywania informacji o wysokości przychodów na podstawie przepisu art. 42a u.p.d.o.f. może wyłączyć z przychodów Lekarza diety oraz inne należności za czas podróży Lekarza przysługujące osobom odbywającym podróż (Koszty Podróży) na zasadach i do wysokości limitów określonych w Przepisach Odrębnych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 w zw. z art. 21 ust. 13 u.p.d.o.f. i w konsekwencji, na skutek wyłączenia ww. przychodów zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 w zw. z art. 21 ust. 13 u.p.d.o.f., nie wystawiać w tym zakresie informacji PIT-8C?
2. Czy w związku z pokrywaniem przez Spółkę Opłat Rejestracyjnych związanych z udziałem Lekarza w Konferencji i osiąganiem przez Lekarza przychodu z tego tytułu, Spółka jako podmiot zobowiązany do przekazywania informacji o wysokości przychodów na podstawie przepisu art. 42a u.p.d.o.f. może wyłączyć z przychodów Lekarza ww. Opłaty Rejestracyjne jako inne należności za czas podróży Lekarza przysługujące osobom odbywającym podróż na zasadach określonych w Przepisach Odrębnych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 w zw. z art. 21 ust. 13 u.p.d.o.f. i w konsekwencji, na skutek wyłączenia ww. przychodów zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 w zw. z art. 21 ust. 13 u.p.d.o.f., nie wystawiać w tym zakresie informacji PIT-8C?
Fragment:
Koszty Podróży pokrywane przez Spółkę obejmowały lub będą obejmować - w zależności od charakteru Konferencji oraz uzasadnionych potrzeb Lekarza - wszystkie lub niektóre spośród następujących rodzajów/kategorii Kosztów: koszty przejazdów / przelotów Lekarza (z miejsca zamieszkania Lekarza do miejscowości, w której odbywa się Konferencja oraz z powrotem, w niektórych przypadkach również przejazdy i dojazdy lokalne w miejscu oraz w dniach, w których odbywa się Konferencja - w zakresie, w jakim przejazdy i dojazdy te są związane z uczestnictwem w Konferencji itp.); koszty zakwaterowania / noclegu Lekarza w trakcie Konferencji; koszty wyżywienia Lekarza (w dniach, w których odbywa się Konferencja); inne koszty, w tym koszty opłat wizowych lub opłat o podobnym charakterze np. z tytułu przekroczenia granicy lub przemieszczania się po określonej trasie/terytorium, itp. Koszty pokrywane przez Spółkę mogą obejmować także Opłatę Rejestracyjną. Świadczenia otrzymywane przez Lekarzy od Spółki w ramach sponsoringu co do zasady nie są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej Lekarzy (o ile takowa w ogóle jest przez nich prowadzona). Świadczenia te otrzymuje Lekarz jako osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w innym niż Spółka podmiocie (np. w szpitalu). Na gruncie prawa podatkowego przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest każda forma przysporzenia majątkowego tzn. zarówno pieniężna jak i niepieniężna.
2016
15
gru

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy stomatologów
Fragment:
Dzięki posiadanej akredytacji Spółka posiada prawo do nadawania uczestnikom kursów medycznych punktów edukacyjnych, które są potwierdzeniem realizacji ustawowego obowiązku lekarzy i lekarzy dentystów - ciągłego kształcenia podyplomowego. Formy i zasady kształcenia lekarzy określa ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz rozporządzenie Ministra Finansów z 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Przepisy te określają niezbędne elementy kształtujące formy i zasady prowadzenia kształcenia zawodowego lekarzy. Przede wszystkim na podstawie tych przepisów weryfikowane są podmioty uprawione do prowadzenia kształcenia danego rodzaju, z uwzględnieniem programu szkoleń, systemu oceniania a także wymagania co do kadry prowadzącej szkolenia i niezbędnej bazy dydaktycznej. Te swoistą akredytację wydaje właśnie właściwa Okręgowa Izba Lekarska. Jeżeli więc Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i w jej zakresie oferuje kursy medyczne dla lekarzy i lekarzy stomatologów posiadając niezbędne pozwolenie Okręgowej Izby Lekarskiej i Naczelnej Izby Lekarskiej potwierdzone wpisem do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie lekarzy to wątpliwości Strony dotyczą tego czy kształcenie to powinno być zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 podpunkt b).
2016
4
sie

Istota:
Szkolenia praktyczne dla lekarzy dentystów, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy.
Fragment:
Szkolenia, które prowadzi są wysokospecjalistycznymi szkoleniami praktycznymi dla lekarzy dentystów, w szczególności ze specjalizacją z ortodoncji. Na lekarzach spoczywa ustawowy obowiązek doszkalania i z tego tytułu co roku muszą zebrać odpowiednią ilość punktów za uczestnictwo w szkoleniach. Obowiązek ten wynika z art. 18 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152), tekst jednolity z dnia 10 marca 2015 r., (Dz. U. z 2015 r., poz. 464) z późniejszymi zmianami, zwanej dalej UOZL i Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 6 października 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 231, poz. 2326). Kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 3 UOZL, mogą prowadzić inne podmioty po uzyskaniu wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów. Fundacja, jako organizator szkoleń została wpisana uchwałą Prezydium Rady Lekarskiej z dnia 24 września 2015 r. do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem . W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że Fundacja na dzień złożenia wniosku nie jest podatnikiem podatku VAT, korzysta ze zwolnienia podatkowego w podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy VAT, jednak w niedługim czasie obrót przekroczy ustawowy limit tego zwolnienia.
2016
8
maj

Istota:
1. Czy w związku z pokrywaniem przez Spółkę kosztów udziału Lekarza w Konferencji i osiąganiem przez Lekarza przychodu z tego tytułu, Spółka jako podmiot zobowiązany do przekazywania informacji o wysokości przychodów na podstawie przepisu art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może wyłączyć z przychodów Lekarza diety oraz inne należności za czas podróży Lekarza przysługujące osobom odbywającym podróż (Koszty Podróży) na zasadach i do wysokości limitów określonych w Przepisach Odrębnych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 w zw. z art. 21 ust. 13 ustawy i w konsekwencji, na skutek wyłączenia ww. przychodów zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 w zw. z art. 21 ust. 13 ustawy, nie wystawiać w tym zakresie informacji PIT-8C?
2. Czy w związku z pokrywaniem przez Spółkę kosztów Opłat Rejestracyjnych związanych z udziałem Lekarza w Konferencji i osiąganiem przez Lekarza przychodu z tego tytułu, Spółka jako podmiot zobowiązany do przekazywania informacji o wysokości przychodów na podstawie przepisu art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może wyłączyć z przychodów Lekarza ww. Opłaty Rejestracyjne jako inne należności za czas podróży Lekarza przysługujące osobom odbywającym podróż na zasadach określonych w Przepisach Odrębnych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 w zw. z art. 21 ust. 13 ustawy i w konsekwencji, na skutek wyłączenia ww. przychodów zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 w zw. z art. 21 ust. 13 ustawy, nie wystawiać w tym zakresie informacji PIT-8C?
Fragment:
Koszty Podróży pokrywane przez Spółkę obejmowały lub będą obejmować - w zależności od charakteru Konferencji oraz uzasadnionych potrzeb Lekarza - wszystkie lub niektóre spośród następujących rodzajów/kategorii Kosztów: i.koszty przejazdów / przelotów Lekarza (z miejsca zamieszkania Lekarza do miejscowości, w której odbywa się Konferencja oraz z powrotem, w niektórych przypadkach również przejazdy idojazdy lokalne w miejscu oraz w dniach, w których odbywa się Konferencja - w zakresie, wjakim przejazdy i dojazdy te są związane z uczestnictwem w Konferencji itp.); ii. koszty zakwaterowania / noclegu Lekarza w trakcie Konferencji; iii. koszty wyżywienia Lekarza (w dniach, w których odbywa się Konferencja); iv. inne koszty, w tym koszty opłat wizowych lub opłat o podobnym charakterze np. z tytułu przekroczenia granicy lub przemieszczania się po określonej trasie/terytorium, itp. Koszty pokrywane przez Spółkę mogą obejmować także Opłatę Rejestracyjną. Świadczenia otrzymywane przez Lekarzy od Spółki w ramach sponsoringu co do zasady nie są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej Lekarzy (o ile takowa w ogóle jest przez nich prowadzona). Świadczenia te otrzymuje Lekarz jako osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w innym niż Spółka podmiocie (np. w szpitalu). Na gruncie prawa podatkowego przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest każda forma przysporzenia majątkowego tzn. zarówno pieniężna jak i niepieniężna.
2016
31
mar

Istota:
1) Czy otrzymany przez Lekarza przychód z tytułu pokrycia przez Spółkę kosztów noclegu, wyżywienia i przejazdów do wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, związanych z jego udziałem w Konferencji powinien być traktowany jako przychód zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) w związku z tym nie powinien być wykazywany przez Spółkę w deklaracjach i informacjach PDOF, w szczególności w informacji PIT-8C?2) Czy prawidłowe jest, że przychodem z innych źródeł jest wartość opłaty rejestracyjnej oraz nadwyżka opłacanych przez Spółkę świadczeń z tytułu pokrycia przez Spółkę wyżywienia przejazdów ponad limit określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, a w związku z tym w deklaracjach i informacjach PDOF, w szczególności w informacji PIT-8C powinna być wykazywana przez Spółkę wyłącznie wartość opłaty rejestracyjnej oraz ewentualna nadwyżka opłacanych przez Spółkę świadczeń z tytułu pokrycia kosztów noclegu, wyżywienia i przejazdów ponad limit określony w powołanym rozporządzeniu?
Fragment:
Koszty pokrywane przez Spółkę mogą obejmować w zależności od charakteru Konferencji oraz uzasadnionych potrzeb Lekarza wszystkie lub niektóre z następujących rodzajów wydatków: koszty transportu - tzn. koszty przejazdu/przelotu Lekarza z jego miejsca zamieszkania do miejsca, w którym odbywa się Konferencja oraz koszty przejazdu/przelotu powrotnego z miejsca, w którym odbywała się Konferencja do miejsca zamieszkania Lekarza, opłaty za uczestnictwo Lekarza w Konferencji (opłaty rejestracyjne, konferencyjne), koszty zakwaterowania (noclegów) Lekarza w miejscu, w którym odbywa się Konferencja i w dniach w których się ona odbywa, koszty wyżywienia Lekarza podczas przejazdu/przelotu lekarza z jego miejsca zamieszkania do miejsca, w którym odbywa się Konferencja oraz koszty przejazdu/przelotu powrotnego z miejsca, w którym odbywa się Konferencja do miejsca zamieszkania Lekarza - a także koszty wyżywienia Lekarza w miejscu i w dniach w którym się ona odbywa, koszty ubezpieczeń osobowych lub majątkowych związanych z przejazdem/przelotem Lekarza, koszty wiz/dokumentów związanych z przejazdem/przelotem Lekarza, inne uzasadnione koszty związane z uczestnictwem Lekarza w Konferencji (np. koszty nabycia dodatkowych materiałów konferencyjnych). W ramach powyższych świadczeń Spółka we własnym imieniu będzie nabywała określone towary i usługi od dostawców (np. hoteli, biur podróży, linii kolejowych i lotniczych), dokonywała będzie płatności bezpośrednio na rzecz tych dostawców, na podstawie otrzymanych od nich dokumentów (faktur, rachunków, biletów, itp.) potwierdzających poniesione wydatki.
2016
5
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stosowania zwolnienia od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy dla prowadzenia usług szkoleniowych.
Fragment:
Analizując przedstawione powyżej okoliczności w kontekście powołanych powyżej przepisów należy stwierdzić, że doskonalenie zawodowe jest obowiązkiem lekarzy i lekarzy dentystów, wobec powyższego mamy do czynienia z usługami kształcenia zawodowego. W związku z powyższym wypełniona została pierwsza przesłanka umożliwiająca stosowanie zwolnienia od podatku, o którym mowa w ww. przepisie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. Zainteresowany podkreślił, że wykonywane przez niego usługi szkolenia lekarzy dentystów są świadczone na podstawie odrębnych przepisów, a mianowicie art. 18 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 464). Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego, w szczególności w różnych formach kształcenia podyplomowego. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej określi, w drodze rozporządzenia, sposób dopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 (art. 18 ust. 2 ww. ustawy). W myśl art. 19 ust. 1 tej ustawy, kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów mogą prowadzić: podmioty uprawnione do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych (...)
2016
16
lut

Istota:
1) Czy pokrycie przez Spolke Kosztow udzialu w Wydarzeniach stanowi dla Uczestnikow przychod z innych zrodel podlegajacy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych i Spolka jest zobowiazana do wystawienia informacji PIT-8C?2) Czy w opisanej sytuacji w odniesieniu do kosztow transportu, zakwaterowania i wyzywienia zastosowanie znajdzie zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych (?Ustawa o PIT?) i Spolka nie jest zobowiazana ujmowac wartosci tych swiadczen (jako zwolnionych z PIT) w informacji PIT-8C?3) Czy w opisanej sytuacji w odniesieniu do innych kosztow zwiazanych z uczestnictwem w Wydarzeniach (wymienionych wstanie faktycznym) znajdzie zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych (?Ustawa o PIT?) i Spolka nie jest zobowiazana ujmowac wartosci tych swiadczen (jako zwolnionych z PIT) w informacji PIT-8C?
Fragment:
(...) Lekarza oraz ewentualnych innych kosztow zwiazanych z uczestnictwem Lekarza w Wydarzeniu. Majac na wzgledzie powyzsze, nalezy podkreslic, ze w zakresie, w jakim ponoszone przez Spolke Koszty w zwiazku z uczestnictwem Lekarzy w Wydarzeniach beda podlegaly zwolnieniu od podatku dochodowego od osob fizycznych na gruncie art. 21 ust. 1 pkt 16) lit. b) lub podlegaja zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a) ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych (gdy jednorazowa wartosc nieodplatnego swiadczenia nie przekroczy 200 zl) na Spolce nie bedzie ciazyl obowiazek sporzadzenia informacji PIT-8C i przekazania ich Lekarzom oraz wlasciwym dla nich organom podatkowym do konca lutego roku nastepujacego po roku podatkowym, w ktorym Lekarze uzyskali swiadczenie. Koncowo - odnoszac sie do powolanych przez Wnioskodawce interpretacji organow podatkowych wskazac nalezy, ze orzeczenia te nie sa wiazace dla tutejszego organu. Interpretacje organow podatkowych dotycza tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w okreslonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszlym i tylko w tej sprawie rozstrzygniecie w kazdej z nich zawarte jest wiazace. W zwiazku z tym, organy podatkowe mimo, ze w ocenie indywidualnych spraw podatnikow posilkuja sie wydanymi rozstrzygnieciami - nie tylko innych organow podatkowych, jednak nie stosuja wprost tych rozstrzygniec takze i z tego zwyklego powodu, ze nie stanowia one materialnego prawa podatkowego.
2016
7
lut

Istota:
Czy na Spółce ciążą obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 2 oraz art. 42a w związku z pokryciem kosztów opłaty rejestracyjnej ponoszonej za Lekarzy?
Fragment:
Współpraca w tym zakresie odbywać się będzie każdorazowo na podstawie odpowiedniej umowy zawieranej pomiędzy Spółką a Lekarzem. Spółka zamierza stosować w powyższym zakresie umowy o dzieło oraz umowy sponsoringu. Umowy zawierane będą z Lekarzami jako osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub poza działalnością gospodarczą prowadzoną przez Lekarzy. W ramach umów sponsoringu Lekarz będzie zobowiązany do uczestnictwa w Wydarzeniu. W przypadku umów o dzieło Lekarz będzie zobowiązany do wykonania na rzecz Spółki umówionego dzieła związanego z jego uczestnictwem w określonym Wydarzeniu (np. do przeprowadzenia wykładu/prezentacji dla innych lekarzy z zastosowaniem tematyki omawianej podczas Wydarzenia, opracowania artykułu naukowego, przygotowania raportu/sprawozdania z Wydarzenia itp.), które następnie Spółka będzie mogła wykorzystać w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. W zamian za wykonanie dzieła Spółka będzie zobowiązana do wypłacenia Lekarzowi wynagrodzenia pieniężnego (w wysokości określonej z góry w umowie). Jednocześnie, w celu umożliwienia Lekarzowi uczestnictwa w Wydarzeniu, Spółka będzie zobowiązana do pokrycia określonych kosztów związanych z podróżą i uczestnictwem Lekarza w Wydarzeniu. Działania prowadzone przez Spółkę w powyższym zakresie będą stanowić dozwoloną formę reklamy produktów leczniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r.
2016
4
lut

Istota:
Zwolnienie od podatku usług polegających na organizacji kursów dla lekarzy i lekarzy dentystów.
Fragment:
Zainteresowany zwrócił uwagę na bezpośredni związek świadczonej usługi z branżą medyczną i zawodem lekarza i lekarza dentysty, gdzie skutkiem świadczenia jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów poprzez uaktualnienie posiadanej przez nich wiedzy, która jest bardzo ważnym aspektem w związku ze stałym rozwojem medycyny. Analizując przedstawione powyżej okoliczności w kontekście powołanych powyżej przepisów należy stwierdzić, że doskonalenie zawodowe jest obowiązkiem lekarzy i lekarzy dentystów, wobec powyższego mamy do czynienia z usługami kształcenia zawodowego. W związku z powyższym wypełniona została pierwsza przesłanka umożliwiająca stosowanie zwolnienia od podatku, o którym mowa w ww. przepisie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. Zainteresowany podkreślił, że wykonywane przez niego usługi szkolenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów są świadczone na podstawie odrębnych przepisów, a mianowicie art. 18, art. 19 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r., poz. 464). Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego, w szczególności w różnych formach kształcenia podyplomowego. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej określi, w drodze rozporządzenia, sposób dopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 (art. 18 ust. 2 ww. ustawy).
2015
15
gru

Istota:
1. Czy finansowane (opłacane) przez Spółkę koszty udziału lekarza lub farmaceuty w kongresach naukowych, w ramach planowanych działań, obejmujące: koszt noclegu, wyżywienia i podróży, do wysokości określonej przepisami w zakresie delegacji, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania PIT i w konsekwencji na Spółce nie spoczywa obowiązek sporządzania PIT-8C na wartość tych świadczeń?2. Czy finansowane (opłacane) przez Spółkę koszty udziału lekarza lub farmaceuty w kongresach naukowych, w ramach planowanych działań, dotyczące opłaty za uczestnictwo, wpłacanej na rzecz organizatora, mieszczą się w kategorii świadczeń, objętych zwolnieniem z opodatkowania PIT i w konsekwencji na Spółce nie spoczywa obowiązek sporządzania PIT-8C w sytuacji finansowania tych świadczeń?
Fragment:
Dokonywane przez Spółkę świadczenia w postaci finansowania określonych wydatków związanych z konferencją stanowią dla lekarza przychód podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Taka klasyfikacja wynika z faktu, że: Pokrycie kosztów oznacza przysporzenie majątkowe po stronie sponsorowanej osoby, polegające na tym, że ta osoba nie musi ponosić kosztów sfinansowanych przez Spółkę i tym samym nie uszczupla swojego majątku; W przypadku zawarcia umowy sponsoringu lekarz nie świadczy na rzecz Spółki żadnych usług na podstawie stosunku cywilnoprawnego, ani nie pozostaje w stosunku pracy ze Spółką. Ponadto lekarz ma oświadczać, albo w umowie sponsoringu, albo w odrębnym dokumencie, że przychód z tytułu tej umowy zawieranej ze Spółką nie stanowi dla niego przychodu z działalności gospodarczej. Jeżeli zatem, uzyskiwany przez lekarza przychód w postaci świadczeń finansowanych przez Spółkę w związku z jego uczestnictwem w kongresie, będzie stanowić dla niego przychód, o którym mowa w art. 20 ust. 1, to Spółka będzie miała obowiązek składania deklaracji PIT-8C od przekazanych lekarzowi świadczeń, o ile nie będą mogły mieć zastosowania zwolnienia z art. 21. W konsekwencji: jeżeli świadczenia Spółki na rzecz lekarza, uczestniczącego (...)
2015
11
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Lekarze
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.