IPPP2/4512-405/15-4/BH | Interpretacja indywidualna

Świadczenia uzyskane w wyniku umów zawartych ze Spółką przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej stanowią wynagrodzenie za usługi świadczone przez Spółkę w ramach jej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.
IPPP2/4512-405/15-4/BHinterpretacja indywidualna
 1. lekarz weterynarii
 2. powiat
 3. usługi weterynaryjne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2015 r. (data wpływu 8 maja 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 1 lipca 2015 r. (data wpływu 3 lipca 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 23 czerwca 2015 r. doręczone Stronie w dniu 29 czerwca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie czynności wykonywanych w ramach zadań Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie czynności wykonywanych w ramach zadań Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 2 lipca 2015 r. (data wpływu 3 lipca 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 23 czerwca 2015 r. Nr IPPP2/4512-405/15-2/BH.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką cywilną prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług weterynaryjnych jako Przychodnia Weterynaryjna (czyli zakład leczniczy dla zwierząt w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.). Usługi weterynaryjne do celów podatku VAT sklasyfikowane są w Dziale 75.00 PKWiU i obciążone 8% podatkiem VAT. Spółka posiada dwóch wspólników z których każdy jest lekarzem weterynarii.

Jednocześnie na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 a) ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, obydwaj wspólnicy Spółki Cywilnej są lekarzami weterynarii wyznaczonymi na czas określony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do wykonywania określonych czynności (wykonywania ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych oraz badań zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia, pobierania próbek do badań, sprawowania nadzoru nad targowiskiem zwierząt). Powierzone czynności wykonują pod nadzorem i w imieniu organu Inspekcji Weterynaryjnej, tj. Powiatowego Lekarza Weterynarii, rodzaj i zakres czynności przekazanych do wykonania określa decyzja administracyjna Powiatowego Lekarza Weterynarii. Wykonanie wyznaczonych czynności nastąpiło po zawarciu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii umowy ze Spółką (w której określono zakres, terminy i miejsce wykonywania tych czynności, a także wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie oraz termin płatności) zgodnie z art. 16 ust. 3 pkt 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

Za zlecone czynności wykonane w danym miesiącu rozliczając się z Inspektoratem Weterynarii, Spółka wypisuje fakturę VAT nie dokonując rozliczenia podatku VAT zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy świadczenia uzyskane w wyniku umów zawartych ze Spółką przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej nie podlegają opodatkowaniem przez Spółkę podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług świadczenia uzyskane w wyniku umów zawartych ze Spółką przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej nie podlegają opodatkowaniem przez Spółkę podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Co do zasady usługa podlega opodatkowaniu tylko wówczas gdy ma charakter odpłatny. Ponadto usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący z niego korzyść (choćby potencjalną).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.), powiatowy lekarz weterynarii, jako kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej, jest organem Inspekcji Weterynaryjnej.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, jeżeli powiatowy lekarz weterynarii z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji, może wyznaczać na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do zadań wymienionych w tym przepisie.

Przepis art. 16 ust. 1 pkt 1a ww. ustawy zezwala na wyznaczenie przez powiatowego lekarza weterynarii lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt.

Wyznaczenie do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, następuje zawsze w drodze decyzji administracyjnej powiatowego lekarza weterynarii określającej rodzaj i zakres czynności przekazanych do wykonania (art. 16 ust. 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej).

W przypadku zaś wymienionym w art. 16 ust. 1 pkt 1a ww. ustawy, wyznaczenie lekarza weterynarii następuje po uzyskaniu zgody kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt, w ramach którego lekarz ten świadczy usługi weterynaryjne (art. 16 ust. 2a ww. ustawy).

W myśl art. 16 ust. 3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, następuje po zawarciu przez powiatowego lekarza weterynarii umowy z:

 1. osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
 2. podmiotem prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a

- określającej zakres, terminy i miejsce wykonywania tych czynności, wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie oraz termin płatności, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, dodatkowo imię i nazwisko wyznaczonego lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt.

Na podstawie art. 16 ust. 6 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Głównego Lekarza Weterynarii oraz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, określi, w drodze rozporządzenia:

 1. zakres czynności wykonywanych przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz kwalifikacje osób wyznaczonych do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1,
 2. warunki i wysokość wynagrodzenia za wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1

- mając na względzie zapewnienie odpowiedniego poziomu i jakości wykonywanych czynności. Ponadto w art. 12 ust. 4 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej wskazano, że lekarzom weterynarii i innym osobom niebędącym pracownikami Inspekcji, wykonującym czynności związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych, przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 2.

Ponadto w art. 12 ust. 4 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej wskazano, że lekarzom weterynarii i innym osobom niebędącym pracownikami Inspekcji, wykonującym czynności związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych, przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 2.

W § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. wydanego na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 2 ww. ustawy w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. z 2013 r., poz. 424) wskazano, że lekarzom weterynarii i innym osobom niebędącym pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, wyznaczonym przez powiatowego lekarza weterynarii do wykonywania czynności, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, oraz lekarzom weterynarii i innym osobom niebędącym pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, wyznaczonym przez powiatowego lekarza weterynarii, a także podmiotom prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt, z którymi zawarto umowę, o której mowa w art. 16 ust. 3 tej ustawy, za wykonywanie czynności określonych w art. 16 ust. 1 tej ustawy przysługuje wynagrodzenie obejmujące:

 1. część podstawową, której wysokość ustala się według stawek określonych w załączniku do rozporządzenia;
 2. zwrot udokumentowanych kosztów:
  1. dojazdu według stawek określonych w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, związanego z wykonywaniem czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia w poz. 1-6, 8, 10, 16, 20, 21, 25 i 26 pkt 3 oraz poz. 27-31, z tym że w przypadku nadzoru nad ubojem, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia w poz. 8, zwrot udokumentowanych kosztów dojazdu przysługuje wyłącznie w przypadku dojazdu do rzeźni nieposiadającej automatycznego przesuwu taśmy,
  2. użytych produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych, w związku z wykonywaniem czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia w poz. 1-6, 20, 21, 27 i 28.

Lekarzom weterynarii wyznaczonym do wykonywania czynności, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, przysługuje wynagrodzenie obejmujące część podstawową, o której mowa w ust. 1 pkt 1, oraz zwrot udokumentowanych kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b (§ 1 ust. 2).

W opisie stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał, że jest spółką cywilną prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług weterynaryjnych jako Przychodnia Weterynaryjna (czyli zakład leczniczy dla zwierząt w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.). Usługi weterynaryjne do celów podatku VAT sklasyfikowane są w Dziale 75.00 PKWiU i obciążone 8% podatkiem VAT. Spółka posiada dwóch wspólników z których każdy jest lekarzem weterynarii.

Jednocześnie na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 a) ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, obydwaj wspólnicy Spółki Cywilnej są lekarzami weterynarii wyznaczonymi na czas określony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do wykonywania określonych czynności (wykonywania ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych oraz badań zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia, pobierania próbek do badań, sprawowania nadzoru nad targowiskiem zwierząt). Powierzone czynności wykonują pod nadzorem i w imieniu organu Inspekcji Weterynaryjnej, tj. Powiatowego Lekarza Weterynarii, rodzaj i zakres czynności przekazanych do wykonania określa decyzja administracyjna Powiatowego Lekarza Weterynarii. Wykonanie wyznaczonych czynności nastąpiło po zawarciu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii umowy ze Spółką (w której określono zakres, terminy i miejsce wykonywania tych czynności, a także wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie oraz termin płatności) zgodnie z art. 16 ust. 3 pkt 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. Za zlecone czynności wykonane w danym miesiącu rozliczając się z Inspektoratem Weterynarii, Spółka wypisuje fakturę VAT bez naliczania podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy usługi świadczone na rzecz i w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej przez lekarza weterynarii w wyniku podpisania stosownej umowy przez Powiatowego Lekarza Weterynarii ze Spółką powinny być wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT, zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Należy zauważyć, że stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności.

Z cytowanego wyżej przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT wynika, że dla uznania, że określone czynności wykonywane przez osobę fizyczną nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i tym samym pozostają poza regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług, istotne jest łączne spełnienie wszystkich elementów wymienionych w tym przepisie tj. związanie zleceniobiorcy ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym a wykonującym zlecane czynności co do warunków:

 1. wykonywania tych czynności,
 2. wynagrodzenia, oraz
 3. odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Definicja działalności gospodarczej zawarta w art. 15 ust. 2 ustawy ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem podatnika tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Wnioskodawca jest spółką cywilną świadczącą usługi w zakresie weterynarii, a zatem jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącym działalność gospodarczą odpowiadającą działalności zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ustawy.

Z wniosku wynika, że oprócz zwykle wykonywanej działalności, Wnioskodawca na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej zawiera umowy z Państwowym Lekarzem Weterynarii. Umowa ta zawiera zakres, termin i miejsce wykonywania czynności oraz wysokość wynagrodzenia jak również termin płatności. Zdaniem tut. Organu okoliczności opisane we wniosku a także obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa pozwalają uznać, że czynności wykonywane na podstawie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej stanowią usługi, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy wykonywane przez Spółkę w ramach jej działalności gospodarczej. Nie ma znaczenia, że czynności zlecone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii są wykonywane przez lekarzy będących wspólnikami Spółki cywilnej, którzy są wyznaczeni do realizacji tych zadań. Jak z wniosku wynika, co jest potwierdzone w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii, wynagrodzenie jest należne podmiotowi prowadzącemu zakład leczniczy dla zwierząt, z którym została zawarta umowa, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, a zatem Spółce.

Dodatkowo należy wskazać, że w sprawie nie może mieć zastosowania art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, ponieważ przepis ten odnosi się do osób fizycznych. W analizowanym przypadku podatnikiem podatku VAT jest spółka cywilna a nie poszczególni jej wspólnicy, gdyż umowa na wykonanie przez lekarzy określonych czynności została zawarta ze Spółką.

W konsekwencji należy uznać, że Wnioskodawca jako podmiot leczniczy, w okolicznościach opisanych we wniosku, wykonując czynności zlecone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, działa jako podatnik VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy wykonujący usługi weterynaryjne opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 173 załącznika nr 3 do ustawy.

W odpowiedzi na pytanie należy więc stwierdzić, że świadczenia uzyskane w wyniku umów zawartych ze Spółką przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej stanowią wynagrodzenie za usługi świadczone przez Spółkę w ramach jej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, że w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.