0461-ITPB1.4511.827.2016.1.PSZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczenia oraz zaewidencjonowania w ksiegach rachunkowych roku obrotowego 2016 do kosztów uzyskania przychodu miesi1ca wrzeonia 2016 r., na podstawie zawartej w dniu 26 wrzeonia 2016 r. umowy leasingu samochodu osobowego wstepn1 op3ate leasingow1 w kwocie netto 70.994 z3 39 gr powiekszon1 o 50% nieodliczonego podatku naliczonego w kwocie 8.164 z3 36 gr oraz op3ate rejestracyjn1 w kwocie 390 z3 powiekszon1 o 50% nieodliczonego podatku naliczonego w kwocie 44 z3 85 gr?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 paYdziernika 2016 r. (data wp3ywu 5 paYdziernika 2016 r.) uzupe3nionym pismami z dnia 11 paYdziernika 2016 r. (data wp3ywu 12 paYdziernika 2016 r.) oraz z dnia 6 grudnia 2016 r. (data wp3ywu 12 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 paYdziernika 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

Wniosek uzupe3niono pismem z dnia 11 paYdziernika 2016 r. (data wp3ywu 12 paYdziernika 2016 r.) oraz z dnia 6 grudnia 2016 r. (data wp3ywu 12 grudnia 2016 r.).

We wniosku przedstawiono nastepuj1cy stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi dzia3alnooa gospodarcz1 w zakresie wykonywania posadzek przemys3owych na terenie ca3ego kraju oraz poza jego granicami. Jest podatnikiem podatku VAT czynnym, zobowi1zanym do sk3adania deklaracji w zakresie podatku od towarów i us3ug miesiecznie. Wnioskodawca zamierza w przysz3ooci nadal sk3adaa deklaracje miesiecznie w zakresie podatku od towarów i us3ug. Wnioskodawca w roku podatkowym 2016 jest zobowi1zany do prowadzenia ksi1g rachunkowych na zasadach okreolonych ustaw1 z dnia 29 wrzeonia 1994 r. o rachunkowooci ( Dz. U. z 2016r. po. 372 ). Wnioskodawca zamierza prowadzia tak?e ksiegi rachunkowe w nastepnych latach podatkowych w okresie trwania powy?ej opisanej umowy leasingowej. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych podatnik od uzyskiwanego dochodu z tytu3u prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej op3aca podatek dochodowy od osób fizycznych wed3ug stawki liniowej w wysokooci 19 %. Zaliczki z tytu3u ww. zobowi1zania podatkowego op3acane s1 miesiecznie. Do prowadzenia dzia3alnooci gospodarczej Wnioskodawca wykorzystuje pojazdy samochodowe. Wnioskodawca w dniu 26 wrzeonia 2016 r. zawar3 z podatnikiem VAT czynnym umowe leasingu samochodu osobowego i przyj13 go do u?ytkowania. Samochód osobowy jest oraz bedzie przez Wnioskodawce wykorzystywany wy31cznie do prowadzenia dzia3alnooci gospodarczej. Strony umowy leasingu cene leasingu ustali3y na kwote 473.295 z3 93 gr oraz ustali3y wynagrodzenie nale?ne leasingodawcy na kwote 500.692 z3 42 gr, które jest p3atne przez Wnioskodawce w nastepuj1cy sposób:

 1. op3ata wstepna (15% wartooci przedmiotu leasingu ) – kwota netto 70.994 z3 39 gr, podatek naliczony 16.328 z3 71 gr, kwota brutto 87.323 z3 10 gr, udokumentowana faktur1 przez leasingodawce która zosta3a doreczona Wnioskodawcy w dniu 26 wrzeonia 2016 r. - p3atna do 26 wrzeonia 2016r.,
 2. op3ata rejestracyjna w kwocie neto 390 z3, podatek naliczony 89 z3 70 gr, kwota brutto 479 z3 70 gr, udokumentowana faktur1 przez leasingodawce. która zosta3a doreczona Wnioskodawcy w dniu 26 wrzeonia 2016 r. - p3atna do 10 paYdziernika 2016 r.,
 3. 47 rat leasingowych miesiecznych p3atnych do 20 dnia ka?dego miesi1ca, w kwocie 9.041 z3 81 gr, podatek naliczony 2.079 z3 62 gr, brutto 11.121 z3 43 gr, które bed1 udokumentowane przez leasingodawce fakturami,
 4. wartooa koncowa netto 4.732 z3 96 gr, podatek naliczony 1.088 z3 58 gr, brutto 5.821 z3 54 gr, która bedzie p3atna jedynie w wypadu gdy Wnioskodawca skorzysta z opcji nabycia po zakonczenia ww. samochodu osobowego.

Wnioskodawca postanowi3, i? od dnia 26 wrzeonia 2016 r. bedzie odlicza3 od podatku nale?nego za dany miesi1c rozliczeniowy podatek naliczony w wysokooci 50 % z faktur dokumentuj1cych nabycie paliwa do przedmiotowego pojazdu samochodowego oraz z faktur dokumentuj1cych nabycie towarów i us3ug zwi1zanych z jego eksploatacj1 w tym z 47 rat leasingowych oraz z faktury z dnia 26 wrzeonia 2016 r. dokumentuj1cej op3ate wstepn1 w kwocie brutto 87.323 z3 10 gr oraz z faktury z dnia 26 wrzeonia 2016 r. dokumentuj1cej op3ate rejestracyjn1 w kwocie 479 z3 70 gr.

Z faktury dokumentuj1cej op3ate wstepn1 oraz op3ate rejestracyjn1 podatek naliczony zostanie odliczony przez Wnioskodawce w rozliczeniu za miesi1c.

Wnioskodawca po dniu 26 wrzeonia 2016 r., do chwili obecnej nie z3o?y3 w Urzedzie Skarbowym w ... informacji (na druku VAT-26), o której to informacji mowa w rozporz1dzeniu Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r., w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wy31cznie do dzia3alnooci gospodarczej (Dz. U. z 2012 r., poz. 371), i? bedzie ww. samochód osobowy u?ytkowaa wy31cznie przy prowadzeniu dzia3alnooci gospodarczej oraz nie za3o?y3 od dnia 26 wrzeonia 2016 r. dla niniejszego samochodu osobowego oraz nie prowadzi do chwili obecnej oraz nie ma zamiaru prowadzia w przysz3ooci, ewidencji przebiegu pojazdu, o której to ewidencji mowa w art. 86a ust. 6 ustawy o podatku od towarów i us3ug w brzmieniu obowi1zuj1cym od dnia 1 kwietnia 2014 r. Wnioskodawca zamierza op3ate wstepn1 w kwocie netto 70.994 z3 39 gr powiekszon1 o 50% nieodliczonego podatku naliczonego oraz op3ate rejestracyjn1 w kwocie 390 z3 powiekszon1 o 50% nieodliczonego podatku naliczonego zaliczya w miesi1cu wrzeoniu 2016 r. do kosztów uzyskania przychodu w miesi1cu wrzeoniu 2016 r. oraz zaewidencjonowaa w prowadzonych w ksiegach rachunkowych za rok obrotowy 2016.

Umowa leasingu samochodu spe3nia warunki okreolone w art. 23b ust. 1 pkt l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj.:

 1. zosta3a zawarta na czas oznaczony, stanowi1cy co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji,
 2. suma ustalonych w niej op3at, pomniejszona o nale?ny podatek od towarów i us3ug, odpowiada wartooci pocz1tkowej ww. pojazdu. Natomiast w przypadku zawarcia nastepnej umowy leasingu ww. orodka trwa3ego bed1cego uprzednio przedmiotem umowy leasingu, bedzie odpowiada3a co najmniej jego wartooci rynkowej z dnia zawarcia nastepnej umowy leasingu.

W dniu zawarcia umowy leasingu finansuj1cy nie korzysta3 ze zwolnien w podatku dochodowym przys3uguj1cym na podstawie:

 1. art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 2. przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych,
 3. art. 23 i art. 37 ustawy o spó3kach z udzia3em zagranicznym, z zaznaczeniem, i? w przypadku finansuj1cego bed1cego spó3k1 niebed1c1 osob1 prawn1 ograniczenia, o których mowa w ust. 2 dotycz1c1 tak?e wspólników tych?e spó3ek.

Opisana we wniosku op3ata wstepna na charakter nale?nooci z tytu3u u?ywania przedmiotu leasingu.

Opisana we wniosku op3ata wstepna na charakter nale?nooci z tytu3u u?ywania przedmiotu leasingu pojazdu i dotyczy pierwszego okresu ( miesi1ca kalendarzowego) umowy leasingu. Wnioskodawca wskazuje, ?e ww. op3ata wstepna nie dotyczy ca3ego okresu trwania umowy leasingu i nie jest pobierana przez leasingodawce na poczet us3ug realizowanych w trakcie trwania umowy leasingu. Op3ata wstepna ma charakter op3aty samoistnej, bezzwrotnej, niezale?nej od pozosta3ych rat leasingowych uiszczanych przez wnioskodawce w trakcie trwania umowy leasingu, a jej wykonanie jest obowi1zkiem strony wynikaj1cym z zawartej umowy leasingu pojazdu.

Opisana op3ata wstepna ma charakter nale?nooci z tytu3u u?ywania przez Wnioskodawce na podstawie ww. umowy leasingu pojazdu i z uwagi na powy?sze:

 1. nie ma charakteru nale?nooci zwi1zanej z czynnooci1 przygotowania lub z czynnooci1 dotycz1c1 zawarcia ww. umowy leasingu, w szczególnooci ww. op3ata nie stanowi wynagrodzenia dla leasingodawcy za czynnooci przygotowawcze wykonane do dnia zawarcia niniejszej umowy,
 2. nie ma charakteru nale?nooci z tytu3u czynnooci przygotowawczych do wydania przedmiotu leasingu, których okres przekracza rok podatkowy 2016 r.,
 3. nie jest kaucj1 gwarancyjn1 albo inn1 form1 zabezpieczenia leasingodawcy przed ryzykiem utraty lub zniszczeniem pojazdu w trakcie trwania umowy leasingu, o charakterze zwrotnym,
 4. nie dotyczy kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu, w okresie przekraczaj1cym rok podatkowy 2016 r.,
 5. nie ma innego charakteru ni? opisany powy?ej w punktach a-d, i nie dotyczy okresu przekraczaj1cego roku podatkowego 2016 r.

W zwi1zku z powy?szym opisem, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, zadano nastepuj1ce pytanie.

Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczenia oraz zaewidencjonowania w ksiegach rachunkowych roku obrotowego 2016 do kosztów uzyskania przychodu miesi1ca wrzeonia 2016 r., na podstawie zawartej w dniu 26 wrzeonia 2016 r. umowy leasingu samochodu osobowego wstepn1 op3ate leasingow1 w kwocie netto 70.994 z3 39 gr powiekszon1 o 50% nieodliczonego podatku naliczonego w kwocie 8.164 z3 36 gr oraz op3ate rejestracyjn1 w kwocie 390 z3 powiekszon1 o 50% nieodliczonego podatku naliczonego w kwocie 44 z3 85 gr?

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki zwi1zane z leasingiem opisanego powy?ej samochodu osobowego maj1 pooredni zwi1zek z prowadzon1 przez Niego samodzieln1 dzia3alnooci1 gospodarcz1. Dlatego te? zdaniem Wnioskodawcy na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma On prawo zaliczenia oraz zaewidencjonowania w ksiegach rachunkowych roku obrotowego 2016 do kosztów uzyskania przychodu miesi1ca wrzeonia 2016 r., na podstawie zawartej w dniu 26 wrzeonia 2016 r. umowy leasingu samochodu osobowego, wstepn1 op3ate leasingow1 w kwocie netto 70.994 z3 39 gr, powiekszon1 o 50% nieodliczonego podatku naliczonego w kwocie 8.164 z3 36 gr oraz op3ate rejestracyjn1 w kwocie 390 z3 powiekszon1 o 50% nieodliczonego podatku naliczonego w kwocie 44 z3 85 gr. Natomiast bez znaczenia w niniejszej sprawie jest fakt, ?e op3ata wstepna za wrzesien 2016 r. jest wielokrotnie wy?sza od kolejnych 47 rat leasingowych. Nadmienia nale?y tak?e, i? Minister Finansów reprezentowany przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy podobne stanowisko jak Wnioskodawca przedstawi3 w interpretacji indywidualnej z dnia 18 stycznia 2013 r., która zosta3a wydana na Jego wniosek.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawid3owe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów s1 koszty poniesione w celu osi1gniecia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia Yród3a przychodów, z wyj1tkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Aby zatem dany wydatek móg3 zostaa zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spe3niaa 31cznie nastepuj1ce przes3anki:

 • musi bya poniesiony w celu osi1gniecia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia Yród3a przychodu,
 • nie mo?e bya wymieniony w art. 23 ww. ustawy, woród wydatków nie stanowi1cych kosztów uzyskania przychodów,
 • musi bya nale?ycie udokumentowany.

Generalnie nale?y przyj1a, ?e kosztami uzyskania przychodów prowadzonej przez podatnika dzia3alnooci gospodarczej s1 wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki zwi1zane z t1 dzia3alnooci1, których celem jest osi1gniecie przychodów, b1dY te? zabezpieczenie lub zachowanie tego Yród3a przychodów, o ile w myol przepisów ww. ustawy nie podlegaj1 wy31czeniu z tych?e kosztów. Przy czym, zwi1zek przyczynowy pomiedzy poniesieniem wydatku, a osi1gnieciem przychodu, b1dY zachowaniem lub zabezpieczeniem jego Yród3a nale?y oceniaa indywidualnie w stosunku do ka?dego wydatku. Z oceny tego zwi1zku powinno wynikaa, ?e poniesiony wydatek obiektywnie mo?e przyczynia sie do osi1gniecia przychodu, b1dY s3u?ya zachowaniu lub zabezpieczeniu Yród3a przychodów. Zauwa?ya przy tym nale?y, ?e koniecznooa poniesienia danego wydatku nie mo?e wynikaa z zaniedban lub sprzecznych z prawem dzia3an podatnika.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, ?e Wnioskodawca zawar3 umowe leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód osobowy. Samochód u?ywany jest wy31cznie do celów prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej.

Wnioskodawca wskaza3, ?e zawarta umowa spe3nia definicje ustawow1 leasingu operacyjnego. Na podstawie przepisów ustawy od towarów i us3ug Wnioskodawca rozlicza 50% podatku VAT od zakupu i wydatków (w31cznie z paliwem), z tytu3u wykorzystywania samochodu.

Kwestie dotycz1ce zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków zwi1zanych z umowami leasingu zosta3y przez ustawodawce uregulowane w art. 23a-23l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myol art. 23a pkt 1 ww. ustawy, ilekroa w rozdziale 4a ustawy jest mowa o umowie leasingu, rozumie sie przez to umowe nazwan1 w kodeksie cywilnym, a tak?e ka?d1 inn1 umowe, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej „finansuj1cym”, oddaje do odp3atnego u?ywania albo u?ywania i pobierania po?ytków na warunkach okreolonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej „korzystaj1cym”, podlegaj1ce amortyzacji orodki trwa3e lub wartooci niematerialne i prawne, a tak?e grunty oraz prawo wieczystego u?ytkowania gruntów.

Z treoci art. 23b ust. 1 powo3anej ustawy wynika, ?e op3aty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystaj1cego w podstawowym okresie umowy z tytu3u u?ywania orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych stanowi1 przychód finansuj1cego i odpowiednio w przypadku, o którym mowa w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystaj1cego, z zastrze?eniem ust. 2 i 3, je?eli:

 1. umowa leasingu, w przypadku gdy korzystaj1cym nie jest osoba wymieniona w pkt 2, zosta3a zawarta na czas oznaczony, stanowi1cy co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, je?eli przedmiotem umowy leasingu s1 podlegaj1ce odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartooci niematerialne i prawne, albo zosta3a zawarta na okres co najmniej 5 lat, je?eli jej przedmiotem s1 podlegaj1ce odpisom amortyzacyjnym nieruchomooci;
 2. umowa leasingu, w przypadku gdy korzystaj1cym jest osoba fizyczna nieprowadz1ca dzia3alnooci gospodarczej, zosta3a zawarta na czas oznaczony;
 3. suma ustalonych op3at w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o nale?ny podatek od towarów i us3ug, odpowiada co najmniej wartooci pocz1tkowej orodków trwa3ych lub wartooci niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansuj1cego nastepnej umowy leasingu orodka trwa3ego lub wartooci niematerialnej i prawnej bed1cych uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartooci rynkowej z dnia zawarcia nastepnej umowy leasingu; przepis art. 19 stosuje sie odpowiednio.

Zgodnie zao z art. 23b ust. 2 ww. ustawy, je?eli finansuj1cy w dniu zawarcia umowy leasingu korzysta ze zwolnien w podatku dochodowym przys3uguj1cych na podstawie:

 1. art. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z póYn. zm.),
 2. przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych,
 3. art. 23 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spó3kach z udzia3em zagranicznym (Dz. U. z 1997 r. Nr 26, poz. 143, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484 i Nr 101, poz. 1178)
 • do umowy tej stosuje sie zasady opodatkowania okreolone w art. 23f-23h.

Natomiast w myol art. 23b ust. 3 ww. ustawy, w przypadku finansuj1cego bed1cego spó3k1 niebed1c1 osob1 prawn1 ograniczenia, o których mowa w ust. 2, dotycz1 tak?e wspólników tych spó3ek.

W zwi1zku z powy?szym, je?eli zawarta umowa leasingu spe3nia okreolone w art. 23b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunki oraz finansuj1cy w dniu jej zawarcia nie korzysta ze zwolnien wymienionych w art. 23b ust. 2 powo3anej ustawy, to korzystaj1cy mo?e zaliczya do kosztów uzyskania przychodów wszelkie poniesione koszty zwi1zane z przedmiotem umowy leasingu, w tym tak?e wydatek zwi1zany z uiszczeniem wstepnej op3aty leasingowej oraz wszystkich pozosta3ych rat leasingowych.

Stosownie do treoci art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów s1 potr1cane tylko w tym roku podatkowym, w którym zosta3y poniesione, z zastrze?eniem ust. 5, 6 i 10.

Przepis art. 22 ust. 5 ustawy stanowi, ?e u podatników prowadz1cych ksiegi rachunkowe koszty uzyskania przychodów bezpoorednio zwi1zane z przychodami, poniesione w latach poprzedzaj1cych rok podatkowy oraz w roku podatkowym, s1 potr1calne w tym roku podatkowym, w którym osi1gniete zosta3y odpowiadaj1ce im przychody, z zastrze?eniem ust. 5a i 5b.

W myol natomiast art. 22 ust. 5c ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów, inne ni? koszty bezpoorednio zwi1zane z przychodami, s1 potr1calne w dacie ich poniesienia. Je?eli koszty te dotycz1 okresu przekraczaj1cego rok podatkowy, a nie jest mo?liwe okreolenie, jaka ich czeoa dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowi1 koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do d3ugooci okresu, którego dotycz1. Stosownie do art. 22 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za dzien poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrze?eniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b, uwa?a sie dzien, na który ujeto koszt w ksiegach rachunkowych (zaksiegowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzien, na który ujeto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyj1tkiem sytuacji gdy dotyczy3oby to ujetych jako koszty rezerw albo biernych rozliczen miedzyokresowych kosztów.

Innymi s3owy przyporz1dkowanie ksiegowe danego kosztu do okresu sprawozdawczego zgodnie z przepisami o rachunkowooci pozwala na okreolenie dnia, na który ujeto w ksiegach rachunkowych.

Przenosz1c przedstawiony stan prawny na grunt rozpatrywanej sprawy, stwierdzia nale?y, i? zwi1zek poniesionego wydatku w postaci op3aty wstepnej wynikaj1cej z zawartej umowy leasingu operacyjnego nie ma charakteru bezpooredniego. Tym samym, przedmiotowa op3ata stanowi pooredni koszt podatkowy potr1calny w dacie jego poniesienia.

Zatem, op3ata wstepna, okreolona w zawartej przez Wnioskodawce umowie leasingowej jest kosztem poorednim, czyli winna zostaa rozliczona w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo w momencie jej poniesienia, w myol art. 22 ust. 5d w zw. z art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zauwa?ya tak?e nale?y, ?e (co do zasady) naliczony podatek od towarów i us3ug, nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Jednak?e ustawodawca przewidzia3 pewne wyj1tki od tej zasady.

W myol art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a tiret drugi ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uwa?a sie za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i us3ug, z tym ?e jest kosztem uzyskania przychodów podatek naliczony w tej czeoci, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i us3ug podatnikowi nie przys3uguje obni?enie kwoty lub zwrot ró?nicy podatku od towarów i us3ug - je?eli naliczony podatek od towarów i us3ug nie powieksza wartooci orodka trwa3ego lub wartooci niematerialnej i prawnej.

Z cytowanego przepisu wynika wiec, ?e kosztem podatkowym mo?e bya podatek od towarów i us3ug w sytuacji, gdy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i us3ug, podatek naliczony nie mo?e zostaa odliczony od podatku nale?nego lub zwrócony. Zasada ta, w zakresie podatku dochodowego obowi1zuje równie? podatników, którzy w zwi1zku ze zmian1 przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug, jaka nast1pi3a od 1 kwietnia 2014 r., nie bed1 korzystaa ze 100% odliczenia podatku VAT od wydatków zwi1zanych z u?ywaniem samochodu osobowego, o ile samochód ten bedzie w ca3ooci wykorzystywany przez podatnika w prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej (nie bedzie wykorzystywany na cele niezwi1zane z t1 dzia3alnooci1).

Reasumuj1c, stwierdzia nale?y, ?e skoro – jak wskazano we wniosku – zawarta przez Wnioskodawce umowa leasingu operacyjnego spe3nia przes3anki, o których mowa w art. 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to Wnioskodawca jako korzystaj1cy mo?e zaliczaa do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej w ca3ooci wartooa netto wstepnej op3aty leasingowej i op3aty rejestracyjnej wynikaj1cych z umowy leasingu operacyjnego.

Podstaw1 zaliczenia wydatków z tego tytu3u jest spe3nienie kryteriów wynikaj1cych z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Je?eli zostan1 one spe3nione, podatnik mo?e zaliczya do kosztów uzyskania przychodów op3ate wstepn1 oraz op3ate rejestracyjn1 – w pe3nej wysokooci. Wydatki z tytu3u wstepnej op3aty leasingowej oraz op3aty rejestracyjnej, Wnioskodawca mo?e rozpoznaa jako koszt uzyskania przychodów jednorazowo (w ca3ooci) w dacie poniesienia, tj. ujecia tego wydatku w ksiegach rachunkowych.

Do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawca mo?e tak?e zaliczaa naliczony podatek VAT od ww. rat leasingowych, którego nie mo?e odliczya od podatku nale?nego na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i us3ug (50% tego podatku).

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Bia3ymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Bia3ystok, po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje – w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718).

Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednoczeonie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, na pisemn1 interpretacje przepisów prawa podatkowego wydan1 w indywidualnej sprawie, opinie zabezpieczaj1c1 i odmowe wydania opinii zabezpieczaj1cej mo?e bya oparta wy31cznie na zarzucie naruszenia przepisów postepowania, dopuszczeniu sie b3edu wyk3adni lub niew3aociwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. S1d administracyjny jest zwi1zany zarzutami skargi oraz powo3an1 podstaw1 prawn1.

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Ow. Jakuba 20, 87-100 Torun.