Leasingobiorca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to leasingobiorca. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w wysokości 60 % kwoty podatku z każdej faktury, po wyczerpaniu limitu kwoty 6.000 zł, czy też może jednorazowo na podstawie pierwszych faktur nie uwzględniając 60 % kwoty podatku naliczonego wykorzytać limit 6.000 zł?

Fragment:

(...) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60 procent kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł. Z tak sformułowanego przepisu jednoznacznie wynika, że leasingobiorca nie jest uprawniony do jednorazowego wykorzystania przysługującej kwoty limitu w wysokości 6.000 zł, przy korzystaniu z prawa odliczenia podatku naliczonego. Musi być zachowany warunek nie przekroczenia 60% kwoty podatku naliczonego wynikającego z poszczególnych faktur za w/w usługę. Stanowisko Podatnika w tym zakresie nie jest zatem prawidłowe. Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć jednorazowo całość opłaty wstępnej oraz opłatę manipulacyjną i opłaty związane z dopuszczeniem pojazdu do użytkowania w dacie ich poniesienia, które wynosiły odpowiednio: opłata wstępna 42217,50 zł brutto, opłata manipulacyjna 732,50 zł brutto, czy kosztem uzyskania przychodów będzie całość miesięcznych rat leasingowych pomimo tego, że wartość przedmiotu leasingu przekracza 20000 EURO i podobnie, czy należy rozliczyć w proporcji do 20000 EURO również koszty opłaty wstępnej i opłaty manipulacyjnej, czy składki na ubezpieczenie samochodu osobowego, który jest przedmiotem leasingu odliczam w całości czy w wysokości nie przekraczającej ich części ustalonej w takiej proporcji w jakiej pozostaje równowartość 20000 EURO, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego, po zapoznaniu się ze stanowiskiem zawartym we wniosku z dnia 25.10.2006 roku i dokonaniu oceny prawnej; orzeka w następujący sposób: stanowisko jest prawidłowe UZASADNIENIE Przepis art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zobowiązuje, stosownie do swojej właściwości organy podatkowe do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, płatników lub inkasentów, w których nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa i postępowanie przed sądem administracyjnym na ich pisemny wniosek. Stosownie zaś do przepisu (...)