Lekarze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lekarze. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
paź

Istota:

Zwolnienie od podatku szkoleń medycznych dla lekarzy dentystów.

Fragment:

Uczestnicząc w szkoleniach lekarze dentyści wypełniają dyspozycje art. 18 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, a także rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 lipca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Stosownie do wymogów ww. rozporządzeń, a także ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podmiot uzyskuje prawo prowadzenia szkolenia podyplomowego lekarzy dentystów, jako działalności regulowanej, poprzez uzyskanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzonego przez odpowiednią Okręgową/Naczelną Radę Lekarską. Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w XXX pod numerem XXX. Wpis dotyczył szkoleń w 2017 roku i będzie podlegał aktualizacji w każdym kolejnym roku prowadzenia działalności w zakresie szkoleń.

2018
13
sie

Istota:

Zastosowanie zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy, dla usług szkoleniowych świadczonych dla lekarzy stomatologów

Fragment:

Wnioskodawca wskazał również, iż usługi szkoleniowe świadczone przez Spółkę podlegają szczegółowym uregulowaniom, zawartym w art. 18 ust. 1 i 2, art. 19 ust. 1 pkt 3, art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 05 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 1997 r., nr 28 poz. 152) oraz określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2004 nr 231, poz. 2326). Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2018 r., poz. 617, z późn. zm.), lekarz ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego, w szczególności w różnych formach kształcenia podyplomowego. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej określi, w drodze rozporządzenia, sposób dopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 (art. 18 ust. 2 ww. ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). W myśl art. 19 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów mogą prowadzić: podmioty uprawnione do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych; inne podmioty niż wymienione w pkt 1 uprawnione do kształcenia podyplomowego (...)

2018
25
lip

Istota:

Wykazanie w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) otrzymanego zwrotu części wpłaconego kapitału do funduszu kapitałowego zagranicznego.

Fragment:

Spółka nie ma wpływu na wybór lekarzy wykorzystujących produkty spółki. Spółka, organizując szkolenia, pokrywa koszty z tym związane, na które składają się: koszt szkolenia, koszty przejazdu na szkolenie oraz powrotu, koszty zakwaterowania orz koszty wyżywienia. Koszty szkolenia pokrywane są bezpośrednio przez Spółkę, a lekarze nie otrzymują od Spółki środków w celu samodzielnego sfinansowania wskazanych powyżej kosztów. Szkolenia będące przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego odbywają się poza siedzibą wnioskodawcy, co do zasady również poza miejscowością, w której siedziba Wnioskodawcy się znajduje. Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy wskazać należy, że po stronie lekarzy nie powstanie przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu nieodpłatnych świadczeń w postaci pokrycia kosztów uczestnictwa lekarzy w szkoleniu instruktażowym. Tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzania informacji PIT-8C w związku z uczestnictwem lekarzy organizowanych przez Spółkę w szkoleniach. Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że skoro lekarze nie uzyskują przychodu, w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
7
lip

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych kształcenia podyplomowego lekarzy.

Fragment:

Przepisami tymi są: ustawa dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r., poz. 617), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2017 r., poz. 1923 ze zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2006 r., Nr 239, poz. 1739). Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma obowiązek doskonalenia zawodowego, w szczególności w różnych formach kształcenia podyplomowego. W myśl art. 19 ust. 1 tej ustawy, kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów mogą prowadzić: podmioty uprawnione do prowadzenia odpowiednio stażu podyplomowego, specjalizacji lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych; inne podmioty niż wymienione w pkt 1 uprawnione do kształcenia podyplomowego na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: medyczne szkoły wyższe, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczne jednostki badawczo-rozwojowe; inne podmioty niż wymienione w pkt 1 i 2 po uzyskaniu wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, zwane dalej „ organizatorami kształcenia ”.

2018
5
kwi

Istota:

Zastosowanie zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy dla kursów medycznych dla lekarzy dentystów

Fragment:

Analizując przedstawione powyżej okoliczności w kontekście powołanych powyżej przepisów należy stwierdzić, że doskonalenie zawodowe jest obowiązkiem lekarzy i lekarzy dentystów, wobec powyższego mamy do czynienia z usługami kształcenia zawodowego. W związku z powyższym wypełniona została pierwsza przesłanka umożliwiająca stosowanie zwolnienia od podatku, o którym mowa w ww. przepisie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. Zainteresowana podkreśliła również, że szkolenia spełniają ustawowy obowiązek dokształcania zawodowego w oparciu o przepisy art. 18 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r., poz. 125, z późn. zm.), lekarz ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego, w szczególności w różnych formach kształcenia podyplomowego. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej określi, w drodze rozporządzenia, sposób dopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 (art. 18 ust. 2 ww. ustawy). W myśl art. 19 ust. 1 tej ustawy, kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów mogą prowadzić: podmioty uprawnione do (...)

2018
15
lut

Istota:

W zakresie ciążących na Spółce obowiązków płatnika z tytułu udziału lekarzy w Konferencjach medycznych i pokrywania przez Spółkę kosztów ich organizacji

Fragment:

Wnioskodawca wyjaśnił, że taki lekarz, odpowiadając na zaproszenie Spółki na kongres medyczny, wysyłając swoje zgłoszenie, etc. nie określa się jako lekarz „ prowadzący działalność gospodarczą ”. Również szpital zgłaszający lekarza na kongres nie informuje Spółki, czy taki lekarz prowadzi działalność gospodarczą, czy nie. Wszyscy lekarze uczestniczący w kongresach medycznych są traktowani przez Spółkę tak samo z podatkowego punktu widzenia, czyli Spółka uznaje, że przychód podatkowy nie powstanie u lekarza uczestniczącego w kongresie medycznym niezależnie od tego, czy jest on pracownikiem szpitala na podstawie umowy o pracę, czy lekarzem prowadzącym działalność gospodarczą, świadczącym usługi szpitalowi na zasadzie kontraktu. Wnioskodawca nie wie, czy i w jaki sposób lekarz prowadzący działalność gospodarczą uwzględnia w swoich rozliczeniach podatkowych fakt uczestnictwa w kongresach medycznych. Spółka nie zwraca lekarzom żadnych kosztów. Spółka pokrywa udział lekarza, koszt dojazdu, etc., ale jeśli lekarz poniesie jakiekolwiek dodatkowe koszty (np. zechce dojechać swoim samochodem, zamiast skorzystać z transportu zapewnianego przez Spółkę), to Spółka nie zwraca lekarzowi tych - ani innych - kosztów. Lekarze uczestniczący w kongresach medycznych nie są zobowiązani do jakichkolwiek świadczeń wzajemnych na rzecz Spółki z tytułu udziału w kongresie - niezależnie od tego, czy Spółka zawarła z takim lekarzem umowę sponsoringową, czy nie.

2018
26
sty

Istota:

Wartość ponoszonych przez Spółkę wydatków opisanych we wniosku, stanowi dla lekarzy oraz innych osób przychód z nieodpłatnych świadczeń, który należy zakwalifikować do źródła przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy. Spółka jest zatem zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C i przekazania ich lekarzom oraz innym osobom oraz właściwym organom podatkowym.

Fragment:

W ocenie Spółki pokrycie przez nią określonych Kosztów związanych z uczestnictwem Lekarza i innych osób w Wydarzeniu powoduje powstanie, co do zasady, po stronie Lekarza i innych osób przychodu na gruncie ustawy o PIT. Pokrycie Kosztów oznacza bowiem wymierne i konkretne przysporzenie majątkowe po stronie Lekarza i innych osób, polegające na tym, że Lekarz bądź inna osoba w związku ze swoim uczestnictwem w Wydarzeniu nie musi ponosić Kosztów we własnym zakresie i tym samym nie uszczupla swojego majątku (co miałoby miejsce w sytuacji, gdyby Lekarz czy inna osoba chcieli uczestniczyć w Wydarzeniu bez wsparcia Spółki, przez co musieliby ponieść powyższe Koszty we własnym zakresie). Przychód uzyskiwany przez Lekarza czy inną osobę w związku z pokryciem przez Spółkę kosztów podróży i uczestnictwa w Wydarzeniu powinien być traktowany jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Przychód ten nie stanowi bowiem przychodu z tytułów o których mowa w art. 12-14 i 17 ustawy o PIT. W szczególności nie jest to przychód ze stosunku pracy, ponieważ Lekarze i inne osoby nie są pracownikami Spółki, jak również ich uczestnictwo w Wydarzeniu i pokrycie Kosztów przez Spółkę nie wynika i nie jest uzależnione od pozostawania przez Lekarza czy inną osobę w jakimkolwiek stosunku pracy ze Spółką.

2017
21
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług medycyny pracy polegających na przeprowadzaniu badań lekarskich m.in. laboratoryjnych, specjalistycznych, sanitarno-epidemiologicznych oraz psychologicznych (w tym badań psychologicznych, pracowników wykonujących czynności służbowe jako kierowca pojazdów kat. B, C, D, wózków widłowych, ciężkiego sprzętu budowlanego); w zakresie opodatkowania badań lekarskich dla osób ubiegających się o prawo jazdy; w zakresie opodatkowania czynności polegających na udziale lekarza medycyny pracy sprawującego profilaktyczną opiekę medyczną nad pracownikami w komisjach BHP i wizytacjach stanowisk pracy, których obowiązek wynika z art. 23713 Kodeksu Pracy.

Fragment:

Badania przeprowadzane są przez lekarza posiadającego uprawnienia do wykonywania badań profilaktycznych. Lekarz przed wydaniem orzeczenia lekarskiego stwierdzającym brak lub istnieniem przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku służbowym, kieruje pracownika na specjalistyczne badania oraz konsultacje medyczne. W zależności od rodzaju wykonywanych przez taką osobę obowiązków służbowych, mogą to być: m.in. badania laboratoryjne, okulistyczne, neurologiczne laryngologiczne oraz badania sanitarno-epidemiologiczne. Jeżeli pracownik wykonuje czynności służbowe jako kierowca (np. pojazdów kat B, C, D, wózków widłowych, ciężkiego sprzętu budowlanego) do zakresu badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy zaliczane są również konsultacje psychologiczne. W oparciu o wyniki badań, lekarz medycy pracy ustala stan zdrowia pracownika i wydaje stosowne orzeczenie lekarskie. Szpital wykonuje również badania dla osób ubiegających się o prawo jazdy, zmieniających kategorie prawa jazdy, kontrolne badania kierowców, badania instruktora, egzaminatora i kierowcy samochodu uprzywilejowanego. Badania te mają na celu sprawdzenie stanu zdrowia i wydania przez lekarza orzeczenia o zdolności pacjenta do kierowania pojazdem mechanicznym.

2017
23
wrz

Istota:

W zakresie ciążących na Spółce obowiązków płatnika związanych z zawarciem z lekarzami umowy sponsoringu

Fragment:

W tym celu lekarze posiadający odpowiednią wiedzę zwracają się do Spółki ze stosownym wnioskiem, którego akceptacja oznacza, że Spółka zawiera z lekarzem „ Relację Sponsoringu ” i pokrywa koszty jego uczestnictwa w Spotkaniu Naukowym, na który może się składać: opłata za uczestnictwo/opłata rejestracyjną („ Opłata za Uczestnictwo ”), koszty przejazdu/przelotu na miejsce spotkania, ewentualne koszty noclegów, koszty wyżywienia (o ile są one ponoszone i są identyfikowalne w stosunku do konkretnego lekarza) - dalej świadczenia wymienione w pkt 2 do 4 łącznie określane są jako „ Świadczenia Dodatkowe ”. Relacja Sponsoringu nie zobowiązuje lekarza do wykonywania żadnych świadczeń wzajemnych, czy świadczenia usług na rzecz Spółki. Lekarze, z którymi Spółka wchodzi w Relację Sponsoringu nie są pracownikami Spółki. Lekarze, co do zasady nie wykonują również równocześnie dla Spółki, usług na podstawie np. umów o dzieło lub zlecenia w związku z uczestnictwem danego lekarza w konkretnym Spotkaniu Naukowym, którego dotyczy Relacja Sponsoringu. Niemniej nie można wykluczyć, że Spółka i dany lekarz były stronami umów cywilnoprawnych w przeszłości albo będą w przyszłości albo są w danym momencie, ale taka umowa pozostaje bez żadnego związku z Umową Sponsoringu i konkretnym Spotkaniem Naukowym.

2017
30
maj

Istota:

Czy w związku z opisanym stanem faktycznym firma wystawiając faktury za organizowane kursy medyczne może stosować zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy?

Fragment:

Nr 239, poz. 1739) określa m.in. szczegółowy tryb postępowania w sprawach dokonywania wpisu podmiotów zamierzających wykonywać działalność w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, zwanych dalej „ organizatorem kształcenia ”, do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, zwanego dalej „ rejestrem ”. Odnosząc przedstawione zdarzenie przyszłe do powołanych w sprawie przepisów prawa stwierdzić należy, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi organizacji kursów medycznych oraz pozostałych form kształcenia, jak wyżej ustalono spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. Ponadto, zasady organizowania i przeprowadzania ww. usług mających na celu omówienie najnowszych doniesień i osiągnięć naukowych w konkretnej dziedzinie dla lekarzy zostały ściśle uregulowane w przepisach ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz w rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów. Wnioskodawca także wskazał, że uzyskał niezbędny wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzony przez Naczelną Izbę Lekarska i Okręgową Izbę Lekarską.