1462-IPPB6.4510.548.2016.1.AZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kwot wynikaj1cych z otrzymanych not uznaniowych w zwi1zku z zawartym porozumieniem i rozliczeniem wygas3ej umowy leasingu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z póYn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 paYdziernika 2016 r. (data wp3ywu 24 paYdziernika 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kwot wynikaj1cych z otrzymanych not uznaniowych w zwi1zku z zawartym porozumieniem i rozliczeniem wygas3ej umowy leasingu – jest nieprawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 paYdziernika 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotycz1cej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kwot wynikaj1cych z otrzymanych not uznaniowych w zwi1zku z zawartym porozumieniem i rozliczeniem wygas3ej umowy leasingu.

We wniosku przedstawiono nastepuj1cy stan faktyczny.

T sp. z o.o. (dalej: Spó3ka) owiadczy us3ugi w zakresie transportu drogowego towarów. Na potrzeby dzia3alnooci zawiera umowy leasingu operacyjnego, których przedmiotem s1 orodki transportu, ci1gniki siod3owe i naczepy. Przedmioty leasingu wykorzystywane s1 wy31cznie na potrzeby dzia3alnooci nie zwolnionej od podatku dochodowego.

Spó3ka zawar3a umowe leasingu z leasingodawc1, którym jest L sp. z o.o. Przedmiotem umowy by3 leasing dwóch ci1gników siod3owych oraz dwóch naczep ch3odni (dalej: przedmioty leasingu).

Umowa wygas3a przed dokonaniem przez Spó3ke p3atnooci wszystkich zobowi1zan wynikaj1cych z umowy, skutkiem tego Spó3ka nie mog3a skorzystaa z prawa do nabycia przedmiotów leasingu na warunkach wynikaj1cych z tych umów.

W zwi1zku z powy?szym celem rozliczenia zawartej umowy leasingu oraz celem przeniesienia w3asnooci przedmiotów leasingu tej umowy na Spó3ke, zawarto porozumienie pomiedzy Spó3k1 a L Sp. z o.o.

W zawartym porozumieniu uzgodniono, ?e L Sp. z o.o. zgadza sie na sprzeda? przedmiotów leasingu na rzecz Spó3ki za cene nie ni?sz1 od ich wartooci rynkowej i przeniesienie ich w3asnooci pod dwoma warunkami:

 • zap3aty ustalonej ceny przedmiotów leasingu, z zastrze?eniem zaliczenia na poczet ceny kwoty wynikaj1cej z noty uznaniowej, o której mowa póYniej,
 • zap3aty wszelkich nale?nooci L Sp. z o.o. nale?nych od Spó3ki z tytu3u wygas3ej umowy leasingu.

Strony dokonuj1 ostatecznego rozliczenia umowy leasingowej ustalaj1c, ?e kwota nadwy?ki pomiedzy kwot1 nale?n1 wed3ug wygas3ej umowy leasingowej za wykup przedmiotów leasingu, a ich wartooci1 rynkow1 okreolon1 w porozumieniu, bedzie zaliczona przez L Sp. z o.o. na poczet ceny sprzeda?y przedmiotów leasingu na podstawie wystawionej przez L Sp. z o.o. noty uznaniowej. Kwota noty uznaniowej, o której mowa powy?ej, pomniejszy kwote do zap3aty z tytu3u sprzeda?y przedmiotów leasingu (wed3ug ich ceny rynkowej).

W zawartym porozumieniu okreolono wartooa przedmiotów leasingu (wartooa nie ni?sza od wartooci rynkowej) nastepuj1co:

 1. dwie naczepy ch3odnie – 185.540.48 z3 netto,
 2. dwa ci1gniki siod3owe – 235.878,10 z3 netto.

Okreolono tak?e, wartooa not uznaniowych, które pomniejsz1 kwoty nale?ne z tytu3u sprzeda?y przedmiotów leasingu, w odniesieniu do:

 1. dwóch naczep ch3odni – 155.189,42 z3,
 2. dwóch ci1gników siod3owych – 194.040,92 z3,

kwoty te zosta3y w porozumieniu zaprezentowane w z3otych polskich przeliczone z euro wg ustalonego kursu walut.

Wynikiem zawartego porozumienia by3o wystawienie przez L Sp. z o.o. dwóch not uznaniowych, tj.

 1. noty uznaniowej z dnia 31.03.2016 na kwote 36.587,17 euro
 2. noty uznaniowej z dnia 29.04.2016 na kwote 43.979,78 euro,

z adnotacj1, ?e podlegaj1 zaliczeniu na poczet uregulowania wskazanych w nocie faktur dokumentuj1cych sprzeda? przedmiotów leasingu.

Kwoty wynikaj1ce z wystawionych not zosta3y zaliczone, zgodnie z porozumieniem, na sp3ate zobowi1zania Spó3ki z tytu3u zakupu przedmiotów leasingu, tj. dwóch ci1gników siod3owych oraz dwóch naczep ch3odni, udokumentowane fakturami wystawionymi przez L Sp. z o.o.

Zakupione orodki transportu zosta3y przez Spó3ke przyjete jako orodki trwa3e.

Wartooa pocz1tkow1 tych orodków trwa3ych okreolono w oparciu o wartooa netto ujet1 na fakturach wystawionych przez L Sp. z o.o. (wartooa, która w zawartym porozumieniu okreolona jest jako „nie ni?sza od rynkowej”). Zakupione orodki trwa3e s1 amortyzowane, a z podatkowych kosztów amortyzacji wy31czana jest kwota stanowi1ca równowartooa udzia3u wartooci potr1conych not uznaniowych w wartooci pocz1tkowej orodków trwa3ych.

Wartooa not uznaniowych, która pomniejszy3a zobowi1zanie z tytu3u zakupu orodków trwa3ych zosta3a wy31czona z kosztów podatkowych.

W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie.

Czy wartooa wynikaj1ca z otrzymanych not uznaniowych, wystawionych w zwi1zku z zawartym porozumieniem i rozliczeniem wygas3ej umowy leasingowej, która pomniejszy3a zobowi1zanie z tytu3u zakupu orodków trwa3ych jest przychodem zwolnionym z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, kwota uznania wynikaj1ca z wystawionych przez L Sp. z o.o. not uznaniowych, o których mowa w opisie zdarzenia, stanowi przychód zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego s1 dotacje, subwencje, dop3aty i inne nieodp3atne owiadczenia, z zastrze?eniem pkt 14 i 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków zwi1zanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we w3asnym zakresie orodków trwa3ych lub wartooci niematerialnych i prawnych, od których dokonuje sie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m.

Dokonuj1c analizy tego przepisu nale?y zauwa?ya, i? aby zwolnienie mia3o zastosowanie musz1 zostaa spe3nione 31cznie dwa warunki. Pierwszy warunek to orodki musz1 stanowia dotacje, subwencje, dop3ate lub inne nieodp3atne owiadczenie. Drugi, orodki zosta3y otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków zwi1zanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we w3asnym zakresie orodków trwa3ych lub wartooci niematerialnych i prawnych.

W opisanym zdarzeniu obydwa te warunki zosta3y spe3nione, po pierwsze: kwoty, którymi L Sp z.o.o. uzna3 Spó3ke co prawda nie s1 dotacj1, subwencj1 ani dop3at1 ale mo?na je uznaa za nieodp3atne owiadczenie. W orzecznictwie Naczelnego S1du Administracyjnego zapad3ym na gruncie art. 12 ust. 1 pkt 2 updop, pojecie nieodp3atnego owiadczenia ma szerszy zakres ni? w prawie cywilnym. Obejmuje ono bowiem wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których nastepstwem jest uzyskanie korzyoci kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w dzia3alnooci osób prawnych, których skutkiem jest nieodp3atne, to jest niezwi1zane z kosztami lub inn1 form1 ekwiwalentu, przysporzenie maj1tku tej osobie, maj1ce konkretny wymiar finansowy (uchwa3a NSA z 16 paYdziernika 2006 r. sygn. akt II FPS 1/06).

Drugi warunek, otrzymanie tego owiadczenia na cele pokrycia kosztów zakupu orodków trwa3ych tak?e jest spe3niony. Porozumienie nie zak3ada bowiem innej mo?liwooci realizacji otrzymanego owiadczenia udokumentowanego notami uznaniowymi jak potracenie z kwoty ceny sprzeda?y przedmiotów leasingu.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawid3owe.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888) nie zawiera definicji przychodu. Przepis art. 12 ww. ustawy, reguluj1cy kwestie przychodów, nie wymienia Yróde3 przychodu, lecz okreola zdarzenia, których wyst1pienie powoduje powstanie obowi1zku podatkowego. Poprzez przyk3adowe wyliczenie zawarte w kolejnych ustepach art. 12 ustawodawca precyzuje jedynie rodzaje przychodów. Ponadto wylicza jakiego rodzaju wp3ywy pienie?ne podmiotu gospodarczego nie s1 zaliczane do przychodów (art. 12 ust. 4 ustawy podatkowej).

Przychodami s1 wiec w szczególnooci: otrzymane pieni1dze, wartooci pienie?ne, w tym równie? ró?nice kursowe, a w zakresie przychodów zwi1zanych z dzia3alnooci1 gospodarcz1 tak?e przychody nale?ne, choaby nie zosta3y jeszcze faktycznie otrzymane, po wy31czeniu wartooci zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ww. ustawy).

O zaliczeniu danego przysporzenia maj1tkowego do przychodów decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, ?e w sposób ostateczny faktycznie powieksza ono aktywa osoby prawnej. Otrzymane owiadczenie mo?e bya uznane za przychód, je?eli ma ono charakter definitywny, ostateczny oraz pewny w tym znaczeniu, ?e podatnik uzyskuje swobode dysponowania okreolonymi owiadczeniami lub orodkami pienie?nymi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, ?e Spó3ka zawar3a umowe leasingu operacyjnego. Umowa wygas3a przed dokonaniem przez Spó3ke p3atnooci wszystkich zobowi1zan wynikaj1cych z umowy, skutkiem tego Spó3ka nie mog3a skorzystaa z prawa do nabycia przedmiotów leasingu na warunkach wynikaj1cych z tej umowy. W celu rozliczenia zawartej umowy oraz przeniesienia przedmiotów leasingu na Spó3ke zawarto porozumienie pomiedzy Spó3k1 a leasingodawc1. W zawartym porozumieniu uzgodniono, ?e leasingodawca zgadza sie na sprzeda? przedmiotów leasingu na rzecz Spó3ki za cene nie ni?sz1 od ich wartooci rynkowej i przeniesienie ich w3asnooci pod dwoma warunkami: zap3aty ustalonej ceny przedmiotów leasingu, z zastrze?eniem zaliczenia na poczet ceny kwoty wynikaj1cej z noty uznaniowej, oraz zap3aty wszelkich nale?nooci leasingodawcy nale?nych od Wnioskodawcy z tytu3u wygas3ej umowy leasingu. Strony dokonuj1 ostatecznego rozliczenia umowy leasingowej ustalaj1c, ?e kwota nadwy?ki pomiedzy kwot1 nale?n1 wed3ug wygas3ej umowy leasingowej za wykup przedmiotów leasingu, a ich wartooci1 rynkow1 okreolon1 w porozumieniu, bedzie zaliczona przez leasingodawce na poczet ceny sprzeda?y przedmiotów leasingu na podstawie wystawionej noty uznaniowej. Kwota noty uznaniowej, o której mowa powy?ej, pomniejszy kwote do zap3aty z tytu3u sprzeda?y przedmiotów leasingu (wed3ug ich ceny rynkowej).

W owietle powy?szego nale?y stwierdzia, ?e kwoty wynikaj1ce z wystawionych not uznaniowych, czyli kwoty nadwy?ki pomiedzy kwot1 nale?n1 wed3ug wygas3ej umowy leasingowej za wykup przedmiotów leasingu, a ich wartooci1 rynkow1 okreolon1 w porozumieniu, stanowia bed1 dla Wnioskodawcy przychód podatkowy z tytu3u nieodp3atnych owiadczen, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tym przepisem przychodami, s1 w szczególnooci wartooa otrzymanych rzeczy lub praw, a tak?e wartooa innych owiadczen w naturze, w tym wartooa rzeczy i praw otrzymanych nieodp3atnie lub czeociowo odp3atnie, a tak?e wartooa innych nieodp3atnych lub czeociowo odp3atnych owiadczen, z wyj1tkiem owiadczen zwi1zanych z u?ywaniem orodków trwa3ych otrzymanych przez samorz1dowe zak3ady bud?etowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spó3ki u?ytecznooci publicznej z wy31cznym udzia3em jednostek samorz1du terytorialnego lub ich zwi1zków od Skarbu Panstwa, jednostek samorz1du terytorialnego lub ich zwi1zków w nieodp3atny zarz1d lub u?ywanie.

Wartooa otrzymanych nieodp3atnie rzeczy lub praw, stosownie do postanowien art. 12 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, okreola sie na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzglednieniem w szczególnooci ich stanu i stopnia zu?ycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Ustawodawca nie sprecyzowa3, co nale?y rozumiea poprzez pojecie „nieodp3atny”; przepisy ustawy o podatku dochodowym okreolaj1 jedynie sposoby i kryteria ustalania wartooci nabytych nieodp3atnie rzeczy (praw) albo nieodp3atnych owiadczen. Wobec tego nale?y uznaa, ?e w kontekocie analizowanego przepisu pojecie to powinno bya rozumiane w sposób przyjety w jezyku potocznym. Na gruncie jezyka polskiego „nieodp3atny” znaczy tyle, co: „niewymagaj1cy op3aty; taki, za który sie nie p3aci; bezp3atny” (Nowy S3ownik Jezyka Polskiego, PWN, 2003 r.).

Za przychody nale?y uznaa ka?d1 forme przysporzenia maj1tkowego, zarówno forme pienie?n1 jak i niepienie?n1, w tym nieodp3atne owiadczenia otrzymane przez podatnika. Dla celów podatkowych przez nieodp3atne owiadczenie nale?y rozumiea te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodp3atne przysporzenie maj1tku, maj1ce konkretny wymiar finansowy. Innymi s3owy, pod pojeciem tym nale?y rozumiea ka?de dzia3anie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których nastepstwem jest uzyskanie korzyoci kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodp3atne, przysporzenie maj1tku innej osobie, maj1ce konkretny wymiar finansowy.

W przedstawionym stanie faktycznym nieodp3atnooa owiadczenia wyra?a sie w tym, ?e Wnioskodawca nie ponosi wydatku wynikaj1cego z nadwy?ki pomiedzy kwot1 nale?n1 wed3ug wygas3ej umowy leasingowej za wykup przedmiotów leasingu, a wartooci1 rynkow1 okreolon1 w porozumieniu i dzieki temu znajduje sie w sytuacji uprzywilejowanej w stosunku do tych podmiotów, które tak1 odp3atnooa musia3yby ponieoa w przypadku braku mo?liwooci wykupu przedmiotu leasingu na warunkach wynikaj1cych z umowy leasingu.

Odnosz1c sie natomiast do kwestii dotycz1cej mo?liwooci zwolnienia z opodatkowania powy?szych kwot, nale?y wskazaa na brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym wolne od podatku s1 dotacje, subwencje, dop3aty i inne nieodp3atne owiadczenia, z zastrze?eniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków zwi1zanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we w3asnym zakresie orodków trwa3ych lub wartooci niematerialnych i prawnych, od których dokonuje sie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m.

Z treoci powy?szej regulacji wynika, ?e aby mia3o miejsce zastosowanie zwolnienia z opodatkowania okreolone w tym przepisie musz1 zaistniea 31cznie nastepuj1ce warunki:

 • orodki powinny stanowia dotacje, subwencje, dop3ate lub inne nieodp3atne owiadczenie,
 • orodki musz1 zostaa przekazane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków zwi1zanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we w3asnym zakresie orodków trwa3ych lub wartooci niematerialnych i prawnych,
 • od powy?szych orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych dokonuje sie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Rozpatruj1c zatem zagadnienie zwolnienia okreolonego w art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w kontekocie przedstawionego stanu faktycznego nale?y w pierwszej kolejnooci odnieoa sie do kwestii pochodzenia przysporzenia dla Spó3ki (dotacje, subwencje, dop3aty i inne nieodp3atne owiadczenia).

Korzystanie ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie cytowanego przepisu jest mo?liwe tylko wówczas, gdy otrzymane przysporzenie pochodzi od podmiotu publicznego oraz gdy z dowodów ksiegowych jednoznacznie wynika, ?e takie owiadczenie zosta3o udzielone na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków zwi1zanych z otrzymaniem, zakupem lub wytworzeniem konkretnego orodka trwa3ego lub wartooci niematerialnej i prawnej, daj1cego sie zidentyfikowaa w oparciu o dokumenty zakupu, otrzymania lub wytworzenia przy jego pomocy danego orodka trwa3ego lub wartooci niematerialnej i prawnej.

Innymi s3owy, zakres powo3anego przepisu dotyczy dochodów podatników, otrzymanych na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków dotycz1cych orodków trwa3ych, wartooci niematerialnych i prawnych, pochodz1cych z dotacji uzyskanych z innych Yróde3 ni? bud?et panstwa lub bud?ety jednostek samorz1dowych, takich jak orodki publiczne, bed1cych w dyspozycji niektórych funduszy celowych czy agencji rz1dowych, które zgodnie z kreuj1cymi je ustawami maj1 tak?e prawo udzielania dotacji. Zwolnienie przedmiotowe obejmuje tak?e subwencje, dop3aty i inne nieodp3atne owiadczenia, pochodz1ce zarówno z bud?etu panstwa, jak i bud?etów jednostek samorz1dowych, jeoli nie bed1 mog3y zostaa zaliczone do dotacji, jak i otrzymane od innych podmiotów zajmuj1cych sie rozdysponowaniem orodków publicznych.

Przedmiotowe zwolnienie nie obejmuje wiec dochodów podatników, otrzymanych z innych Yróde3, w szczególnooci od podmiotów prywatnych, a wiec nie z orodków publicznych. (por. wyrok NSA z dnia 22 kwietnia 2003 r., sygn. akt I SA/Ka 99/2002, niepubl., oraz wyrok SN z dnia 6 stycznia 1999 r., sygn. akt III RN 87/98 (publ. OSNAP 1999, Nr 20, poz. 632.). Pogl1d ten podzieli3 równie? bezpoorednio WSA w Krakowie w wyroku z 12 lutego 2008 r. sygn. akt I SA/Kr 912/07, który dodatkowo wskaza3, ?e: „Dodanie do przepisu okreolenia „inne nieodp3atne owiadczenia”, nie zmienia charakteru ani celu tego przepisu. Jest to jedynie dope3nienie kategorii pomocy publicznej, o któr1 chodzi w tej normie. Nie ka?da bowiem dotacja, subwencja, b1dY te? dop3ata bedzie nosi3a w ustawie szczególnej tak1 nazwe, choa swoim charakterem mo?e bya identyczna lub zbli?ona do wymienionych rodzajów pomocy”.

Bior1c pod uwage opisane we wniosku stan faktyczny i przywo3ane przepisy prawa w rozpatrywanej sprawie nale?y stwierdzia, ?e kwoty wynikaj1ce z wystawionych not uznaniowych, czyli kwoty nadwy?ki pomiedzy kwot1 nale?n1 wed3ug wygas3ej umowy leasingowej za wykup przedmiotów leasingu, a ich wartooci1 rynkow1 okreolon1 w porozumieniu nie mog1 korzystaa zw zwolnienia wynikaj1cego z art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z tego wzgledu, ?e zosta3y uzyskane od leasingodawcy którym jest L Sp. z o.o., a nie od podmiotu publicznego (pomoc publiczna). Zakres zwolnienia, jak ju? wczeoniej wskazano obejmuje subwencje, dop3aty i inne nieodp3atne owiadczenia, wchodz1ce do dochodów podatników, pochodz1ce ze orodków publicznych, a wiec z bud?etu panstwa, jak i z bud?etów jednostek samorz1du terytorialnego, a tak?e pochodz1ce ze orodków publicznych, bed1cych w dyspozycji niektórych funduszy celowych, czy agencji rz1dowych, które zgodnie z kreuj1cymi je ustawami maj1 tak?e prawo udzielania dotacji. Nie obejmuje wiec dochodów podatników, otrzymanych z innych Yróde3 (podmiotów prywatnych), a wiec nie ze orodków publicznych.

Podkreolia nale?y, ?e nie jest mo?liwe dokonywanie w ?adnym wypadku wyk3adni rozszerzaj1cej analizowanego przepisu poniewa? zgodnie z zasad1, ?e w przypadku zwolnien podatkowych wyk3adnia dokonywana powinna bya w sposób ocis3y z uwagi na fakt, ?e zwolnienia podatkowe stanowi1 odstepstwo od zasady powszechnooci opodatkowani wyra?onej w art. 84 Konstytucji RP.

Ponadto w przedmiotowej sprawie nale?y miea na uwadze art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. a tiret pierwsze ustawy, zgodnie z którym, nie uwa?a sie za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartooci pocz1tkowej orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych nabytych nieodp3atnie, je?eli nabycie to nie stanowi przychodu z tytu3u nieodp3atnego otrzymania rzeczy lub praw.

Przepis ten wy31cza mo?liwooa zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od sk3adników maj1tku nabytych nieodp3atnie, je?eli jednoczeonie takie nieodp3atne nabycie nie wi1?e sie z rozpoznaniem przychodu podlegaj1cego opodatkowaniu, b1dY przychód taki (dochód) jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy te? pobór podatku zosta3 zaniechany zgodnie ze szczególnymi regulacjami. Je?eli natomiast orodek trwa3y b1dY wartooa niematerialna i prawna zostan1 nabyte nieodp3atnie, ale podatnik wyka?e z tytu3u ich otrzymania przychód podlegaj1cy opodatkowaniu, bedzie mia3 prawo zaliczaa dokonywane odpisy amortyzacyjne do swoich kosztów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

W sytuacji opisanej we wniosku, kwoty wynikaj1ce z wystawionych not uznaniowych, czyli kwoty nadwy?ki pomiedzy kwot1 nale?n1 wed3ug wygas3ej umowy leasingowej za wykup przedmiotów leasingu, a ich wartooci1 rynkow1 okreolon1 w porozumieniu stanowia bed1 przychód podlegaj1cy opodatkowaniu, a tym samym Wnioskodawca bedzie móg3 dokonywane odpisy amortyzacyjne od przedmiotowych orodków transportu (zakwalifikowanych do orodków trwa3ych) zaliczaa do kosztów uzyskania przychodów, bez wy31czania kwoty stanowi1cej równowartooa udzia3u potr1conych not uznaniowych.

W tym stanie rzeczy, w podsumowaniu nale?y stwierdzia, ?e kwota nadwy?ki pomiedzy kwot1 nale?n1 wed3ug wygas3ej umowy leasingowej za wykup przedmiotów leasingu, a ich wartooci1 rynkow1 okreolon1 w porozumieniu, zaliczona na poczet ceny sprzeda?y przedmiotów leasingu na podstawie wystawionej noty uznaniowej, stanowi przychód podatkowy który nie jest objety zwolnieniem przewidzianym w art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Oznacza to tym samym, ?e stanowisko Wnioskodawcy w kwestii zadanego we wniosku pytania nale?y uznaa za nieprawid3owe.

Nale?y zaznaczya, ?e przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, zgodnie z zadanym we wniosku pytaniem i przedstawionym w3asnym stanowiskiem w sprawie wyznaczaj1cym jej zakres, jest wy31cznie kwestia zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kwot wynikaj1cych z otrzymanych not uznaniowych w zwi1zku z zawartym porozumieniem i rozliczeniem wygas3ej umowy leasingu. Tut. organ przyj13 powy?sze za3o?enia bez dokonywania oceny prawid3owooci kwot wynikaj1cych z wystawionych dokumentów m.in. not uznaniowych.

Interpretacja dotyczy zaistnia3ego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w P3ocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 P3ock.