IPPP3/443-465/14/16-7/S/JŻ | Interpretacja indywidualna

Obowiązek składania VAT-26 do pojazdów samochodowych po zakończonej umowie leasingu lub do pojazdów samochodowych odebranych klientom w postępowaniu egzekucyjnym
IPPP3/443-465/14/16-7/S/JŻinterpretacja indywidualna
 1. ewidencja przebiegu pojazdu
 2. leasing
 3. podatek od towarów i usług
 4. prawo do odliczenia
 5. samochód osobowy
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), obowiązującego do dnia 30 czerwca 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów – po uwzględnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 9/15 (data wpływu prawomocnego orzeczenia 15 stycznia 2015 r.) – stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2014 r. (data wpływu 21 maja 2014 r.), uzupełnionym w dniu 14 sierpnia 2014 r. (data wpływu 18 sierpnia 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 4 lipca 2014 r. (skutecznie doręczone w dniu 7 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku składania VAT-26 do pojazdów samochodowych po zakończonej umowie leasingu lub do pojazdów samochodowych odebranych klientom w postępowaniu egzekucyjnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku składania VAT-26 do pojazdów samochodowych po zakończonej umowie leasingu lub do pojazdów samochodowych odebranych klientom w postępowaniu egzekucyjnym.

Wniosek uzupełniony został w dniu 14 sierpnia 2014 r. (data wpływu 18 sierpnia 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 4 lipca 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

L. Sp z o.o. (dalej: Spółka) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, prowadzi na terytorium Polski działalność gospodarczą, w branży finansowej. W ramach prowadzonej działalności Spółka świadczy na rzecz swoich klientów usługi leasingu operacyjnego i finansowego, usługi wynajmu.

W ramach prowadzonej działalności Spółka nabywa różne środki transportu, w tym pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, o których mowa w art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, które później oddaje swoim klientom w odpłatne używanie na podstawie umowy leasingu. Spółka w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabywa pojazdy samochodowe i oddaje je do używania przez czas oznaczony (finansujący) a korzystający (leasingobiorca) zobowiązuje się zapłacić finansującemu, w uzgodnionych ratach, wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie, lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Powyższe środki transportu są przekazywane na podstawie zawieranych umów leasingu operacyjnego (art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) jak i finansowego (art. 17f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Przedmioty leasingu przekazywane przez Spółkę korzystającym przez okres trwania umowy leasingu pozostają własnością Spółki.

Przedmiotem działalności Spółki jest również najem, w której Spółka (Wynajmujący) oddaje nabyte pojazdy samochodowe, jako przedmiot najmu do używania najemcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony, w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu płaconego przez najemcę.

Ponadto w uzupełnieniu do wniosku Spółka wskazała:

 1. Opis procedury odbioru i sprzedaży pojazdów poleasingowych:

Klient (leasingobiorca - LB) na ok. 30 dni przed planowanym zakończeniem umowy leasingu otrzymuje informację o terminie, procedurze i miejscu zwrotu pojazdu. Odbiór przedmiotu leasingu może nastąpić w następujących formach:

 • odbiór fizyczny przez pracownika Spółki lub pracownika firmy współpracującej/dealera (na podstawie umowy o współpracy)
 • wykup przez LB lub os. trzecią wskazaną przez LB.

W większości umów leasingowych dochodzi do sprzedaży przedmiotów leasingowych, w tym przypadku pojazdów samochodowych, użytkującym leasingobiorcom.

W przypadku fizycznego odbioru pojazdów samochodowych przez pracownika Spółki sporządzany jest szczegółowy protokół odbioru, w którym zawarty jest dokładny opis zewnętrznego i wewnętrznego stanu pojazdu wraz z dokumentacją zdjęciową pojazdu oraz dokumentacją pojazdu. Protokół podpisywany jest przez pracownika Spółki (lub firmę współpracującą/dealera), oraz osobę zdającą pojazd - użytkownik pojazdu lub osobę upoważnioną przez LB do zwrotu pojazdu. Po odbiorze pojazdu samochodowego, Spółka podejmuje działania w celu zabezpieczenia ww. przedmiotu przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub pogorszeniem stanu, oraz organizuje transport tychże pojazdów samochodowych do miejsca dedykowanego przez Spółkę, przeznaczonego do przechowywania danego typu przedmiotów. Pojazdy przyjmowane są na jeden ze współpracujących ze Spółką placów wystawienniczych. Potwierdzeniem przyjęcia pojazdu na plac wystawienniczy jest protokół podpisany przez zdającego oraz odbierającego. Protokół z opisem stanu pojazdu oraz zdjęciami przesyłany jest przez pracownika placu drogą elektroniczną do Spółki w dniu przyjęcia pojazdu (najpóźniej następnego dnia roboczego w przypadku przyjęcia w godzinach wieczornych/nocnych).

Pojazdy samochodowe, które nie zostały wykupione, a zostały zwrócone po zakończonym okresie leasingu, przeznaczone są przez Spółkę do dalszej odsprzedaży lub oddania w leasing.

Spółka wycenia pojazd przeznaczony do sprzedaży/leasingu w systemie Eurotax na podstawie protokołu odbioru, zdjęć pojazdu jak również danych zawartych w systemach firmy. W niektórych przypadkach Spółka zleca wycenę pojazdu firmie D.. Na podstawie wycen Eurotax/D. oraz doświadczeń sprzedażowych Spółki, ustalana jest cena minimalna pojazdu oraz cena detaliczna i cena dla pośredników.

Oferty sprzedaży pojazdów w początkowej fazie sprzedaży (2 tygodnie) zamieszczane są na portalu aukcyjnym D. dedykowanym dla profesjonalistów.

Ogłoszenia prezentują zdjęcia pojazdów wraz z ekspertyzą D. oraz ceną proponowaną przez Spółkę.

Klienci mogą złożyć ofertę zakupu za pośrednictwem systemu aukcyjnego D. (cena wywoławcza lub cena „Kup Teraz”) lub/i za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adres poczty elektronicznej.

W przypadku uzyskania na aukcji ceny wywoławczej lub ceny „Kup Teraz” pojazd jest sprzedawany. W sytuacji kiedy nikt nie złoży oferty na dany pojazd przechodzi on na kolejną aukcję w obniżonej cenie. Jeśli kolejna aukcja nie wyłoni nabywcy pojazd jest wystawiany w ofercie ogólnej na O.. W przypadku złożenia przez oferenta ceny niższej niż zamieszczona w ogłoszeniu oraz w sytuacji otrzymania kilku ofert, podejmowane są negocjacje z oferentami w celu uzyskania jak najwyższej ceny sprzedaży.

Informacja o zamieszczeniu ofert sprzedaży na stronach www przekazywana jest na place wystawiennicze w celu przygotowania pojazdów do prezentacji zainteresowanym Klientom.

Odebrane i oferowane pojazdy nie są udostępniane i przekazywane do użytku pracownikom Spółki.

Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty pracownik Spółki C. przesyła prośbę o wystawienie faktury VAT do odpowiedniej komórki Spółki.

Zespół Remarketingu C. przygotowuje komplet dokumentów niezbędnych do sprzedaży pojazdu. Dokumenty dostarczane są do klienta drogą elektroniczną. Po dopełnieniu przez klienta wszelkich czynności związanych ze sprzedażą, przekazywane są oryginały dokumentów sprzedażowych tj. faktura, karta pojazdu, zapasowe kluczyki itp.

Pojazd zostaje usunięty przez Spółkę C. ze wszystkich stron internetowych na jakich był prezentowany.

Po zaksięgowaniu wpłaty możliwy jest odbiór pojazdu przez kupującego. Na plac wystawienniczy wysyłana jest stosowna informacja z upoważnieniem do odbioru przez klienta lub osobę przez niego wskazaną.

Prawo własności przedmiotu przenoszone jest na kupującego po podpisaniu umowy sprzedaży oraz po wniesieniu przez niego pełnej kwoty ceny brutto przedmiotu. Kupujący odbiera pojazd na własny koszt i ryzyko.

 1. Opis procedury działań windykacyjnych Spółki w zakresie zabezpieczenia i odbioru przedmiotów leasingu (pojazdów samochodowych):

W ramach procesu windykacyjnego, Spółka podejmuje działania niezbędne do zabezpieczenia i odbioru przedmiotu leasingu w tym pojazdów samochodowych, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Odbiór pojazdów samochodowych, może nastąpić w następujących formach:

 • odbiór fizyczny przez pracownika Spółki (lub pracownika firmy współpracującej ze Spółką) przedmiotu od dłużnika lub osoby trzeciej (np. parkingu policyjnego);
 • skłonieniu dłużnika lub osoby trzeciej do odstawienia przedmiotu leasingu w miejsce uzgodnione ze Spółką, dedykowane do przechowywania danego typu przedmiotu.

W przypadku fizycznego odbioru przez pracownika Spółki pojazdów samochodowych sporządzany jest szczegółowy protokół odbioru z danej czynności, w którym zawarty jest opis stanu zewnętrznego pojazdu, możliwość uruchomienia pojazdu, informacja czy pojazd został odebrany z dokumentem potwierdzającym zawarcie aktualnego ubezpieczenia OC, dowodem rejestracyjnym i książką serwisową. Protokół powinien być podpisany przez pracownika Spółki (lub firmę współpracującą ze Spółką), oraz osobę zdająca przedmiot, po uprzedniej weryfikacji tożsamości na podstawie dokumentu ze zdjęciem. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez osobę zdającą, na protokole pracownik Spółki (lub firmy współpracującej ze Spółką) dokonuje stosownej adnotacji i uzyskuje podpis innej osoby jako świadka. Po odbiorze pojazdów, Spółka podejmuje działania w celu zabezpieczenia przedmiotu przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub pogorszeniem stanu, oraz organizuje transport przedmiotu do miejsca dedykowanego przez mL do przechowywania danego typu przedmiotów. Odzyskane w wyniku czynności windykacyjnych pojazdy przyjmowane są na jeden ze współpracujących ze Spółką placów wystawienniczych. Potwierdzeniem przyjęcia pojazdu na plac wystawienniczy jest protokół podpisany przez zdającego oraz odbierającego. Protokół z opisem stanu pojazdu oraz zdjęciami przesyłany jest przez pracownika placu drogą elektroniczną do Spółki w dniu przyjęcia pojazdu (najpóźniej następnego dnia roboczego w przypadku przyjęcia w godzinach wieczornych/nocnych). Zespół Windykacji Spółki przekazuje zabezpieczony pojazd pod opiekę Zespołu Przedmiotów Leasingu, który podejmuje odpowiednie kroki zmierzające do jego zagospodarowania, opisane w poniższych punktach.

Pojazdy samochodowe, które zostały odebrane w postępowaniu windykacyjnym przeznaczone są przez Spółkę do dalszej odsprzedaży lub oddania w leasing.

Spółka zleca wycenę pojazdu przeznaczonego do sprzedaży, firmie D..

Realizacja zlecenia przez D. trwa ok. 2-7 dni roboczych. Następnie wycena wraz z wyznaczoną przez rzeczoznawcę wartością rynkową pojazdu udostępniana jest dla Spółki w systemie D..

Na podstawie przedstawionych w wycenie rzeczoznawcy informacji o stanie technicznym pojazdu, rynku oraz doświadczeń sprzedażowych Spółki, ustalana jest cena pojazdu.

Oferty sprzedaży pojazdów zamieszczane są na dedykowanej w tym celu stronie lub popularnym portalu sprzedażowym (w zależności od potrzeb). Ogłoszenie prezentuje zdjęcia pojazdów wraz z ekspertyzą D. (wersja bez wartości cenowych) oraz ceną proponowaną przez Spółkę.

Informacja o zamieszczeniu ofert sprzedaży na stronach www przekazywana jest na place wystawiennicze w celu przygotowania pojazdów do prezentacji zainteresowanym Klientom. Spółka sugeruje Klientom dokonanie dokładnych oględzin pojazdów i weryfikację stanu technicznego oraz kompletności wyposażenia i dokumentacji.

Klienci mogą złożyć ofertę zakupu za pośrednictwem drogi elektronicznej, bądź faksu, wraz z propozycją ceny. W przypadku ceny niższej niż zamieszczana w ogłoszeniu oraz w sytuacji otrzymania kilku ofert, podejmowane są negocjacje z oferentami w celu uzyskania jak najwyższej ceny sprzedaży.

Odebrane i oferowane pojazdy nie są udostępniane i przekazywane do użytku pracownikom Spółki.

Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty pracownik Spółki przygotowuje wniosek o sprzedaż lub leasing i przekazuje do akceptacji przez przełożonych.

W przypadku wyrażenia zgody na zawarcie transakcji, Spółka przygotowuje fakturę proforma, umowę sprzedaży oraz wypowiedzenie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, które kupujący może podpisać dobrowolnie. Dokumenty dostarczane są klientowi drogą elektroniczną.

Pojazd zostaje usunięty przez Spółkę ze strony www.2hl.com.pl i innych internetowych stron sprzedażowych.

Po zaksięgowaniu wpłaty i otrzymaniu odpisanych ze strony klienta dokumentów sprzedażowych możliwy jest odbiór pojazdu przez kupującego. Na plac wystawienniczy wysyłana jest stosowna informacja z upoważnieniem do odbioru przez klienta lub osobę przez niego wskazaną. Spółka wystawia fakturę VAT oraz dostarcza ją kupującemu wraz z drugim egzemplarzem umowy sprzedaży podpisanym przez strony transakcji i kartą pojazdu (ewentualnie innymi dokumentami niezbędnymi do nabycia i zarejestrowania pojazdu).

Prawo własności przedmiotu przenoszone jest na kupującego po podpisaniu umowy sprzedaży oraz po wniesieniu przez niego pełnej kwoty ceny brutto. Kupujący odbiera pojazd, na własny koszt i ryzyko.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka powinna składać VAT-26 do pojazdów samochodowych po zakończonej umowie leasingu lub do pojazdów samochodowych odebranych klientom w postępowaniu egzekucyjnym, a przeznaczone do dalszej odsprzedaży czy ponownego oddania w leasing...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest leasing i najem pojazdów samochodowych. Zgodnie z nową definicją wprowadzoną do ustawy o VAT, pojazdami samochodowymi są pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, czyli wszystkie pojazdy silnikowe których konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h art. 2 pkt 34 ustawy o VAT oraz art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

W ramach działalności gospodarczej Spółka nabywa pojazdy samochodowe o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t. Spółka nabywając pojazdy używa ich do celów swojej działalności leasingowej w ten sposób, że są one przedmiotem leasingu lub najmu. Spółce przy nabyciu ww. pojazdów przysługuje pełne odliczenie VAT, gdyż w myśl art. 86a ust. 3 ustawy o VAT podlega ona wyłączeniu ograniczenia prawa do odliczenia podatku VAT w stosunku do samochodów oddanych między innymi w leasing/najem, albowiem takie usługi są przedmiotem działalności Spółki.

Okres leasingu/wynajmu trwa powyżej roku i uzależniony jest od warunków umowy. Po zakończonym okresie leasingu, leasingobiorcy przysługuje prawo zakupu przedmiotu leasingu. W większości umów leasingowych dochodzi do sprzedaży przedmiotów leasingu, w tym przypadku pojazdów samochodowych, użytkującym leasingobiorcom. Pojazdy samochodowe, po zakończonym okresie leasingu, które nie zostały wykupione, przeznaczone są przez Spółkę do dalszej ich odsprzedaży lub ponownego oddania w leasing.

Spółka w przypadku niewywiązania się z warunków umowy wypowiada umowy leasingu i odbiera leasingobiorcy przedmiot leasingu, tut. pojazd samochodowy. Pojazdy z umów wypowiedzianych, które zostały odebrane/zwrócone w postępowaniu egzekucyjnym są również przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub do ponownego oddania w leasing, co oznacza że pojazdy te w dalszym ciągu będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do działalności gospodarczej Spółki, nie zmieniając swojego przeznaczenia.

Art. 86a ust. 4 mówi, że pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach (VAT-26) w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

Art. 86a ust. 5 wskazuje, że prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do:

 1. odprzedaży,
 2. sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
 3. oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze,

- jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

W rozumieniu powyższych przepisów, Spółka jeżeli nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, nie ma zatem podstaw do składania VAT-26. Wykorzystanie pojazdów przez Spółkę (używanie ich) nie będzie polegać na używaniu ich do jazdy, a na czynieniu z nich przedmiotów stosunków prawnych - leasingu.

W wydanej dnia 3 września 2014 r. interpretacji nr IPPP3/443-465/14-4/JK Organ uznał stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązku składania VAT-26 do pojazdów samochodowych po zakończonej umowie leasingu lub do pojazdów samochodowych odebranych klientom w postępowaniu egzekucyjnym za nieprawidłowe. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że na podstawie art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów przeznaczonych wyłącznie do odsprzedaży. Ponadto stosownie do art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów przeznaczonych wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy leasingu. Organ stwierdził, że wyłączenia z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu wynikające z niniejszych przepisów znajdują zastosowanie gdy pojazd jest przeznaczony wyłącznie na odsprzedaż bądź wyłącznie do oddania w leasing. Organ podniósł przy tym, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowanie wyłączenie obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu na podstawie art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. b oraz art. 86a ust. 5 pkt 2 ustawy. Zatem, Organ uznał, że w związku z tym, że w analizowanym stanie faktycznym, gdy pojazdy samochodowe po zakończonej umowie leasingu lub odebrane klientom w postępowaniu egzekucyjnym są przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub ponownego oddania w leasing nie znajdzie zastosowanie zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu dla niniejszych samochodów oraz dla przedmiotowych samochodów należy prowadzić ewidencję przebiegu. W konsekwencji, na podstawie art. 86a ust. 12 ustawy należy również składać VAT-26 do pojazdów samochodowych po zakończonej umowie leasingu lub do pojazdów samochodowych odebranych klientom w postępowaniu egzekucyjnym, a przeznaczone do dalszej odsprzedaży czy ponownego oddania w leasing.

Oceniając stanowisko Ministra Finansów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 30 września 2015 r. (data wpływu 23 listopada 2015 r.) sygn. III SA/Wa 9/15 uznał, że skarga wniesiona w niniejszej sprawie zasługiwała na uwzględnienie.

Sąd stwierdził, że stanowisko zaprezentowane przez Ministra Finansów w przedmiotowej sprawie narusza przepis prawa materialnego art. 86a ust. 5 ustawy. Rozumowanie organu interpretacyjnego jest także sprzeczne z zasadą proporcjonalności.

W ocenie Sądu wykładnia językowa będącego przedmiotem sporu przepisu art. 86a ust. 5 pkt 1 ustawy potwierdza, że wskazane w tym przepisie trzy sytuacje prawne określone w pkt a, b, c) mogą wystąpić zarówno łącznie jak i rozłącznie (alternatywa nierozłączna). W innym przypadku ustawodawca użyłby zwrotu „albo”, tj. przepis brzmiałby: „Warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych: 1) przeznaczonych wyłącznie do: odprzedaży, albo sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika, albo oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze...”. Sąd stwierdził, także, że to, iż Skarżąca w przedmiotowym stanie faktycznym nie zastrzega jak ma faktycznie zostać zbyty lub wykorzystany w przyszłości przedmiotowy pojazd nie powinno powodować negowania spełniania przez nią jednego z założonych warunków wyłączających obowiązek składania informacji VAT-26 oraz prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Także wykładnia celowościowa przepisu art. 86a ust. 5 ustawy, prowadzi do jednoznacznego wniosku, że sytuacje wskazane w tym przepisie (w pkt a, b, c) nie muszą wystąpić rozłącznie. Nie jest bowiem sensowne, aby przeznaczenie pojazdu do odprzedaży lub najmu miało być traktowane odmiennie niż przeznaczenie pojazdu tylko do odsprzedaży albo tylko do leasingu. Tym bardziej, że ze stanu faktycznego jasno wynika, iż samochody są wystawione na placu wystawienniczym w celu znalezienia klienta, który sam będzie decydował, czy kupi pojazd lub skorzysta z usług najmu, leasingu, dzierżawy. Warto także wskazać, że Skarżąca podnosiła we wniosku, że pojazdy nie mogą być użytkowane w celach prywatnych. W ocenie Sądu domaganie się od Skarżącej prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów, w sytuacji gdy samochody po ich dokładnym sprawdzeniu stanu technicznego według opisanych procedur wewnętrznych i wycenieniu znajdują się stałe na placu wystawienniczym jest nieproporcjonalne i nieuzasadnione.

W świetle obowiązującego stanu prawnego oraz biorąc pod uwagę wnioski płynące z wyroku WSA w Warszawie z dnia 30 września 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 9/15 stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 34 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przez pojazdy samochodowe rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Natomiast w myśl art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Przy czym stosownie do art. 86a ust. 5 ustawy warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych:

 1. przeznaczonych wyłącznie do:
  1. odprzedaży,
  2. sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
  3. oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze
  - jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika;
 2. w odniesieniu do których:
  1. kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych podatnik oblicza zgodnie z ust. 1 lub
  2. podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych.

Zgodnie z art. 86a ust. 6 ustawy ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności.

W myśl art. 86a ust. 7 ustawy ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:

 1. numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;
 2. dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;
 3. stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;
 4. wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:
  1. kolejny numer wpisu,
  2. datę i cel wyjazdu,
  3. opis trasy (skąd - dokąd),
  4. liczbę przejechanych kilometrów,
  5. imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem
  6. - potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;
 5. liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Natomiast zgodnie z art. 86a ust. 8 ustawy w przypadku gdy pojazd samochodowy jest udostępniany osobie niebędącej pracownikiem podatnika, wpis, o którym mowa w ust. 7 pkt 4:

 1. jest dokonywany przez osobę, która udostępnia pojazd;
 2. obejmuje:
  1. kolejny numer wpisu,
  2. datę i cel udostępnienia pojazdu,
  3. stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu,
  4. liczbę przejechanych kilometrów,
  5. stan licznika na dzień zwrotu pojazdu,
  6. imię i nazwisko osoby, której udostępniony został pojazd.

Jednocześnie w myśl art. 86a ust. 12 ustawy podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

Natomiast stosownie do art. 86a ust. 13 i 14 ustawy w przypadku niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w ust. 12, uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia. W przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest obowiązany do aktualizacji informacji, o której mowa w ust. 12, najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany.

Przy tym zgodnie z art. 86a ust. 15 ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa w ust. 12, uwzględniając potrzebę zawarcia w niej danych pozwalających na identyfikację pojazdu samochodowego, w szczególności marki, modelu pojazdu i jego numeru rejestracyjnego, jak również daty poniesienia pierwszego wydatku związanego z danym pojazdem, oraz uwzględniając potrzebę umożliwienia prawidłowej aktualizacji złożonej informacji.

Ponadto zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 312), zwanej dalej ustawą zmieniającą, w przypadku pojazdów, o których mowa w art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nabytych, importowanych lub wytworzonych przez podatnika, lub używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:

 1. ewidencję, o której mowa w art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, prowadzi się począwszy od dnia, w którym poniesiono pierwszy, od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wydatek związany z tymi pojazdami;
 2. informację, o której mowa w art. 86a ust. 12 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, składa się w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesiono pierwszy, od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wydatek związany z tymi pojazdami.

Z opisu sprawy wynika, że podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest leasing i najem pojazdów samochodowych. W ramach prowadzonej działalności nabywa różne środki transportu, w tym pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, o których mowa w art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy, które później oddaje swoim klientom w odpłatne używanie na podstawie umowy leasingu lub najmu. Spółce przy nabyciu ww. pojazdów przysługuje pełne odliczenie VAT. Po zakończonym okresie leasingu, leasingobiorcy przysługuje prawo zakupu przedmiotu leasingu. Pojazdy samochodowe, po zakończonym okresie leasingu, które nie zostały wykupione, przeznaczone są przez Spółkę do dalszej ich odsprzedaży lub ponownego oddania w leasing. Ponadto Spółka w przypadku niewywiązania się z warunków umowy wypowiada umowy leasingu i odbiera leasingobiorcy przedmiot leasingu, tj. pojazd samochodowy. Pojazdy z umów wypowiedzianych, które zostały odebrane/zwrócone w postępowaniu egzekucyjnym są również przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub do ponownego oddania w leasing. W przypadku gdy pojazdy samochodowe po zakończonym okresie leasingu nie zostały wykupione po odbiorze pojazdu samochodowego, Spółka podejmuje działania w celu zabezpieczenia pojazdu przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub pogorszeniem stanu, oraz organizuje transport tychże pojazdów samochodowych do miejsca dedykowanego przez Spółkę, przeznaczonego do przechowywania danego typu przedmiotów. Pojazdy przyjmowane są na jeden ze współpracujących ze Spółką placów wystawienniczych. Potwierdzeniem przyjęcia pojazdu na plac wystawienniczy jest protokół podpisany przez zdającego oraz odbierającego. Następnie Spółka wycenia pojazd przeznaczony do sprzedaży/leasingu i zamieszcza oferty sprzedaży pojazdów na stronach internetowych. Informacja o zamieszczeniu ofert sprzedaży na stronach www przekazywana jest na place wystawiennicze w celu przygotowania pojazdów do prezentacji zainteresowanym Klientom. Odebrane i oferowane pojazdy nie są udostępniane i przekazywane do użytku pracownikom Spółki. Analogicznie Spółka postępuje z samochodami, które zostały odebrane/zwrócone w postępowaniu egzekucyjnym z uwagi na niewywiązanie się z warunków umowy.

Spółka powzięła wątpliwość czy powinna składać VAT-26 do pojazdów samochodowych po zakończonej umowie leasingu lub do pojazdów samochodowych odebranych klientom w postępowaniu egzekucyjnym, a przeznaczone do dalszej odsprzedaży czy ponownego oddania w leasing.

Przypadki, w których podatnik nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu zostały wskazane w cytowanym wyżej art. 86a ust. 5 ustawy. Zgodnie z niniejszym przepisem warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do odprzedaży lub sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika lub oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu bądź innej umowy o podobnym charakterze jeżeli odpowiednio odprzedaż, sprzedaż bądź oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika. Ponadto podatnik nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w przypadku gdy odlicza 50% kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi bądź podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych.

W przedmiotowej sprawie pojazdy samochodowe, które nie zostały wykupione, a zostały zwrócone po zakończonym okresie leasingu, przeznaczone są przez Spółkę do dalszej odsprzedaży lub oddania w leasing.

Biorąc pod uwagę treść art. 86a ust. 5 pkt 1 ustawy należy stwierdzić, że wskazane w tym przepisie trzy sytuacje prawne określone w pkt a, b, c) mogą wystąpić zarówno łącznie jak i rozłącznie. Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z interpretacją zawartą w internetowym Słowniku Języka Polskiego PWN przez pojęcie „wyłącznie” należy rozumieć „tylko” oraz „jedynie”. Przy zdefiniowaniu słowa „wyłącznie” mogą być również pomocne synonimy tego słowa, wśród których wskazuje się: absolutnie; bezwzględnie; całkowicie; jedynie; tylko; zupełnie.

Zatem, użycie wyrazu „wyłącznie” w art. 86a ust. 5 pkt 1 ustawy wskazuje, że zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji dotyczy tylko tych pojazdów, które przeznaczone są jedynie do odsprzedaży, sprzedaży (w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika) lub oddania ich w odpłatne używanie. Tym samym nie obejmuje sytuacji, gdy pojazdy są wykorzystywane – choćby przejściowo – do innych celów, np. na użytek prywatny podatnika.

Jak wynika z powyższego, w przypadku, gdy pojazd samochodowy przeznaczony jest wyłącznie do odsprzedaży lub na wynajem/dzierżawę/leasing, to podatnik, którego przedmiotem działalności jest odsprzedaż/najem/dzierżawa/leasing tych pojazdów, nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Natomiast, w sytuacji, gdy pojazd samochodowy zostaje przeznaczony również do celów innych niż odsprzedaż, najem/dzierżawa/leasing (nie jest przeznaczony wyłącznie do odsprzedaży lub wynajmu/dzierżawy/leasingu), ustalenie zasad używania musi być potwierdzone prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu.

Należy zauważyć, że w przypadku pojazdów odsprzedawanych lub oddawanych w leasing przez Wnioskodawcę spełnione są warunki określone w art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. a i c ustawy.

Wnioskodawca wskazuje, że przedmiotowe pojazdy samochodowe, które nie zostały wykupione, przeznaczone są przez Wnioskodawcę do dalszej ich odsprzedaży lub ponownego oddania w leasing. Na podstawie art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. a i c ustawy warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów przeznaczonych wyłącznie do odsprzedaży lub oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy leasingu. Wykładnia celowościowa przepisu art. 86a ust. 5 pkt 1 ustawy, prowadzi do jednoznacznego wniosku, że sytuacje wskazane w tym przepisie (w pkt a, b, c) nie muszą wystąpić rozłącznie, bowiem przeznaczenie pojazdu do odprzedaży lub najmu nie jest traktowane odmiennie niż przeznaczenie pojazdu tylko do odsprzedaży albo tylko do leasingu. W przedmiotowej sprawie samochody są wystawione na placu wystawienniczym w celu znalezienia klienta, który sam będzie decydował, czy kupi pojazd lub skorzysta z usług leasingu. Ponadto pojazdy nie mogą być użytkowane w celach prywatnych. Przedmiotowe pojazdy samochodowe przeznaczone są na odsprzedaż lub oddanie w leasing. Zatem, w analizowanej sytuacji wyłączenie z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu znajdzie zastosowanie.

W konsekwencji, w przedmiotowej sprawie, w której pojazdy samochodowe po zakończonej umowie leasingu lub odebrane klientom w postępowaniu egzekucyjnym są przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub ponownego oddania w leasing znajdzie zastosowanie zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu dla niniejszych samochodów. Stąd Wnioskodawca dla przedmiotowych samochodów nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu. W konsekwencji, na podstawie art. 86a ust. 12 ustawy Wnioskodawca nie jest zobowiązany do składania VAT-26 do pojazdów samochodowych po zakończonej umowie leasingu lub do pojazdów samochodowych odebranych klientom w postępowaniu egzekucyjnym, a przeznaczone do dalszej odsprzedaży czy ponownego oddania w leasing.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie, tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego, a niniejszą interpretację wydano jedynie w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku. Zatem, podkreślenia wymaga fakt, że tut. Organ jest związany opisem sprawy oraz stanowiskiem nakreślonym w odniesieniu do zadanego pytania. Tym samym, interpretacja rozstrzyga jedynie w zakresie obowiązku składania VAT-26 do pojazdów samochodowych po zakończonej umowie leasingu lub do pojazdów samochodowych odebranych klientom w postępowaniu egzekucyjnym natomiast nie rozstrzyga w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu przedmiotowych pojazdów.

Powyższe również oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.