Leasing operacyjny | Interpretacje podatkowe

Leasing operacyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to leasing operacyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia samochodu osobowego wykupionego po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego
Fragment:
W związku z powyższym, w sytuacji gdy zakupiony po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego samochód osobowy nie jest przez podatnika wykorzystywany w pozarolniczej działalności gospodarczej i nie został zaliczony do składników majątku tej działalności, wymienionych w art. 14 ust. 2 pkt 1, to przychód uzyskany ze sprzedaży tego samochodu nie będzie stanowił przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychód ze sprzedaży tego samochodu należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, czyli do odpłatnego zbycia rzeczy. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy nie powstanie, jeżeli zbycie tej rzeczy będzie miało miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jej nabycie. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in. że Wnioskodawczyni jest wspólnikiem dwuosobowej spółki cywilnej. W 2013 roku Spółka zawarła z firmą leasingową dwie umowy leasingu operacyjnego na samochody osobowe wykorzystywane dla celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Czynsze leasingowe są ujmowane w kosztach działalności gospodarczej w kwocie netto i dokonywane są od nich częściowe odliczenia podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
2016
29
lis

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia samochodu osobowego wykupionego po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego
Fragment:
W związku z powyższym, w sytuacji gdy zakupiony po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego samochód osobowy nie jest przez podatnika wykorzystywany w pozarolniczej działalności gospodarczej i nie został zaliczony do składników majątku tej działalności, wymienionych w art. 14 ust. 2 pkt 1, to przychód uzyskany ze sprzedaży tego samochodu nie będzie stanowił przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychód ze sprzedaży tego samochodu należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, czyli do odpłatnego zbycia rzeczy. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy nie powstanie, jeżeli zbycie tej rzeczy będzie miało miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jej nabycie. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in. że Wnioskodawca jest wspólnikiem dwuosobowej spółki cywilnej. W 2013 roku Spółka zawarła z firmą leasingową dwie umowy leasingu operacyjnego na samochody osobowe wykorzystywane dla celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Czynsze leasingowe są ujmowane w kosztach działalności gospodarczej w kwocie netto i dokonywane są od nich częściowe odliczenia podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
2016
29
lis

Istota:
Sposobu i momentu zaliczania do kosztów podatkowych opłat wstępnych wynikających z umów leasingu operacyjnego
Fragment:
Biura 7 czerwca 2016 r.), uzupełnionym 26 lipca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie sposobu i momentu zaliczania do kosztów podatkowych opłat wstępnych wynikających z umów leasingu operacyjnego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 czerwca 2016 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu i momentu zaliczania do kosztów podatkowych opłat wstępnych wynikających z umów leasingu operacyjnego. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 6 lipca 2016 r. Znak: IBPB-1-1/4510-161/16/ESZ IBPB-1-1/4510-162/16/ESZ wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 26 lipca 2016 r. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego, polskim rezydentem podatkowym, podlegającym opodatkowaniu w Polsce. Prowadzi działalność gospodarczą w szerokim zakresie, tj. m.in. w zakresie produkcji kostki brukowej, płyt trasowych, betonu komórkowego, prefabrykatów dla infrastruktury kanalizacyjnej, drogowej i kolejowej ale również w zakresie fotowoltaiki czy sprzedaży kruszyw. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawca zawierał umowy leasingu operacyjnego maszyn/urządzeń/samochodów niezbędnych/przydatnych dla Wnioskodawcy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
2016
28
lis

Istota:
Sposobu i momentu zaliczania do kosztów podatkowych opłat wstępnych wynikających z umów leasingu operacyjnego
Fragment:
Biura 7 czerwca 2016 r.), uzupełnionym 26 lipca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie sposobu i momentu zaliczania do kosztów podatkowych opłat wstępnych wynikających z umów leasingu operacyjnego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 czerwca 2016 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu i momentu zaliczania do kosztów podatkowych opłat wstępnych wynikających z umów leasingu operacyjnego. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 6 lipca 2016 r. Znak: IBPB-1-1/4510-161/16/ESZ IBPB-1-1/4510-162/16/ESZ wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 26 lipca 2016 r. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego, polskim rezydentem podatkowym, podlegającym opodatkowaniu w Polsce. Prowadzi działalność gospodarczą w szerokim zakresie, tj. m.in. w zakresie produkcji kostki brukowej, płyt trasowych, betonu komórkowego, prefabrykatów dla infrastruktury kanalizacyjnej, drogowej i kolejowej ale również w zakresie fotowoltaiki czy sprzedaży kruszyw. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawca zamierza zawierać umowy leasingu operacyjnego maszyn/urządzeń/samochodów niezbędnych/przydatnych dla Wnioskodawcy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie możliwości i sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków związanych z użytkowaniem samochodu osobowego wykorzystywanego w tej działalności na podstawie zawartej umowy leasingu operacyjnego
Fragment:
Skoro zatem umowa leasingu operacyjnego, o której mowa we wniosku będzie spełniać przesłanki wynikające z art. 23b ust. 1 ww. ustawy, a w dniu jej zawarcia finansujący nie będzie korzystał ze zwolnień wynikających z art. 23b ust. 2 tej ustawy, to umowa ta będzie podatkową umową leasingu operacyjnego, o której mowa w art. 23a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, mając na względzie treść art. 23 ust. 3b ww. ustawy (zwalniający z obowiązku stosowania ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 46, w sytuacji samochodów osobowych używanych na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1 tej ustawy) Wnioskodawca nie Będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w celu ustalenia limitu wydatków, które mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, lecz będzie mógł w całości zaliczać do tych kosztów wydatki ponoszone przez niego w związku z użytkowaniem ww. samochodu na cele prowadzonej działalności gospodarczej, po warunkiem że wydatki te będą spełniać ogólne przesłanki wynikające z art. 22 ust. 1 ww. ustawy. Bez znaczenia w tym względzie pozostaje fakt, że po zakończeniu umowy leasingu Wnioskodawca skorzysta lub nie skorzysta z opcji wykupu przedmiotu tego leasingu.
2016
28
lis

Istota:
Uznanie, że zawarta przez Wnioskodawcę umowa spełnia warunki dla leasingu operacyjnego o których mowa w art. 17a pkt 1 i art. 17b ust. 1 updop (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy opisana umowa o korzystanie z pojazdów z uwzględnieniem postanowień umów szczegółowych w zakresie czasu trwania umowy i wysokości ustalonych opłat, w tym ceny nabycia pojazdu w przypadku wykupu po zakończeniu umowy, może być traktowana dla celów podatkowych jako umowa leasingu operacyjnego, o której mowa w przepisach art. 17a-17l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy opisana umowa o korzystanie z pojazdów spełnia wymogi określone w przepisach art. 17a i 17b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj.: umowa została zawarta na czas oznaczony stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji dla samochodów osobowych, suma opłat ustalonych w umowie, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, z uwzględnieniem ceny nabycia po zakończeniu umowy, odpowiada co najmniej wartości początkowej tych środków trwałych, zatem może być dla celów podatkowych traktowana jako umowa leasingu operacyjnego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 17a pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej: „ updop ”), ilekroć w rozdziale jest mowa o umowie leasingu - rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy (...)
2016
7
sie

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia samochodu osobowego wykupionego po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego
Fragment:
Biura 29 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia samochodu osobowego wykupionego po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 września 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia samochodu osobowego wykupionego po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarła umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy. W okresie trwania umowy samochód jest wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej, a czynsze leasingowe i koszty związane z bieżącą eksploatacją zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów tej działalności. Po okresie obowiązywania umowy leasingowej Wnioskodawczyni zamierza dokonać wykupu powyższego samochodu. Nabycie to będzie miało charakter prywatny, tzn. samochód ten nie zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej działalności gospodarczej. Poniesiona tytułem nabycia opłata nie zostanie zaliczona do podatkowych kosztów uzyskania przychodów, a samochód nie będzie wykorzystywany w prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej.
2016
14
lut

Istota:
W zakresie momentu ujęcia w kosztach uzyskania przychodu opłaty wstępnej oraz opłaty administracyjnej wynikających z zawartej umowy leasingu operacyjnego
Fragment:
Biura 22 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie momentu ujęcia w kosztach uzyskania przychodu opłaty wstępnej oraz opłaty administracyjnej wynikających z zawartej umowy leasingu operacyjnego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 września 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie momentu ujęcia w kosztach uzyskania przychodu opłaty wstępnej oraz opłaty administracyjnej wynikających z zawartej umowy leasingu operacyjnego. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca (spółka z o.o.) po zawarciu umowy leasingu operacyjnego na samochód osobowy na okres 35 miesięcy otrzymała fakturę wystawioną 15 czerwca 2015 r. na wstępną opłatę leasingową w kwocie 167.983,97 zł oraz opłatę administracyjną w kwocie 30.305,22 zł. Spółka zgodnie z ustawą o rachunkowości w księgach rachunkowych rozlicza te kwoty proporcjonalnie przez cały okres trwania umowy. Zawarta przez Spółkę umowa leasingu operacyjnego spełnia wymogi, o których mowa w art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 17b ust. 2 ww. ustawy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy opłatę wstępną oraz opłatę administracyjną od umowy leasingowej zapłacone jednorazowo w czerwcu 2015 r. można zaliczać do kosztów podatkowych proporcjonalnie przez cały okres trwania umowy w analogiczny sposób jak bilansowo...
2016
12
sty

Istota:
Czy do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej mogę zaliczyć raty leasingu operacyjnego w pełnej poniesionej wysokości?
Fragment:
Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), wartość samochodu osobowego, będącego przedmiotem umowy leasingu operacyjnego będzie przekraczać równowartość 20.000 euro, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 47 ww. ustawy, wydatki z tytułu ubezpieczenia ww. samochodu, jego przeglądu technicznego zostaną wliczone w raty leasingowe dot. tego samochodu, z umowy leasingu operacyjnego, którą zamierza zawrzeć, wynikać będzie, że to Wnioskodawca, jako korzystający, będzie zobowiązany do zapłaty składek na ubezpieczenie samochodu osobowego będącego przedmiotem umowy, o której mowa we wniosku, umowa ubezpieczenia samochodu osobowego, będącego przedmiotem leasingu operacyjnego, zostanie zawarta z firmą ubezpieczeniową przez finansującego (leasingodawcę). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej mogę zaliczyć raty leasingu operacyjnego w pełnej poniesionej wysokości... Zdaniem Wnioskodawcy, raty leasingowe opłacone z tytułu zawartej umowy leasingu operacyjnego podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu w pełnej wysokości. W leasingu operacyjnym stroną umowy, która dokonuje odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu jest leasingodawca. Z tego względu to (...)
2015
9
sie

Istota:
Moment i sposób zaliczenia czynszu inicjalnego wynikającego z zawartej umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
Fragment:
Nr 112, poz. 770, ze zm.), wydał w dniu 08 października 2010r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu i sposobu zaliczenia czynszu inicjalnego wynikającego z zawartej umowy leasingu operacyjnego do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Interpretacja wydana została na wniosek Pana z dnia 28 czerwca 2010r. Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów metodą memoriałową. W ramach prowadzonej działalności w dniu 19 maja 2010r. zawarł umowę leasingu operacyjnego. Zgodnie z warunkami umowy leasingobiorca zobowiązany jest wpłacić czynsz inicjalny w wysokości stanowiącej 45% wartości przedmiotu leasingu. Wpłacenie wyżej wymienionego czynszu jest niezbędnym warunkiem zawarcia mowy. Wnioskodawca dokonał powyższej wpłaty w dniu 18 maja 2010r., a więc w dniu poprzedzającym zawarcie umowy leasingowej. Leasingodawca wystawił fakturę za czynsz inicjalny do umowy w dniu 25 maja 2010r. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Czy wynikający z umowy leasingu operacyjnego czynsz inicjalny, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za dzień poniesienia kosztów uzyskania przychodów w przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów rozchodów uważa się dzień wystawienia faktury lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania kosztu.
2015
14
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.