Leasing operacyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to leasing operacyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
kwi

Istota:

W zakresie ustalenia, czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. opłaty z tytułu użytkowania składników majątkowych, wynikające z umów kwalifikowanych jako leasing operacyjny nie podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy opłaty ponoszone za użytkowanie składników majątkowych, wynikające z umów kwalifikowanych jako leasing operacyjny nie podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) Zdaniem Wnioskodawcy, opłaty z tytułu użytkowania składników majątkowych, wynikające z umów kwalifikowanych jako leasing operacyjny nie podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 15c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 2343 ze zm.; dalej „ ustawa o CIT ”). Uzasadniając powyższe twierdzenie Wnioskodawca wskazał, iż art. 15c ust. 12 ustawy o CIT wskazuje, że koszty finansowania dłużnego obejmują również część odsetkową raty leasingowej. Oznacza to, że dyspozycją art. 15c ustawy o CIT nie są objęte (w jakiejkolwiek części) opłaty leasingowe ponoszone w związku z umową leasingu operacyjnego, bowiem część odsetkowa jest ustalana wyłącznie w przypadku umów leasingu finansowego (a nie leasingu operacyjnego). Stanowisko powyższe znajduje ponadto uzasadnienie w art. 17b ust. 1 ustawy o CIT (który odnosi się do zasad rozliczania opłat z tytułu leasingu operacyjnego), stanowiącym, iż opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio w przypadku, o którym mowa w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystającego z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2018
15
kwi

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży samochodu wykupionego po zakończeniu umowy leasingu.

Fragment:

W dniu 5 marca 2013 r. zawarł umowę leasingu operacyjnego, gdzie przedmiotem leasingu był samochód osobowy Toyota Corolla z 2012 r. Zgodnie z § 4 umowy leasingu, korzystający nabył od finansującego 7 marca 2016 r. ww. samochód. Tego samego dnia samochód został przekazany na cele prywatne. Dochody w okresie obowiązywania umowy leasingu jak również w chwili obecnej Wnioskodawca opodatkowuje na zasadach ogólnych wg skali podatkowej na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Wnioskodawca jest też czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca nadmienia, że w trakcie trwania umowy leasingu operacyjnego zaliczał do kosztów uzyskania przychodu raty leasingowe i inne wydatki dotyczące eksploatacji samochodu oraz odliczał on podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponieważ samochód nie był już potrzebny Wnioskodawcy do prowadzenia działalności gospodarczej, postanowił nie wprowadzać go do majątku firmy, a co za tym idzie nie dokonywał amortyzacji ani nie zaliczał wydatków związanych z eksploatacją samochodu do kosztów uzyskania przychodu. Z faktury dotyczącej wykupu nie odliczył podatku VAT, ani nie zaliczył jej do kosztów uzyskania przychodu. Wnioskodawca po wykupie nie wykorzystywał samochodu w swojej firmie - dla celów działalności gospodarczej.

2018
9
mar

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów czynszu za wynajem pojazdów wynikającego z umowy ramowej oraz precyzujących ją umów odrębnych spełniających warunki leasingu operacyjnego bez ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 51.

Fragment:

(...) leasingu operacyjnego bez ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 51 (pytanie nr 1) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów czynszu za wynajem pojazdów wynikającego z umowy ramowej oraz precyzujących ją umów odrębnych spełniających warunki leasingu operacyjnego bez ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 51. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca (dalej jako „ Spółka ” bądź „ Wnioskodawca ”) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych. W dniu 30.06.2016 Spółka złożyła Zamówienie w spółce E. Sp. z o.o. Sp.k. na samochód osobowy. Zamówiony samochód wykorzystywany jest w działalności gospodarczej Spółki. Zamówienie zostało potwierdzone przez E. Sp. z o.o. Sp.k. Zamówienie stanowi załącznik nr 1 do: Ramowej umowy współpracy w zakresie najmu pojazdów (leasing operacyjny) z dnia 12.04.2011 r. oraz Umowy o kompleksową obsługę pojazdów z dnia 12.04.2011 r. Umowy te zostały zawarte przez A.

2017
13
maj

Istota:

Dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży samochodu wykupionego na cele prywatne po zakończeniu leasingu operacyjnego.

Fragment:

(...) leasingu operacyjnego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 marca 2017 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych sprzedaży samochodu wykupionego na cele prywatne po zakończeniu leasingu operacyjnego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Do października 2016 r. Wnioskodawca używał w działalności gospodarczej samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. W kosztach ujmował koszty jego eksploatacji i raty leasingowe. W miesiącu październiku po skończonym okresie leasingu samochód Wnioskodawca wykupił na cele prywatne. Wnioskodawca nie używa go w działalności gospodarczej, nie ujął go w ewidencji środków trwałych i nie rozlicza w kosztach działalności jego kosztów eksploatacji. W miesiącu maju 2017 r. Wnioskodawca zamierza sprzedać ten samochód. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż tego samochodu w miesiącu maju 2017 r. będzie stanowiła przychód z działalności gospodarczej? Zdaniem Wnioskodawcy, przychód ze sprzedaży tego samochodu nie będzie przychodem z działalności gospodarczej, ani też przychodem podlegającym opodatkowaniu jako przychód z odpłatnego zbycia, gdyż od jego nabycia minie 6 miesięcy.

2017
10
maj

Istota:

W zakresie określania proporcji w związku z częściowym odliczeniem podatku.

Fragment:

Spółka zawiera m.in. umowy leasingu operacyjnego, to jest umowy, które spełniają wymogi określone w art. 17b Ustawy o CIT (dalej: „ Umowy leasingu operacyjnego ”). Wnioskodawca po zakończeniu Umów leasingu operacyjnego oferuje swoim klientom możliwość zakupu aktywów będących uprzednio przedmiotem Umów leasingu operacyjnego. W przypadku braku realizacji opcji wykupu przez klienta-leasingobiorcę, sprzedaż takich aktywów dokonywana jest na rzecz podmiotów trzecich. Sprzedaż aktywów będących uprzednio przedmiotem Umów leasingu operacyjnego jest zatem stałym i nieodłącznym elementem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę. Aktywa będące przedmiotem Umów leasingu operacyjnego są zaliczane przez Wnioskodawcę do środków trwałych i podlegają amortyzacji zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z wykonywaniem zarówno działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem VAT, jak i działalności opodatkowanej podatkiem VAT, Wnioskodawca dokonuje kalkulacji współczynnika struktury sprzedaży, który jest wykorzystywany do odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług wykorzystywanych jednocześnie do obydwu rodzajów działalności.

2017
20
sty

Istota:

W zakresie zastosowania art. 17c i 17g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji, gdy w toku obowi1zywania umowy leasingu operacyjnego lub finansowego dosz3o do zmiany korzystaj1cego

Fragment:

II FSK 3094/13 z dnia 25 sierpnia 2016 roku (data wp3ywu 20 paYdziernika 2016r.) stwierdza, ?e stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2012 r. (data wp3ywu 27 czerwca 2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zastosowania art. 17c i 17g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji, gdy w toku obowi1zywania umowy leasingu operacyjnego lub finansowego dosz3o do zmiany korzystaj1cego - jest prawid3owe. UZASADNIENIE W dniu 27 czerwca 2012 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz1cej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania art. 17c i 17g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji, gdy w toku obowi1zywania umowy leasingu operacyjnego lub finansowego dosz3o do zmiany korzystaj1cego. W przedmiotowym wniosku przedstawiono nastepuj1cy stan faktyczny. B. sp. z o. o. [dalej: B. lub Spó3ka] w toku prowadzonej dzia3alnooci zawiera umowy leasingu, w których wystepuje jako finansuj1cy. Umowy te spe3niaj1 wymogi umo?liwiaj1ce zaliczenie ich do umów leasingu w rozumieniu art. 17a pkt 1 ustawy o pdop oraz spe3niaj1 warunki przewidziane przez art. 17b lub art. 17f ustawy o pop. W szczególnooci, umowy leasingu zawierane s1 na czas oznaczony, a w okresie obowi1zywania tych umów nastepuje sp3ata wartooci pocz1tkowej orodka trwa3ego bed1cego przedmiotem leasingu. W przypadku, gdy intencj1 stron umowy jest zawarcie umowy leasingu operacyjnego, umowa taka spe3nia dodatkowo warunek w postaci okresu trwania wynosz1cego co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji.

2017
15
sty

Istota:

Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczenia oraz zaewidencjonowania w ksiegach rachunkowych roku obrotowego 2016 do kosztów uzyskania przychodu miesi1ca wrzeonia 2016 r., na podstawie zawartej w dniu 26 wrzeonia 2016 r. umowy leasingu samochodu osobowego wstepn1 op3ate leasingow1 w kwocie netto 70.994 z3 39 gr powiekszon1 o 50% nieodliczonego podatku naliczonego w kwocie 8.164 z3 36 gr oraz op3ate rejestracyjn1 w kwocie 390 z3 powiekszon1 o 50% nieodliczonego podatku naliczonego w kwocie 44 z3 85 gr?

Fragment:

Reasumuj1c, stwierdzia nale?y, ?e skoro – jak wskazano we wniosku – zawarta przez Wnioskodawce umowa leasingu operacyjnego spe3nia przes3anki, o których mowa w art. 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to Wnioskodawca jako korzystaj1cy mo?e zaliczaa do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej w ca3ooci wartooa netto wstepnej op3aty leasingowej i op3aty rejestracyjnej wynikaj1cych z umowy leasingu operacyjnego. Podstaw1 zaliczenia wydatków z tego tytu3u jest spe3nienie kryteriów wynikaj1cych z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Je?eli zostan1 one spe3nione, podatnik mo?e zaliczya do kosztów uzyskania przychodów op3ate wstepn1 oraz op3ate rejestracyjn1 – w pe3nej wysokooci. Wydatki z tytu3u wstepnej op3aty leasingowej oraz op3aty rejestracyjnej, Wnioskodawca mo?e rozpoznaa jako koszt uzyskania przychodów jednorazowo (w ca3ooci) w dacie poniesienia, tj. ujecia tego wydatku w ksiegach rachunkowych. Do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawca mo?e tak?e zaliczaa naliczony podatek VAT od ww. rat leasingowych, którego nie mo?e odliczya od podatku nale?nego na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i us3ug (50% tego podatku). Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem.

2017
15
sty

Istota:

Skutki podatkowe odp3atnego zbycia samochodu wykupionego po zakonczeniu umowy leasingu

Fragment:

Biura 26 paYdziernika 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych odp3atnego zbycia samochodu wykupionego po zakonczeniu umowy leasingu operacyjnego - jest prawid3owe. UZASADNIENIE W dniu 26 paYdziernika 2016 r. wp3yn13 do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych odp3atnego zbycia samochodu wykupionego po zakonczeniu umowy leasingu operacyjnego. We wniosku zosta3o przedstawione nastepuj1ce zdarzenie przysz3e: Wnioskodawca, prowadzi dzia3alnooa gospodarcz1 jako wspólnik spó3ki cywilnej. Spó3ka posiada dwóch wspólników. Wnioskodawca posiada 80% udzia3ów, a jego ?ona posiada 20 % udzia3ów. Ma3?onkowie maj1 rozdzielnooa maj1tkow1. Spó3ka dla celów zwi1zanych w prowadzon1 dzia3alnooci1 gospodarcz1 zawar3a umowe leasingu operacyjnego (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) na okres od 5 marca 2014 r. do 31 marca 2017 r., której przedmiotem jest samochód cie?arowy marki BMW, rok produkcji 2009. Umowa zawiera oferte wykupu, z której wynika, i? firma nabywa prawo zakupu przedmiotu leasingu po dniu 31 marca 2017 r. za cene 975,61 z3. Po zakonczeniu umowy leasingu operacyjnego wspólnicy spó3ki wykupi1 od leasingodawcy samochód bed1cy przedmiotem umowy z przeznaczeniem na cele osobiste (prywatne niezwi1zane z dzia3alnooci1 gospodarcz1).

2016
31
gru

Istota:

W zakresie skutków podatkowych cesji umowy leasingu operacyjnego

Fragment:

Do spłaty pozostało zatem zgodnie z umową leasingu operacyjnego 15 rat po 1.358,16 zł oraz opcja wykupu 5.000,00 zł. Ponadto Spółka wskazuje, że finansujący nie korzysta i nie będzie korzystał ze zwolnień, o których mowa w art. 17b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy na skutek cesji umowy leasingu operacyjnego na nowego leasingobiorcę Spółka w dalszym ciągu pozostaje stroną umowy leasingu operacyjnego, spełniającej warunki, o których mowa w art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Tym samym, czy dokonanie cesji umowy leasingu operacyjnego na nowego leasingobiorcę powoduje konieczność ustalania przez Spółkę skutków podatkowych według zasad właściwych dla leasingu operacyjnego? Zdaniem Spółki, w związku z tym, iż oprócz zmiany leasingobiorcy aneks nie wprowadza żadnych innych zmian dotychczasowych warunków umowy, a umowa nie została wcześniej wypowiedziana, w wyniku czego trwa nieprzerwanie, należy ją zgodnie z art. 17b ust.1 traktować nadal jako tą samą umowę leasingu operacyjnego, która nie rodzi po żadnej ze stron negatywnych skutków podatkowych. Jako leasingodawca, Spółka zachowuje również prawo do wyliczenia przychodu ze sprzedaży od wartości środka trwałego wyrażonego w cenie określonej w umowie, ponieważ cesja przenosi wszelkie prawa i obowiązki z umowy z byłego na nowego leasingobiorcę.

2016
21
gru

Istota:

Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć 100% wartości netto opłaty wstępnej z tytułu zawartej umowy leasingowej związanej z nabyciem pojazdu, a także innych kosztów wynikających z umowy takich jak opłaty administracyjne oraz koszty przygotowania samochodu do wydania do kosztów uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej mimo, iż używa go również do celów prywatnych?
Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć 100% wartości netto raty leasingowej związanej z nabyciem przedmiotowego pojazdu do kosztów uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej mimo, iż używa go również do celów prywatnych?
Czy Wnioskodawca postąpi właściwie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego w tym zakresie zaliczając do kosztów uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wydatki na eksploatację samochodu osobowego w części, w jakiej faktycznie służą uzyskiwaniu przychodów z działalności gospodarczej?
Czy Wnioskodawca postąpi właściwie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego w tym zakresie zaliczając do kosztów uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wartość nieodliczonego podatku VAT od rat leasingowych oraz wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego na cele związane z działalnością gospodarczą, którego nie może odliczyć od podatku należnego na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (50% tego podatku)?

Fragment:

Reasumując, stwierdzić należy, że jeżeli w istocie zawarta przez Wnioskodawcę umowa leasingu operacyjnego spełnia przesłanki, o których mowa w art. 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to Wnioskodawca jako korzystający może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w całości wartość netto wstępnej opłaty leasingowej, wartość uiszczanych rat leasingowych, a także innych kosztów wynikających z umowy leasingu operacyjnego. Żaden bowiem przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie przewiduje jako warunku zaliczenia wydatków z tytułu rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów, konieczności wykorzystywania przedmiotu leasingu wyłącznie do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podstawą zaliczenia wydatków z tego tytułu jest spełnienie kryteriów wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli zostaną one spełnione, podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłatę wstępną, raty leasingowe oraz opłaty administracyjne, koszty przygotowania samochodu do wydania – w pełnej wysokości. Kosztami uzyskania przychodów będą również wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego związane z wykorzystywaniem samochodu do działalności gospodarczej.