2461-BBP1-1.4511.583.2016.1.WRZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Skutki podatkowe odp3atnego zbycia samochodu wykupionego po zakonczeniu umowy leasingu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, ?e stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 14 paYdziernika 2016 r. (data wp3ywu do tut. Biura 26 paYdziernika 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych odp3atnego zbycia samochodu wykupionego po zakonczeniu umowy leasingu operacyjnego - jest prawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 paYdziernika 2016 r. wp3yn13 do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych odp3atnego zbycia samochodu wykupionego po zakonczeniu umowy leasingu operacyjnego.

We wniosku zosta3o przedstawione nastepuj1ce zdarzenie przysz3e:

Wnioskodawca, prowadzi dzia3alnooa gospodarcz1 jako wspólnik spó3ki cywilnej. Spó3ka posiada dwóch wspólników. Wnioskodawca posiada 80% udzia3ów, a jego ?ona posiada 20 % udzia3ów. Ma3?onkowie maj1 rozdzielnooa maj1tkow1. Spó3ka dla celów zwi1zanych w prowadzon1 dzia3alnooci1 gospodarcz1 zawar3a umowe leasingu operacyjnego (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) na okres od 5 marca 2014 r. do 31 marca 2017 r., której przedmiotem jest samochód cie?arowy marki BMW, rok produkcji 2009. Umowa zawiera oferte wykupu, z której wynika, i? firma nabywa prawo zakupu przedmiotu leasingu po dniu 31 marca 2017 r. za cene 975,61 z3. Po zakonczeniu umowy leasingu operacyjnego wspólnicy spó3ki wykupi1 od leasingodawcy samochód bed1cy przedmiotem umowy z przeznaczeniem na cele osobiste (prywatne niezwi1zane z dzia3alnooci1 gospodarcz1). Faktura VAT za wykup samochodu zostanie wystawiona imiennie na wspólników, jako osoby fizyczne (inaczej ni? faktury za raty leasingowe). Wspólnicy zamierzaj1 po jakimo czasie u?ytkowania samochodu na cele prywatne niezwi1zane z dzia3alnooci1 gospodarcz1, dokonaa sprzeda?y pojazdu.

W zwi1zku z powy?szym zadano nastepuj1ce pytania:

Czy przychód ze sprzeda?y samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne stanowi przychód ze zbycia rzeczy na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w zwi1zku z tym powstanie on wy31cznie w sytuacji, gdy do sprzeda?y pojazdu dojdzie przed up3ywem pó3 roku, licz1c od konca miesi1ca, w którym nast1pi3o nabycie, czyli wykup z leasingu?

Zdaniem Wnioskodawcy, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) zawiera w art. 10 ust. 1 katalog Yróde3 przychodów, z których dochody podlegaj1 opodatkowaniu wed3ug zasad okreolonych dla danego Yród3a przychodów. Jednym z tych Yróde3 przychodów, okreolonym w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, jest pozarolnicza dzia3alnooa gospodarcza.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 powo3anej ustawy, za przychód z dzia3alnooci, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uwa?a sie kwoty nale?ne, choaby nie zosta3y faktycznie otrzymane, po wy31czeniu wartooci zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonuj1cych sprzeda?y towarów i us3ug opodatkowanych podatkiem od towarów i us3ug za przychód z tej sprzeda?y uwa?a sie przychód pomniejszony o nale?ny podatek od towarów i us3ug.

Art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, ?e przychodem z dzia3alnooci gospodarczej jest równie? odp3atne zbycie sk3adników maj1tku wykorzystywanych na potrzeby zwi1zane z dzia3alnooci1 gospodarcz1 bed1cych:

 • orodkami trwa3ymi,
 • sk3adnikami maj1tku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wy31czeniem sk3adników, których wartooa pocz1tkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 z3,
 • wartoociami niematerialnymi i prawnymi

-ujetych w ewidencji orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych, w tym tak?e przychody z odp3atnego zbycia sk3adników wymienionych w lit. b), spó3dzielczego w3asnoociowego prawa do lokalu u?ytkowego lub udzia3u w takim prawie nieujetych w ewidencji orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych, z zastrze?eniem ust. 2c; przy okreolaniu wysokooci przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje sie odpowiednio.

Natomiast w myol art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, odrebnym Yród3em przychodów jest odp3atne zbycie, z zastrze?eniem ust. 2:

 • nieruchomooci lub ich czeoci oraz udzia3u w nieruchomooci,
 • spó3dzielczego w3asnoociowego prawa do lokalu mieszkalnego lub u?ytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spó3dzielni mieszkaniowej,
 • prawa wieczystego u?ytkowania gruntów,
 • innych rzeczy,

-je?eli odp3atne zbycie nie nastepuje w wykonaniu dzia3alnooci gospodarczej i zosta3o dokonane w przypadku odp3atnego zbycia nieruchomooci i praw maj1tkowych okreolonych w lit. a-c - przed up3ywem pieciu lat, licz1c od konca roku kalendarzowego, w którym nast1pi3o nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed up3ywem pó3 roku, licz1c od konca miesi1ca, w którym nast1pi3o nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnosz1 sie do ka?dej z osób dokonuj1cej zamiany.

Na gruncie ww. przepisów przychód ze sprzeda?y rzeczy ruchomej (w tym samochodu osobowego) kwalifikowany jest do Yród3a przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, czyli do odp3atnego zbycia rzeczy.

Jednak?e, je?eli rzecz ruchoma stanowi sk3adnik maj1tku wymieniony w art. 14 ust. 2 pkt 1, to przychód ze sprzeda?y tej rzeczy bedzie zaliczony do Yród3a przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, czyli do pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej.

Przychody z odp3atnego zbycia sk3adników maj1tku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrze?eniem ust. 3, podlegaj1 opodatkowaniu nawet je?eli przed zbyciem zosta3y wycofane z dzia3alnooci gospodarczej, a pomiedzy pierwszym dniem miesi1ca nastepuj1cego po miesi1cu, w którym sk3adniki maj1tku zosta3y wycofane z dzia3alnooci i dniem ich odp3atnego zbycia, nie up3yne3o 6 lat (art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy).

W zwi1zku z powy?szym, wg wnioskodawcy w sytuacji gdy zakupiony po zakonczeniu umowy leasingu operacyjnego samochód nie bedzie przez podatnika wykorzystywany w pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej i nie zostanie zaliczony do sk3adników maj1tku firmy, wymienionych w art. 14 ust. 2 pkt 1, to przychód uzyskany ze sprzeda?y tego samochodu nie bedzie stanowi3 przychodu z pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej.

Przychód ze sprzeda?y tego samochodu nale?y zakwalifikowaa do Yród3a przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, czyli do odp3atnego zbycia rzeczy, a w takiej sytuacji obowi1zek podatkowy nie powstanie, je?eli zbycie tej rzeczy bedzie mia3o miejsce po up3ywie pó3 roku, licz1c od konca miesi1ca, w którym nast1pi3o jej nabycie.

Wed3ug Wnioskodawcy skoro samochód osobowy nabyty przez Wnioskodawce po zakonczeniu umowy leasingu operacyjnego zamierza przeznaczya wy31cznie na cele prywatne i nie zostanie wprowadzony do ewidencji orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych to jego odp3atne zbycie nie generuje przychodu z pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sprzeda? przedmiotowego samochodu nale?y kwalifikowaa do Yród3a przychodów z tytu3u odp3atnego zbycia innych rzeczy - okreolonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d przywo3anej ustawy. W konsekwencji, jeoli zbycie przedmiotowego samochodu nast1pi po up3ywie pó3 roku, licz1c od konca miesi1ca, w którym nast1pi3o jego nabycie (wykup przedmiotu leasingu), obowi1zek podatkowy nie powstanie.

Maj1c na uwadze powy?sze stwierdzia nale?y, ?e przychód ze sprzeda?y samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne stanowi Yród3o przychodów ze zbycia rzeczy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w zwi1zku z tym przychód ten powstanie wy31cznie w sytuacji, gdy do sprzeda?y pojazdu dojdzie przed up3ywem pó3 roku, licz1c od konca miesi1ca, w którym nast1pi3o jego nabycie, czyli wykup od leasingodawcy.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego uznaje sie za prawid3owe.

Maj1c powy?sze na wzgledzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odst1piono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednak?e zauwa?ya nale?y, ?e w stanowisku Wnioskodawcy powo3ano nieobowi1zuj1ce brzmienie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.). Zgodnie bowiem z aktualnym brzmieniem tego przepisu, przychodem z pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej jest równie? przychód z odp3atnego zbycia sk3adników maj1tku, bed1cych:

 1. orodkami trwa3ymi albo wartoociami niematerialnymi i prawnymi, podlegaj1cymi ujeciu w ewidencji orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych,
 2. sk3adnikami maj1tku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wy31czeniem sk3adników, których wartooa pocz1tkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 z3,
 3. sk3adnikami maj1tku, które ze wzgledu na przewidywany okres u?ywania równy lub krótszy ni? rok nie zosta3y zaliczone do orodków trwa3ych albo wartooci niematerialnych i prawnych,
 4. sk3adnikami maj1tku stanowi1cymi spó3dzielcze prawo do lokalu u?ytkowego lub udzia3 w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegaj1 ujeciu w ewidencji orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych.

-wykorzystywanych na potrzeby zwi1zane z dzia3alnooci1 gospodarcz1 lub przy prowadzeniu dzia3ów specjalnych produkcji rolnej, z zastrze?eniem ust. 2c; przy okreolaniu wysokooci przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje sie odpowiednio.

Nieprawid3owooa powy?sza nie mia3a jednak wp3ywu na ocene istoty wyra?onego we wniosku stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.).

Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednoczeonie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemn1 interpretacje przepisów prawa podatkowego wydan1 w indywidualnej sprawie, opinie zabezpieczaj1c1 i odmowe wydania opinii zabezpieczaj1cej mo?e bya oparta wy31cznie na zarzucie naruszenia przepisów postepowania, dopuszczeniu sie b3edu wyk3adni lub niew3aociwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. S1d administracyjny jest zwi1zany zarzutami skargi oraz powo3an1 podstaw1 prawn1.

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Bia3ej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Bia3a.