1061-IPTPP2.4512.41.2016.2.IR | Interpretacja indywidualna

W zakresie uznania czynności wydania przedmiotu leasingu za odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT oraz prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktury wystawionej przez Leasingodawcę.
1061-IPTPP2.4512.41.2016.2.IRinterpretacja indywidualna
 1. Konfuzja
 2. leasing
 3. odliczenie podatku
 4. umowa
 5. wygaśnięcie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 lutego 2016 r. (data wpływu 8 lutego 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 marca 2016 r. (data wpływu 31 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności wydania przedmiotu leasingu za odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT oraz prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktury wystawionej przez Leasingodawcę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności wydania przedmiotu leasingu za odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktury wystawionej przez Leasingodawcę oraz uznania wygaśnięcia umowy leasingu jako zdarzenie neutralne w kontekście rozliczeń podatku należnego i naliczonego.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 marca 2016 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

..... S.A. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka lub .....) jest czynnym podatnikiem VAT, posiadającym siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski. Spółka jest wiodącym w kraju i w Europie producentem i dystrybutorem naczep i przyczep, a także zabudów do samochodów ciężarowych.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka rozważa decyzję o zwiększeniu swoich możliwości produkcyjnych poprzez pozyskanie nowych aktywów w drodze leasingu finansowego udzielonego przez ...... Sp. z o.o. (czynnego podatnika VAT, dalej: WI).

W pierwszej kolejności WI - spółka zależna Wnioskodawcy - nabędzie od włoskiego podmiotu powiązanego - ..... - (dalej: IR) grupę aktywów, w skład której wchodzą linie produkcyjne i maszyny wykorzystywane do wysoko wyspecjalizowanej produkcji naczep do samochodów ciężarowych, w tym m.in. urządzenia służące do malowania kataforetycznego, urządzenia spawalnicze, lakiernicze, montażowe, tworzące linie produkcyjne (dalej: Aktywa).

Po wykonaniu demontażu linii produkcyjnych i maszyn we Włoszech, Aktywa te zostaną przetransportowane do Polski, zmodernizowane i zainstalowane w nowo wybudowanej hali produkcyjnej.

Po zakończeniu tego procesu Aktywa zostaną przez WI udostępnione na rzecz Spółki na podstawie umowy leasingu (dalej: Umowa lub Umowa leasingu). Zgodnie z Umową, WI (dalej również: Leasingodawca lub Finansujący) udostępni na rzecz ..... (dalej również: Leasingobiorca lub Korzystający), wskazane powyżej Aktywa w zamian za regularnie uiszczane opłaty leasingowe (raty kapitałowe oraz odsetkowe). Leasingobiorca wykorzystywać wówczas będzie pozyskane Aktywa w ramach swojej działalności gospodarczej, polegającej na produkcji i dystrybucji naczep i przyczep, a także zabudów do samochodów ciężarowych.

Umowa leasingu zawarta zostanie na czas określony i będzie spełniała przesłanki uznania jej za umowę leasingu finansowego w rozumieniu art. 17a pkt 1 w zw. z art. 17f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U z 2014 r. poz. 851 j.t.). W szczególności, dla potrzeb podatku dochodowego odpisów amortyzacyjnych od wskazanych Aktywów dokonywać będzie Korzystający. Ponadto, Umowa zawierać będzie postanowienie, iż po uiszczeniu wszystkich rat leasingowych przedmiot leasingu przejdzie na własność Korzystającego.

W związku z udostępnieniem Aktywów na podstawie umowy leasingu WI wystawi fakturę dokumentującą tę czynność wraz z wykazanym na niej VAT należnym.

Rozważane jest również przyszłe połączenie ..... oraz WI w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm., dalej: KSH), tj. połączenie poprzez przejęcie, w ramach którego ..... będzie podmiotem przejmującym WI. Niewykluczone, że do potencjalnego połączenia spółek dojdzie jeszcze w okresie trwania Umowy leasingu. W takim przypadku, w rezultacie połączenia, Umowa leasingu wygasłaby jeszcze przed upływem podstawowego okresu Umowy, zaś .....stałby się właścicielem przedmiotu leasingu.

W piśmie z dnia 25 marca 2016 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, iż:

 1. Jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 2. Na podstawie umowy leasingu jaka zostanie zawarta pomiędzy ..... sp. z o.o. (dalej: WI) oraz Spółką, WI wyda na rzecz Spółki przedmiot leasingu i udokumentuje ten fakt wystawioną fakturą. Faktura dokumentująca wydanie towarów (Aktywów) na podstawie umowy leasingu zostanie zatem wystawiona przez WI na rzecz Spółki.
 3. Towary (Aktywa) udostępnione Spółce na podstawie umowy leasingu będą wykorzystywane przez Spółkę wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług wykonywanych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, polegającej na produkcji i dystrybucji naczep i przyczep, a także zabudów do samochodów ciężarowych.
 4. Umowa leasingu finansowego, o której mowa w opisie sprawy nie została jeszcze przez strony zawarta, w konsekwencji ostateczne jej brzmienie nie jest jeszcze znane. Niemniej jednak strony umowy nie przewidują aby umowa leasingu zawierała zapisy dotyczące skutków wygaśnięcia przedmiotowej umowy lub wcześniejszego jej rozwiązania w wyniku zaistnienia określonych zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym i niezależnym od działań stron umowy. Wszystkie skutki wygaśnięcia przedmiotowej umowy w przypadku ewentualnego połączenia stron (o ile do niego dojdzie) wynikać będą z brzmienia obowiązujących przepisów prawa.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wydanie przez WI przedmiotu leasingu na podstawie Umowy stanowić będzie odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu VAT...
 2. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca (tj. wydanie przedmiotu leasingu na podstawie Umowy leasingu stanowi odpłatną dostawę towarów), czy Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT naliczonego, wynikającej z wystawionej przez Leasingodawcę faktury, dokumentującej wydanie towarów na podstawie Umowy leasingu...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Wydanie przez WI przedmiotu leasingu na podstawie Umowy stanowić będzie odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu VAT.
 2. Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT naliczonego, wynikającej z wystawionej przez Leasingodawcę faktury, dokumentującej wydanie towarów na podstawie Umowy leasingu.

Uzasadnienie

Ad. 1)

 1. Dostawa towarów w rozumieniu ustawy o VAT

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535, dalej: ustawa o VAT) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: VAT) podlega, co do zasady, „odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju”.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT „przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel”.

W świetle wyżej wskazanych przepisów, Wnioskodawca podkreślił, że pojęcie odpłatnej dostawy towarów jest oderwane od uwarunkowań cywilistycznych pojęcia sprzedaży towarów. Aby bowiem doszło do dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu VAT, istotna jest zmiana podmiotu uprawnionego do rozporządzania tym przedmiotem, tj. do faktycznego dysponowania tym przedmiotem. Nie jest natomiast konieczne przeniesienie prawa własności na podmiot rozporządzający towarem.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, warunkiem niezbędnym do określenia, czy nastąpiła dostawa towarów w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, jest samo przekazanie towarów do dyspozycji nabywcy, a więc przeniesienie prawa do tych towarów w sensie ekonomicznym a nie cywilistycznym.

Charakter dostawy towarów na gruncie podatku od towarów i usług był wielokrotnie przedmiotem orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE). Przykładowo w wyroku z dnia 8 lutego 1990 r. (Staatssecretaris van Financien v. Shipping Forwarding Enterprise Safe BV, sygn. C-320/88) TSUE wskazał, że „Dostawa towarów nie odnosi się do zbycia prawa własności zgodnie z procedurami przewidzianymi obowiązującym prawem krajowym, lecz obejmuje wszelkie zbycie majątku rzeczowego przez jedną stronę, która upoważnia drugą stroną do dysponowania w rzeczywistości tym majątkiem tak, jakby była jego właścicielem”.

Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Wnioskodawcy definicję dostawy towarów na gruncie VAT należy rozumieć szeroko, a więc przy klasyfikacji danego zdarzenia gospodarczego analizie poddać należy przede wszystkim ekonomiczną istotę transakcji, a nie jej charakter prawny.

 1. Umowa leasingu finansowego jako dostawa towarów na gruncie VAT

Szczególnym przypadkiem dostawy towarów, określonym w ustawie o VAT, jest wydanie towarów na podstawie umowy leasingu, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w przepisach tej ustawy.

W świetle art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, dostawą towarów jest m. in. „wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione”.

Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 7 ust. 9 ustawy o VAT „Przez umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub inne umowy o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się umowy w wyniku których, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający oraz umowy leasingu w rozumieniu tych przepisów, których przedmiotami są grunty”.

Mając na uwadze powyżej wskazane regulacje art. 7 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 9 ustawy o VAT, kwalifikacja umowy leasingu jako dostawy towarów na gruncie VAT wymaga spełnienia następujących warunków:

 1. umowa leasingu zawarta na czas określony,
 2. w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności przedmiotu umowy zostaje przeniesione na korzystającego,
 3. zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający.

W analizowanej sytuacji, Umowa leasingu zawarta zostanie na czas określony, w konsekwencji warunek określony w pkt 1 powyżej należy uznać za spełniony. Ponadto, jak wskazano w zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku, Umowa leasingu zawierać będzie postanowienie, że po uiszczeniu wszystkich rat leasingowych, przedmiot leasingu przejdzie na własność Korzystającego. Zatem, w ocenie Wnioskodawcy, również warunek określony w pkt 2 powyżej, należy uznać za spełniony.

Odnosząc się natomiast do warunku dotyczącego konieczności dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez korzystającego zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, w tym miejscu należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: ustawa o CIT).

W powołanej ustawie regulacje dotyczące umowy leasingu finansowego zawarte zostały w art. 17f ust. 1 ustawy o CIT. W świetle powołanego przepisu, do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat leasingowych, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, zasadniczo, w przypadkach, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony;
 2. suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
 3. umowa zawiera postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający.

Jak wskazano w zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku, warunki określone przepisami ustawy o CIT dla umowy leasingu finansowego (art. 17a pkt 1 w zw. z art. 17f ust. 1 ustawy o CIT) zostaną w analizowanej sytuacji spełnione, zatem Umowa leasingu zostanie zawarta na czas oznaczony, suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiadać będzie co najmniej wartości początkowej Aktywów, a ponadto, Umowa zawierać będzie postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu odpisów amortyzacyjnych dokonuje Korzystający.

Powyższe wskazuje na fakt, że warunek dotyczący dokonywania odpisów amortyzacyjnych zgodnie przepisami o podatku dochodowym przez korzystającego, w analizowanej sytuacji, zostanie również spełniony.

Podsumowując, w opisanym w niniejszym wniosku zdarzeniu przyszłym:

 1. Umowa leasingu zostanie zawarta na czas określony,
 2. Zgodnie z postanowieniami umowy prawo własności przedmiotu umowy zostanie przeniesione na Korzystającego z chwilą płatności ostatniej z rat leasingowych,
 3. Odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym dokonywać będzie Korzystający.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji będącej przedmiotem niniejszego wniosku, wszystkie warunki określone w przepisach art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy o VAT, kwalifikujące umowę leasingu finansowego jako dostawę towarów zostaną spełnione.

Za stanowiskiem Wnioskodawcy przemawia również wykładnia celowościowa art. 7 ust. 1 pkt 2 w powiązaniu z art. 7 ust. 9 ustawy o VAT. Jak wskazano w komentarzu do ustawy o VAT (J. Martini, „Podatek od towarów i usług. Komentarz, 2014”): „Ustawodawca, wprowadzając wskazane przepisy, miał pełną świadomość, że umowy leasingu finansowego przewidują zwykle jedynie opcję wykupu przedmiotu leasingu. Co więcej, taką samą opcję przewidują najczęściej także umowy leasingu operacyjnego. Aby nie doprowadzić jednak do traktowania tych drugich jak dostawy towarów, wprowadzony został właśnie art. 7 ust. 9 precyzujący, do jakich umów odnosi się art. 7 ust. 1 pkt 2 VATU”.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, Umowę leasingu finansowego, jaka zostanie zawarta pomiędzy ..... i WI należy dla celów VAT zakwalifikować jako odpłatną dostawę towarów.

Stanowisko Spółki znajduje również potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe, przykładowo w:

 • interpretacji indywidualnej z dnia 24 lipca 2015 r. (sygn. IPPP1/4512-342/15-4/MPe) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że „w sytuacji gdy umowa została zawarta na czas określony, która w zależności od jej treści zawiera opcję przeniesienia własności w wyniku normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty, w wyniku której zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający należy uznać, że umowa spełnia warunki wynikające z art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 7 ust. 9 ustawy o VAT oraz przepisów art. 17f ustawy o CIT. Tym samym należy uznać, że w wyniku zawartej umowy dojdzie do odpłatnej dostawy towarów”.
 • interpretacji indywidualnej z dnia 18 września 2015 r. (sygn. IPPP2/4512-575/15-2/DG) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w której organ wskazał, iż „(...) Spółka w dniu 21 października 2008 r. zawarła umowę z Korzystającym dotyczącą oddania w leasing koparki, na mocy której Spółka zobowiązała się nabyć tę maszynę a Korzystający przyjąć ją w leasing za wynagrodzeniem. Po zakończeniu trwania umowy własność maszyny miała przejść na Korzystającego. Wynagrodzenie zostało określone w ten sposób, że płatność wartości początkowej maszyny przez Korzystającego na rzecz Spółki była rozłożona w czasie i Korzystający zobowiązał się płacić w ustalonych z góry terminach raty leasingowe obejmujące część kapitałową stanowiącą część pozostałej do spłaty wartości początkowej maszyny oraz część odsetkową obliczaną jako ustalony procent od pozostającej do spłaty wartości początkowej. Zgodnie z zawartą umową leasingu finansowego odpisów amortyzacyjnych dla potrzeb podatku dochodowego dokonywał Korzystający, zatem wydanie maszyny w ramach Umowy powinno być potraktowane jako dostawa towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT”.
 • interpretacji indywidualnej z dnia 12 listopada 2010 r. (sygn. ILPP2/443-1309/10-2/EWW) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w której organ stwierdził, iż „(...) zawarcie przez Wnioskodawcę jako korzystającego, przedmiotowej umowy leasingu finansowego prowadzi do przeniesienia na niego prawa do rozporządzania rzeczą - przedmiotem leasingu jak właściciel w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług tj. przechodzi na korzystającego ekonomiczne władztwo nad rzeczą (przejawiające się w swobodnym dysponowaniu przedmiotem leasingu w trakcie trwania umowy) z dniem podpisania umowy leasingu finansowego, w której zawarto jego uprawnienie do definitywnego przeniesienia własności w sensie cywilnoprawnym. (...) Zatem, już z chwilą zawarcia umowy leasingu finansowego (moment przekazania ekonomicznego władztwa nad rzeczą) dochodzi do dostawy towarów”.

Ad. 2)

 1. Uwagi wstępne

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT „w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, (...)”. Kwotę podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy o VAT, stanowi natomiast zasadniczo „suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług”.

Z treści wskazanej powyżej regulacji wynika zatem, iż prawo do odliczenia VAT naliczonego przysługuje podatnikom w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek, są następnie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Mając zatem na uwadze, iż Spółka jest czynnym podatnikiem VAT a ponadto zamierza wykorzystywać udostępnione jej na podstawie Umowy leasingu Aktywa do produkcji naczep i przyczep, a także zabudów do samochodów ciężarowych, stwierdzić należy, że nabyte towary wykorzystywane będą do czynności opodatkowanych VAT. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, warunek przewidziany w przywołanym powyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT należy uznać za spełniony.

 1. Przesłanki wyłączające prawo do odliczenia VAT naliczonego

Spółka dodatkowo zauważyła, iż art. 88 ustawy o VAT precyzuje przypadki, w których podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a ustawy o VAT, odliczenia VAT nie stosuje się m.in. w przypadku, gdy:

 1. sprzedaż została udokumentowana fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący,
 2. transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;
 3. wystawione faktury, stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane lub podają kwoty niezgodne z rzeczywistością.

Wnioskodawca wskazał, że w zdarzeniu przyszłym opisanym w niniejszym wniosku, żaden z przypadków wymienionych w art. 88 ust. 3a ustawy o VAT, nie będzie miał miejsca. W szczególności, jak wskazano powyżej, sprzedaż udokumentowana fakturą podlegać będzie opodatkowaniu VAT, jako odpłatna dostawa towarów. Ponadto, faktura zostanie wystawiona przez czynnego podatnika VAT i będzie stwierdzać czynność faktycznie wykonaną. W konsekwencji, należy uznać, iż w analizowanej sytuacji, przepis art. 88 ust. 3a nie znajdzie zastosowania.

W świetle wskazanych powyżej uwag, zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanym stanie faktycznym warunki uprawniające Spółkę do odliczenia VAT zostaną spełnione. Odliczenia będzie bowiem dokonywał czynny podatnik VAT a nabyte towary wykorzystywane będą do wykonywania czynności opodatkowanych VAT w postaci sprzedaży wyrobów gotowych wyprodukowanych z zastosowaniem nabytych linii produkcyjnych i maszyn. Ponadto, nie wystąpi żadna z przesłanek wymienionych w art. 88 ust. 3a ustawy o VAT wykluczających prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z wystawionej przez WI faktury dokumentującej wydanie towarów na podstawie Umowy leasingu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W przedmiotowej sprawie powyższa interpretacja indywidualna wywiera zatem skutek prawny wyłącznie dla Wnioskodawcy.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego zdarzenia przyszłego.

Zgodnie natomiast z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Końcowo tut. Organ informuje, iż w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej uznania czynności wydania przedmiotu leasingu za odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT oraz prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktury wystawionej przez Leasingodawcę. Natomiast w zakresie uznania wygaśnięcia umowy leasingu jako zdarzenie neutralne w kontekście rozliczeń podatku należnego i naliczonego zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie Nr 1061-IPTPP2.4512.79.2016.2.IR.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ......, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.