Legitymacja | Interpretacje podatkowe

Legitymacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to legitymacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy odpłatne wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej bądź pracowniczej będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT w jakimkolwiek zakresie od towarów i usług zakupionych w związku z realizacją projektu?
Fragment:
Wnioskodawca, w związku z wydaniem przedmiotowych legitymacji/kart pracowniczych nie będzie osiągał żadnych korzyści. W związku z tym, iż to Uniwersytet będzie wykonawcą legitymacji/kart pracowniczych nie będzie zawierał żadnych umów na ich wykonanie. Lider będzie realizował własną odrębną część projektu „ (...) ”. Ponadto w stosunku do Partnerów projektu będzie odpowiedzialny za: Koordynacja, monitoring i ewaluacja Projektu. Prowadzenie działań w zakresie promocji projektu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami. Informowanie Partnerów o stanie realizacji projektu. Składanie wniosków o płatność i terminowe rozliczanie projektu. Wnioskodawca po otrzymaniu dofinansowania będzie wydawał legitymację studencką/kartę pracowniczą studentom i pracownikom Uniwersytetu. Do realizacji powyższego projektu Wnioskodawca zamierza przebudować i przystosować pomieszczenia, zakupić niezbędny sprzęt i materiały konieczne do wytworzenia i personalizacji legitymacji studenckiej/karty pracowniczej. Legitymacja studencka/karta pracownicza będzie własnością studenta/pracownika, bez możliwości odstąpienia jej innej osobie. Uczelnia będzie pobierała opłatę za wydanie legitymacji studenckiej/karty pracowniczej w wysokości stanowiącej pokrycie kosztów jej wytworzenia.
2013
30
maj

Istota:
Wydana pracownikowi legitymacja uprawniająca do przejazdów w obniżonej cenie, stanowi w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy jego przychód, który Wnioskodawca powinien uwzględnić przy obliczeniu zaliczki na podatek do czego zobowiązany jest dyspozycją art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Momentem powstania przychodu będzie dzień, w którym pracownik otrzymał od pracodawcy prawo do skorzystania z uprawnienia, o wartości odpowiadającej cenie jego zakupu.
Fragment:
Część pracowników natomiast z prawa do przejazdów prywatnych zrezygnowała ograniczając wykorzystanie legitymacji wyłącznie do celów służbowych. Ze stanu faktycznego wynika również, iż legitymacje uprawniające do przejazdów o obniżonej cenie, są wydawane pracownikom jednorazowo na okres obowiązywania legitymacji. Zatem w przedmiotowej sprawie, legitymacje te nie są wydawane pracownikom na konkretne wyjazdy służbowe. Wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia, czy wydana pracownikowi legitymacja uprawniająca do przejazdów w obniżonej cenie, wykorzystywana jedynie w celach służbowych stanowi przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na wstępie podkreślenia wymaga fakt, iż o powstaniu przychodu ze stosunku pracy nie będzie przesądzać fakt skorzystania przez pracownika z legitymacji uprawniającej do przejazdów o obniżonej cenie w celach prywatnych. Istotnym dla celów podatkowych jest to, że pracownikowi postawiono nieodpłatnie do dyspozycji określone świadczenia, z których może skorzystać. Dlatego też w przedstawionym stanie faktycznym pracownik otrzymuje nieodpłatnie świadczenie o określonej wartości w związku z wydaniem mu legitymacji uprawniającej do przejazdów w obniżonej cenie, bez względu na to czy następnie będzie korzystał z niej w celach prywatnych.
2012
8
lis

Istota:
Czy wartość legitymacji PKP uprawniającej do ulgowych przejazdów kolejowych stanowi przychód ze stosunku pracy?
Fragment:
Wysłanie przez Pana zdjęcia do "wyrobienia" legitymacji również nie świadczyło o dorozumianym zawarciu umowy, bądź woli jej zawarcia, gdyż był Pan pewien, że w sprawie tej wiąże Pana stanowisko pracodawcy, który wymaga posiadania legitymacji (pracodawca nie informował Pana wcześniej, że wydanie legitymacji jest dobrowolne i że może Pan z niej zrezygnować). Dopiero po wydaniu Panu legitymacji, i potwierdzeniu jej odbioru, dowiedział się Pan (stwierdzając niższy wpływ na rachunek z tytułu wynagrodzenia za pracę), że pracodawca zaliczył wartość legitymacji w wysokości 209 zł do Pana przychodów i odprowadził od niej zaliczkę na podatek dochodowy i składki na ZUS, co obniżyło Pana pobory za styczeń 2008 r. Dodaje Pan również, że legitymację zniżkową PKP otrzymuje od tego pracodawcy już od 6 lat i po raz pierwszy została ona potraktowana jako przychód podlegający opodatkowaniu (o czym nie był Pan przez pracodawcę w żaden sposób poinformowany przed wydaniem legitymacji). Legitymacji tej nie używa Pan w ogóle w celach prywatnych i oświadczenie tej treści złożył na piśmie pracodawcy informując go, że jest on wyłącznym podmiotem, który korzysta na jej wydaniu, więc legitymacji tej nie traktuje Pan i nie będzie Pan traktować jako swojego przychodu w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2011
1
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Legitymacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.