Lekarz weterynarii | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to lekarz weterynarii. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
28
kwi

Istota:

Czy zwrot lekarzom weterynarii udokumentowanych kosztów dojazdu własnym samochodem osobowym do miejsca wykonywania wyznaczonych czynności i kosztów użytych, w związku z tymi czynnościami, produktów leczniczych i wyrobów medycznych, Wnioskodawca winien zakwalifikować do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym odprowadzać od tych należności zaliczki na podatek?

Fragment:

Natomiast w myśl ust. 3 art. 16 ww. ustawy, wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, następuje po zawarciu przez lekarza weterynarii umowy z: osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podmiotem prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a - określającej zakres, terminy i miejsce wykonywania tych czynności, wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie oraz termin płatności, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, dodatkowo imię i nazwisko wyznaczonego lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt. Stosownie do brzmienia § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. Nr 178, poz 1837, z późn. zm.) - lekarzom weterynarii i innym osobom niebędącym pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, wyznaczonym przez powiatowego lekarza weterynarii do wykonywania czynności, o których mowa art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, oraz lekarzom weterynarii i innym osobom niebędącym pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, wyznaczonym przez powiatowego lekarza (...)

2016
18
mar

Istota:

Opodatkowanie usług świadczonych w ramach zadań Inspekcji Weterynaryjnej

Fragment:

Jeden ze wspólników (mąż) jest lekarzem weterynarii, drugi (żona) nie posiada uprawnień lekarza weterynarii. Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W 2015 roku Wnioskodawca, jako spółka cywilna, zamierza zawrzeć z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, tzw. umowę wyznaczenia. Zgodnie z Procedurą Powiatowego Lekarza Weterynarii w ...z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wyznaczenia na czas określony lekarzy weterynarii oraz osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych, niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do niektórych czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 i pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, m.in. to: Powiatowy Lekarz Weterynarii wyznacza lekarzy weterynarii lub osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych, niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, lekarze weterynarii wyznaczeni w zakresie obowiązków realizowanych w ramach wyznaczenia są lekarzami urzędowymi i obowiązują ich rzetelność, bezstronność i terminowość wykonywania powierzonych obowiązków, podczas wykonywania czynności urzędowych osoby wyznaczone podlegają ochronie prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

2015
8
paź

Istota:

Czy zwrot udokumentowanych kosztów dojazdu wyznaczonych lekarzy weterynarii, związanych z wykonywaniem przez nich wyznaczonych czynności urzędowych, należy kwalifikować do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Natomiast w myśl ust. 3 art. 16 ww. ustawy, wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, następuje po zawarciu przez lekarza weterynarii umowy z: osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podmiotem prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt - w przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt 1a - określającej zakres, terminy i miejsce wykonywania tych czynności, wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie oraz termin płatności, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, dodatkowo imię i nazwisko wyznaczonego lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt. Stosownie do brzmienia § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. Nr 178, poz 1837, z późn. zm.) - lekarzom weterynarii i innym osobom niebędącym pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, wyznaczonym przez powiatowego lekarza weterynarii do wykonywania czynności, o których mowa art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, oraz lekarzom weterynarii i innym osobom niebędącym pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, wyznaczonym przez powiatowego lekarza (...)

2015
2
paź

Istota:

Czy zwrot udokumentowanych kosztów dojazdu lekarzy wyznaczonych oraz innych kosztów związanych z wykonywaniem przez nich czynności należy kwalifikować do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Przepis art. 16 ww. ustawy, upoważnia powiatowego lekarza weterynarii do wyznaczenia lekarzy weterynarii nie będących pracownikami inspekcji do wykonywania określonych czynności. Wyznaczenie do wykonania ww. czynności następuje w drodze decyzji administracyjnej powiatowego lekarza weterynarii określającej rodzaj i zakres czynności przekazanych do wykonania. Wykonywanie czynności następuje po zawarciu przez powiatowego lekarza weterynarii umowy cywilnoprawnej z wyznaczonymi osobami określającej w szczególności sposób, zakres i miejsce wykonywania tych czynności, wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie oraz termin płatności. Zaznaczyć przy tym należy, że do wykonywania w imieniu powiatowego lekarza weterynarii określonych, urzędowych czynności upoważniona jest konkretna osoba fizyczna a nie lecznica czy gabinet weterynaryjny. Stosownie do postanowień § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii (Dz. U. Nr 178, poz. 1837, z późn. zm.) lekarzom weterynarii oraz innym osobom niebędącym pracownikami Inspekcji (...)

2015
1
wrz

Istota:

Świadczenia uzyskane w wyniku umów zawartych ze Spółką przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej stanowią wynagrodzenie za usługi świadczone przez Spółkę w ramach jej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Fragment:

Ponadto w art. 12 ust. 4 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej wskazano, że lekarzom weterynarii i innym osobom niebędącym pracownikami Inspekcji, wykonującym czynności związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych, przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 2. W § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. wydanego na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 2 ww. ustawy w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. z 2013 r., poz. 424) wskazano, że lekarzom weterynarii i innym osobom niebędącym pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, wyznaczonym przez powiatowego lekarza weterynarii do wykonywania czynności, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, oraz lekarzom weterynarii i innym osobom niebędącym pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, wyznaczonym przez powiatowego lekarza weterynarii, a także podmiotom prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt, z którymi zawarto umowę, o której mowa w art. 16 ust. 3 tej ustawy, za wykonywanie czynności (...)

2015
16
cze

Istota:

Opodatkowania i wystawienia faktury dla usług świadczonych przez lekarza weterynarii

Fragment:

Przenosząc rozważania dotyczące organu władzy publicznej na grunt rozpatrywanej sprawy należy zauważyć, że przychody Wnioskodawcy, jako lekarza weterynarii wykonującego czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w drodze decyzji administracyjnej - jak powyżej zostało wskazane - zakwalifikowane są do przychodów określonych w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ lekarz weterynarii wykonujący czynności powierzone w drodze decyzji administracyjnej przez powiatowego lekarza weterynarii działa jako osoba, której organ władzy państwowej, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności. Należy zatem wskazać, że Wnioskodawca wykonujący ww. czynności nie działa jako organ władzy publicznej ale działa jako osoba, której organ władzy państwowej (powiatowy lekarz weterynarii), na podstawie właściwych przepisów (decyzji wydanej na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej), zlecił wykonanie określonych czynności. Zatem mając na uwadze, że Wnioskodawca brak podstaw do dokumentowania świadczonych usług, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej wywodzi z tego, że działa jako organ władzy publicznej stanowisko Wnioskodawcy w zakresie wystawiania faktur na świadczoną usługę należy uznać za nieprawidłowe.

2015
9
cze

Istota:

Należy stwierdzić, że to Spółka jako podmiot leczniczy a nie lekarze weterynarii – wspólnicy Spółki cywilnej, wyznaczeni w umowie zawartej pomiędzy Powiatowym Lekarzem Weterynarii a Spółką - wykonując czynności zlecone na podstawie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej prowadzi działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. A zatem w odpowiedzi na zadane pytanie trzeba wskazać, że wynagrodzenie jakie Spółka otrzymuje stanowi wynagrodzenie za świadczoną przez Spółkę usługę weterynaryjną, która to usługa podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Fragment:

Ponadto w art. 12 ust. 4 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej wskazano, że lekarzom weterynarii i innym osobom niebędącym pracownikami Inspekcji, wykonującym czynności związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych, przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 2. W § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. wydanego na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 2 ww. ustawy w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. z 2013 r., poz. 424) wskazano, że lekarzom weterynarii i innym osobom niebędącym pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, wyznaczonym przez powiatowego lekarza weterynarii do wykonywania czynności, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, oraz lekarzom weterynarii i innym osobom niebędącym pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, wyznaczonym przez powiatowego lekarza weterynarii, a także podmiotom prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt, z którymi zawarto umowę, o której mowa w art. 16 ust. 3 tej ustawy, za wykonywanie czynności (...)

2015
12
maj

Istota:

Wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakresie opodatkowania wynagrodzenia podstawowego oraz zwrotu kosztów dojazdów prywatnymi samochodami w związku z wykonywaniem czynności zleconych im przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Fragment:

Natomiast w myśl ust. 3 art. 16 ww. ustawy, wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, następuje po zawarciu przez lekarza weterynarii umowy z: osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podmiotem prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a określającej zakres, terminy i miejsce wykonywania tych czynności, wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie oraz termin płatności, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, dodatkowo imię i nazwisko wyznaczonego lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt. Stosownie do brzmienia § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. Nr 178, poz 1837, ze zm.) - lekarzom weterynarii i innym osobom niebędącym pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, wyznaczonym przez powiatowego lekarza weterynarii do wykonywania czynności, o których mowa art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, oraz lekarzom weterynarii i innym osobom niebędącym pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, wyznaczonym przez powiatowego lekarza weterynarii, (...)

2015
10
maj

Istota:

To Spółka jako podmiot leczniczy a nie lekarz weterynarii – wspólnik Spółki cywilnej, wyznaczony w umowie zawartej pomiędzy Powiatowym Lekarzem Weterynarii a Spółką - wykonując czynności zlecone na podstawie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej prowadzi działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy.

Fragment:

Ponadto w art. 12 ust. 4 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej wskazano, że lekarzom weterynarii i innym osobom niebędącym pracownikami Inspekcji, wykonującym czynności związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych, przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 2. W § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. wydanego na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 2 ww. ustawy w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. z 2013 r., poz. 424) wskazano, że lekarzom weterynarii i innym osobom niebędącym pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, wyznaczonym przez powiatowego lekarza weterynarii do wykonywania czynności, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, oraz lekarzom weterynarii i innym osobom niebędącym pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, wyznaczonym przez powiatowego lekarza weterynarii, a także podmiotom prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt, z którymi zawarto umowę, o której mowa w art. 16 ust. 3 tej ustawy, za wykonywanie czynności (...)

2015
22
kwi

Istota:

Brak opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz sposób dokumentowania tych czynności

Fragment:

Nr 112, poz. 744 z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą ”, organami Inspekcji są: Główny Lekarz Weterynarii; wojewódzki lekarz weterynarii, jako kierownik wojewódzkiej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie; lekarz weterynarii, jako kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej; graniczny lekarz weterynarii. W myśl art. 5 ust. 2 ustawy zadania organów Inspekcji wykonują: lekarze weterynarii i inne osoby zatrudnione w Inspekcji oraz lekarze weterynarii wyznaczeni do wykonywania określonych czynności; osoby niebędące lekarzami weterynarii wyznaczone do wykonywania określonych czynności o charakterze pomocniczym; Lekarze weterynarii wyznaczeni do wykonywania określonych czynności oraz osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2 wykonują powierzone czynności pod nadzorem i w imieniu organów Inspekcji (art. 5 ust. 3 ustawy). Stosownie do art. 5 ust. 4 ustawy lekarze weterynarii, o których mowa w ust. 2 pkt 1, są urzędowymi lekarzami weterynarii. Ponadto zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, jeżeli lekarz weterynarii z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji, może (...)