IBPB-1-1/4510-133/16/ZK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w wyniku zawarcia umowy leasingu przedsiębiorstwa (ZCP), stosownie do art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy CIT, Spółka będzie uprawniona do amortyzowania wartości firmy przedsiębiorstwa (ZCP) jeżeli takowa powstanie, jako dodatnia różnica pomiędzy należną zbywcy ceną nabycia (suma rat kapitałowych oraz raty wykupu), a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa (ZCP)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 26 kwietnia 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 9 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości amortyzowania wskazanej we wniosku wartości firmy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 maja 2016 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości amortyzowania wskazanej we wniosku wartości firmy.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, spółka z o.o. (dalej jako „Spółka”) jest podmiotem podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, na podstawie przepisu art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa CIT”). Spółka, jako korzystający zamierza zawrzeć umowę leasingu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa/ZCP). Zgodnie z umową leasingu, finansujący odda Spółce do korzystania na czas oznaczony przedsiębiorstwo (lub ZCP) będące jego własnością. Umowa leasingu będzie przewidywała, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych umową, w tym zapłaty wszystkich rat leasingowych, finansujący przeniesie na Spółkę własność przedmiotu leasingu. Przeniesienie będzie mogło nastąpić również przed terminem na jaki zawarta zostanie umowa leasingu, jeżeli Spółka skorzysta z opcji wcześniejszego wykupu. Umowa leasingu będzie zawierała postanowienie, że zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa (ZCP) będzie dokonywała Spółka. Umowa, którą zamierza zawrzeć Wnioskodawca to umowa leasingu finansowego, tj. umowa spełniająca warunki, o których mowa w art. 17f ustawy CIT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w wyniku zawarcia umowy leasingu przedsiębiorstwa (ZCP), stosownie do art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy CIT, Spółka będzie uprawniona do amortyzowania wartości firmy przedsiębiorstwa (ZCP) jeżeli takowa powstanie, jako dodatnia różnica pomiędzy należną zbywcy ceną nabycia (suma rat kapitałowych oraz raty wykupu), a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa (ZCP)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku zawarcia umowy leasingu przedsiębiorstwa (ZCP), stosownie do art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa CIT”), Spółka będzie uprawniona do amortyzowania wartości firmy przedsiębiorstwa (ZCP), jeżeli takowa powstanie, jako dodatnia różnica pomiędzy należną zbywcy ceną nabycia (suma rat kapitałowych oraz raty wykupu), a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa (ZCP).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy CIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a - 16m, z uwzględnieniem art. 16.

W myśl art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy CIT, amortyzacji podlega również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze przyjęcia do odpłatnego korzystania, a odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami rozdziału 4a, dokonuje korzystający. Spółka, jako korzystający zamierza zawrzeć umowę leasingu finansowego, to jest umowę spełniającą warunki, o których mowa w art. 17f ustawy CIT. Przedmiotem leasingu będzie przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa. Zgodnie z umową leasingu przedsiębiorstwa (ZCP), finansujący odda Spółce do korzystania na czas oznaczony przedmiot leasingu będący jego własnością. Umowa leasingu będzie przewidywała, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych umową, w tym zapłaty wszystkich rat leasingowych, finansujący przeniesie na Spółkę własność przedsiębiorstwa (ZCP). Przeniesienie będzie mogło nastąpić również przed terminem, na jaki zawarta zostanie umowa leasingu, jeżeli Spółka skorzysta z opcji wcześniejszego wykupu. Umowa leasingu będzie zawierała postanowienie, że zgodnie z przepisami ustawy CIT, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa (ZCP) będzie dokonywał Wnioskodawca.

W myśl art. 17f ust. 1 ustawy CIT, do przychodów finansującego, z zastrzeżeniem ust. 3, i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat, o których mowa w art. 17b ust. 1, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

  1. umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony,
  2. suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 14 stosuje się odpowiednio,
  3. umowa zawiera postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu:
    1. odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku gdy nie jest osobą wymienioną w lit. b, albo
    2. finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowądząca działalności gospodarczej.

Stosownie do postanowień art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy CIT, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, w razie odpłatnego nabycia uważa się cenę ich nabycia. W myśl art. 16g ust. 3 ustawy CIT, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Zgodnie z art. 16g ust. 2 ustawy CIT, wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, albo nominalną wartością wydanych udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego, przyjętego do odpłatnego korzystania albo wniesionego do spółki albo spółki niebędącej osobą prawną przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, odpowiednio z dnia kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania albo wniesienia do spółki albo spółki niebędącej osobą prawną.

Mając na uwadze wyżej cytowane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy że Spółka w związku z zawarciem umowy leasingu finansowego przedsiębiorstwa (ZCP) winna ustalić wartość początkową firmy, jako dodatnią różnicę miedzy ceną nabycia (suma rat kapitałowych oraz raty wykupu) zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w jego skład i od tej wartości dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.