IBPBI/2/423-1138/11/CzP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
„Czy w przypadku potwierdzenia przez organ podatkowy, że przedmiotowa umowa stanowi leasing operacyjny w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, przedstawiony w zdarzeniu przyszłym sposób kalkulacji hipotetycznej wartości netto znaków towarowych stanowiących przedmiot użytkowania jest prawidłowy? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)?”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 02 września 2011r. (data wpływu do tut. BKIP 06 września 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie kalkulacji hipotetycznej wartości netto praw ochronnych do znaków towarowych stanowiących przedmiot użytkowania – jest prawidłowe (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2).

UZASADNIENIE

W dniu 06 września 2011r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie kalkulacji hipotetycznej wartości netto praw ochronnych do znaków towarowych stanowiących przedmiot użytkowania.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - sp. z o. o. (dalej jako „Spółka”) została zawiązana aktem notarialnym z dnia 3 grudnia 2010r. W Spółce planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana dotychczasowego wspólnika. Podwyższenie kapitału zostanie dokonane w formie aktu notarialnego poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów Spółki. Celem pokrycia podwyższenia wartości nominalnej istniejących udziałów w Spółce, nowy wspólnik będący producentem wyrobów cukierniczych, w szczególności wyrobów czekoladowych (dalej jako „Wspólnik”), wniesie wkład w postaci stanowiących jego własność praw własności przemysłowej określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2000r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.), w tym w szczególności zarejestrowane lub zgłoszone do rejestracji w Urzędzie Patentowym RP lub/i w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) prawa do znaków towarowych, jak również prawa do wzorów użytkowych (dalej łącznie jako „Prawa własności przemysłowej”). Oprócz Praw własności przemysłowej do Spółki zostaną przeniesieni także pracownicy działu marketingu odpowiedzialni za zarządzanie ww. prawami oraz za działania marketingowe oraz umowy niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług marketingowych oraz zarządzania prawami własności przemysłowej. W konsekwencji, Spółka przejmie wszystkie zadania Wspólnika z zakresu marketingu oraz zarządzania markami. Wspólnik natomiast będzie mógł skupić swe działania wyłącznie na produkcji wyrobów cukierniczych oraz ich sprzedaży. Przedmiotem aportu będą pojedyncze aktywa, a nie zorganizowana część przedsiębiorstwa. W szczególności znaki towarowe będące przedmiotem aportu używane są obecnie przez Wspólnika w jego działalności. W przyszłości znaki te będą używane przez Spółkę w toku jej działalności. Spółka będzie bowiem zarządzać znakami towarowymi, jak również będzie świadczyć usługi w zakresie udzielenia prawa do użytkowania tych znaków towarowych. Ponadto, prawa ochronne do znaków towarowych, które zostały zarejestrowane i które będą wchodzić w skład aportu, zostaną wniesione do Spółki po wartości rynkowej ustalonej na podstawie wyceny przygotowanej przez niezależny podmiot uwzględniającej ich znaczenie ekonomiczne w zakresie udziału w rynku, wpływu na ceny, dominacji w kanałach dystrybucji i odporności na działania konkurencji. Wartość rynkowa znaków towarowych z dnia aportu będzie stanowić wartość początkową dla celów amortyzacji podatkowej. Przedmiotowe znaki towarowe będą stanowić wartości niematerialne i prawne w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT. Spółka będzie dokonywać amortyzacji podatkowej znaków towarowych zgodnie z art. 16h ustawy o CIT. Okres amortyzacji znaków towarowych będzie wynosić co najmniej 60 miesięcy. Ze względu na fakt, że przedmiotem działalności Spółki będzie m.in. oddanie znaków towarowych do odpłatnego używania. Spółka zamierza zawrzeć ze Wspólnikiem umowę nienazwaną użytkowania znaków towarowych celem oddania ich do odpłatnego używania (dalej jako „umowa użytkowania). Umowa użytkowania zostanie zawarta na czas określony. Planowany okres trwania umowy to minimum 5 lat Umowa użytkowania będzie zawierać także opcję wykupu znaków przez Wspólnika po zakończeniu umowy użytkowania. Jednocześnie suma netto opłat należnych za użytkowanie przez okres obowiązywania umowy, tj. pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, oraz ceny, po której Wspólnik będzie mógł nabyć przedmiot użytkowania po zakończeniu umowy, będzie większa bądź równa wartości początkowej tych znaków określonej dla celów amortyzacji podatkowej przez Spółkę zgodnie z art. 16g ustawy o CIT. Wysokość ceny wykupu znaków towarowych przez Wspólnika ustalona w umowie nie będzie niższa niż hipotetyczna wartość netto znaków towarowych, która zostanie ustalona w wysokości odpowiadającej wartości początkowej znaków towarowych określonej w sposób zgodny z art. 16g ustawy o CIT pomniejszonej o wysokość odpisów amortyzacyjnych przez okres obowiązywania umowy, z uwzględnieniem trzykrotnie skróconego okresu amortyzacji. A zatem, w przypadku znaków towarowych do celów kalkulacji ich hipotetycznej wartości netto zastosowana zostanie stawka 60% rocznie jako stawka trzykrotnie przyspieszona do stawki 20% w skali roku dla normatywnego okresu amortyzacji, który wynosi 60 miesięcy. Jednocześnie, pomniejszenie wartości początkowej znaków towarowych o wysokość odpisów amortyzacyjnych ustalonych w sposób wskazany powyżej, odbywać się będzie zgodnie z zasadami dotyczącymi amortyzacji liniowej. Tak skalkulowana suma opłat nie będzie uwzględniać ewentualnych płatności za dodatkowe świadczenia na rzecz Spółki czy kaucji, które ewentualnie naliczane będą odrębnie. Umowa użytkowania będzie także przewidywać, że odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych od wartości początkowej znaków towarowych dokonuje Spółka. Spółka nie korzysta i nie będzie korzystać z żadnych zwolnień podatkowych, jak również nie prowadzi i nie będzie prowadzić działalności w specjalnej strefie ekonomicznej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku potwierdzenia przez organ podatkowy, że przedmiotowa umowa stanowi leasing operacyjny w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, przedstawiony w zdarzeniu przyszłym sposób kalkulacji hipotetycznej wartości netto znaków towarowych stanowiących przedmiot użytkowania jest prawidłowy... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Spółki, w przypadku potwierdzenia przez organ podatkowy, że przedmiotowa umowa stanowi leasing operacyjny w rozumieniu przepisów ustawy o CIT, przedstawiony przez Wnioskodawcę w zdarzeniu przyszłym sposób kalkulacji hipotetycznej wartości netto znaków towarowych dla potrzeb umowy leasingu jest prawidłowy.

Zgodnie z art. 17a pkt 6 lit. b ustawy o CIT, ilekroć w ustawie mowa o hipotetycznej wartości netto rozumie się przez to wartość początkową określoną zgodnie z art. 16g pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne obliczone przy zastosowaniu trzykrotnie skróconych okresów amortyzowania, o których mowa w pkt 4b - w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych.

Zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, hipotetyczna wartość netto znaków towarowych zostanie skalkulowana przez Spółkę w następujący sposób:

  • wartość początkowa Znaków Towarowych ustalona przez Spółkę dla celów amortyzacji podatkowej zgodnie z art. 16g ustawy o CIT pomniejszona zostanie o wartość odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez okres trwania umowy ustalonych przy zastosowaniu trzykrotnie skróconego okresu amortyzacji,
  • powyższa wartość odpisów amortyzacyjnych zostanie ustalona według stawki 60% rocznie jako stawki trzykrotnie przyspieszonej do stawki 20% w skali roku dla normatywnego okresu amortyzacji znaków towarowych, który zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT wynosi 60 miesięcy,
  • jednocześnie, pomniejszenie wartości początkowej Znaków Towarowych o wysokość odpisów amortyzacyjnych ustalonych w sposób wskazany powyżej, odbywać się będzie zgodnie z zasadami dotyczącymi amortyzacji liniowej. Przepis art. 17a pkt 6 lit. b ustawy o CIT zawiera bowiem odesłanie do pkt 4b tego przepisu, w którym mowa o stawkach amortyzacyjnych dla przyjętych do używania wartości niematerialnych i prawnych ustalonych w sposób określony zgodnie z art. 16m ustawy o CIT, a więc dotyczącego liniowych stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawiony wyżej sposób kalkulacji hipotetycznej wartości netto Znaków Towarowych jest zgodny z literalnym brzmieniem art. 17a ust. 1 pkt 6 lit. b ustawy o CIT. W konsekwencji, stanowisko Spółki w zakresie zgodności stosowanej kalkulacji z przepisami prawa podatkowego należy uznać za prawidłowe

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zasady opodatkowania stron umowy leasingu podatkiem dochodowym od osób prawnych reguluje rozdział 4a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „updop”). Zgodnie z art. 17a pkt 1 updop, przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej „finansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty. Z powyższej definicji wynika, że nazwana umowa leasingu, uregulowana w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jest jedną z wielu umów, które mieszczą się w katalogu określonym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatkową umową leasingu może być każda umowa posiadająca cechy określone w art. 17a pkt 1 updop – niezależnie od nazwy. Skutkiem tego będą określone w przepisach uprawnienia i zobowiązania stron umowy w zakresie wykazywania przychodów i kosztów dla potrzeb podatku dochodowego.

O tym, czy umowa może być zakwalifikowana jako podatkowa umowa leasingu decydują jej cechy, które muszą być spełnione łącznie:

  1. przedmiotem umowy mogą być wyłącznie rzeczy lub prawa stanowiące środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji podatkowej, a także grunty,
  2. świadczenie polega na tym, że jedna ze stron oddaje drugiej za wynagrodzeniem przedmiot umowy do używania albo używania i pobierania pożytków.

W myśl art. 17a pkt 6 lit. b updop, ilekroć w rozdziale jest mowa o hipotetycznej wartości netto rozumie się przez to wartość początkową określoną zgodnie z art. 16g pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne obliczone przy zastosowaniu trzykrotnie skróconych okresów amortyzowania, o których mowa w pkt 4b - w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych (okres amortyzowania ustala się na zasadach określonych w art. 16m updop).

Zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 4 updop, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 16ł ust. 1-3, okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od praw ochronnych do znaków towarowych nie może być krótszy niż 60 miesięcy.

Ze złożonego przez Spółkę wniosku wynika, iż w przypadku ustalania hipotetycznej wartości netto praw ochronnych do znaków towarowych stanowiących przedmiot użytkowania, warunki wykazane w art. 17a pkt 6 lit. b updop zostaną kumulatywnie spełnione, gdyż jak wskazał Wnioskodawca:

  • wartość początkowa znaków towarowych ustalona przez Spółkę dla celów amortyzacji podatkowej zgodnie z art. 16g updop, pomniejszona zostanie o wartość odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez okres trwania umowy ustalonych przy zastosowaniu trzykrotnie skróconego okresu amortyzacji.
  • powyższa wartość odpisów amortyzacyjnych zostanie ustalona według stawki 60% rocznie jako stawki trzykrotnie przyśpieszonej do stawki 20% w skali roku dla normatywnego okresu amortyzacji praw ochronnych do znaków towarowych, który zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 4 uprop, wynosi 60 miesięcy.
  • jednocześnie, pomniejszenie wartości początkowej znaków towarowych o wysokość odpisów amortyzacyjnych ustalonych w sposób wskazany powyżej, odbywać się będzie zgodnie z zasadami dotyczącymi amortyzacji liniowej. Przepis art. 17a pkt 6 lit. b updop, zawiera bowiem odesłanie do pkt 4b tego przepisu, w którym mowa o stawkach amortyzacyjnych dla przyjętych do używania wartości niematerialnych i prawnych ustalonych w sposób określony zgodnie z art. 16m updop, a więc dotyczącego liniowych stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych.

Zatem przedstawiony wyżej sposób kalkulacji hipotetycznej wartości netto znaków towarowych jest zgodny z literalnym brzmieniem art. 17a ust. 1 pkt 6 lit. b updop.

Stanowisko Spółki należy uznać zatem za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych numerami 1, 3 oraz 4 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.