Leczenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to leczenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
19
lip

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług z zakresu psychologii.

Fragment:

Również w wyroku w sprawie d’Ambrumenil TSUE podkreślał: „ Jeżeli chodzi o pojęcie świadczenia opieki medycznej (...) pojęcia tego nie można poddać wykładni, która obejmuje świadczenia medyczne realizowane w innym celu niż postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej oraz, w zakresie, w jakim jest to możliwe, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych ” (C-307/0l, pkt 57). Ponadto w wyroku tym (pkt 60) TSUE wskazał, że „ to, czy dana usługa medyczna powinna zostać zwolniona z podatku VAT warunkuje jej cel. Dlatego, jeżeli kontekst, w jakim realizowana jest dana usługa medyczna pozwala określić, że jej podstawowym celem nie jest ochrona zdrowia, w tym jego utrzymanie lub przywrócenie, lecz raczej udzielenie porady wymaganej przed podjęciem decyzji wiążącej się z konsekwencjami prawnymi zwolnienie (...) nie ma zastosowania do tej usługi ”. Analizując przedstawione powyżej regulacje należy zauważyć, że użyte w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy pojęcie „ usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ” odpowiada określeniom używanym przez TSUE „ postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej oraz w zakresie, w jakim jest to możliwe, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych ”. W pojęciu tym zawierają się również usługi medyczne realizowane w celach profilaktycznych (wyrok w sprawie Unterpertinger, C-212/0l, pkt 40). Należy podkreślić, że ani przytoczone przepisy Dyrektywy 2006/112/WE, ani orzecznictwo TSUE nie dają podstaw do tego, aby zakresem opieki medycznej podlegającej zwolnieniu objąć wszystkie działania medyczne wynikające z procesu leczenia.

2012
4
wrz

Istota:

1. Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi masażu (leczniczego, relaksacyjnego oraz klasycznego) od 2011 r. są zwolnione od podatku od towarów i usług?2. Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi zabiegów w zakresie rehabilitacji (terapia manualna, diagnostyka i leczenie dysfunkcji tkanek miękkich, Kinesiotaping oraz Kinezyterapia) są zwolnione od podatku od towarów i usług?3. Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi zabiegów w zakresie terapii leczenia otyłości/nadwagi (zabiegi urządzeniem medycznym Bodyka Plus) są zwolnione od podatku od towarów i usług?

Fragment:

Również usługi w zakresie rehabilitacji takie jak: terapia manualna, diagnostyka i leczenie dysfunkcji tkanek miękkich, techniki kinesiotapingu, leczenie plastrami, kinezyterapia mieszczą się w zakresie rehabilitacji medycznej. Profilaktyka zdrowotna obejmuje działania mające na celu zapobieganie chorobom bądź innemu niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu przed jej rozwinięciem, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie. Ma ona również na celu zahamowanie postępu lub powikłań już istniejącej choroby, czy też zapobieganie powstawaniu niekorzystnych wzorów zachowań społecznych, które przyczyniają się do podwyższania ryzyka choroby. Z kolej interpretując termin „ poprawa zdrowia ”, którym posługuje się ustawodawca określając zakres zwolnień, należy zastosować wykładnię literalną, zgodnie z którą wyrażenie to oznacza zmianę stanu zdrowia na lepsze, poprawienie zdrowia, jego polepszanie. Podobnie należy postąpić dokonując wykładni pojęcia „ przywracanie zdrowia ”, które oznacza doprowadzenie zdrowia do poprzedniego stanu, sprawienie, że znajdzie się ono w takim stanie, w jakim był poprzednio. „ Otyłość ” (łac. obesitas) – to patologiczne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie, przekraczające jego fizjologiczne potrzeby i możliwości adaptacyjne, mogące prowadzić do niekorzystnych skutków dla zdrowia.

2012
22
lut

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT usług polegających na leczeniu, zakwaterowaniu i opiece nad pacjentem kierowanym do szpitala przez sąd lub prokuraturę.

Fragment:

(...) leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych ”. Podkreślenia wymaga, iż zgodnie z orzecznictwem TS UE pojęcia świadczenia opieki medycznej nie można interpretować w sposób, który obejmuje świadczenia medyczne realizowane w innym celu niż postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej oraz w zakresie, w jakim to możliwe, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych (wyrok w sprawie Peter dAmbrumenil, Dispute Resolution Services Ltd vs Commissioners of Customs and Excise C-307/01). Jeżeli podstawowym celem danego świadczenia nie są diagnoza, opieka, bądź leczenie chorób lub zaburzeń zdrowia (tj. świadczeniu nie przyświeca cel terapeutyczny), świadczenie takie nie podlega zwolnieniu z VAT. Takie stanowisko były prezentowane przez TS UE w licznych orzeczeniach (wyrok TS UE z 20 listopada 2003r. w sprawie Peter d’Ambrumenil C-307/01; wyrok TS UE z 20 listopada 2003r. w sprawie Margarete Unterpertinger, C-212/01; wyrok TS UE z 10 września 2002r. w sprawie Kügler, C-141/00). W orzeczeniu w sprawie Peter d’Ambrumenil Trybunał wskazał przykładowe usługi medyczne, które ze względu na spełnienie wskazanego warunku (celu terapeutycznego) – podlegają zwolnieniu z VAT, oraz takie w stosunku do których zwolnienie nie ma zastosowania.

2012
26
sty

Istota:

W zakresie opodatkowania wartości wydatków związanych z leczeniem i rehabilitacją zawodników

Fragment:

Wydatki związane z leczeniem, rehabilitacją są w całości finansowane przez wnioskodawcę. W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż jeżeli wnioskodawca pokrywa koszty leczenia i rehabilitacji zawodników, które to leczenie lub rehabilitacja jest wynikiem różnego rodzaju urazów i kontuzji doznanych przez zawodników podczas meczów i treningów to wartość tego typu wydatków, jako wartość nieodpłatnych świadczeń stanowi - stosownie do art. 13 pkt 8 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy - przychód zawodnika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zawodnicy uzyskują korzyść majątkową, albowiem nie muszą sami ponosić kosztów leczenia i rehabilitacji. Gdyby wnioskodawca nie finansował zawodnikom kosztów leczenia i rehabilitacji, to sami zawodnicy ponosiliby przedmiotowe wydatki, co niewątpliwie wiązałoby się z obciążeniem finansowym tychże osób. Jeżeli zatem zawodnicy nie muszą ponosić kosztów leczenia i rehabilitacji, gdyż to klub podjął się finansowania tych wydatków, tym samym uzyskują oni - kosztem innego podmiotu - korzyść majątkową. Argumentacja wnioskodawcy, iż pokrycie wszelkich kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją zawodników jest obowiązkiem pracodawcy, gdyż zawodnicy doznają urazów oraz kontuzji podczas treningów i rozgrywanych meczów, tj. w chwili, kiedy wypełniają obowiązki wynikające z umowy i z tego powodu wydatki poniesione przez wnioskodawcę nie mogą stanowić przychodu zawodników jest błędna.

2011
1
paź

Istota:

Czy poniesione przez wnioskodawczynię i jej męża koszty leczenia endowaskularnego potwierdzone załączonymi kopiami przelewów oraz wystawionymi fakturami mogą być odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok?

Fragment:

Podstawowym sposobem leczenia CCSVI podobnie jak i innych malformacji naczyniowych jest leczenie endowaskularne (angioplastyka balonowa połączona z implantacją stentu). Leczenie endowaskularne CCSVI wykonywane jest w wielu ośrodkach na świecie, a w Polsce odpłatnie w dwóch klinikach. W innych szpitalach w Polsce leczenie CCSVI nie jest wykonywane. Z uwagi na pogarszający się stan zdrowia wnioskodawczyni zdecydowała się poddać leczeniu w Klinice X. Leczenie endowaskularne zostało wykonane w dniu 20 września 2010 roku. Wnioskodawczyni wskazała, iż leczenie zostało opłacone z jej i męża oszczędności (wspólne konto bankowe) przelewami. Przelewy zostały potwierdzone fakturami wystawionymi przez Klinikę X. W dniu 20 września 2010r. zostało przeprowadzone leczenie endowoskularne w Klinice X. W efekcie przeprowadzonego zabiegu stan zdrowia wnioskodawczyni, powoli ale stale ulega poprawie. Ustępują problemy związane z utrzymaniem równowagi, bóle głowy, problemy z koordynacją ruchową i inne przykre dolegliwości. Wnioskodawczyni może pokonywać pieszo samodzielnie coraz większe odległości. Wnioskodawczyni stwierdziła, iż dzięki leczeniu jakość jej życia i poziom funkcjonowania uległ znaczącej poprawie. W uzupełnieniu wniosku wnioskodawczyni wskazała, iż nie pozostaje na utrzymaniu swojego męża.

2011
1
paź

Istota:

Zwolnienia z podatku VAT usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności.

Fragment:

Ponadto z orzecznictwa Trybunału wynika, iż pojęcia „ opieka medyczna ” i „działalność ściśle związana z opieką szpitalną i medyczną (leczeniem szpitalnym i medycznym), należy interpretować w ten sam sposób w obu przypadkach, ponieważ oba te przepisy mają na celu uregulowanie ogółu zwolnień z opodatkowania świadczeń medycznych w ścisłym znaczeniu: które służą diagnozie, opiece oraz, w miarę możliwości, leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia. W rozumieniu art. 13 część A ust. 1 lit. b) szóstej dyrektywy pojęcia te nie obejmują świadczeń, które nie przedstawiają żadnego związku z opieką szpitalną nad odbiorcami tych świadczeń ani z opieką medyczną świadczoną ewentualnie na ich rzecz. Usługi są ściśle związane z opieką szpitalną i medyczną (leczeniem szpitalnym i medycznym) jedynie wówczas, gdy są rzeczywiście świadczone jako usługi pomocnicze względem stanowiącej świadczenie główne opieki szpitalnej nad odbiorcami lub opieki medycznej świadczonej na rzecz odbiorców. Świadczenie może być uznane za pomocnicze względem świadczenia głównego, jeżeli nie stanowi celu samego w sobie, lecz środek służący jak najlepszemu skorzystaniu ze świadczenia głównego usługodawcy. W odniesieniu do świadczeń medycznych Trybunał stwierdził, że zważywszy na cel (...)

2011
1
lip

Istota:

Wśród wydatków, których poniesienie uprawnia do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej nie ma wydatków na leczenie i diagnostykę dziecka za granicą. Należy w tym miejscu nadmienić, iż ulgi podatkowe (w tym ulga rehabilitacyjna) są wyjątkiem od zasady równości i powszechności opodatkowania, a przepisy dotyczące ich zakresu winny być interpretowane ściśle, nie rozszerzająco. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz prawny należy stwierdzić, iż brak jest podstaw prawnych do odliczenia od dochodu – jako wydatku na cele rehabilitacyjne – kosztów związanych z leczeniem i diagnostyką dziecka zagranicą.

Fragment:

Z powyższego wynika, że wśród wydatków, których poniesienie uprawnia do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej nie ma wydatków na leczenie i diagnostykę dziecka za granicą. Należy w tym miejscu nadmienić, iż ulgi podatkowe (w tym ulga rehabilitacyjna) są wyjątkiem od zasady równości i powszechności opodatkowania, a przepisy dotyczące ich zakresu winny być interpretowane ściśle, nie rozszerzająco. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz prawny należy stwierdzić, iż brak jest podstaw prawnych do odliczenia od dochodu – jako wydatku na cele rehabilitacyjne – kosztów związanych z leczeniem i diagnostyką dziecka zagranicą. Odnosząc się do powołanej we wniosku interpretacji indywidualnej Nr ITPB2/415W-45/08/RS , należy stwierdzić, iż została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego interpretację. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. Marie Skłodowskiej – Curie 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
maj

Istota:

Czy można w zeznaniu za 2006 rok skorzystać z ulgi w podatkach z tytułu urodzenia drugiego dziecka, czy są przewidziane ulgi na prywatne leczenie, czy można odliczyć wydatki na fundusz remontowy?

Fragment:

Pyta Pan w nim: 1) czy ustawodawca przewidział ulgi w podatkach z tytułu urodzenia drugiego dziecka; 2) czy ustawodawca przewidział ulgi w podatkach z tytułu wydatków na prywatne leczenie oraz 3) czy może Pan odliczyć od podatku/dochodu wydatki na fundusz remontowy, jaki zapłacił Pan w 2006r? Pana zdaniem ma Pan prawo do skorzystania z powyższych ulg. Ad.1) Odnośnie pierwszego pytania to uważa Pan, iż powinny przysługiwać ulgi podatkowe z tytułu urodzenia dziecka, gdyż dodatni przyrost naturalny jest wręcz konieczny dla Państwa Polskiego z dwóch powodów, a mianowicie z konieczności wypracowania należytych emerytur dla obecnych podatników oraz istnienia Narodu Polskiego. Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie nowej ulgi, która pozwala na odliczenie od podatku 120 zł z tytułu wychowania dziecka. Niestety po raz pierwszy ulgę będzie można zastosować rozliczając się za rok 2007, czyli w zeznaniu składanym do 30 kwietnia 2008r. Prawo do ulgi prorodzinnej przysługiwać będzie wszystkim podatnikom wychowującym dzieci, bez względu na wysokość zarobków i płaconą przez nich stawkę podatku. Zgodnie z art.27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst Dz.U.Nr 14 poz.176 z 2000r z późn. zm. w brzmieniu nadanym nowelą w dniu 16.11.2006r -Dz.U. Nr 217 poz.1588) w celu obliczenia wysokości kwoty, o jaką należy pomniejszyć podatek, należy pomnożyć liczbę wychowywanych dzieci przez kwotę 120 zł.

2011
1
maj

Istota:

Czy wykonywane badania medyczne w celu określenia najlepszej strategii leczenia powinny być uznane za usługę i opodatkowane?

Fragment:

W programie chodzi jedynie o wyjaśnienie, czy leczenie chirurgiczne w dobie stosowania stentów uwalniających lek powinno pozostać metodą leczenia z wyboru w stosunku do wielonaczyniowej angioplastyki wieńcowej. Instytut do badania zapewnia wykwalifikowany zespół lekarzy, personel pomocniczy zatrudniony w Instytucie oraz udostępnia odpowiedni sprzęt zgodny z przepisami. Przeprowadza wstępną diagnostykę pacjentów celem dokonania właściwego doboru uczestników badania oraz analizę wyników, prowadzi szczegółową dokumentację medyczną o przebiegu badania, zapewnia pacjentom fachową opiekę lekarską. Wyniki badań nie będą sprzedawane, lecz przekazywane do koordynatora i rozpowszechniane wśród uczestników. Zdaniem Instytutu prace wykonywane w przedstawionym programie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ nie są usługami w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. Z dniem 1 stycznia 2006r. z załącznika nr 4 do ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zawierającego wykaz usług zwolnionych od podatku, została wykreślona pozycja nr 5, czyli usługi naukowo – badawcze (PKWiU 73).

2011
1
maj

Istota:

Czy wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną na zapewnienie sobie we własnym zakresie zakwaterowania i wyżywienia w związku z uzyskanym skierowaniem z NFZ na leczenie uzdrowiskowe w trybie ambulatoryjnym można odliczyć od dochodu w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne ?

Fragment:

Z informacji dla Świadczeniobiorcy jaka została zawarta w skierowaniu na leczenie uzdrowiskowe OW NFZ wynika jednoznacznie, iż świadczeniobiorca ponosi koszty przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego oraz we własnym zakresie zapewnia sobie i pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia. Zgodnie z w/w przepisami przysługuje Panu odliczenie od dochodu wydatków związanych z przejazdem na i z leczenia uzdrowiskowego. Wysokość wydatków jak zostało już wcześniej wspomniane jest ustalana na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Z załączonej do wniosku kserokopii skierowania na leczenie uzdrowiskowe wynika, iż został Pan skierowany na leczenie uzdrowiskowe do Zakładu Przyrodoleczniczego w terminie od: 01.10.2007r. do: 20.10.2007r. (ilość dni zabiegowych: 18). Wymieniony Zakład jest miejscem udzielania świadczenia, a nie jak podnosi Pan w uzasadnieniu wniosku, iż to "dom wczasowy jest miejscem udzielenia świadczenia uzdrowiskowo - ambulatoryjnego". Zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy z dnia 28.07.2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399) (dalej: ustawa o lecznictwie) lecznictwo uzdrowiskowe prowadzi się w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego zlokalizowanych w uzdrowiskach.