1061-IPTPP2.4512.78.2016.1.KK | Interpretacja indywidualna

Ustalenia podstawy opodatkowania dla czynności wydania przedmiotu leasingu
1061-IPTPP2.4512.78.2016.1.KKinterpretacja indywidualna
  1. dostawa towarów
  2. leasing
  3. podstawa opodatkowania
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 lutego 2016 r. (data wpływu 8 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania dla czynności wydania przedmiotu leasingu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • uznania za odpłatną dostawę towarów czynności wydania przez Spółkę przedmiotu leasingu,
  • ustalenia podstawy opodatkowania dla czynności wydania przedmiotu leasingu.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

..... (dalej: Wnioskodawca, WI lub Spółka) jest czynnym podatnikiem VAT, posiadającym siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Wnioskodawca zamierza zrealizować inwestycję polegającą na nabyciu od włoskiej spółki powiązanej ...... (dalej: IR) grupy aktywów, w skład której wchodzą linie produkcyjne i maszyny wykorzystywane do wysoko wyspecjalizowanej produkcji naczep do samochodów ciężarowych, w tym m.in. urządzenia służące do malowania kataforetycznego, urządzenia spawalnicze, lakiernicze, montażowe, tworzące linie produkcyjne (dalej: Aktywa).

Po wykonaniu demontażu linii produkcyjnych i maszyn we Włoszech, Aktywa te zostaną przetransportowane do Polski, zmodernizowane i zainstalowane w nowo wybudowanej hali.

Po zakończeniu tego procesu Aktywa zostaną przez Spółkę udostępnione na rzecz .... S.A. (dalej: W) na podstawie umowy leasingu (dalej: Umowa lub Umowa leasingu).

Zgodnie z Umową, WI (dalej również: Leasingodawca lub Finansujący) udostępni na rzecz W (dalej również: Leasingobiorca lub Korzystający), wskazane powyżej Aktywa w zamian za regularnie uiszczane opłaty leasingowe (raty kapitałowe oraz odsetkowe). Leasingobiorca wykorzystywać wówczas będzie pozyskane Aktywa w ramach swojej produkcyjnej działalności gospodarczej.

Umowa leasingu zawarta zostanie na czas określony i będzie spełniała przesłanki uznania jej za umowę leasingu finansowego w rozumieniu art. 17a pkt 1 w zw. z art. 17f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 j.t.). W szczególności, dla potrzeb podatku dochodowego odpisów amortyzacyjnych od wskazanych Aktywów dokonywać będzie Korzystający. Ponadto, Umowa zawierać będzie postanowienie, iż po uiszczeniu ostatniej raty leasingowej, prawo własności Przedmiotu leasingu przejdzie na Korzystającego.

W związku z udostępnieniem Aktywów na podstawie umowy leasingu Wnioskodawca wystawi fakturę dokumentującą tę czynność wraz z wykazanym na niej VAT należnym.

Rozważane jest również przyszłe połączenie W oraz WI w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1030 z późn. zm., dalej: KSH), tj. połączenie poprzez przejęcie, w ramach którego W będzie podmiotem przejmującym WI.

W takim wypadku, do potencjalnego połączenia spółek dojdzie jeszcze w okresie trwania Umowy leasingu. Wówczas, w rezultacie połączenia, umowa leasingu wygasłaby jeszcze przed upływem podstawowego okresu Umowy, zaś W stałby się właścicielem Przedmiotu leasingu.

W związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, zadano następujące pytanie:

Czy podstawą opodatkowania dostawy towarów będzie suma rat kapitałowych i odsetkowych, należnych Spółce w całym okresie trwania Umowy, pomniejszona o należny VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Podstawą opodatkowania tej dostawy towarów będzie suma rat kapitałowych i odsetkowych, należnych Spółce w całym okresie trwania Umowy, pomniejszona o należny VAT.

Uzasadnienie

W świetle art. 29a ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, jest zasadniczo „wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika”.

W analizowanym stanie faktycznym, kwotą należną Wnioskodawcy stanowiącą zapłatę będzie suma opłat leasingowych w części dotyczącej zarówno rat kapitałowych jak i wynikających z Umowy leasingu rat odsetkowych wymagalnych w całym okresie trwania tej Umowy. W świetle powyższego, podstawą opodatkowania w przedmiotowym przypadku będzie suma wszystkich opłat leasingowych wymagalnych w okresie trwania Umowy leasingu.

Obowiązek podatkowy, zdaniem Wnioskodawcy, powstanie natomiast zgodnie z zasadą ogólną, wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, tj. z chwilą dokonania dostawy towarów.

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 24 lipca 2015 r. (sygn. IPPP1/4512-342/15-4/MPe) w odniesieniu do leasingu finansowego „specyfika tego typu dostawy polega na tym, iż kwota należna, o której mowa wyżej, jest pobierana przez finansującego w uzgodnionych terminach, w ustalonych okresach rozliczeniowych, natomiast sam podatek jest płacony od całej kwoty należnej z chwilą powstania obowiązku podatkowego. W chwili zatem powstania obowiązku podatkowego z tytułu leasingu, opodatkowana zostaje cała wartość wynikająca z umowy leasingowej. Wystawiona faktura powinna wykazywać podatek należny od całości świadczenia dla leasingodawcy, jak przy każdej innej dostawie towaru”.

Podobne stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 17 lipca 2014 r. (sygn. IPPP2/443-414/14-3/DG), w której wskazał, iż: „ (...) Obowiązek podatkowy w podatku VAT z takiej dostawy jaką jest leasing finansowy następuje w chwili dokonania dostawy i jako podstawę opodatkowania przyjmuje się obrót w wysokości sumy wszystkich wymagalnych od leasingobiorcy opłat leasingowych. (...) Na moment powstania obowiązku podatkowego w VAT w związku z wydaniem przedmiotu leasingu Finansowego (dostawą towaru), Bank obowiązany jest określić łączną kwotę należnego wynagrodzenia za cały okres trwania Umowy. Płatność faktury rozłożona jest na raty - pierwsza rata równa jest kwocie VAT należnego, wykazanego na fakturze VAT, a kolejne raty leasingowe uiszczane są przez Korzystającego w okresach miesięcznych na podstawie wystawianych przez Bank not obciążeniowych. Kwota poszczególnych rat leasingowych stanowi równowartość wartości Leasingu Finansowego, podzieloną przez ilość miesięcy, na które zawarta została Umowa Leasingu Finansowego, przy czym uwzględniane są również obowiązujące kursy walut.

Mając na uwadze powyższe, w opinii Wnioskodawcy podstawą opodatkowania w odniesieniu do transakcji wydania przez WI na rzecz W Aktywów na podstawie opisanej w zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku Umowy, będzie suma rat kapitałowych i odsetkowych, wymagalnych w całym okresie trwania Umowy leasingu, pomniejszona o należny VAT.

Zdaniem Spółki, fakt, iż pomiędzy stronami może w przyszłości dojść do połączenia przez przejęcie pozostaje bez wpływu na ustalenie podstawy opodatkowania VAT dostawy towarów. Niezależnie bowiem od tego czy wszystkie należne Wnioskodawcy raty kapitałowe zostaną spłacone, czy też przed zakończeniem okresu trwania Umowy leasingu dojdzie do jej wygaśnięcia wskutek połączenia W oraz WI, podstawą opodatkowania pozostaje niezmiennie wszystko, co stanowi zapłatę, którą WI jako dokonujący dostawy towarów otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży, a zatem suma opłat leasingowych w części dotyczącej zarówno rat kapitałowych jak i wynikających z Umowy leasingu rat odsetkowych wymagalnych w całym okresie trwania tej Umowy.

W konsekwencji, Spółka zobowiązana będzie do wykazania przedmiotowej transakcji w deklaracji VAT za okres, w którym powstanie obowiązek podatkowy (tj. w rozliczeniu za okres, w którym dostawa zostanie wykonana) i do wykazania podatku należnego z tytułu dostawy towarów od pełnej sumy rat kapitałowych i odsetkowych (pomniejszonej o należny VAT) wymagalnych w całym okresie trwania Umowy. W terminie nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy towarów, Spółka zobowiązana będzie natomiast do wystawienia faktury dokumentującej tę transakcję.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że niniejszą interpretacją został załatwiony wniosek w części dotyczącej ustalenia podstawy opodatkowania dla czynności wydania przedmiotu leasingu. Natomiast wniosek w zdarzeniu przyszłym w zakresie uznania za odpłatną dostawę towarów czynności wydania przez Spółkę przedmiotu leasingu został załatwiony interpretacją znak 1061-IPTPP2.4512.39.2016.1.KK.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone, w szczególności w kwestii obowiązku podatkowego oraz w kwestii wystawienia faktury.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ......, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.