IBPB-1-2/4510-380/16/MW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie określenia, czy wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w efekcie objęcia udziałów przez kontrahenta w kapitale zakładowym Spółki nie wpłynie na wysokość wartości początkowej aktywów (środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących przedsiębiorstwo/ZCP) w ewidencji Spółki i przyjęty okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a Wnioskodawca będzie uprawniony do kontynuowania amortyzacji aktywów na zasadach obowiązujących przed objęciem udziałów przez kontrahenta

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 marca 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 18 marca 2016 r.), uzupełnionym 17 czerwca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia, czy wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w efekcie objęcia udziałów przez kontrahenta w kapitale zakładowym Spółki nie wpłynie na wysokość wartości początkowej aktywów (środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących przedsiębiorstwo/ZCP) w ewidencji Spółki i przyjęty okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a Wnioskodawca będzie uprawniony do kontynuowania amortyzacji aktywów na zasadach obowiązujących przed objęciem udziałów przez kontrahenta (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia, czy wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w efekcie objęcia udziałów przez kontrahenta w kapitale zakładowym Spółki nie wpłynie na wysokość wartości początkowej aktywów (środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących przedsiębiorstwo/ZCP) w ewidencji Spółki i przyjęty okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a Wnioskodawca będzie uprawniony do kontynuowania amortyzacji aktywów na zasadach obowiązujących przed objęciem udziałów przez kontrahenta. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 13 czerwca 2015 r. Znak: IBPB-1-2/4510-265/16/MW, wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 17 czerwca 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej jako „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest podmiotem podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce na podstawie przepisu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej: „ustawa CIT”).

Obecnie w niedalekiej przyszłości planowane jest zawarcie przez Wnioskodawcę z innym podmiotem umowy leasingu finansowego przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dalej: „ZCP”). Spółka będzie podmiotem korzystającym, w konsekwencji czego zyska uprawnienie do amortyzacji wartości firmy (o ile takowa powstanie) oraz innych wartości niematerialnych i prawnych.

Nie jest wykluczone, że ze względu na zmianę strategii biznesowej kontrahent Wnioskodawcy obejmie udziały w spółce na pokrycie których wniesie ogół praw i obowiązków z umowy leasingu finansowego.

W momencie ww. działań oba podmioty będą stronami umowy leasingu finansowego -Wnioskodawca jako korzystający, zaś kontrahent jako finansujący. Przedmiotem leasingu będzie przedsiębiorstwo (lub ZCP). Umowa leasingu będzie spełniać przesłanki określone w przepisach art. 17a pkt 1 oraz 17f ust. 1 ustawy CIT.

W konsekwencji, przed planowanym objęciem udziałów przez kontrahenta, Wnioskodawca będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (stanowiących przedsiębiorstwo/ZCP). Możliwe, że wśród aktywów amortyzowanych przez Wnioskodawcę znajdzie się wartość firmy.

W rezultacie dokonanego objęcia udziałów przez kontrahenta umowa leasingu wygaśnie (konfuzja) przed upływem podstawowego okresu umowy leasingu, zaś Wnioskodawca otrzyma wszystkie aktywa stanowiące przedsiębiorstwo (ZCP).

W uzupełnieniu wniosku z dnia 15 czerwca 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że :

  1. Rzeczywiście przedmiotem aportu będzie ogół praw i obowiązków wynikających z umowy leasingu przedsiębiorstwa (ZCP) oraz prawo własności przedsiębiorstwa (ZCP).
  2. Wszystkie aktywa stanowiące przedsiębiorstwo (ZCP) staną się formalnie własnością Wnioskodawcy w momencie wniesienia wkładu przez kontrahenta w postaci ogółu praw i obowiązków z umowy leasingu finansowego oraz prawa własności przedsiębiorstwa (ZCP).
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w efekcie objęcia udziałów przez kontrahenta w kapitale zakładowym Spółki nie wpłynie na wysokość wartości początkowej aktywów (środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących przedsiębiorstwo/ZCP) w ewidencji Spółki i przyjęty okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a Wnioskodawca będzie uprawniony do kontynuowania amortyzacji aktywów na zasadach obowiązujących przed objęciem udziałów przez kontrahenta... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w efekcie objęcia udziałów przez kontrahenta w kapitale zakładowym Spółki nie wpłynie na wysokość wartości początkowej aktywów (środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących przedsiębiorstwo/ZCP) w ewidencji Spółki i przyjęty okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a Wnioskodawca będzie uprawniony do kontynuowania amortyzacji aktywów na zasadach obowiązujących przed objęciem udziałów przez kontrahenta.

Wygaśnięcie umowy leasingu finansowego w efekcie uzyskania ogółu praw i obowiązków finansującego nie wpłynie na wysokość wartości początkowej aktywów (składników przedsiębiorstwa/ZCP) w ewidencji Spółki i przyjęty okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a Wnioskodawca będzie uprawniony do kontynuowania amortyzacji aktywów na zasadach obowiązujących przed tym zdarzeniem.

Wnioskodawca podkreśla, że w ustawie CIT brak jest przepisów szczegółowo regulujących kwestię amortyzacji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będącej przedmiotem leasingu finansowego w przypadku przejęcia ogółu praw i obowiązków z umowy leasingu przysługujących podmiotowi finansującemu przez spółkę występującą w roli korzystającego. W przypadku wygaśnięcia umowy leasingu finansowego i nie przeniesienia własności przedmiotu umowy na korzystającego, podatkową amortyzację środka trwałego prowadzi podmiot, który występował w roli finansującego. W takich okolicznościach zastosowanie zasadniczo znajduje przepis art. 16ł ust. 6 ustawy CIT. Niemniej jednak, nie sposób uznać, by przepis ten odnosił do specyficznych uwarunkowań związanych z wygaśnięciem umowy leasingu w konsekwencji konfuzji. Należy bowiem zwrócić uwagę na zakres zastosowania normy rekonstruowanej z ww. przepisu, która ogranicza się do sytuacji, w której „nie zostanie przeniesiona na korzystającego własność środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych”. Tymczasem w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego własność przedsiębiorstwa (aktywów wchodzących w jego skład) zostanie przeniesiona na Spółkę. Ponadto analizowany przepis art. 16ł ust. 6 ustawy CIT odnosi się wyłącznie do sytuacji finansującego.

Należy podkreślić, że przy leasingu finansowym wartość początkowa leasingowanych składników majątku jest wykazywana zarówno w ewidencji korzystającego, jak i finansującego, przy czym podmiotem wyłącznie uprawnionym do dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest korzystający.

Zdaniem Spółki - mając na uwadze fakt, że do momentu połączenia to Spółka jako korzystający dokonywać będzie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - powinna ona kontynuować amortyzację aktywów na dotychczasowych zasadach.

Wnioskodawca podkreśla, że zgodnie z przepisem art. 16m ust. 3 ustawy CIT, podatnicy ustalają stawki amortyzacyjne dla poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych na cały okres amortyzacji przed rozpoczęciem dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Innymi słowy „raz ustalonych stawek nie można zmieniać” (S. Babiarz i inni, Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2011, UNIMEX, Wrocław 2011, s. 874). Zatem uznanie, iż Spółka po otrzymaniu ogółu praw i obowiązków z umowy leasingu finansowego (przysługujących finansującemu) powinna dokonywać odpisów amortyzacyjnych aktywów na zasadach ustalonych przez kontrahenta ewidentnie przeczyłoby przytoczonej powyżej zasadzie.

W świetle powyższego Wnioskodawca ocenia, że na skutek wygaśnięcia umowy leasingu uzasadniona jest kontynuacja amortyzacji aktywów na zasadach obowiązujących przed przejęciem ogółu praw i obowiązków z umowy leasingu (przysługujących finansującemu).

W szczególności konfuzja nie wpłynie na wysokość wartości początkowej wartości firmy (o ile takowa powstanie) oraz praw ochronnych do znaków towarowych w ewidencji Spółki oraz przyjęty dla aktywów okres amortyzacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.