Legitymacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to legitymacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
30
maj

Istota:

Czy odpłatne wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej bądź pracowniczej będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT w jakimkolwiek zakresie od towarów i usług zakupionych w związku z realizacją projektu?

Fragment:

Wnioskodawca, w związku z wydaniem przedmiotowych legitymacji/kart pracowniczych nie będzie osiągał żadnych korzyści. W związku z tym, iż to Uniwersytet będzie wykonawcą legitymacji/kart pracowniczych nie będzie zawierał żadnych umów na ich wykonanie. Lider będzie realizował własną odrębną część projektu „ (...) ”. Ponadto w stosunku do Partnerów projektu będzie odpowiedzialny za: Koordynacja, monitoring i ewaluacja Projektu. Prowadzenie działań w zakresie promocji projektu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami. Informowanie Partnerów o stanie realizacji projektu. Składanie wniosków o płatność i terminowe rozliczanie projektu. Wnioskodawca po otrzymaniu dofinansowania będzie wydawał legitymację studencką/kartę pracowniczą studentom i pracownikom Uniwersytetu. Do realizacji powyższego projektu Wnioskodawca zamierza przebudować i przystosować pomieszczenia, zakupić niezbędny sprzęt i materiały konieczne do wytworzenia i personalizacji legitymacji studenckiej/karty pracowniczej. Legitymacja studencka/karta pracownicza będzie własnością studenta/pracownika, bez możliwości odstąpienia jej innej osobie. Uczelnia będzie pobierała opłatę za wydanie legitymacji studenckiej/karty pracowniczej w wysokości stanowiącej pokrycie kosztów jej wytworzenia.

2012
8
lis

Istota:

Wydana pracownikowi legitymacja uprawniająca do przejazdów w obniżonej cenie, stanowi w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy jego przychód, który Wnioskodawca powinien uwzględnić przy obliczeniu zaliczki na podatek do czego zobowiązany jest dyspozycją art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Momentem powstania przychodu będzie dzień, w którym pracownik otrzymał od pracodawcy prawo do skorzystania z uprawnienia, o wartości odpowiadającej cenie jego zakupu.

Fragment:

Część pracowników natomiast z prawa do przejazdów prywatnych zrezygnowała ograniczając wykorzystanie legitymacji wyłącznie do celów służbowych. Ze stanu faktycznego wynika również, iż legitymacje uprawniające do przejazdów o obniżonej cenie, są wydawane pracownikom jednorazowo na okres obowiązywania legitymacji. Zatem w przedmiotowej sprawie, legitymacje te nie są wydawane pracownikom na konkretne wyjazdy służbowe. Wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia, czy wydana pracownikowi legitymacja uprawniająca do przejazdów w obniżonej cenie, wykorzystywana jedynie w celach służbowych stanowi przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na wstępie podkreślenia wymaga fakt, iż o powstaniu przychodu ze stosunku pracy nie będzie przesądzać fakt skorzystania przez pracownika z legitymacji uprawniającej do przejazdów o obniżonej cenie w celach prywatnych. Istotnym dla celów podatkowych jest to, że pracownikowi postawiono nieodpłatnie do dyspozycji określone świadczenia, z których może skorzystać. Dlatego też w przedstawionym stanie faktycznym pracownik otrzymuje nieodpłatnie świadczenie o określonej wartości w związku z wydaniem mu legitymacji uprawniającej do przejazdów w obniżonej cenie, bez względu na to czy następnie będzie korzystał z niej w celach prywatnych.

2011
1
cze

Istota:

Czy wartość legitymacji PKP uprawniającej do ulgowych przejazdów kolejowych stanowi przychód ze stosunku pracy?

Fragment:

Wysłanie przez Pana zdjęcia do "wyrobienia" legitymacji również nie świadczyło o dorozumianym zawarciu umowy, bądź woli jej zawarcia, gdyż był Pan pewien, że w sprawie tej wiąże Pana stanowisko pracodawcy, który wymaga posiadania legitymacji (pracodawca nie informował Pana wcześniej, że wydanie legitymacji jest dobrowolne i że może Pan z niej zrezygnować). Dopiero po wydaniu Panu legitymacji, i potwierdzeniu jej odbioru, dowiedział się Pan (stwierdzając niższy wpływ na rachunek z tytułu wynagrodzenia za pracę), że pracodawca zaliczył wartość legitymacji w wysokości 209 zł do Pana przychodów i odprowadził od niej zaliczkę na podatek dochodowy i składki na ZUS, co obniżyło Pana pobory za styczeń 2008 r. Dodaje Pan również, że legitymację zniżkową PKP otrzymuje od tego pracodawcy już od 6 lat i po raz pierwszy została ona potraktowana jako przychód podlegający opodatkowaniu (o czym nie był Pan przez pracodawcę w żaden sposób poinformowany przed wydaniem legitymacji). Legitymacji tej nie używa Pan w ogóle w celach prywatnych i oświadczenie tej treści złożył na piśmie pracodawcy informując go, że jest on wyłącznym podmiotem, który korzysta na jej wydaniu, więc legitymacji tej nie traktuje Pan i nie będzie Pan traktować jako swojego przychodu w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.