Leasing kapitałowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to leasing kapitałowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy różnice kursowe wynikające z wystawionej faktury korygującej VAT, dotyczącej rozliczeń z tytułu leasingu finansowego, zarówno w części kapitałowej i odsetkowej stanowią koszty uzyskania przychodu in plus bądź in minus?

Fragment:

(...) Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że wnioskujący wraz z wspólnikami spółki cywilnej, zawarł umowę leasingu finansowego, którego przedmiotem jest automat tokarski. Umowa zawarta została na okres 48 miesięcy a podstawą finansowania jest frank szwajcarski CHF. Spłata rat leasingowych zarówno raty kapitałowej jak i odsetkowej została ustalona we frankach szwajcarskich. Ponadto ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że finansujący obciąża korzystającego ratami leasingowymi, przeliczając kwotę raty według kursu sprzedaży w banku refinansującym obowiązującym w dniu wymagalności poszczególnych rat leasingowych. Oznacza to, że leasingobiorca ponosi opłaty w polskich złotych, przeliczanych każdorazowo według aktualnego w danym dniu kursu waluty obcej, co powoduje możliwość wystawiania obok pierwotnych faktur VAT, faktur korygujących na różnice kursowe od płatności dokonanej w bieżącym miesiącu. Zdaniem (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy opłatę manipulacyjną zapłaconą w dniu wydania przedmiotu leasingu przez "korzystającego", która zgodnie z umową leasingu nie jest wliczana do wartości początkowej przedmiotu leasingu, stanowi koszt uzyskania przychodu w dacie poniesienia?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 22 ust. 1, art. 23a pkt 1, art. 23b ust. 1, art. 23f ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku strony z dnia 9.03.2006 r. (data wpływu: 16.03.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej wyjaśnienia: czy opłatę manipulacyjną zapłaconą w dniu wydania przedmiotu leasingu przez "korzystającego", która zgodnie z umową leasingu nie jest wliczana do wartości początkowej przedmiotu leasingu, stanowi u niego koszt uzyskania przychodu w dacie poniesienia, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać stanowisko podatnika za prawidłowe . W dniu 16.03.2006 r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek z dnia 9.03.2006 r. pana Artura R. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy odsetki będące częścią składową opłaty wstępnej przy zawarciu umowy leasingu finansowego na nabycie samochodu osobowego stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie realizacji płatności czy też wpływają na podniesienie podstawy do naliczenia amortyzacji?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie postanawia uznać za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy. Pismem z dnia 03.07.2006 r. (data wpływu do US Ostróda – 05.07.2006 r.) zwrócił się Pan do tutejszego Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr. 8, poz. 60 z późn. zm.) w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku Prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług medycznych - Specjalistyczna Praktyka Lekarska.Działalność jest opodatkowana na zasadach ogólnych, prowadzona (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy sprzedaż ciągnika w okresie krótszym niż pół roku od momentu spłaty ostatniej raty leasingowej za kwotę ok. 190.000 zł, tj. kwotę niższą aniżeli w sumie została za niego zapłacona należy wykazać w zeznaniu rocznym i zapłacić podatek dochodowy?

Fragment:

(...) Dnia 19 czerwca 2006r. do Urzędu Skarbowego w Y wpłynął wniosek Państwa XXX, zam. ZZZ z prośbą o wydanie pisemnej interpretacji dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego. Zwrócono się z zapytaniem: czy sprzedaż ciągnika w okresie krótszym niż pół roku od momentu spłaty ostatniej raty leasingowej za kwotę ok. 190.000 zł, tj. kwotę niższą aniżeli w sumie została za niego zapłacona należy wykazać w zeznaniu rocznym i zapłacić podatek dochodowy ? Stan faktyczny przedstawiony we wniosku na dzień jego złożenia: 10 września 2001r. została zawarta umowa leasingowa nr PPP na zakup ciągnika marki Massery Fergusson 8240. Spłata ciągnika została podzielona na 21 rat do roku 2006. Ciągnik był spłacany regularnie według harmonogramu spłat i ostatnia rata została zapłacona 30.05.2006r. Wówczas Podatnicy stali się jego właścicielami. W sumie ciągnik kosztował ok. 280.000,00 zł. W chwili obecnej Podatnicy chcieliby go sprzedać, jednakże (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnikowi (korzystającemu) przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturze z tytułu zawartej umowy leasingu kapitałowego, na zasadach określonych w art. 86 ust. 10 ustawy o VAT

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu podania Strony Naczelnik Urzędu Skarbowego- uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Podatnik zawarł w kwietniu 2005r. umowę leasingu kapitałowego. W umowie tej występuje jako korzystający; druga strona umowy to finansujący. Przedmiotem umowy jest leasing kapitałowy samochodu ciężarowego, spełniającego warunki art. 86 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).Samochód przekazany korzystającemu w maju 2005r. na podstawie protokołu odbioru został zarejestrowany na właściciela tzn. finansującego Równocześnie finansujący wystawił korzystającemu fakturę sprzedaży obejmującą wartość samochodu netto, sumę naliczonych odsetek oraz VAT 22% naliczonego zarówno od wartości netto pojazdu (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy Spółka prawidłowo ustaliła podstawę naliczenia amortyzacji od środków trwałych, nabytych w wyniku przedterminowego zakończenia umowy leasingu finansowego?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 14.11.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 03.01.2006r.), uzupełnionego pismem z dnia 13.02.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj.:1.Czy Spółka prawidłowo ustaliła podstawę naliczenia amortyzacji od środków trwałych, nabytych w wyniku przedterminowego zakończenia umowy leasingu finansowego Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że Spółka zawarła trzy umowy dotyczące leasingu wagonów kolejowych, w tym jedną umowę leasingu finansowego. W dniu 02.09.2005r. umowy te na podstawie zawartych (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy mówiąc o spłacie wartości początkowej przedmiotu leasingu, zgodnie z art. 17f ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy sumę opłat określonych w umowie w odpowiedniej walucie umowy na dzień jej zawarcia ( lub każdorazowego aneksowania tej umowy zmieniającego wysokość opłat) porównać z przeliczoną na odpowiednią walutę umowy

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r ? Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i stosowania prawa podatkowego tj. potwierdzenie czy: 1.mówiąc o spłacie wartości początkowej przedmiotu leasingu, zgodnie z art. 17f ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy sumę opłat określonych w umowie w odpowiedniej walucie umowy na dzień jej zawarcia ( lub każdorazowego aneksowania tej umowy zmieniającego wysokość opłat) porównać z przeliczoną na odpowiednią walutę umowy wartością przedmiotu leasingu po kursie ustalonym przez strony umowy. Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie ? biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedmiotem działalności (...)

2011
1
mar

Istota:

Sposób naliczania odpisu amortyzacyjnego jako kosztu uzyskania przychodów w wysokości 30 % od zakupu fabrycznie nowego środka trwałego

Fragment:

(...) W dniu 24.11.2005 r. Podatnik złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. ) w sprawie sposobu naliczania odpisu amortyzacyjnego jako kosztu uzyskania przychodów w wysokości 30 % od zakupu fabrycznie nowego środka trwałego tj. - czy odpis ten należy liczyć od wartości początkowej na którą składa się jedynie wartość zakupu obrabiarki, - czy też od wartości początkowej środka trwałego na który składają się : wartość zakupu obrabiarki, budowa fundamentu i wykonanie projektu dotyczącego budowy fundamentu pod tą obrabiarkę . Ze stanu faktycznego wynika,że prowadzi Pan pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie obróbki mechanicznej elementów metalowych w ramach spółki jawnej. W miesiącu wrześniu 2005 r. została zakupiona w formie leasingu finansowego fabrycznie nowa obrabiarka (...)

2011
1
mar

Istota:

  1. czy część odsetkowa stanowi podstawę do amortyzacji środka trwałego przekazanego korzystającemu na podstawie umowy leasingu finansowego?
  2. czy część odsetkowa jest elementem ceny nabycia, o której mowa w art. 16g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku środka trwałego przekazanego na podstawie umowy leasingu finansowego?

Fragment:

(...) W dniu 07.10.2005r. do tut. organu wpłynął wniosek uzupełniony pismem z dnia 24.10.2005r. o udzielenie interpretacji odnośnie zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych w przedstawionej indywidualnej sprawie. W dniu 23.06.2005r. S.A. (jako korzystający) zawarła umowę leasingu finansowego z firmą leasingową S.A. (jako finansującym) na czas oznaczony, tj. 36 miesięcy, a suma ustalonych w umowie opłat pomniejszona o należny podatek od towarów i usług przewyższa wartość początkową środka trwałego. Przedmiot leasingu zaliczony jest do składników majątku korzystającego. Korzystający dokonuje odpisów amortyzacyjnych od wartości zakupu netto przedmiotu leasingu. Zdaniem Spółki uwidocznione na fakturze odsetki powiększają cenę nabycia i w konsekwencji powiększają wartość środka trwałego do amortyzacji. Przedstawiony stan faktyczny regulują poniższe przepisy: Regulacje podatkowe (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy ta część podatku od towarów i usług, wynikająca z faktury otrzymanej na sumę opłat leasingowych, która nie podlega odliczeniu od podatku należnego podwyższa wartość początkową środka trwałego będącego przedmiotem umowy leasingu.

Fragment:

(...) Z opisu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie wynika, że wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w spółce cywilnej, w zakresie praktyki stomatologicznej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółka świadczy usługi zarówno opodatkowane podatkiem od towarów i usług jak i usługi zwolnione z tego podatku. Według szacunkowej prognozy sprzedaży uzgodnionej z Naczelnikiem Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej w formie protokołu ustalono proporcje do obliczania kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu od kwoty podatku należnego na poziomie 20%. W dniu 05.09.2005r. wspólnicy podpisali umowę leasingu "finansowego" na zakup sprzętu medycznego. Umowa leasingu spełnia wymogi określone w art.23f ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Protokół odbioru przedmiotów leasingu podpisano 20.09.2005r. Zapłata podatku VAT od całej wartości umowy leasingowej nastąpiła 29.09.2005r. Wątpliwość wnioskodawcy budzi (...)