Leasingodawca | Interpretacje podatkowe

Leasingodawca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to leasingodawca. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Leasingobiorcy przysługuje prawo do potraktowania kwoty netto jako kosztu uzyskania przychodu w pełnej kwocie wynikającej z faktury VAT, otrzymanej od Leasingodawcy - niezależnie od tego, że Leasingodawca zakwestionował podwyżkę opłaty za użytkowanie wieczyste (tzw. aktualizację), czy też prawo to dotyczy jedynie części odpowiadającej opłacie dotychczas obowiązującej?
Fragment:
Ww. zaktualizowana opłata została ujęta na fakturze VAT, wystawionej przez Leasingodawcę na Leasingobiorcę. W przypadku ustalenia przez właściwe samorządowe kolegium odwoławcze lub przez właściwy sąd opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości niższej niż wynikająca z aktualizacji (co Leasingodawca i Leasingobiorca uważają za prawdopodobne), Leasingodawca wystawi na Leasingobiorcę korektę faktury VAT, obniżając tym samym wysokość wcześniej wystawionej faktury. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Leasingobiorcy przysługuje prawo do potraktowania kwoty netto jako kosztu uzyskania przychodu w pełnej kwocie wynikającej z faktury VAT, otrzymanej od Leasingodawcy - niezależnie od tego, że Leasingodawca zakwestionował podwyżkę opłaty za użytkowanie wieczyste (tzw. aktualizację), czy też prawo to dotyczy jedynie części odpowiadającej opłacie dotychczas obowiązującej... Zdaniem Wnioskodawcy: może on zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pełną wartość (netto), wykazaną na fakturze VAT wystawionej przez Leasingodawcę. Dopiero wystawienie przez Leasingodawcę faktury korygującej spowodowałoby, że doszłoby do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w (bieżących) rozliczeniach PDOP Spółki.
2012
27
wrz

Istota:
Czy w związku z przyszłym wykupem przedmiotu umowy na warunkach wynikających z umowy powstanie w spółce przychód do opodatkowania?
Fragment:
Umowa leasingu została zawarta na 3 lata, zawiera opcje wykupu, zaś suma opłat wynikająca z umowy jest niższa od wartości, po jakiej leasingodawca nabył przedmiot umowy. Odpisy amortyzacyjne dokonywane były przez leasingodawcę. W niniejszej sytuacji nie będą zatem spełnione warunki o których mowa w art. 17b ust. 1, art. 17f ust. 1 oraz art. 17i ust. 1. Należy zatem odwołać się do art. 17l updop, zgodnie z którym, do opodatkowania stron umowy zawartej na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony, lecz niespełniającej warunków, określonych w art. 17b ust. 1 pkt 2 lub art. 17f ust. 1 lub art. 17i ust. 1, stosuje się przepisy, o których mowa w art. 12-16, dla umów najmu i dzierżawy. W myśl art. 12 ust. 1 updop, przychodami są - z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 tej ustawy – w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (…). W myśl art. 12 ust. 5a updop, wartością rzeczy lub praw częściowo odpłatnych stanowiącą przychód podatnika jest różnica między wartością tych rzeczy lub praw, ustaloną według zasad określonych w ust. 5, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.
2011
1
wrz

Istota:
W jakim momencie Leasingodawca powinien rozpoznać przychód z tytułu kwoty uzyskanej od leasingobiorcy w wyniku wypowiedzenia umowy leasingu?
Fragment:
W sytuacji, gdy leasingobiorca dopuszcza się zwłoki w zapłacie, co najmiej jednej raty lub przez co najmniej jeden miesiąc zalega z uiszczeniem innych opłat wówczas Leasingodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy leasingu (pkt 9.1 OWL). Wskutek wypowiedzenia umowy leasingu z ww. powodu Leasingodawca uprawniony jest do roszczenia o naprawienie szkody poniesionej wskutek wypowiedzenia. Ponadto Leasingodawca może żądać od leasingobiorcy zobowiązanego do naprawienia szkody zapłaty kwoty składającej się z sumy uwzględnionych opłat za resztę podstawowego okresu umowy leasingu lub kalkulacyjnego okresu leasingu w tym za wartość końcową o ile leasingobiorca zobowiązał się do wykupu przedmiotu leasingu. Przy obliczeniu szkody Leasingodawca uzwględni korzyści poniesione przez niego wskutek przedwszczesnego wypowiedzenia umowy leasingu, w szczególności zaś z tytułu odsetek (pkt 9.2 OWL). Zgodnie z OWL Leasingodawca występuje do leasingobiorcy z żądaniem naprawienia szkody. Kwota otrzymana od leasingobiorcy tytułem naprawienia szkody nie stanowi dla Leasingodawcy wynagrodzenia jest ona traktowana, jako odszkodowanie. Żądanie poza formą pisemną miało także formę faktury VAT. Do wartości odszkodowania Leasingodawca nalicza podatek wg stawki 22%. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: W jakim momencie Leasingodawca powinien rozpoznać przychód z tytułu kwoty uzyskanej od leasingobiorcy w wyniku wypowiedzenia umowy leasingu...
2011
1
sie

Istota:
Wątpliwości Spółki dotyczą określenia podstawy opodatkowania obrotu podatkiem od towarów i usług w przypadku opisanej powyżej sprzedaży.
Fragment:
Nabywca przedmiotu leasingu wstępuje na podstawie art. 70914§1 kodeksu cywilnego w stosunek leasingu w miejsce Wnioskodawcy jako zbywcy i przejmuje wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z umowy leasingu, zobowiązując się tym samym do wykonywania umowy leasingu z Korzystającym aż do jej zakończenia. W przedstawionej sytuacji, w miarę zbliżania się umowy leasingu do końca, wartość przedmiotu leasingu maleje dla jego potencjalnego nabywcy, z uwagi na zmniejszanie się ilości rat leasingowych pozostałych do zapłaty przez korzystającego. Nabywca przedmiotu leasingu nabywa od Wnioskodawcy wierzytelność z tytułu rat leasingowych należnych od korzystającego do końca trwania umowy, a także zobowiązania np. do zbycia na rzecz korzystającego przedmiotu leasingu po zakończeniu podstawowego okresu umowy za cenę ściśle określoną w umowie leasingu, a nie za wartość rynkową. Wątpliwości Spółki dotyczą określenia podstawy opodatkowania obrotu podatkiem od towarów i usług w przypadku opisanej powyżej sprzedaży. Podatnik w przypadku sprzedaży osobie trzeciej rzeczy będącej przedmiotem leasingu ustala cenę jako równowartość sumy wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat leasingowych (pomniejszonych o korzyści wynikające z natychmiastowej zapłaty ich równowartości przez nabywcę), powiększonych o równowartość ceny, za jaką Korzystający ma prawo nabyć przedmiot leasingu po zakończeniu podstawowego okresu umowy leasingu.
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.