ILPB1/415-1094/14-6/AG | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu użytkowania samochodów stanowiących własność firmy Wnioskodawcy oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu użytkowania samochodów wykorzystywanych w firmie Wnioskodawcy na podstawie umowy leasingu.
ILPB1/415-1094/14-6/AGinterpretacja indywidualna
 1. ewidencja przebiegu pojazdu
 2. leasing
 3. samochód ciężarowy
 4. samochód osobowy
 5. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu użytkowania samochodów wykorzystywanych w firmie Wnioskodawcy na podstawie umowy leasingu:

 • w części dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składki na ubezpieczenie samochodu osobowego – jest nieprawidłowe,
 • w pozostałej części – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu użytkowania samochodów stanowiących własność firmy Wnioskodawcy oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu użytkowania samochodów wykorzystywanych w firmie Wnioskodawcy na podstawie umowy leasingu.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 oraz art. 14f § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 10 grudnia 2014 r. znak ILPP1/443-910/14-3/NS ILPB1/415-1094/14-3/AG na podstawie art. 169 § 1 i § 2 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 12 grudnia 2014 r., a w dniu 22 grudnia 2014 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 19 grudnia 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Obecnie firma „A”, której Zainteresowany jest właścicielem posiada 4 samochody.

Wszystkie pojazdy będące przedmiotem wniosku są pojazdami, o których mowa w art. 2 pkt 34 ustawy o VAT, czyli pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Przedmiotowe pojazdy wykorzystywane są do działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem firmy budowlanej.

 1. Volkswagen - wykorzystywany wyłącznie do działalności opodatkowanej podatkiem VAT,
 2. Renault - wykorzystywany wyłącznie do działalności opodatkowanej podatkiem VAT,
 3. Honda - wykorzystywany zarówno co celów związanych z opodatkowaną podatkiem VAT działalnością gospodarczą, jak i do celów użytku prywatnego,
 4. Hyundai - wykorzystywany zarówno do celów związanych z opodatkowaną podatkiem VAT działalnością gospodarczą, jak i do celów użytku prywatnego.

Ad. 1) Volkswagen:

 • zakupiony xxxx 2010 r.,
 • samochód ciężarowy o ładowności 740 kg i dopuszczalnej masie całkowitej 2.220 kg,
 • liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi 5,
 • wykorzystywany przez inżyniera budowy do celów związanych z zajmowanym stanowiskiem (m.in. przewóz drobnych materiałów, nadzór nad prowadzonymi pracami budowlanymi),
 • ewidencja przebiegu pojazdu została wprowadzona od 1 września 2014 r.,
 • nie jest pojazdem, o którym mowa w art. 86a ust. 9 ustawy o VAT,
 • pojazd jest nadzorowany poprzez rejestr dzienny przebiegu pojazdu,
 • z pojazdu korzysta tylko inżynier budowy do kontrolowania budów i przewozu drobnych materiałów,
 • pojazd jest garażowany w godzinach pracy - na terenach budów, po godzinach pracy - na parkingu publicznym,
 • w weekendy jest wprowadzony obowiązek zostawiania samochodu na parkingu przedsiębiorstwa - zwrot kluczy, dokumentów,
 • nie istnieje nadzór (GPS) nad używaniem pojazdu w trakcie wykonywania obowiązków służbowych,
 • jest prowadzona okresowa kontrola pobytu pracownika na terenie budów,
 • nie została złożona naczelnikowi urzędu skarbowego informacja VAT-26 w terminie 7 dni od dnia pierwszego wydatku związanego z tym pojazdem.

Ad. 2) Renault:

 • zakupiony xxxx 2014 r.,
 • samochód ciężarowy, dostawczy o ładowności 1.380 kg i dopuszczalnej masie całkowitej 3.500 kg,
 • liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi 7,
 • wykorzystywany przez wyznaczonego pracownika do przewozu pracowników na tereny budów i do przewozu materiałów potrzebnych do budowy,
 • obecnie nie jest prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu (zainstalowany tachograf)
 • nie jest pojazdem, o którym mowa w art. 86a ust. 9 ustawy o VAT,
 • spełnia wymagania określone w art. 3 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o transporcie drogowym (część załadunkowa odkryta, przekracza 50% długości pojazdu),
 • z pojazdu korzysta wyznaczony pracownik,
 • pojazd jest garażowany w godzinach pracy - na budowach, po godzinach pracy i w weekendy na parkingu przedsiębiorstwa (brak możliwości użycia do celów prywatnych - zwrot kluczy i dokumentów),
 • istnieje nadzór nad używaniem pojazdu w trakcie wykonywania obowiązków służbowych - zainstalowany tachograf,
 • jest prowadzona okresowa kontrola pobytu pracownika na terenie budowy,
 • nie została złożona naczelnikowi urzędu skarbowego informacja VAT-26 w terminie 7 dni od dnia powstania pierwszego wydatku związanego z tym pojazdem.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że samochód Renault został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Ad. 3) Honda :

 • zakupiony xxxx 2010 r. na zasadach leasingu (umowa leasingu zawarta 30 lipca 2010 r. – 15 sierpnia 2014 r., zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym 11 stycznia 2011 r.),
 • samochód ciężarowy z homologacją o ładowności 521 kg i dopuszczalnej masie całkowitej 2.180 kg,
 • liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi 5,
 • pojazd nie spełnia wymagań art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o transporcie drogowym; do ww. pojazdu ma zastosowanie art. 6 ww. ustawy,
 • pojazd spełnia warunki art. 23b ust. 1 pkt 1 i 3 (ust. 1 pkt 2 i ust. 2 nie dotyczy - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i nie korzystająca z wymienionych zwolnień).

Ad. 4) Hyundai:

 • zakupiony xxxx 2014 r. na zasadach leasingu (data rejestracji przez „b” 27 maja 2014 r.),
 • samochód osobowy na gaz o ładowności 635 kg i masie całkowitej 1.820 kg,
 • liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi 5,
 • pojazd nie spełnia wymagań art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o transporcie drogowym,
 • pojazd spełnia warunki art. 23b ust. 1 pkt 1 i 3 (ust. 1 pkt 2 i ust. 2 nie dotyczy - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i niekorzystająca z wymienionych zwolnień).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 • Pyt. dot. pkt 1 i 2 :
  1. Czy można zaksięgować w koszty całą kwotę wraz z naliczonym podatkiem od towarów i usług za wydatki na paliwo i wydatki związane z eksploatacją tych pojazdów...
  2. Czy kwotę na ubezpieczenie tych pojazdów księgować w wys. 100%...
 • Pyt. dot. pkt 3 i 4:
  1. W jakiej wysokości księgować i rozliczać w koszty faktury za paliwo, faktury związane z eksploatacją, faktury za raty leasingowe oraz składki na ubezpieczenie...

  Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania dotyczące pkt 3 i 4. Natomiast w części dotyczącej pkt 1 i 2, tj. w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu użytkowania samochodów stanowiących własność firmy Wnioskodawcy, tut. Organ wydał w dniu 29 grudnia 2014 r. interpretację indywidualną nr ILPB1/415-1094/14-5/AG. Wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług zostanie rozpatrzony w odrębnym terminie.

  Zdaniem Wnioskodawcy:

  Ad. 1 i 2:

  • księgowanie w koszty wydatków za paliwo oraz eksploatację na wartość faktur pomniejszoną o podatek od towarów i usług,
  • zaksięgowanie całej składki na ubezpieczenie w koszty.

  Ad. 3:

  • zaksięgowanie w koszty wydatków za paliwo oraz eksploatację na wartość faktur pomniejszonych o podatek od towarów i usług,
  • zaksięgowanie całej składki na ubezpieczenie w koszty,
  • zaksięgowanie w koszty całej kwoty faktur za raty leasingowe (łącznie z podatkiem od towarów i usług).

  Ad. 4:

  • zaksięgowanie całej kwoty faktur za paliwo w koszty (łącznie z podatkiem od towarów i usług),
  • zaksięgowanie w koszty wydatków związanych z eksploatacją na wartość faktur pomniejszonych o podatek od towarów i usług
  • zaksięgowanie w koszty faktury za opłatę wstępną i faktur za raty leasingowe na wartość pomniejszoną o podatek od towarów i usług,
  • zaksięgowanie całej składki na ubezpieczenie w koszty.

  U uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ta część podatku naliczonego, która nie podlega odliczeniu, stanowi koszt uzyskania przychodu.

  Również wydatki niepodlegające opodatkowaniu (m.in. koszt ubezpieczenia, parkowania) w ocenie Wnioskodawcy można w całości odliczyć w koszty, jeśli służą one osiągnięciu przychodów.

  Podobnie wydatki na paliwo do samochodu osobowego (bez możliwości odliczenia 50% VAT), zdaniem Wnioskodawcy mogą być w całości zaksięgowane w koszty, łącznie z podatkiem naliczonym.

  1. Przykład księgowania (50% odliczenia VAT)
   Faktura za paliwo do samochodu ciężarowego używanego zarówno do celów prywatnych i do celów związanych z prowadzoną działalnością – Honda
   254,24 (netto) + 58,48 (VAT) = 312,72 (brutto)
   księgowanie:
   283,48 (kwota wliczona w koszty) + 29.24 (odliczony VAT) = 312,72
   Wszystkie inne wydatki związane z eksploatacja, księgowane są w ten sam sposób.
  2. Przykład księgowania (brak możliwości odliczenia VAT)
   Faktura za paliwo do samochodu osobowego – Hyundai
   254,24 (netto) + 58,48 (VAT) = 312,72 (brutto)
   księgowanie:
   312,72 (kwota wliczona w koszty) + 0% (VAT) = 312,72
   Inne wydatki związane z eksploatacją pojazdu Hyundai oraz raty leasingowe księgowane są z odliczeniem 50% VAT (tak jak w przykładzie 1)
  3. Przykład księgowania (100% odliczenia VAT)
   Faktura za paliwo do samochodu ciężarowego używanego wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej - Volkswagen , Renault
   254,24 (netto) + 58,48 (VAT) = 312,72 (brutto)
   księgowanie:
   254,24 (kwota odliczona w koszty) + 58,48 (odliczony VAT) = 312,72

  W ocenie Wnioskodawcy wszystkie wydatki niepodlegające opodatkowaniu, np. ubezpieczenie, parkowanie mogą być w całości wliczane w koszty.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu użytkowania samochodów wykorzystywanych w firmie Wnioskodawcy na podstawie umowy leasingu:
  • w części dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składki na ubezpieczenie samochodu osobowego – jest nieprawidłowe,
  • w pozostałej części – jest prawidłowe.

  Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

  Wnioskodawca ma zatem możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wszelkich wydatków ponoszonych przy prowadzeniu działalności gospodarczej pod warunkiem jednak, że wydatki te zostały faktycznie poniesione oraz, gdy pomiędzy wydatkami a przychodami zachodzi związek przyczynowo-skutkowy tego typu, że poniesione wydatki mają wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu lub też służą zachowaniu bądź zabezpieczeniu źródła przychodów.

  Jednocześnie koszt taki nie może być wyłączony z kosztów uzyskania przychodów przez art. 23 ustawy.

  Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 43 lit a) ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów podatek naliczony:

  • jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług,
  • w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

  Zatem podatek naliczony VAT wynikający z faktur dokumentujących zakup usług, w części w jakiej zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług nie podlega odliczeniu, stanowi koszt uzyskania przychodów.

  Dodatkowo należy zauważyć, że zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 47 powołanej ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

  Zatem nieprawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy w tej części, w jakiej Zainteresowany uważa, że kosztem uzyskania przychodów będzie cała składka na ubezpieczenie samochodu osobowego, opisanego w pkt 4. Prawidłowym będzie bowiem zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów składki zgodnie z zastrzeżeniem ww. przepisu.

  Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Obecnie, której Zainteresowany jest właścicielem posiada cztery samochody. Dwa z nich – samochód ciężarowy i osobowy – są używane na podstawie umowy leasingu spełniającej warunki art. 23b powołanej ustawy.

  Zgodnie z art. 23b ust. 1 pkt 1 i 3 powołanej ustawy, opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio w przypadku, o którym mowa w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli:

  • umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości (pkt 1);
  • suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 19 stosuje się odpowiednio (pkt 3).

  Reasumując powyższe rozważania należy uznać, że:

  • w przypadku samochodu opisanego nr 3, Wnioskodawca powinien zaksięgować w koszty wydatki za paliwo oraz eksploatację w wartości wynikającej z faktur, pomniejszonej o podatek od towarów i usług – z zastrzeżeniami art. 23 ust. 1 pkt 43 lit a) powołanej ustawy, zaksięgować całą składkę na ubezpieczenie w koszty oraz zaksięgować w koszty całą kwotę z faktur za raty leasingowe (łącznie z podatkiem od towarów i usług),
  • w przypadku samochodu opisanego nr 4, Zainteresowany powinien zaksięgować całą kwotę faktur za paliwo w koszty (łącznie z podatkiem od towarów i usług), zaksięgować w koszty wydatki związane z eksploatacją w wartości wynikającej z faktur, pomniejszonej o podatek od towarów i usług, zaksięgować w koszty faktury za opłatę wstępną i faktury za raty leasingowe w wartości pomniejszonej o podatek od towarów i usług, jednakże składki na ubezpieczenie zaksięgować zgodnie z zastrzeżeniami powołanego art. 23 ust. 1 pkt 47 powołanej ustawy.

  W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

  Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

  Końcowo tut. Organ informuje, że w niniejszej interpretacji pominięto przykłady liczbowe ilustrujący stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie, z uwagi na fakt, że przepis art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) nakłada na organ podatkowy obowiązek wydania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.

  Z uwagi na powyższe nie podlegają urzędowej interpretacji zasady rachunkowego określania (wyliczenia) wysokości podstawy do opodatkowania. Zatem tut. Organ nie ustosunkował się do przedstawionych przez Wnioskodawcę obliczeń zaprezentowanych we własnym stanowisku w sprawie.

  Dodatkowo, wyjaśniając Wnioskodawcy kwestię dotyczącą obowiązku dopłaty, tut. Organ wskazuje, że zgodnie z przepisem art. 14f § 1 Ordynacji podatkowej wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

  Natomiast zgodnie z treścią art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej, w przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

  Wobec powyższego, jeżeli wniosek dotyczy kilku stanów faktycznych (zakresów) wówczas od każdego z nich wymagana jest opłata. Tut. Organ uznał, że przedmiotowy wniosek dotyczy trzech zaistniałych stanów faktycznych (jednego w podatku od towarów i usług oraz dwóch w podatku dochodowym od osób fizycznych), wobec tego wymagana była opłata w wysokości 120 zł za wydanie interpretacji indywidualnej. Ponadto przedmiotowy wniosek nie jest tożsamy ze wcześniejszym wnioskiem złożonym przez Zainteresowanego i został rozszerzony o kolejny zakres, wobec czego podlegał opłacie od tego dodanego w przedmiotowym wniosku zakresu.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

  Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.